j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·音辞篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·音辞篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·
  yīn

  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
 • 
   
   
   
  yǒu
  jīng

   
  jīng

  wèi
  zhī
  hǎo
  è
   
  rén
  xīn
  yǒu
  suǒ


   


  wèi
  zhī
  hǎo
  è
   

  yīn
  jiàn


  hóng
   

  miǎo
   
  ér

  běi
  xué
  shì

   
  shàng
  shū
   
  yún
  hǎo
  shēng
  è
  shā
   
  shì
  wéi

  lùn


   

  jiù
  rén
  qíng
   
  shū

  tōng

   
 • 
   
   
   
  xié
  zhě
   
  wèi
  dìng
  zhī

   
   
  zuǒ
  zhuàn
   
  yuē
   
   

  zhī
  tiān
  zhī   


  jūn
  yǒu
  zuì

  guǐ
  shén

   
   
   
  zhuāng

   
  yún
   
   
  tiān
  xié

  xié
   
   
   
  hàn
  shū
   
  yún
   
   
  shì
  xié
  fēi
  xié
   
  zhī
  lèi
  shì

   
  ér
  běi
  rén


  wéi

   

  wéi


   
  nàn
  zhě
  yuē
   
   
   


   
  yún
   
   
  qián
  kūn
   

  zhī
  mén


   
   

  yòu
  wéi
  wèi
  dìng


   
   

  yuē
   
   

  wéi

  ěr
   
  shàng
  xiān
  biāo
  wèn
   
  xià
  fāng
  liè


  zhé
  zhī
  ěr
   
   
 • 
   
   
   
  jiāng
  nán
  xué
  shì

   
  zuǒ
  zhuàn
   
   
  kǒu
  xiāng
  chuán
  shù
   

  wéi
  fán

   
  jūn

  bài
  yuē
   
  bài
   
   


  rén
  jūn
  yuē
   
  bài
   
   
  zhū

  zhuàn
  wèi
  jiàn
   

  bài
  fǎn
   
   

  xiān
  mín

   
  zuǒ
  zhuàn
   
   
  wéi

  chù
  yǒu

  yīn
   
  yòu

  yán

  bài
   
  bài
  rén
  zhī
  bié
   

  wéi
  chuān
  穿
  záo
  ěr
   
 • 
   
   
   

  rén
  yún
   
   
  gāo
  liáng
  nán
  zhěng
   
   


  wéi
  jiāo
  shē


   

  néng   

  jiàn
  wáng
  hóu
  wài

   

  duō

  zhèng
   

  yóu
  nèi
  rǎn
  jiàn
  bǎo

   
  wài

  liáng
  shī
  yǒu

  ěr
   
  liáng
  shì
  yǒu

  hóu
   
  cháng
  duì
  yuán

  yǐn
  xuè
   

  chén
   
  chī
  dùn
   
   
  nǎi
  chéng
   

  duàn
   
   
  yuán


  zhī
  yún
   
   


  liáng
  fēng
   
  duàn
  fēi
  gān

   
   
  wèi
   
  yǐng
  zhōu
   
  wéi
   
  yǒng
  zhōu
   
   
  yuán


  bào
  jiǎn
  wén
   
  jiǎn
  wén
  yún
   
   
  gēng
  chén


   
  suì
  chéng


   
   


  zhī
  lèi
   

  kǒu
  jiē
  rán
   
  yuán

  shǒu
  jiào
  zhū

  shì

   


  wéi
  jiè
   
 • 
   
   
   
  àn
   
  zhū

  shū
   
  yān
  zhě
  niǎo
  míng
   
  huò
  yún


   
  jiē
  yīn
   

  qiān
  fǎn
   
   


  hóng
   
  yào
  yòng

  yuàn
   
  fēn
  yān

  yīn
  xùn
   
  ruò
  xùn
   

   
  xùn
   
  ān
   
   
  dāng
  yīn
   

  qiān
  fǎn
   
   
   

  yān
  xiāo
  yáo
   
   
   

  yān
  jiā

   
   
   
  yān
  yòng
  nìng
   
   
   
  yān

  rén
   
  zhī
  lèi
  shì

   
  ruò
  sòng


  zhù

   
  dāng
  yīn
   

  qiān
  fǎn
   
   
   

  chēng
  lóng
  yān
   
   
   

  chēng
  xuè
  yān
   
   
   
  yǒu
  mín
  rén
  yān
   
   
   
  yǒu
  shè

  yān
   
   
   
  tuō
  shǐ
  yān
  ěr
   
   
   
  jìn
   
  zhèng
  yān

   
  zhī
  lèi
  shì

   
  jiāng
  nán
  zhì
  jīn
  xíng

  fēn
  bié
   
  zhāo
  rán

  xiǎo
   
  ér

  běi
  hùn
  tóng

  yīn
   
  suī   


  xíng

  jīn

   
 • 
   
   
   
  běi
  rén
  zhī
  yīn
   
  duō

   

   
   
   

   
  wéi
   

   
   
  wéi


  jié
  yún
   
   

  huán
  gōng

  guǎn
  zhòng

  tái
  shàng
  móu


   
  dōng
  guō

  wàng
  jiàn
  huán
  gōng
  kǒu
  kāi
  ér


   

  zhī
  suǒ
  yán
  zhě


   
  rán


     tóng

   
   

  wéi
  zhī
  yīn

   
 • 
   
   
   

  jīn
  yán

   
  shí


  tóng
   
  zhù
  shù
  zhī
  rén
   
  chǔ
   
  xià


   
   
  cāng
  jié
  xùn

   
   
  fǎn
   
  bài
   
  wéi
   

  mài
   
   
  fǎn
   

   
  wéi
   

  guāi
   
   
   
  zhàn
  guó

   
  yīn
   
  wěn
   
  wéi
   
  miǎn
   
   
   

  tiān

  zhuàn
   
  yīn
   
  jiàn
   
  wéi
   
  jiàn
   
   
   
  shuō
  wén
   
  yīn
   
  jiá
   
  wéi
   

   
   

   
  mǐn
   
  wéi
   
  měng
   
   
   

  lín
   
  yīn
   
  kàn
   
  wéi
   
  kǒu
  gān
  fǎn
   
   
  yīn
   
  shēn
   
  wéi
   
  xīn
   
   
   
  yùn

   

  chéng
   
  réng
   
  hóng
   
  dēng

  chéng
  liǎng
  yùn
   
  wéi
   

   

   
  shí
  fēn
  zuò

  zhāng
   

  dēng
   
  shēng
  lèi
   

   

   
  yīn
   

  羿
   
   
  liú
  chāng
  zōng
   
  zhōu
  guān
  yīn
   

   
  chéng
   
  ruò
   
  chéng
   
   


  shèn
  guǎng
  广
   


  kǎo
  jiào
   
  qián
  shì
  fǎn

   
  yòu
  duō

  qiē
   

  xiān
  mín
   
  máo
  shī
  yīn
   
  fǎn
   
  zhòu
   
  wéi
   
  zài
  gòu
   
   
   
  zuǒ
  zhuàn
  yīn
   
  qiē
   
  chuán
   
  wéi
   

  yuán
   
     xìn
   

  wéi
  zhòng

   
  jīn
  zhī
  xué
  shì
     zhèng
     rén
   

  yīng
  suí

  é


   
   
  tōng

  wén
   
  yuē
   
   

  shì
  qiú
  yuē
  sōu
   
   
  fǎn
  wéi
   
  xiōng
  hóu
   
   
  rán

   
  xiōng
   
  dāng
  yīn
   
  suǒ
  róng
  fǎn
   
   
  jīn
  běi

  tōng
  xíng

  yīn
     zhī


  yòng
  zhě
   

  fán
   

  rén
  bǎo

   
  dāng
  yīn
   

  fán
   
   
  jiāng
  nán
  jiē
  yīn
   
  fān
  píng
   
  zhī
   
  fān
   
   
   

   
  shān
  dāng
  yīn
  wéi
   

   
   
  jiāng
  nán
  jiē

  wéi
   
  shén

   
  zhī
   

   
   
  jiāng
  líng
  xiàn

   

  yīn
  bèi

  guān
  zhōng
   

  zhī
  èr
  zhě

  suǒ
  chéng
  àn
   


  qiǎn
  xué
   
  wèi
  zhī
  qián
  wén

   
  • 
    
    
    

   jiǔ
   zhōu
   zhī
   rén
    
   yán


   tóng
    
   shēng
   mín

   lái
    

   cháng
   rán

    

    
   chūn
   qiū
    
   biāo

   yán
   zhī
   zhuàn
    
    

   sāo
    

    
   chǔ

    
   zhī
   jīng
    

   gài

   jiào
   míng
   zhī
   chū

    
   hòu
   yǒu
   yáng
   xióng
   zhù
    
   fāng
   yán
    
    

   yán

   bèi
    
   rán
   jiē
   kǎo
   míng

   zhī
   tóng

    

   xiǎn
   shēng

   zhī
   shì
   fēi

    
   dài
   zhèng
   xuán
   zhù
    
   liù
   jīng
    
    
   gāo
   yòu
   jiě
    

   lǎn
    
    
    
   huái
   nán
    
    

   shèn
   zào
    
   shuō
   wén
    
    
   liú

   zhì
    
   shì
   míng
    
    
   shǐ
   yǒu

   kuàng
   jiǎ
   jiè

   zhèng
   yīn

   ěr
    
   ér   jīn
   shū
   bié
    

   jiān
   qīng
   zhòng
   qīng
   zhuó
    
   yóu
   wèi

   xiǎo
    
   jiā

   nèi
   yán
   wài
   yán
    

   yán

   yán
    

   ruò
   zhī
   lèi
    

   shǐ
   使
   rén

    
   sūn
   shū
   yán
   chuàng
    
   ěr

   yīn

    
    
   shì
   hàn

   rén

   zhī
   fǎn

    
   zhì

   wèi
   shì
    

   shì

   xíng
    
   gāo
   guì
   xiāng
   gōng

   jiě
   fǎn

    

   wéi
   guài

    


   jué
   hòu
    
   yīn
   yùn
   fēng
   chū
    

   yǒu

   fēng
    

   xiāng
   fēi
   xiào
    
   zhǐ

   zhī

    
   wèi
   zhī
   shú
   shì
    
   gòng


   wáng


    
   cān
   jiào
   fāng

    
   kǎo


   jīn
    
   wèi
   zhī
   zhé
   zhōng
    
   què
   ér
   liàng
   zhī
    

   jīn
   líng

   luò
   xià
   ěr
    
   nán
   fāng
   shuǐ


   róu
    

   yīn
   qīng

   ér
   qiē

    
   shī
   zài

   qiǎn
    


   duō


    
   běi
   fāng
   shān
   chuān
   shēn
   hòu
    

   yīn
   chén
   zhuó
   ér
   dùn
    


   zhì
   zhí
    


   duō


    
   rán
   guān
   miǎn
   jūn

    
   nán
   fāng
   wéi
   yōu
    


   xiǎo
   rén
    
   běi
   fāng
   wéi

    


   ér

   zhī
   tán
    
   nán
   fāng
   shì
   shù
    
   shù
   yán

   biàn
    

   yuán
   ér
   tīng


    
   běi
   fāng
   cháo

    
   zhōng

   nán
   fēn
    
   ér
   nán
   rǎn

    
   yuè
    
   běi    
   jiē
   yǒu
   shēn

       lùn
    

   miù
   shī
   qīng
   wēi
   zhě
    

   nán
   rén

    
   qián
    
   wéi
    
   xián
    
    

    
   shí
    
   wéi
    
   shè
    
    

    
   jiàn
    
   wéi
    
   xiàn
    
    

    
   shì
    
   wéi
    
   shì
    
    
   běi
   rén

    
   shù
    
   wéi
    
   shù
    
    

    

    
   wéi
    

    
    

    

    
   wéi
    

    
    

    
   qià
    
   wéi
    
   xiá
    
    


   zhī

    
   liǎng
   shī
   shèn
   duō
    
   zhì


   lái
    
   wéi
   jiàn
   cuī

   yuē
    
   cuī
   zhān
   shū
   zhí
    


   rén
    

   wèi
   xiōng

    

   shì
   yán

    
   shǎo
   wéi
   qiē
   zhèng
    


   jié
   zhù
    
   yīn
   yùn
   jué

    
    
   shí
   yǒu
   cuò
   shī
    
   yáng
   xiū
   zhī
   zào
    
   qiē
   yùn
    
    
   shū
   wéi
   shū

    

   jiā
   ér

    
   suī
   zài
   hái
   zhì
    
   biàn
   便
   jiàn

   zhèng
   zhī
    

   yán
   é

    

   wéi

   zuì

    
   yún
   wéi
   pǐn

    
   wèi
   kǎo
   shū

   zhě
    

   gǎn
   zhé
   míng
    

   cáo
   suǒ
   zhī

    
  • 
    
    
    

   zhě
    
   nán

   zhī
   měi
   chēng
    

   shū
   duō
   jiǎ
   jiè
   wéi
    

    

    
   běi
   rén
   suì


   rén

   wéi
    

    
   zhě
    

   suǒ
   wèi

    
   wéi
   guǎn
   zhòng
    
   fàn
   zēng
   zhī
   hào
    
   ěr
    
  • 
    
    
    

   běi
   qiē
    
   gōng
    

   wéi
    

   cóng
    
    

    
   gōng
    
    
    
   gōng
    
    
    
   gōng
    
   sān


   tóng
    
   shū
   wéi


    

   shì
   yǒu
   rén
   míng
   xiān
    

   chēng
   wéi
    
   xiān
    
    
   míng
   kūn
    

   chēng
   wéi
    
   gǔn
    
    
   míng
   guāng
    

   chēng
   wéi
    
   wāng
    
    
   míng
    

   chēng
   wéi
    
   shuò
    
    
   fēi
   wéi
   yīn
   yùn
   chuǎn
   cuò
    

   shǐ
   使

   ér
   sūn

   huì
   fēn
   yún

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·音辞篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [明](读音:míng)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [六](读音:liù,lù)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [創](读音:chuàng,chuāng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [茲](读音:cí,zī)
  [都](读音:dōu,dū)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [頡](读音:jié,jiá,xié)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [石](读音:dàn,shí)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [信 ](读音:xìn, )
  [](读音:yìng,yīng)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [奇](读音:jī,qí)
  [冇](读音:méi,mò)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [節](读音:jié,jiē)
  [夫](读音:fú,fū)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [好](读音:hào,hǎo)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [若](读音:rě,ruò)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [可](读音:kè,kě)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [南](读音:nā,nán)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [處](读音:chú,chù)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [能](读音:néng,nài)
  [吾](读音:wú,yù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [一](读音:yī)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [其](读音:jī,qí)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图