j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜氏家训·杂艺篇》拼音版,可打印(颜之推)-j9九游会官方登录

《颜氏家训·杂艺篇》由颜之推创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  shì
  jiā
  xùn
   
  ·


  piān
 • 
  [
  běi

   
  ]
  yán
  zhī
  tuī
 • 
   
   
   
  suàn
  shù

  shì
  liù

  yào
  shì
     shì
  lùn
  tiān
  dào
   
  dìng


  zhě
   
  jiē
  xué
  tōng
  zhī
   
  rán


  jiān
  míng
     zhuān

   
  jiāng
  nán

  xué
  shū
  shǎo
   
  wéi
  fàn
  yáng

  xuǎn
  jīng
  zhī
   
  wèi
  zhì
  nán
  kāng
  tài
  shǒu
   

  běi
  duō
  xiǎo

  shù
   
 • 
   
   
   
  jìn
   
  sòng

  lái
   
  duō
  néng
  shū
  zhě
   


  shí

   

  xiāng
  rǎn
  shàng
   
  suǒ
  yǒu

  zhì
   
  kǎi
  zhèng

  guān
   
   
  fēi
  wéi

  sǔn
   
  zhì
  liáng
  tiān
  jiān
  zhī
  jiān
   

  fēng
  wèi
  biàn
   

  tóng
  zhī

   
  é


  shēng
   
  xiāo

  yún
  gǎi   
  shào
  líng
  wáng

  xíng
  wěi

   
  cháo


  rán
   

  wéi
  kǎi
  shì
   
  huà


  chéng
   
  duō
  suǒ
  shāng
  bài
   
  zhì
  wéi


   
  wéi
  jiàn
  shù
  diǎn
   
  huò
  wàng
  zhēn
  zhuó
   
  zhú
  biàn
  便
  zhuǎn

   
  ěr
  hòu
  fén

   
  lüè


  kàn
   
  běi
  cháo
  sāng
  luàn
  zhī

   
  shū


  lòu
   
  jiā

  zhuān
  zhé
  zào

   
  wěi
  zhuō
  shèn

  jiāng
  nán
   
  nǎi

   
  bǎi
   
   
  niàn
   
  wéi
   
  yōu
   
   
   
  yán
   
   
  fǎn
   
  wéi
   
  biàn
   
   
   

   
   
  yòng
   
  wéi
   

   
   
   
  zhuī
   
   
  lái
   
  wéi
   
  guī
   
   
   
  gèng
   
   
  shēng
   
  wéi
   

   
   
   
  xiān
   
   
  rén
   
  wéi
   
  lǎo
   
   


  fēi

   
  biàn
  mǎn
  jīng
  zhuàn
   
  wéi
  yǒu
  yáo
  yuán
  biāo
  gōng

  kǎi

   
  liú
  xīn
  xiǎo
  xué
   
  hòu
  shēng
  shī
  zhī
  zhě
  zhòng
   
   

  shū
  shàn
  xiě
   
  xián

  wǎng

  duō

   
 • 
   
   
   
  wáng

  shào
  fēng
  liú
  cái
  shì
   
  xiāo
  sǎn
  míng
  rén
   

  shì
  wéi
  zhī

  shū
   
  fān

  néng   
  xiāo

  yún
  měi
  tàn
  yuē
   
   

  zhù
   

  shū
   
   

  chéng

  diǎn
   
  wén
  zhāng
  hóng

   

  wèi

  guān
   
  wéi
  míng
   


  shì

   
   
  wáng
  bāo

  zhòu
  qīng
  huá
   
  cái
  xué
  yōu
  mǐn
   
  hòu
  suī

  guān
   

  bèi


   
  yóu

  shū
  gōng
   


  bēi
  jié
  zhī
  jiān
   
  xīn


  yàn
  zhī

   
  cháng
  huǐ
  hèn
  yuē
   
   
  jiǎ
  shǐ
  使


  zhī
  shū
   


  zhì
  jīn


   
   


  guān
  zhī
   
  shèn


  shū

  mìng
   
  suī
  rán
   

  wěi
  zhī
  rén
   

  néng
  shū

  zhuó
  zhě
  duō

   

  dào

  tóng

  xiāng
  wéi
  móu

   
 • 
   
   
   

  shǐ
  zhī

   

  wēi
  tiān
  xià
   
  xiān
  wáng
  suǒ

  guān


  xián
   


  shēn
  zhī   
  jiāng
  nán
  wèi
  shì
  zhī
  cháng
  shè
   

  wéi
  bīng
  shè
   
  guān
  miǎn

  shēng
   
  duō   
  bié
  yǒu

  shè
   
  ruò
  gōng
  cháng
  jiàn
   
  shī

  zhǔn

   

  ràng
  shēng
  jiàng
   

  xíng

  yān
   
  fáng

  kòu
  nán
   
  liǎo

  suǒ

   
  luàn

  zhī
  hòu
   

  shù
  suì
  wáng
   

  běi
  wén
  shì
   
  shuài
  xiǎo
  bīng
  shè
   
  fēi
  zhí

  hóng

  jiàn
   

  jiě
  zhuī
  bīng
   
  sān
  jiǔ
  yàn

   
  cháng

  róng

   
  suī
  rán
  yào
  qīng
  qín
   
  jié
  jiǎo
  shòu
   

  yuàn

  bèi
  wéi
  zhī
   
 • 
   
   
   
   
  jiā

   
  yuē
   
   
  jūn   
  wéi

  jiān
  xíng
  è
  dào


   
   
   
  lún

   
  yún
   
   

  yǒu


  zhě

   
  wéi
  zhī
   
  yóu
  xián


   
   
  rán

  shèng
  rén

  yòng


  wéi
  jiào
   
  dàn

  xué
  zhě


  cháng
  jīng
   
  yǒu
  shí

  juàn
   

  tǎng
  wéi
  zhī
   
  yóu
  shèng
  bǎo
  shí
  hūn
  shuì
   

  rán
  duān
  zuò
  ěr
   
  zhì


  tài


  wéi


   
  mìng
  wéi
  zhāo
  lùn
  zhī
   
  wáng

   

  hóng
   
  táo
  kǎn
  zhī

     guān
  shǒu
  zhí
   

  bìng
  qín

  zhī
  zhì

   
  néng
  ěr
  wéi
  jiā
   

  wéi  liù
  zhù
   
  xiǎo


  èr
  qióng
   
  jīn

  xiǎo
  zhě
   

  shì
  suǒ
  xíng
   

  qióng
  shí
  èr

   
  shù
  shù
  qiǎn
  duǎn
     wán
   
  wéi

  yǒu
  shǒu
  tán
   
  zuò
  yǐn
  zhī

   

  wéi


   
  dàn
  lìng
  rén
  dān
  kuì
   
  fèi
  sàng
  shí
  duō
   


  cháng

   
  • 
    
    
    
   zhēn
   cǎo
   shū

    
   wēi

   liú

    
   jiāng
   nán
   yàn
   yún
    
    
   chǐ

   shū
   shū
    
   qiān

   miàn


    
    
   chéng
   jìn
    
   sòng


    
   xiāng

   shì
   zhī
    


   dùn
   láng
   bèi
   zhě
    

   yòu
   chéng
   mén

    
   jiā
   xìng
   ài
   zhòng
    
   suǒ
   jiàn

   shū

   duō
    
   ér
   wán

   gōng


   zhì
    
   suì

   néng
   jiā
   zhě
    
   liáng
   yóu

   fèn


    
   rán
   ér
   guò
   jīng
    

   qiǎo
   zhě
   láo
   ér
   zhì
   zhě
   yōu
    
   cháng
   wéi
   rén
   suǒ

   shǐ
   使
    
   gèng
   jué
   wéi
   lèi
    
   wéi
   zhòng
   jiāng

   jiè
    
   shēn
   yǒu


    
  • 
    
    
    
   liáng
   shì


   sǎn


   lái
    

   jiàn
   èr
   wáng
   zhēn
   cǎo
   duō

    
   jiā
   zhōng
   cháng

   shí
   juàn
    
   fāng
   zhī
   táo
   yǐn

    
   ruǎn
   jiāo
   zhōu
    
   xiāo

   jiǔ
   zhū
   shū
    
   zhī
   zhī

    

   shì
   shū
   zhī
   yuān
   yuán
    
   xiāo
   wǎn
   jié
   suǒ
   biàn
    
   nǎi
   yòu
   jūn
   nián
   shào
   shí


    
  • 
    
    
    
   huà
   huì
   zhī
   gōng
    

   wéi
   miào

    


   míng
   shì
    
   duō
   huò
   néng
   zhī
    

   jiā
   cháng
   yǒu
   liáng
   yuán

   shǒu
   huà
   chán
   què
   bái
   tuán
   shàn    

   nán


    

   liè
   tài

   piān
   néng
   xiě
   zhēn
    
   zuò
   shàng
   bīn

    
   suí

   diǎn
   rǎn
    

   chéng
   shù
   rén
    

   wèn
   tóng

    
   jiē
   zhī
   xìng
   míng

    
   xiāo

    
   liú
   xiào
   xiān
    
   liú
   líng
    
   bìng
   wén
   xué

   wài
    

   jiā


    
   wán
   yuè

   jīn
    


   bǎo
   ài
    
   ruò
   guān
   wèi
   tōng
   xiǎn
    
   měi
   bèi
   gōng

   shǐ
   使
   lìng
    

   wéi
   wěi

    

   xiàn

   shì
   duān
   chū
   shēn
   xiāng
   dōng
   wáng
   guó
   shì
   láng
    
   hòu
   wéi
   zhèn
   nán

   xíng

   cān
   jūn
    
   yǒu

   yuē
   tíng
    

   西
   cháo
   zhōng
   shū
   shè
   rén
    


   bìng
   yǒu
   qín
   shū
   zhī

    
   yóu
   miào
   dān
   qīng
    
   cháng
   bèi
   yuán

   suǒ
   shǐ
   使
    
   měi
   huái
   怀
   xiū
   hèn
    
   péng
   chéng
   liú
   yuè
    
   tuó
   zhī


    
   shì
   wéi
   piào


   guǎn

    
   píng
   shì
   xiàn
   lìng
    
   cái
   xué
   kuài
   shì
    
   ér
   huà
   jué
   lún
    
   hòu
   suí

   líng
   wáng

   shǔ
    
   xià
   láo
   zhī
   bài
    
   suì
   wéi


   jūn
   huà
   zhī
   jiāng


    

   zhū
   gōng
   qiǎo

   chù
    
   xiàng
   shǐ
   使
   sān
   xián
   dōu

   xiǎo
   huà
    
   zhí
   yùn


    

   jiàn

   chǐ

    
  • 
    
    
    

   shì
   zhě
    
   shèng
   rén
   zhī


    
   dàn
   jìn
   shì


   jiā
   shī
    
   duō

   néng
   zhòng
    

   zhě
    


   jué

    
   jīn
   rén
   shēng    

   zhě
    
   shǒu
   dào
   xìn
   móu
    

   xíng

   shì
    


   è
   guà
    
   fǎn
   lìng
   chì
   chì
    

   zhī
   wèi

    
   qiě
   shí
   zhòng
   liù

    

   wéi
   shàng
   shǒu
    

   zhī


    
   yòu

   wěi

    
   fán
   shè

   ǒu
    

   rán
   bàn
   shōu
    


   lài

    
   shì
   zhuàn
   yún
    
    
   jiě
   yīn
   yáng
   zhě
    
   wéi
   guǐ
   suǒ

    
   kǎn
   lǎn
   pín
   qióng
    
   duō

   chēng
   tài
    
    

   guān
   jìn


   lái
    
   yóu
   jīng
   miào
   zhě
    
   wéi
   jīng
   fáng
    
   guǎn

    
   guō

   ěr
    
   jiē

   guān
   wèi
    
   duō
   huò

   zāi
    

   yán
   lìng
   rén

   xìn
    
   tǎng
   zhí
   shì
   wǎng
   yán

    
   qiǎng


   míng
    
   biàn
   便
   yǒu
   guà

    

   huò
   yuán

    

   xīng
   wén
   fēng

    
   shuài

   láo
   wéi
   zhī
    

   cháng
   xué
    
   liù
   rén
   shì
    
    

   zhí
   shì
   jiān
   hǎo
   jiàng
    


    
   lóng
   shǒu
    
    
    
   jīn
   guì
    
    
    

   biàn
    
    
    


    
   shí

   zhǒng
   shū
    
   tǎo
   qiú

   yàn
    
   xún

   huǐ

    
   fán
   yīn
   yáng
   zhī
   shù
    

   tiān


   shēng
    


   xiōng

   xíng
       xìn
    
   dàn

   shèng

   yuǎn
    
   shì
   chuán
   shù
   shū
    
   jiē
   chū
   liú

    
   yán


   qiǎn
    
   yàn
   shǎo
   wàng
   duō
    
   zhì

   fǎn
   zhī

   xíng
    
   jìng


   hài
    
   guī   宿
    

   miǎn
   xiōng
   zhōng
    

   ér
   duō

    
    
  • 
    
    
    
   jiāng
   nán


   jiān
   yǒu
    
   huà
   shū

    
    
   nǎi
   táo
   yǐn
   dào
   shì
   suǒ
   wéi
    

   rén
   wèi
   shèn
   shí

    
   qīng
   wéi
   guǐ

    
   tuō
   míng
   guì
   shī
    
   shì

   chuán
   xìn
    
   hòu
   shēng

   wéi
   suǒ


    
  • 
    
    
    

   fāng
   zhī
   shì
    

   miào

   nán
    

   quàn

   cáo


   mìng

    
   wēi
   jiě
   yào
   xìng
    
   xiǎo
   xiǎo


    

   jiā


   jiù

    

   wéi
   shèng
   shì
    
   huáng


    
   yīn
   zhòng
   kān


   rén

    
  • 
    
    
    
    

    
   yuē
    
    
   jūn
   chè
   qín

    
    

   lái
   míng
   shì
    
   duō
   suǒ
   ài
   hào
    


   liáng
   chū
    

   guān

   sūn
    

   zhī
   qín
   zhě
    
   hào
   yǒu
   suǒ
   quē
    

   tóng


    

   fēng
   dùn
   jìn
    
   rán
   ér

   yuè
   yīn
   yīn

   zhì
    
   yǒu
   shēn
   wèi
   zāi
    
   jīn
   shì

   jiě
    
   suī
   biàn


    
   yóu


   chàng
   shén
   qíng

    
   wéi


   lìng
   yǒu
   chēng

    
   jiàn

   xūn
   guì
    
   chǔ
   zhī
   xià
   zuò
    


   cán
   bēi
   lěng
   zhì
   zhī

    
   dài
   ān
   dào
   yóu
   zāo
   zhī
    
   kuàng
   ěr
   cáo

    
  • 
    
    
    
   tóu

   zhī

    
   jìn
   shì

   jīng
    

   zhě
    
   shí

   xiǎo
   dòu
    
   wéi

   shǐ
   zhī
   yuè

    
   jīn

   wéi


   xiāo
    

   duō


    
   nǎi
   yǒu

   gān
   竿
    
   dài
   jiàn
    
   láng

    
   bào
   wěi
    
   lóng
   shǒu
   zhī
   míng
    

   yóu
   miào
   zhě
    
   yǒu
   lián
   huā
   xiāo
    

   nán
   zhōu
    
   hóng
   zhèng
   zhī

    
   kuài


   huī
    


   zhī

    
   bìng
   néng

   jiàn

   shí

   xiāo
    

   yòu
   cháng
   wéi
   xiǎo
   zhàng
    
   zhì


   wài
    

   zhàng
   tóu
   zhī
    

   suǒ
   shī

    
   zhì


   lái
    

   jiàn
   guǎng
   广
   níng
    
   lán
   líng
   zhū
   wáng
    
   yǒu

   jiào

    

   guó
   suì

   tóu


   xiāo
   zhě
    
   tán


   jìn
   shì


    
   xiāo
   chóu
   shì
   kuì
    
   shí

   wéi
   zhī
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《颜氏家训·杂艺篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [過](读音:guò,guō)
  [夫](读音:fú,fū)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [節](读音:jié,jiē)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [看](读音:kàn,kān,)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [識](读音:shí,zhì)
  [扇](读音:shàn,shān)
  [若](读音:rě,ruò)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [都](读音:dōu,dū)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [奇](读音:jī,qí)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [吾](读音:wú,yù)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [信 ](读音:xìn, )
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [歸](读音:guī,kuì)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [明](读音:míng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [衣](读音:yī,yì)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [處](读音:chú,chù)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [六](读音:liù,lù)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [南](读音:nā,nán)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [革](读音:gé,jí)
  [能](读音:néng,nài)
  [其](读音:jī,qí)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [一](读音:yī)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
颜之推作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图