j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·书证篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·书证篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  shū
  zhèng
  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
 • 
   
   
   
   

   
  yǒu
  shǔ
  cái
  zhù
   
  jiāng
  nán
  xué
  shì
   
  suì

  zhī
  shì

  rén
   
  wáng
  jiǎn
   
   
   

  yán
  xìng
  míng
   

  yún
   
   
  wáng

  hòu
  rén
   
   
  xiè
  jiǒng
   
  xià
  hóu
  gāi
   
  bìng

  shù
  qiān
  juàn
  shū
   
  jiē

  shì
  qiáo
  zhōu
   
  ér
   

  shǔ
  shū
   
   

  míng
   
  hàn
  zhī
  shū
   
   
  yún
   
   
  xìng
  fàn
  míng
  cháng
  shēng
   

  chēng
  shǔ
  cái
   
   
  nán
  fāng

  jìn
  jiā

  jiāng
  hòu
   
  běi
  jiān
  zhuàn

   
  jiē
  míng
  wéi
   
  wěi
  shū
   
   

  guì
  shěng

   


  jiàn

   
 • 
   
   
   
   
  tài
  shǐ
  gōng

   
  yuē
   
   
  nìng
  wéi

  kǒu
   

  wéi
  niú
  hòu
   
   

  shì
  shān
   
  zhàn
  guó

   
  ěr
   
  àn
   
  yán

   
  zhàn
  guó

  yīn

   
  yuē
   
   
  shī
   

  zhōng
  zhī
  wáng
   
  cóng
   
  niú

   
   
  rán

   
   
  kǒu
   
  dāng
  wéi
   
  shī
   
   
   
  hòu
   
  dāng
  wéi
   
  cóng
   
   

  xiě


   
 • 
   
   
   
   
  jìn
  zhōng
  xīng
  shū
   
   
   
  tài
  shān
  yáng
  màn
   
  cháng
  tuí
  zòng
  rèn
  xiá
   
  yǐn
  jiǔ
  dàn
  jié
   
  yǎn
  zhōu
  hào
  wéi
   


   
   
   


  jiē

  yīn
  xùn
   
  liáng
  xiào
  yuán

  cháng
  wèi

  yuē
   
   
  yóu
  lái

  shí
   
  wéi
  zhāng
  jiǎn
  xiàn
  jiàn
  jiào
   

  wéi
   

  gēng
   
  zhī
   

   
   

  ěr
  biàn
  便
  zūn
  chéng
  zhī
   


  zhī
  suǒ
  chū
   
   
  jiǎn
  xiàn
  shì
  xiāng
  zhōu

  shǐ
  zhāng
  zuǎn
  shì

   
  jiāng
  nán
  hào
  wéi
  shuò
  xué
   
  àn
   

  shèng
  shì
  dài
  shū
  jìn
   
  dāng
  shì

  lǎo
  xiāng
  chuán
   

  jiān
  yòu
  yǒu
   


   

   
  gài

  suǒ

  shī
   

  suǒ

  róng
  zhī


   


  wáng
   

  piān
   

  wéi
   
  hēi
   
  páng
   

   
   

  suī


   
  yóu
  chū
  jiǎn
  xiàn
   
  xiào
  yuán
  zhī
  xià
   
  ér
  èr
  rén
  jiē
  yún
  chóng
  biān
   

  suǒ
  jiàn
  shù
  běn
   
  bìng

  zuò
   
  hēi
   
  zhě
   
   
  chóng

   
  shì
  duō
  ráo

  hòu
  zhī

   
  cóng
   
  hēi
   
  gèng


  zhǐ
   
 • 
   
   
   
   
  zuǒ
  zhuàn
   
  yuē
   
   

  hóu
  jiē
   
  suì
  shān
   
   
   
  shuō
  wén
   
  yún
   
   
  jiē
   
  èr  zhī
  nüè
   
  shān
   
  yǒu

  nüè

   
   
  àn
   

  hóu
  zhī
  bìng
   
  běn
  shì
  jiàn   
  jiàn
  jiā
  zhòng


   
  wéi
  zhū
  hóu
  yōu

   
  jīn
  běi
  fāng
  yóu

   
  jiē
  nüè
   
   
  yīn
   
  jiē
   
   
  ér
  shì
  jiān
  chuán
  běn
  duō

   
  jiē
   
  wéi
   
  jiè
   
   

  zhēng
  nán


  jiě
  shì
   

  xiān
  mín
  yīn
   
  jiè
   
   


  jiù
  wéi
  tōng
  yún
   
   
  bìng
  jiè
   
  lìng
  rén

  hán
   
  biàn
  ér
  chéng
  nüè
   
   


  shuō

   
  jiè
  xuǎn
  xiǎo

     lùn
   
  nìng
  yǒu
  huàn
  jiè
  zhuǎn
  zuò
  nüè

   
 • 
   
   
   
   

   
  yún
   
   
  dìng
  yóu

   
  jué
  xián

   
   
   

  sāo
   
  yuē
   
   
  xīn
  yóu

  ér


   
   
  xiān

  wèi
  yǒu
  shì
  zhě
   
  àn
   
   
  shī

   
  yuē
   
   

  chǐ
  quǎn
  wéi
  yóu
   
   
   
  shuō
  wén
   
  yún
   
   
  lǒng

  西
  wèi
  quǎn

  wéi
  yóu
   
   


  wéi
  rén
  jiāng
  quǎn
  xíng
   
  quǎn
  hào

  zài
  rén
  qián
   
  dài
  rén


   
  yòu
  lái
  yíng
  hòu
   


  wǎng
  huán
   
  zhì

  zhōng

   

  nǎi
   

   
  zhī
  suǒ

  wéi
  wèi
  dìng

   

  chēng
   
  yóu

   
   
  huò

   
  ěr

   
  yuē
   
   
  yóu


   
  shàn
  dēng

   
   
  yóu
   
  shòu
  míng

   

  wén
  rén
  shēng
   
  nǎi

  yuán

   


  shàng
  xià
   

  chēng
   
  yóu

   
   

  zhī
  wéi
  shòu
   
  yòu
  duō
  cāi

   

  tīng

  bīng

  liú
  shuǐ
  shēng
   
  rán
  hòu
  gǎn

   
  jīn

  yún
   
   


   


   
   
   
 • 
   
   
   
   

  yuè

   


   
  xiān
  shù
  sān

   


  sān

   

  shì
  duì
  jiù

  zhī
  chēng
   


  zhāng
  yún
   
   
  zhàng
  rén
  qiě
  ān
  zuò
   
  tiáo
  xián
  wèi

  yāng
   
   

  zhě
   


  gòng
  shì
  jiù

   
  dàn

  zài

   

  ér   

  yǒu

  yán
   
   
  zhàng
  rén
   

  zhǎng
  lǎo
  zhī

   
  jīn
  shì

  yóu  kǎo
  wéi
  xiān
  wáng
  zhàng
  rén
   
  yòu

   
  zhàng
   
  dāng
  zuò
   

   
   
  běi
  jiān
  fēng

   


  jiù
  wéi
   

  rén
  gōng
   
   
   
  zhàng
   
  zhī

   

   
   

  wéi

  ěr
   
  jìn
  dài
  wén
  shì
   

  zuò
   
  sān

  shī
   
   
  nǎi
  wéi


  bìng
  ǒu

  zhī
  qún

  zhī

   
  yòu
  jiā
  zhèng
   
  wèi
  zhī

   


  jūn

   


  miù

   
 • 
   
   
   
   
  ěr

   
  yún
   
   
  zhú
   
  shān


   
   
  guō

  zhù
  yún
   
   
  jīn
  zhú


  ér
  shēng
  shān
  zhōng
   
   
  àn
   
  zhú

   
  jìn
  shì
  wén
  shì
   
  suì

   

   
  wéi
   
  jīn
  ròu
   
  zhī
   
  jīn
   
   

  ǒu
   


   
  yòng
  zhī
   
  kǒng
  shī


   
 • 
   
   
   
   
  hòu
  hàn
  shū
   
  ·
  yáng
  yóu
  zhuàn
   
  yún
   
   
  fēng
  chuī
  xuē
  fèi
   
   

  shì
  xuē
  zhá

  zhī
  shì
  ěr
   

  zhě
   
  shū


  xuē
  zhī
   

   
  zuǒ
  zhuàn
   
  yún
   
  xuē
  ér
  tóu
  zhī
   
  shì

   
  huò

  wèi
   
  zhá
   
  wéi
   
  xuē
   
   
  wáng
  bāo
   
  tóng
  yuē
   
  yuē
   
   
  shū
  xuē
  dài

   
   

  jìng
  shū
  yún
   
     yán
  biān
  xuē
  zhī
  cái
   
   
  jiē

  zhèng

   
   
  shī
   
  yún
   
   
   
   
  máo
   
  zhuàn
   
  yún
   
   


   
  shì
  mào

   
   
  shǐ
  jiā
  jiǎ
  jiè
  wéi
   
  gān
  fèi
   

   

  běn
  yīn
  shì

  zuò
   


   
  zhī
   

   
   
  huò
  wéi
   
  fǎn

   
  zhī
   

   
   
  xué
  shì
  yīn
  jiě
  yún
   
   
  xuē

   
  shì
  píng
  zhàng
  zhī
  míng
   
   


  zhèng

   

  wéi
  wàng

   

  shì
  fēng
  jiǎo
  zhàn
  hòu
  ěr
   
   
  fēng
  jiǎo
  shū
   
  yuē
   
   
  shù
  rén
  fēng
  zhě
   


  yáng
  chén
  zhuǎn
  xuē
   
   
  ruò
  shì
  píng
  zhàng
   

  yóu

  zhuǎn

   
 • 
   
   
   
   
  hàn
   
  ·
  míng


   
   
   
  wèi

  xìng
  xiǎo
  hóu

  xué
   
   
  àn
   
  huán

  jiā
  yuán

   
  yòu


  xìng

  liáng
   
  dèng
  xiǎo
  hóu

   
  shì
  zhī
  jiē
  wài


   
  míng

  shí
   
  wài

  yǒu
  fán
  shì
   
  guō
  shì
   
  yīn
  shì
   

  shì
  wéi

  xìng
   
  wèi
  zhī
  xiǎo
  hóu
  zhě
   
  huò

  nián
  xiǎo
  huò
  fēng
     xué
  ěr
   
  huò

  shì

  wěi
  cháo
   
  hóu
  fēi
  liè
  hóu
   

  yuē
  xiǎo
  hóu
   
   

   
  yún
   
   
  shù
  fāng
  xiǎo
  hóu
   
   
   
 • 
   
   
   
  huò
  wèn
   
   

  gēng
   
  gēng

  suǒ
  xùn
   
   

  yuē
   
   
  hàn
   
  wèi

  lái
   
  wèi
  wéi
  jiǎ

   


   
  bǐng

   
  dīng

   


   
  yòu
  yún
   

   
   


   
  èr

   
  sān

   


   


   

  yún

  gēng
   
  èr
  gēng
   
  sān
  gēng
   

  gēng
   

  gēng
   
  jiē

   

   
  wéi
  jié
   
   

  西


   

  yún
   
   
  wèi

  yán
  gēng
  zhī
  shǔ
   
   
  suǒ

  ěr
  zhě
   
  jiǎ
  lìng
  zhēng
  yuè
  jiàn
  yín
   
  dǒu
  bǐng


  zhǐ
  yín
   
  xiǎo

  zhǐ


   

  yín
  zhì

   
  fán


  chén
   
  dōng
  xià
  zhī
  yuè
   
  suī

  cháng
  duǎn
  cēn

   
  rán
  chén
  jiān
  liáo
  kuò
   
  yíng

  guò
  liù
   
  suō

  zhì

   
  jìn
  tuì
  退
  cháng
  zài

  zhě
  zhī
  jiān
   
  gēng
   


   
  jīng

   

  yuē

  gēng
  ěr
   
   
 • 
   
   
   
  tài
  shǐ
  gōng
  lùn
  yīng

  yuē
   
   
  huò
  zhī
  xīng

  ài

   
  shēng


  mèi
   

  zhì
  miè
  guó
   
   
  yòu
   
  hàn
  shū
   
  ·
  wài

  zhuàn
   

  yún
   
   
  chéng
  jié
  chǒng
  qiè

  mèi
  zhī
  zhū
   
   

  èr
   
  mèi
   
  bìng
  dàng
  zuò
   
  mào
   
   
  mào   

  jiàn
   


   
   
   
  sān
  cāng
   
   
  qiě
   

  zōng
  shì
  jiā
   

  yún
   
   
  cháng
  shān
  xiàn
  wáng
  hòu

  mào
   
   
  wáng
  chōng
   
  lùn
  héng
   
  yún
   
   


  mào

  shēng
   

  fèn
  忿

  dòu
  sòng
   
   

  zhī
   
  mào
   
  shì
   

   
  zhī
  bié
  míng
   
  yuán
  yīng

  zhī
  zhū
  wéi

  fén

  ěr
   


  yán
   
  mèi
   
   
 • 
   
   
   
   
  shī
   
  yún
   
   


   
   
  jiāng
  nán
  shū
  jiē
  zuò
   
  pìn

   
  zhī
   

   
   

  běi
  běn

  wéi
   
  fàng

   
  zhī
   

   
   

  xià

  shì
  jiàn
  nàn
  yún
   
   
   
  sòng
   

  měi

  gōng


  jiōng

  zhī
  shì
   

  xiàn
  zhì

   
   


  yuē
   
   
  àn
   
   
  máo
  zhuàn
   
  yún
   
   
   
  liáng


  gàn
  féi
  zhāng

   
   

  xià
  yòu
  yún
   
   
  zhū
  hóu
  liù
  xián

  zhǒng
   
  yǒu
  liáng

   
  róng

   
  tián

   


   
   
  ruò
  zuò

  fàng
  zhī

   
  tōng

  pìn

   


  róng
  xiàn
  zài
  liáng   
   
  zhī
  chēng
   
  liáng

   
  tiān


  jià


   
  zhū
  hóu

  chōng
  cháo
  pìn
  jiāo

      
   
  zhōu

   
  ·

  rén
  zhí
   
   
   
  liáng

   


  rén
   


   


  rén
   
   

  rén
  suǒ
  yǎng
   

  fēi

   
  sòng
  rén


  qiáng
  jùn
  zhě
  yán
  zhī
   


  wéi


   
   

   
  yuē
   
   
  liáng

  zhú
  zhú
   
   
   
  zuǒ
  zhuàn
   
  yún
   
   


  liáng

  èr
   
   

  jīng
  jùn
  zhī
  chēng
   
  fēi
  tōng


   
  jīn

   
  shī
  zhuàn
   
  liáng

   
  tōng


   
  kǒng
  shī
  máo
  shēng
  zhī

   
  qiě

  jiàn
  liú
  fāng
   

  zhèng
   

   
   
 • 
   
   
   
  huò
  wèn
   
   

  míng
   
  kuǐ
  lěi

   
  wéi
   
  guō

   
   
  yǒu

  shí

   
   

  yuē
   
   
   
  fēng

  tōng
   
  yún
   
   
  zhū
  guō
  jiē
  huì

   
   
  dāng
  shì
  qián
  dài
  rén
  yǒu
  xìng
  guō
  ér
  bìng

  zhě
   
  huá


  tiáo
   

  hòu
  rén
  wéi

  xiàng
   

  wéi
   
  guō

   
   
  yóu
   
  wén
  kāng
   
  xiàng

  liàng
  ěr
   
   
 • 
   
   
   
   
  tōng

  wén
   
   
  shì
  jiān

  yún
   

  nán

  qián


  shèn
  zào
   
   
  qián

  shì
  hàn
  rén
   


  nǎi
  yǐn

  lín
   
  zhāng

   

   
  zhāng
  jiē
  shì
  wèi
  rén
   
  qiě
  zhèng
  xuán

  qián
   
  quán

  jiě
  fǎn

   
   
  tōng

   
  fǎn
  yīn
   
  shèn
  huì
  jìn

   
  ruǎn
  xiào

  yòu
  yún
   

  qián
  suǒ
  zào
   
   

  běi

  shū
   
  jiā
  cáng

  běn
   
  suì

  zuò

  qián
  zhě
   
   
  jìn
  zhōng
  jīng

  簿
   

   

  zhì
   
   
  bìng   
  jìng


  zhī
  shuí
  zhì
   
  rán

  wén

  yǔn
  qiè
   
  shí
  shì
  gāo
  cái
   
  yīn
  zhòng
  kān
   
  cháng
  yòng

  xùn
   
   

  yǐn

  qián
   

  shuō
   
   
  jīn  shū
   
  wèi
  zhī

  shì
   
  tōng

  wén
   
   
  wéi
  dāng
  yǒu

   
  jìn
  dài
  huò
  gèng
  yǒu

  qián

   

  néng
  míng

   
 • 
   
   
   
  zhāng

  yún
   
   

   
  jīn


  shì

   
   
  mèng
  kāng
   
  hàn
  shū
   
  ·

  wén
  zhù
   

  yún
   
   

   
  jīn

   
   
  ér
  huáng


  yún
   
   


  huò
  wèi
  zhī


   
   
  àn
  zhū
  jīng
  shǐ
  wěi
  hòu
   
  suì

   


   
  zhī
  hào
   
   

   

  cóng
   

   
   
   

   

  cóng
   
  mián
   
   
  xià

  wéi
   

   
   

  shì
  zhuàn
  xiě
   
  suì


   

   
  wéi
   

   
   
  ér
   

  wáng
  shì

   
  yīn

  gēng

  míng
  ěr
   


  yàn
  zhī
   
  kǒng

  jiàn
  wéi
  shàn

  zǎi
     zhī
  hòu
     wéi
   

   
   
  huò

  jiā
   
  shān
   
   
  jīn
  yǎn
  zhōu
  yǒng
  chāng
  jùn
  chéng
   
  jiù
  shàn   
  dōng
  mén
  yǒu

  jiàn
  bēi
   
  hàn
  shì
  suǒ

   
  nǎi
  yuē
   
   

  nán

  shēng
   


  jiàn
  zhī
  hòu
   
   
  shì
   

   
  zhī

   

   
   

  lái
  tōng

   


  wéi
   

   
   
  jiào

  zhī

   
 • 
   
   
   
  jiǎn
   

   

   
   
  zhú
   
  xià
  shī
   

   
   

  dài

  shū
   


   
  sòng
  zhī
   
  sòng
   
   

  yǒu
   
  zhú
   
  xià
  suì
  wéi
   
  jiā
   
  zhě
   
  yóu

   

   

  zhī
  páng
  yīng
  wéi
   

   
   
  jīn

  zuò
   
  jiā
   
   

  xiān
  mín
   
  chūn
  qiū
   
   
   

  yīn
   
   
  suì

   
  jiā
   
  wéi
  zhèng

   

   

   
  wéi
  yīn
   
  shū
  wéi
  diān
  dǎo
   
   
  shǐ

   
  yòu
  zuò
   

   

   

  ér
  wéi
   
  shù
   
   
  zuò
   

   

   

  ér
  wéi
   
  gòu
   
   
  péi
   

   
  zōu
  jiē

   

   

  yīn
   
  shù
   
   

   

   

  yīn
   
  gòu
   
   

  ěr
   
   
  hài
   
  wéi
   
  shǐ
   

  yīn
   

   

   
  wéi
   

   

  yīn

   
 • 
   
   
   
   

   
  ·
  wáng
  zhì
   
  yún
   
   
  luǒ

  gōng
   
   
  zhèng
  zhù
  yún
   
   
  wèi
  xuān

  chū


  jìng
   
   
  jīn
  shū
  jiē
  zuò
   
  huàn
  jiǎ
   
  zhī
   
  huàn
   
   
  guó


  shì
  xiāo
  gāi
  yún
   
   
   
  huàn
   
  dāng
  zuò
   
  xuān
   
   
  yīn
   
  xuān
   
   
   
  huàn
   
  shì
  chuān
  穿
  zhuó
  zhī
  míng
   
  fēi
  chū

  zhī

   
   
  àn
   

  lín
   
   
  xiāo

  shì
   

  yuán
  yīn
   
  huàn
   
   
  fēi

   
 • 
   
   
   
  huò
  wèn
  yuē
   
   
   
  dōng
  gōng
  jiù
  shì
      
  chī
  wěi
   
  wéi
   

  wěi
   
   
   

  yuē
   
   
  zhāng
  chǎng
  zhě
   

  rén
   

  shèn


   
  suí


  zhù
   
  zhú
  xiāng

  é
  miù
   
  zào
  zuò
  shū

  ěr
   

  rén

   


   
  wéi
   
  chī

   
   


   

   
  dài
   
  chī
   

   

   
  gàn
   
  wéi
   
  jìn
   
   


   

   
  páng
  zuò
   
  jìn
   
  dài
   
  gàn
   

   

   
  zhǎn
   
  wéi
  zhú
  jiǎn
  fǎn
   


   

   
  páng
  zuò
   
  zhǎn
   
  dài
   
  zhǎn
   

   

   
  huò
   

  wéi
   
  huò
   

   


   
  jīn
   
  páng
  zuò
   
  huò
   
  dài
   
  huò
   

   
  yòu
   
  jīn
   
  páng
  zuò
   
  huàn
   
  wéi
   
  huán
   

   
   

   
  páng
  zuò
   
  guǐ
   
  wéi
   
  kuí
   

   
   
  huǒ
   
  páng
  zuò
   
  shù
   
  wéi
   
  zhì
   

   
   

   
  xià
  zuò
   
  máo
   
  wéi
   

   

   
  jīn
  huā

   
  jīn
   
  páng
  zuò
   
  huá
   
   
  chuāng
  shàn

   

   
  páng
  zuò
   
  shàn
   
   
  zhū


  lèi
   
  zhuān
  zhé

  shǎo
   
   
 • 
   
   
   

  yǒu
  nàn
  zhǔ
  rén
  yuē
   
   
  jīn
  zhī
  jīng
  diǎn
   

  jiē
  wèi
  fēi
   
   
  shuō
  wén
   
  suǒ
  yán
   

  jiē
  yún
  shì
   
  rán


  shèn
  shèng
  kǒng


   
   
  zhǔ
  rén

  zhǎng

  xiào
   
  yìng
  zhī
  yuē
   
   
  jīn
  zhī
  jīng
  diǎn
   
  jiē
  kǒng

  shǒu


   
   

  yuē
   
   
  jīn
  zhī
   
  shuō
  wén
   
   
  jiē

  shèn
  shǒu


   
   

  yuē
   
   

  shèn
  jiǎn

  liù
  wén
   
  guàn


  fēn
   
  shǐ
  使   


  jué
  zhī
   
  kǒng

  cún


  ér

  lùn

  wén

   
  xiān

  shàng

  gǎi
  wén
  cóng

   

  kuàng
  shū
  xiě
  liú
  chuán

   


   
  zuǒ
  zhuàn
   
   
  zhǐ

   
  wéi
   

   
   
   
  fǎn
  zhèng
   
  wéi
   

   
   
   
  mǐn
  chóng
   
  wéi
   

   
   
   
  hài
   
  yǒu
   
  èr
  shǒu
  liù
  shēn
   
  zhī
  lèi
   
  hòu
  rén  zhé
  gǎi

   
  ān
  gǎn

   
  shuō
  wén
   
  jiào

  shì
  fēi
  zāi
   
  qiě  zhuān

  shuō
  wén
  wéi
  shì

   

  yǒu
  yuán
  yǐn
  jīng
  zhuàn
   

  jīn
  guāi
  zhě
   
  wèi
  zhī
  gǎn
  cóng
   
  yòu
  xiàng

   
  fēng
  shàn
  shū
   
  yuē
   
   
  dǎo

  jīng
  liù
  suì

  páo
   

  shuāng

  gòng

  zhī
  shòu
   
   

   
  dǎo
   
  xùn
   

   
   
  guāng

  zhào
  yún
   
   
  fēi

  yǒu

  yǎng
  dǎo

  zhī
  láo
   
  shì

   
  ér
   
  shuō
  wén
   
  yún
   
   
  dǎo
  shì

  míng
   
   
  yǐn
   
  fēng
  shàn
  shū
   
  wéi
  zhèng
   

  fáng

  dāng
  yǒu

  míng
   
  fēi
  xiàng

  suǒ
  yòng

   
   


  jīng
  liù
  suì

  páo
   
   

  chéng
  wén

   
  zòng
  shǐ
  使
  xiàng

  tiān
  cái

  zhuō
   
  qiǎng
  wéi


   

  xià

  dāng
  yún
   
  lín
  shuāng

  gòng

  zhī
  shòu
   
   


  yún
   

   

   

  cháng
  xiào

  chún

   


  wén
  zhāng
  zhī

   


  zhī
  liú
   


  píng
  xìn
   
  wéi
  shū
   
  yǐn
  kuò
  yǒu
  tiáo

   
  pōu

  qióng
  gēn
  yuán
   
  zhèng
  xuán
  zhù
  shū
   
  wǎng
  wǎng
  yǐn

  wéi
  zhèng
   
  ruò

  xìn

  shuō
   

  míng
  míng

  zhī

  diǎn

  huà
   
  yǒu


  yān
   
   
 • 
   
   
   
   
  shī
  zhuàn
   
  yún
   
   


   


   

  nuó
   
  nuó

   
   
   

  duō
   
  duō

   
   


  zhī
  lèi
   
  tǎng
  xuē

  wén
   

  chéng
  fèi
  quē
   
   
  shī
   
  yán
   
   
  qīng
  qīng

  jīn
   
   
   
  zhuàn
   
  yuē
   
   
  qīng
  jīn
   
  qīng
  lǐng

   
  xué

  zhī

   
   
  àn
   

  zhě
   
  xié
  lǐng
  xià
  lián

  jīn
   

  wèi
  lǐng
  wéi
   
  jīn
   
   
  sūn
  yán
   
  guō

  zhù
   
  ěr

   
   
  cáo

  jiā
  zhù
   
  liè

  zhuàn
   
   
  bìng
  yún
   
   
  jīn
   
  jiāo
  lǐng

   
   

  xià
   
  shī
   
  běn
   


   

   

   
  qún

  yīn
  miù
  shuō
  yún
   
   
  qīng
  jīn
   
  qīng
  lǐng
   
  shì

  liǎng
  chù
  zhī
  míng
   
  jiē

  qīng
  wéi
  shì
   
   
  yòng
  shì
   
  qīng
  qīng
   
  èr

   

  shī


   
  yòu
  yǒu

  xué
   
  wén
  jīng
  zhuàn
  zhōng
  shí

   

   

   
  zhé


  jiā
  zhī
   
  měi


  suǒ
   

  chéng

  xiào
   
 • 
   
   
   
  bǎi
  rén
  chéng
  dōng
  běi
  yǒu


  shān
   

  shū

  zǎi
  zhě
   
  wéi
  kàn
  yīn
   
  shí
  sān
  zhōu
  zhì
   

  wéi
  shùn
   

  wèi

  shān
   

  shàng
  jīn
  yóu
  yǒu
  yáo

  yān
   
  shì

  huò

  wéi
   
  xuān

  shān
   
   
  huò

  wéi
   


  shān
   
   

  zhī
  suǒ
  chū
   
  zhào
  jùn
  shì

  yǒu


  shū
   

  jié
  xiōng

      

  wéi
  xué
  wèn
   
  bìng

  néng
  dìng
  xiāng


  shān
   

  cháng
  wéi
  zhào
  zhōu
  zuǒ
   
  gòng
  tài
  yuán
  wáng
  shào

  bǎi
  rén
  chéng

  西
  mén
  nèi
  bēi
   
  bēi
  shì
  hàn
  huán

  shí
  bǎi
  rén
  xiàn
  mín
  wèi
  xiàn
  lìng

  zhěng
  suǒ

   
  míng
  yuē
   
   
  shān
  yǒu
  quán

   
  wáng
  qiáo
  suǒ
  xiān
   
   
  fāng
  zhī

   
  quán

   
  shān

   
   
  quán
   

  suì

  suǒ
  chū
   
   

   


  zhū

  shū
   

   
  máo
  qiū
   
  zhī
   
  máo
   

   
   
  máo
   

   
   

  lín
   

  yīn


  fǎn
   
  jīn  míng
   
  dāng
  yīn
   
  quán

   
  ěr
   


   
  wéi
  wèi
  shōu
  shuō
  zhī
   
  shōu

  jiā
  tàn
   
  zhí

  wéi
   
  zhào
  zhōu
  zhuāng
  yán

  bēi
  míng
   
   
  yīn
  yún
   
  quán

  zhī
  jīng
   
   

  yòng


   
 • 
   
   
   
  huò
  wèn
  yuē
   
   


  míng
   
  zhì

  cān
  jūn
   
  wéi
   
  cháng
  liú
   

   
   

  yuē
   
   
   

  wáng
  shì

   
  yún
   
   

  shào
  hào
  bēng
   

  shén
  jiàng

  cháng
  liú
  zhī
  shān
   


  zhǔ
  qiū
   
   
  àn
   
   
  zhōu

   
  ·
  qiū
  guān
   
   

  kòu
  zhǔ
  xíng

   
  cháng
  liú
  zhī
  zhí
   
  hàn
   
  wèi

  zéi
  yuàn
  ěr
   
  jìn
   
  sòng

  lái
   
  shǐ
  wéi
  cān
  jūn
   
  shàng
  shǔ

  kòu
   


  qiū

  suǒ

  wéi
  jiā
  míng
  yān
   
   
 • 
   
   
   
  yòu
  wèn
   
   
   
  dōng
  gōng
  jiù
  shì
   
   
  liù


   
   
  shì

  děng

   
  dāng
  zuò

  yīn
   
   

  yuē
   
   
  àn
   
   
  shuō
  wén
   
  yún
   
   
  jūn
   
  niú
  zǎo

   

  ruò
   
  wēi
   
   
   
   
  yīn
  yǐn
   
   
   

  guī
  fǎn
   
     suǒ
  wèi
   

  zǎo
   


  péng
   
  zhě

   
  yòu
  guō

  zhù
   
  sān
  cāng
   

  yún
   
   
  wēn
   
  zǎo
  zhī
  lèi

   


  péng
  róng
  shēng
   
   
  rán
  jīn
  shuǐ
  zhōng
  yǒu


   

  jié
  cháng
  shù
  cùn
   

  róng


   
  yuán
  rào

  ài
   
  cháng
  zhě
  èr
  sān
  shí
  jié
   
  yóu

  wéi
   
  jūn
   
   
  yòu
  cùn
  duàn   
  héng
  zhuó
  xiàn
  线

  jiān
  shéng
  zhī
   

  xiàng
  jūn
  cǎo
   
  yòng

  shì

   

  míng
  wéi
   
  jūn
   
   

  shí
  dāng
  gàn
  liù


   
  zuò

  jūn

  shì
  gǔn
  dài
   
  zhāng
  chǎng
  yīn
  zào
   

   
  páng
   
  wèi
   
  ěr
   

  zuò
   
  wēi
   
   
   
 • 
   
   
   
   
  yuè
  lìng
   
  yún
   
   

  tǐng
  chū
   
   
  zhèng
  xuán
  zhù
  yún
   
   

  tǐng
   

  xiè

   
   
   
  shuō
  wén
   
  yún
   
   

   


  ér
  xiǎo
   
  gēn

  wéi
  shuā
   
   
   
  guǎng
  广

   
  yún
   
   

  xiè
   


   
   
   
  tōng

  wén
   

  yún

  lìn
   
   

  tǒng
  tōng
  guà
  yàn
  xuán

   
  yún
   
   

  tǐng

  chū
   

  guó
  duō
  huǒ
  zāi
   
   
  cài
  yōng
   
  yuè
  lìng
  zhāng

   
  yún
   
   


  tǐng
   
   
  gāo
  yòu
  zhù
   

  shì
  chūn
  qiū
   
  yún
   
   

  cǎo
  tǐng
  chū

   
   
  rán

   
  yuè
  lìng
  zhù
   

  tǐng
  wéi
  cǎo
  míng
   


   

  běi
  píng

  shuài
  shēng
  zhī
   
  jiāng
  dōng

  yǒu


   
  rén
  huò
  zhòng

  jiē
  tíng
   
  dàn

  wéi
   
  hàn

   
   


  shí

  xiè
   
  jiǎng
   

   
  zhě
  nǎi

  wéi

  xiàn
   

  xiàn
  kān
  shí
   

  míng
  tún
  ěr
   

  míng

  chǐ
  齿
   
  jiāng
  líng
  cháng
  yǒu

  sēng
   
  miàn
  xíng
  shàng
  guǎng
  广
  xià
  xiá
   
  liú
  huǎn
  yòu

  mín

   
  nián
  shǐ
  shù
  suì
   
  jùn

  shàn


   
  jiàn

  sēng
  yún
   
   
  miàn


  xiàn
   
     yīn

  wéi
   

  tǐng

  shī
   
   
  qīn
  jiǎng
   

   
  míng

   
  shàng   
 • 
   
   
   
   
  shī
   
  yún
   
   
  yǒu

  zhī

   
   
  jiāng
  nán
  běn
  bìng
   

   
  páng
  shī
   

   
   
   
  zhuàn
   
  yuē
   
   

   

  mào

   
   

  xiān
  mín
  yīn


  fǎn
   
   
  shuō
  wén
   
  yuē
   
   

   
  shù
  mào

   
   
  zài
   

   

   
   
  yùn

   
  yīn
   


   
  zhī
   

   
   
  ér

  běi
  běn
  jiē
  wéi
   


   
  zhī
   

   
   
   
   
 • 
   
   
   
   
  hàn
  shū
   
  yún
   
   
  zhōng
  wài
  zhī

   
   

  dāng
  cóng
   
  shì
   
   
  zhī
   
  ān

   
  yīn
   
  shi

   
  zhī
   
  shi
   
   

  jiàn
   
  cāng
   
   
   

   
   
   
  fāng
  yán
   
   

  běi
  xué
  shì
  jiē
  yún


   
  ér
  jiāng
  nán
  shū
  běn
   
  duō

  cóng
   
  shǒu
   
   
  zhǔ
  wén
  zhě
  duì
  ǒu
   
  bìng
  wéi
   

  qiè
   
  zhī

   
  kǒng
  wéi


   
 • 
   
   
   
   
  shī
   
  yún
   
   
  huáng
  niǎo

  fēi
   


  guàn

   
   
   
  zhuàn
   
  yún
   
   
  guàn

   
  cóng


   
   

  nǎi
   
  ěr

   
  zhī
  wén
   


  xún
  zhù
  yuē
   
   

  cóng
  shēng
  yuē
  guàn
   
   
   
  ěr

   

  zhāng
  yòu
  yún
   
   


  shēng
  wéi
  guàn
   
   


  cóng


   
  suǒ

  jiāng
  nán
   
  shī
   

  běn
  jiē
  wéi
   
  cóng

   
  zhī
   
  cóng
   
   
  ér

   
  cóng
   


   
  zuì
   

   
  jìn
  shì

  shēng
   
  yīn
  gǎi
  wéi
   
  zuì
   
   
  jiě
  yún
   
   

  zhī
  gāo
  cháng
  zhě
   
   
  àn
   
  zhòng
  jiā
   
  ěr

   

  jiě
   
  shī
   

  yán

  zhě
   
  wéi
  zhōu

  zhī
   
  máo
  shī
  zhù
   
   
  yīn
  wéi

  huì
  fǎn
   
  liú
  chāng
  zōng
   
  shī
  zhù
   
   
  yīn
  wéi
  zài
  gōng
  fǎn
   
  yòu

  huì
  fǎn
   
  jiē
  wéi
  chuān
  穿
  záo
   
  shī
   
  ěr

   
  xùn

   
 • 
   
   
   
  yīng
  shào
   
  fēng

  tōng
   
  yún
   
   
   
  tài
  shǐ
  gōng

   
   
   
  gāo
  jiàn

  biàn
  míng

  xìng
   
  wéi
  rén
  yōng
  bǎo
   

  zuò

  sòng

   
  jiǔ
  zhī
  zuò

   
  wén

  jiā
  táng
  shàng
  yǒu


  zhù
   

  yáng
   

  néng

  chū
  yán
   
   
   
  àn
   

  yáng
  zhě
   
  huái
  怀


  ér

  yáng

   
  shì

  pān
  yuè
   
  shè
  zhì

   

  yún
   
   

  xīn
  fán
  ér

  yáng
   
   
  jīn
   
  shǐ

   
  bìng
  zuò
   
  pái
  huái
   
   
  huò
  zuò
   
  páng
  huáng

  néng

  chū
  yán
   
   
  shì
  wéi

  zhuàn
  xiě

  ěr
   
 • 
   
   
   
  àn
   

  gèn

  cóng
  èr
  jiān
  zhōu
   
   
  shī
   
  yún
   
  gèn
  zhī


   
  shì

   
  jīn
  zhī

  shū
   
  zhuǎn
   
  zhōu
   
  wéi
   

   
   
  ér


  shèng
   
  zhōng
  xīng
  shū
   
  nǎi

   
  zhōu
   
  zài
   
  èr
   
  jiān
  wéi
  zhōu
   
  háng
   

   
  miù

   
   
  chūn
  qiū
  shuō
   

   
  rén
  shí

  xīn
   
  wéi
   

   
   
   
  shī
  shuō
   

   
  èr
  zài
  tiān
  xià
   
  wéi
   
  yǒu
   
   
   
  hàn
  shū
   

   
  huò
  quán
   
  wéi
   
  bái
  shuǐ
  zhēn
  rén
   
   
   
  xīn
  lùn
   

   
  jīn
  kūn
   
  wéi
   
  yín
   
   
   
  guó
  zhì
   

   
  tiān
  shàng
  yǒu
  kǒu
   
  wéi
   

   
   
   
  jìn
  shū
   

   
  huáng
  tóu
  xiǎo
  rén
   
  wéi
   
  gōng
   
   
   
  sòng
  shū
   

   
  zhào
  dāo
   
  wéi
   
  shào
   
   
   
  cān
  tóng

   

   
  rén

  gào
   
  wéi
   
  zào
   
   


  zhī

   
  gài
  shù
  shù
  miù

   
  jiǎ
  jiè


     xiào
  ěr
   

  yóu
  zhuǎn
   
  gòng
   

  wéi
   
  xiàng
   
   

   
  chì
   
  wéi
   

   
   
  ān

  yòng

  dìng
  wén

  yīn


   
  pān
   

  zhū

   


  shī
   
   
   

   
   
   
  shì

   
   
   


  jīng
   
   

  bào
  zhào
   


   
   
  jiē

  huì
  liú

     xíng
  shēng
  lùn
  zhī

   
 • 
   
   
   
  huò
  wèn
   
   
   
  hàn
  shū
  zhù
   
   
   
  wéi
  yuán
  hòu

  míng
  jìn
   

  jìn
  zhōng
  wéi
  shěng
  zhōng
   
      
  shěng
   
  dài
   
  jìn
   
   
   

  yuē
   
   
  àn
   
   
  zhōu

   
  ·
  gōng
  zhèng
   
   
   
  zhǎng
  wáng
  gōng
  zhī
  jiè
  lìng
  jìn
   
   
  zhèng
  zhù
  yún
   
   
   
  yóu


   
  chá

   
   

  dēng
  yún
   
   
  shěng
   
  chá

   
   
  zhāng

  yún
   
   
  shěng
   
  jīn
  shěng
  chá

   
   
  rán

  xiǎo
  jǐng
   
  suǒ
  lǐng
  èr
  fǎn
   
  bìng

  xùn
   
  chá
   
   

  chù

  cháng
  yǒu
  jìn
  wèi
  shěng
  chá
   


   
  shěng
   
  dài
   
  jìn
   
   
  chá
   

  chá


   
   
 • 
   
   
   
   
  sān

  jué

   
  yún
   
   
  qián
  duì


  fàn
  zhòng
  gōng
   
  yán
  chǐ
  suàn
  guǒ
  gòng

  tǒng
   
   
   
  guǒ
   
  dāng
  zuò
   
  wèi

   
  zhī
   

   
   
  běi

  tōng  kuài
   
  gǎi
  wéi


   
   
  suàn

   
  shì

  jiān
  cháng

  ěr
   

  chén

  wáng
   
  yào
  què

   
  yuē
   
   
  tóu

  guǒ
  suàn
     jiāo
   
   
  yòu
   
  dào
  jīng
   
  yún
   
   

  kǒu
  sòng
  jīng
  shēng
  suǒ
  suǒ
   
  yǎn
  zhōng
  lèi
  chū
  zhū

   
   


  suī

   

  yīn  tóng
   
  jiāng
  nán
  dàn

  wéi
   
  suàn

   
   

  zhī
  wèi
  wéi
   

   
   
  xué
  shì
  xiāng
  chéng
   

  wéi
   
  guǒ
  jié
   
  zhī
   
  guǒ
   
   
  yán
  yán

  suàn
  gòng

  bāo
  guǒ
   
  nèi
  tǒng
  zhōng
  ěr
   
   
  zhèng
  shǐ
  xuē
  fán
  yīn

   
  yòu
  yīn
   
  suàn

   
  wéi


  fǎn
   
  jiē
  shī

   
 • 
   
   
   
   
  hòu
  hàn
  shū
   
  yún
   
   
  guàn
  què
  xián
  sān
  shàn

   
   
  duō
  jiǎ
  jiè
  wéi
   
  zhān
  wěi
   
  zhī
   
  zhān
   
   

  zhī
  xué
  shì
   
  yīn
  wèi
  zhī
  wéi
   
  zhān

   
   
  àn
   
  wèi

   

  shí
  shí
  zhì
   
   
   
  zhān
  dǒu
  lián
   
  cháng

  zhàng
   
   
  guō

  zhù
   
  ěr

   
   
   
  zhān
  cháng
  èr
  sān
  zhàng
   
   
  ān
  yǒu
  guàn
  què
  néng
  shèng

  zhě
   
  kuàng
  sān

   
  zhān
  yòu
  chún
  huī

   

  wén
  zhāng

   
  shàn

  cháng
  zhě

  guò
  sān
  chǐ
   

  zhě

  guò
  sān
  zhǐ
   
  huáng

  hēi
  wén
   

  dōu
  jiǎng
  yún
   
   
  shé
  shàn
   
  qīng  zhī
  xiàng

   
   
   

  hàn
  shū
   

   
  sōu
  shén

   

  shuō

  shì
   
  jiē
  zuò
   
  shàn
   

   
  sūn
  qīng
  yún
   
   

  biē
  zhān
   
   

   
  hán
  fēi
   
   
   
  shuō
  yuàn
   
  jiē
  yuē
   
   
  zhān

  shé
   
  cán

  zhú
   
   
  bìng
  zuò
   
  zhān
   

   
  jiǎ
   
  zhān
   
  wéi
   
  shàn
   
   

  lái
  jiǔ

   
 • 
   
   
   
  gōng
   
  liù
  tāo
   
   
  yǒu
  tiān
  zhèn
   

  zhèn
   
  rén
  zhèn
   
  yún
  niǎo
  zhī
  zhèn
   
   
  lún

   
  yuē
   
   
  wèi
  líng
  gōng
  wèn
  zhèn

  kǒng

   
   
   
  zuǒ
  zhuàn
   
   
   
  wéi


  zhī
  zhèn
   
   

  běn
  duō
  zuò
   

   
  páng
   
  chē
  shèng
   
  zhī
   
  chē
   
   
  àn
  zhū
  zhèn
  duì
   
  bìng
  zuò
   
  zhèn
   
  zhèng
   
  zhī
   
  zhèn
   
   

  háng
  zhèn
  zhī

   


  zhèn
  liè
  ěr
   

  liù
  shū
  wéi
  jiǎ
  jiè

   
   
  cāng
   
   
   

   

  jìn
  shì

  shū
   
  jiē

  bié

   
  wéi
  wáng

  zhī
   
  xiǎo
  xué
  zhāng
   
   

   

   
  páng
  zuò
   
  chē
   
   
  zòng


  xíng
   


  zhuī
  gǎi
   
  liù
  tāo
   
   
   
  lún

   
   
   
  zuǒ
  zhuàn
   

   
 • 
   
   
   
  wèn
   
   
   
  shān
  hǎi
  jīng
   
   
  xià  suǒ

   
  ér
  yǒu
  cháng
  shā
   
  líng
  líng
   
  guì
  yáng
   
  zhū

   


  jùn
  xiàn

  shǎo
   

  wéi


   
   

  yuē
   
   
  shǐ
  zhī
  quē
  wén
   
  wéi

  jiǔ

   
  jiā

  qín
  rén
  miè
  xué
   
  dǒng
  zhuó
  fén
  shū
   
  diǎn

  cuò
  luàn
   
  fēi
  zhǐ


   

  yóu
   
  běn
  cǎo
   
  shén
  nóng
  suǒ
  shù
   
  ér
  yǒu

  zhāng
   
  zhū

   
  zhào
  guó
   
  cháng
  shān
   
  fèng
  gāo
   
  zhēn
  dìng
   
  lín

   
  féng

  děng
  jùn
  xiàn
  míng
   
  chū
  zhū
  yào

   
   
  ěr

   
  zhōu
  gōng
  suǒ
  zuò
   
  ér
  yún
   
  zhāng
  zhòng
  xiào
  yǒu
   
   
  zhòng

  xiū
   
  chūn
  qiū
   
   
  ér
   
  jīng
   
  shū
  kǒng
  qiū

   
   
  shì
  běn
   
  zuǒ
  qiū
  míng
  suǒ
  shū
   
  ér
  yǒu
  yān
  wáng

   
  hàn
  gāo

   
   

  zhǒng
  suǒ

   
   
  nǎi
  zǎi
   
  qín
  wàng
  bēi
   
   
   
  cāng
  jié
  piān
   


  suǒ
  zào
   
  ér
  yún
   
  hàn
  jiān
  tiān
  xià
   
  hǎi
  nèi
  bìng

   

  qíng
  hán

   
  pàn
  tǎo
  miè
  cán
   
   
   
  liè
  xiān
  zhuàn
   
  liú
  xiàng
  suǒ
  zào
   
  ér
   
  zàn
   
  yún
   

  shí

  rén
  chū

  jīng
   
   
   
  liè

  zhuàn
   

  xiàng
  suǒ
  zào
   


  xīn
  yòu
  zuò
   
  sòng
   
   
  zhōng

  zhào
  dào
  hòu
   
  ér
  zhuàn
  yǒu
  gēng
  shǐ
  hán

  rén
   
  míng


  hòu

  liáng

  rén

   
  jiē
  yóu
  hòu
  rén
  suǒ
  chàn
   
  fēi
  běn
  wén

   
   
 • 
   
   
   
   
  shī
   
  yún
   
   
  shuí
  wèi


   
   
   
  ěr

   
   
   
  máo
  shī
  zhuàn
   
  bìng


   

  cài

   
  yòu
   

   
  yún
   
   

  cài
  xiù
   
   
  àn
   
   

  tǒng
  tōng
  guà
  yàn
  xuán

   
  yuē
   
   

  cài
  shēng

  hán
  qiū
   
  gēng
  dōng

  chūn
   

  xià
  nǎi
  chéng
   
   
  jīn
  zhōng
  yuán

  cài
   

  míng
   
  yóu
  dōng
   
   
  ér

   
  zhāi
  duàn
  yǒu
  bái
  zhī
   
  huā
  huáng


   
  jiāng
  nán
  bié
  yǒu

  cài
   


  suān
  jiāng
   

  huā
  huò

  huò
  bái
     zhū
   
  shú
  shí
  huò
  chì
  huò
  hēi
   

  cài


  shì
  láo
   
  àn
   
  guō

  zhù
   
  ěr

   
   

  nǎi
   
  zhī
   
   
  huáng
  chú

   
  jīn

  běi
  wèi
  zhī
   
  lóng
  kuí
   
   
  liáng
  shì
  jiǎng
   

   
  zhě
   


  dāng

  cài
     宿
  gēn
   
  zhì
  chūn
  fāng
  shēng
  ěr
   
   
  yòu
  gāo
  yòu
  zhù
   

  shì
  chūn
  qiū
   
  yuē
   
   
  róng
  ér

  shí
  yuē
  yīng
   
   

  cài
  dāng
  yán
  yīng
   

  zhī
  fēi
  lóng
  kuí

   
 • 
   
   
   
   

  yuè

   

  bǎi  yuē
   
   
  bǎi


   

  yáng

   

  bié
  shí
   
  pēng


   
  chuī
  yǎn

   
  jīn


  guì
  wàng

  wéi
   
   
   
  chuī
   
  dāng
  zuò
   
  chuī
  zhǔ
   
  zhī
   
  chuī
   
   
  àn
   
  cài
  yōng
   
  yuè
  lìng
  zhāng

   
  yuē
   
   
  jiàn
   
  guān


   
  suǒ

  zhǐ
  fēi
   
  huò
  wèi
  zhī
  yǎn

   
   
  rán

  dāng
  shí
  pín
  kùn
   
  bìng

  mén


  zuò
  xīn
  chuī
  ěr
   
   
  shēng
  lèi
   
  zuò
   
  yǎn
   
   
  yòu
  huò
  zuò
   
  diàn
   
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  rén
  fǎng
  访

  yuē
   
   
   
  wèi
  zhì
   
  jiǎng

  shàng
  shū
  yún
   

  guì
  zhī
  mín
   
   
  shì   
   

  yìng
  zhī
  yuē
   
   

  wéi
   
  guì
   

  shì
   
  juàn
   
  zhī
   
   
  ěr
   
  zhāng

   

  chén
  bìng
  yún
   
   
  zhī
  páng
  zuò
  dāo
  jiàn
  zhī
  dāo
   

  shì


   
   

  zhī
  jiǎng
  shì

  zào
   
  zhī
   
  páng
  zuò
   
  jīn

   
  zhī
   

   
   
  huò
  jiè
   

   

   
  zhōng
  dāng
  yīn
  jiǔ
  wěi
  fǎn
   
   
 • 
   
   
   
   
  shī
   
  yún
   
   
  yǒu
  yǎn


   
  xīng
  yún


   
   
   
  máo
  zhuàn
   
  yún
   
   
  yǎn
   
  yīn
  yún
  mào
   


   
  yún
  xíng
  mào
   


   

  mào

   
   
   
  jiān
   
  yún
   
   

  zhě
   
  yīn
  yáng

   
  fēng

  shí
   

  lái


  rán
   

  bào


   
   
  àn
   
  yǎn

  shì
  yīn
  yún
   

  láo

  yún
   
  xīng
  yún


   

   
   
  yún
   
  dāng
  wéi
   

   
   

  xiě

  ěr
   
  bān

   
  líng
  tái
   
  shī
  yún
   
   
  sān
  guāng
  xuān
  jīng
   

  xíng


   


  xiáng
  fēng
   


  gān

   
   


  zhèng

   
 • 
   
   
   
   
  shǐ

   
  ·
  shǐ
  huáng
  běn

   
   
   
  èr
  shí

  nián
   
  chéng
  xiàng
  wěi
  lín
   
  chéng
  xiàng
  wáng
  wǎn
  děng
   


  hǎi
  shàng
   
   
  zhū
  běn
  jiē
  zuò
   
  shān
  lín
   
  zhī
   
  lín
   
   
  kāi
  huáng
  èr
  nián

  yuè
   
  cháng
  ān
  mín
  jué

  qín
  shí
  tiě
  chēng
  quán
   
  páng
  yǒu
  tóng

  juān
  míng
  èr
  suǒ
   


  suǒ
  yuē
   
   
  niàn
  廿
  liù
  nián
   
  huáng

  jìn
  bìng
  jiān
  tiān
  xià
  zhū
  hóu
   
  qián
  shǒu

  ān
   

  hào
  wéi
  huáng

   
  nǎi
  zhào
  chéng
  xiàng
  zhuàng
   
  wǎn
   


  liàng   
  qiàn

  zhě
   
  jiē
  míng

  zhī
   
   
  fán

  shí

   


  suǒ
  yuē
   
   
  yuán
  nián
   
  zhì
  zhào
  chéng
  xiàng

   


   


  liàng
   
  jìn
  shǐ
  huáng

  wéi
  zhī
   
  jiē  yān
   
  jīn

  hào
  ér  chēng
  shǐ
  huáng

   


  jiǔ
  yuǎn

   

  hòu

  wéi
  zhī
  zhě
   

  chēng
  chéng
  gōng
  shèng

   


  zhào

  zuǒ
   
  shǐ
  使


   
   
  fán

  shí


     miè
   
  jiàn
  yǒu

  shí


   
  liǎo
  liǎo
  fēn
  míng
   

  shū
  jiān
  wéi


   

  bèi
  chì
  xiě

  zhī
   

  nèi
  shǐ
  lìng


  lín
  duì
   
  jiàn

  chēng
  quán
   
  jīn
  zài
  guān

   

   
  chéng
  xiàng
  zhuàng
   

   
  nǎi
  wéi
   
  zhuàng
  mào
   
  zhī
   
  zhuàng
   
   
   
  pán
   
  páng
  zuò
   
  quǎn
   
   

  zhī

  zuò
   
  wěi
  lín
   
   
  fēi

   
  dāng
  wéi
   
  wěi
  zhuàng
   
  ěr
   
 • 
   
   
   
   
  hàn
  shū
   
   
   
  tián
  kěn

  shàng
   
   
  jiāng
  nán
  běn
  jiē
  zuò
   
  xiāo
   

   
  pèi
  guó
  liú
  xiǎn
   

  lǎn
  jīng

   
  piān
  jīng
  bān
   
  hàn
   
   
  liáng
  dài
  wèi
  zhī
   
   
  hàn
   
  shèng
   
   
  xiǎn

  zhēn
   

  zhuì
  jiā

   

  bān
  shǐ
   

  wéi
   
  tián
  kěn
   
   
  liáng
  yuán

  cháng
  wèn
  zhī
   

  yuē
   
   
  qiú
   
  dàn
  chén
  jiā
  jiù
  běn
   


  huáng
  gǎi
   
  xiāo
   
  wéi
   
  kěn
   
   
   
  yuán  nàn
  zhī
   

  zhì
  jiāng
  běi
   
  jiàn
  běn
  wéi
   
  kěn
   
   
 • 
   
   
   
   
  shàng
  shū
   
  yuē
   
   
  wéi
  yǐng
  xiǎng
   
   
   
  zhōu

   
  yún
   
   

  guī

  yǐng
   
  yǐng
  zhāo
  yǐng

   
   
   
  mèng

   
  yuē
   
   

  yǐng
  shī
  xíng
   
   
   
  zhuāng

   
  yún
   
   
  wǎng
  liǎng
  wèn
  yǐng
   
   


  děng

   
  jiē
  dāng
  wéi
   
  guāng
  jǐng
   
  zhī
   
  jǐng
   
   
  fán
  yīn
  jǐng
  zhě
   
  yīn
  guāng
  ér
  shēng
   


  wèi
  wéi
   
  jǐng
   
   
   
  huái
  nán

   

  wéi
   
  jǐng
  zhù
   
   
   
  guǎng
  广

   
  yún
   
   
  guǐ
  zhù
  guà
  jǐng
   
   
  bìng
  shì

   
  zhì
  jìn
  shì

  hóng
   

  yuàn
   
   
  páng
  shǐ
  jiā
   
  shān
   
   
  yīn

  jǐng
  fǎn
   
  ér
  shì
  jiān
  zhé
  gǎi
  zhì
   
  shàng
  shū
   
   
   
  zhōu

   
   
   
  zhuāng
   
   
   
  mèng
   
  cóng

  hóng

   
  shèn
  wéi
  shī

   
 • 
   
   
   
   
  shī
   
  yún
   
   
  jiāng

  lái
  shī
  shī
   
   
   
  máo
  zhuàn
   
  yún
   
   
  shī
  shī
   
  nán
  jìn
  zhī

   
   
  zhèng
   
  jiān
   
  yún
   
   
  shī
  shī
   
  shū
  xíng
  mào

   
   
   
  hán
  shī
   

  chóng
  wéi
   
  shī
  shī
   
   

  běi
   
  máo
  shī
   
  jiē
  yún
   
  shī
  shī
   
   
  jiāng
  nán
  jiù
  běn
   

  dān
  wéi
   
  shī
   
   

  suì
  shì
  zhī
   
  kǒng
  wéi
  shǎo

   
 • 
   
   
   
   
  hòu
  hàn
  shū
   
   
   


  fán

  wéi
  tiān
  shuǐ
  jùn
  shǒu
   
  liáng
  zhōu
  wèi
  zhī

  yuē
   
   
  nìng
  jiàn


  xué
   

   
   
   
  ér
  jiāng
  nán
  shū
  běn
   
  xué
   
  jiē

  zuò
   
  liù
   
   
  xué
  shì
  yīn
  xún
   

  ér


   


  bào
  xué

   
  shì
  zhī
  jiào
  zhě
   
  suǒ

  bān
  chāo
  yún
   
   

  tàn

  xué
   
  ān   
   
  nìng
  dāng
  lùn

  liù


   
 • 
   
   
   
  shì
  jiān
  xiǎo
  xué
  zhě
   

  tōng

  jīn
   


  xiǎo
  zhuàn
   
  shì
  zhèng
  shū

   
  fán
   
  ěr

   
   
   
  sān
  cāng
   
   
   
  shuō
  wén
   
   

  néng


  cāng
  jié
  běn
  zhǐ
  zāi
   

  shì
  suí
  dài
  sǔn

   

  yǒu
  tóng

   

  西
  jìn

  wǎng

  shū
   


  quán
  fēi
   
  dàn
  lìng


  chéng
  jiù
   

  wéi
  zhuān
  zhé
  ěr
   
  kǎo
  jiào
  shì
  fēi
   


  xiāo

   
  zhì

   
  zhòng


   
   
  sān

  zhī
  zhōng
   
  liǎng

  fēi

   
   
  sān
  cāng
   
   

   
  páng

   
  qiū
   
   
   
  shuō
  wén
   
   
  shī
   
  xià
  shī
   

   
   


  zhī
  lèi
   

  yóu

  cóng
   


  èr

   
  yòu
  duō
  jiǎ
  jiè
   

   
  zhōng
   
  wéi
   
  zhòng
   
   

   
  shuō
   
  wéi
   
  yuè
   
   

   
  zhào
   
  wéi
   
  shào
   
   

   
  xián
   
  wéi
   
  xián
   
   


  zhī

   


  láo
  gǎi
   

  yǒu
  é
  miù
   
  guò
  chéng


   
   
  luàn
   
  páng
  wéi
   
  shé
   
   
   

   
  xià

   
  ěr
   
   
   
  yuán
   
   
   
  tuó
   
  cóng
   
  guī
   
   
   
  fèn
   
   
   
  duó
   
  cóng
   
  guàn
   
   
   

   
  zhōng
  jiā
   
  dài
   
   
   
  è
   
  shàng
  ān
   

  西
   
   
   

   
  wài
  shè
   

   
   
   
  záo
   
  tóu
  shēng
   
  huǐ
   
   
   

   

  pèi
   

   
   
   

   
  nǎi
  shī
   
  huò
   
   
   

   
  hùn
   
  jīng
   
  páng
   
   
  gāo
   
  fēn
   

   
  piàn
   
   
  liè
   
  huà
  wéi
   
  liè
   
   
   
  chǒng
   
  biàn
  chéng
   
  lǒng
   
   
   

   
  zuǒ

   
  piàn
   
   
   
  lìng
   

  zhuó
   

   
   
   
  shuài
   


  yǒu
   

   
  yīn
   
  qiǎng
  gǎi
  wéi
  bié
   
   
  dān
   


  yǒu
   
  shàn
   
  yīn
   
  zhé

  chéng

   


  zhī
  lèi
     zhì
   


  chū
  kàn
   
  shuō
  wén
   
   
  chī

  shì

   
  cóng
  zhèng


  rén

  shí
   
  suí  xián

  fēi
   
  lüè
  shì


  xià


   
  suǒ
  jiàn
  jiàn
  guǎng
  广
   
  gèng
  zhī
  tōng
  biàn
   
  jiù
  qián
  zhī
  zhí
   
  jiāng

  bàn
  yān
   
  ruò
  wén
  zhāng
  zhù
  shù
   
  yóu

  wēi
  xiāng
  yǐng
  xiǎng
  zhě
  xíng
  zhī
   
  guān
  cáo
  wén
  shū
   
  shì
  jiān
  chǐ

   
  xìng

  wéi


   
  • 
    
    
    
    
   shī
    
   yún
    
    
   cēn

   xìng
   cài
    
    
    
   ěr

    
   yún
    
    
   xìng
    
   jiē


    
    

   huò
   wéi
    
   xìng
    
    
   xiān

   jiě
   shì
   jiē
   yún
    
    
   shuǐ
   cǎo
    
   yuán


   jīng
    
   suí
   shuǐ
   qiǎn
   shēn
    
   jīn
   shì
   shuǐ

   yǒu
   zhī
    
   huáng
   huā

   chún
    
   jiāng
   nán   wéi
    
   zhū
   chún
    
    
   huò

   wéi
    
   xìng
   cài
    
    
    
   liú
   fāng

   yǒu
   zhù
   shì
    
   ér

   běi

   rén
   duō

   shí
   zhī
    

   shì
   jiē

   cēn

   zhě
   shì
   xiàn
   cài
    

    
   rén
   xiàn
    
   wéi
    
   rén
   xìng
    
    


   xiào
   zhī
   shèn
    
  • 
    
    
    
    
   hàn
   shū
    
   ·
   wáng
   mǎng
   zàn
    
   yún
    
       shēng
    

   fēn
   rùn
   wèi
    
    
   gài
   wèi
   fēi
   xuán
   huáng
   zhī

    

   zhòng


   zhī
   yīn

    
   jìn
   yǒu
   xué
   shì
    
   míng
   wèn
   shèn
   gāo
    
   suì
   yún
    
    
   wáng
   mǎng
   fēi
   zhí
   yuān


   shì
    
   ér
   shēng
    
    

   wéi


    
  • 
    
    
    

   jiān
   xíng
   fāng


   yún
    
    
    
   jiǎ

   zhuàn
    
   yún
    
    

   zhōng

   wèi
    
    
   zhù
    
    
   wèi
    
   bào

    
    
   céng
   jiàn
   rén
   jiě
   yún
    
    

   shì
   bào

   zhī

    
   zhèng
   yán

   zhōng    

   rán
   biàn
   便

   ěr
    
    

   shì
   wéi
   dāng

    
    

   wèi
   xíng
   yuē
    
    


   běn
   chū
   tài
   gōng
    
   liù
   tāo
    
    
   àn

   shū
    

   zhě
    
   shài
    


    
   bào

    

   xiāng

    
   wéi
   xià
   shǎo

    
   hòu
   rén
   zhuān
   zhé
   jiā
   páng
    

    
   ěr
    
   yán

   zhōng
   shí
    


   shài
    

   ěr
   zhě
    
   shī

   shí

    
   jìn
   zhuó

   yǒu
   xiáng
   shì
    
    
   fāng
   xiào

   ér
   tuì
   退
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·书证篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [瘧](读音:nüè,yào)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [車](读音:chē,jū)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [衣](读音:yī,yì)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [度](读音:dù,duó)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [處](读音:chú,chù)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [脯](读音:fǔ,pú)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [遝](读音:dá,tà,tɑ)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [南](读音:nā,nán)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [明](读音:míng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [扇](读音:shàn,shān)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [節](读音:jié,jiē)
  [都](读音:dōu,dū)
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [信 ](读音:xìn, )
  [一](读音:yī)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [能](读音:néng,nài)
  [頡](读音:jié,jiá,xié)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [過](读音:guò,guō)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [識](读音:shí,zhì)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [數](读音:shù,shǔ)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [可](读音:kè,kě)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  便[便](读音:biàn,pián)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [吾](读音:wú,yù)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [六](读音:liù,lù)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [其](读音:jī,qí)
  [有](读音:yòu,yǒu)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图