j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《宪问篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《宪问篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • xiàn
  wèn
  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   
  wēi
  shēng

  wèi
  kǒng

  yuē
   
   
  qiū

  wéi
  shì


  zhě

   

  nǎi
  wéi
  nìng

   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  fēi
  gǎn
  wéi
  nìng

      
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  ài
  zhī
   
  néng

  láo

   
  zhōng
  yān
   
  néng

  huì

   
   
 • 
   
   
   


  qìng

  wèi
   
  yǒu

  kuì
  ér
  guò
  kǒng
  shì
  zhī
  mén
  zhě
   
  yuē
   
   
  yǒu
  xīn
  zāi
   

  qìng

   
   

  ér
  yuē
   
   

  zāi
   
  kēng
  kēng

   


  zhī

   


  ér


   
  shēn


   
  qiǎn


   
   

  yuē
   
   
  guǒ
  zāi
   

  zhī
  nàn

   
   
 • 
   
   
   


  yuē
   
   
  huán
  gōng
  shā
  gōng

  jiū
   
  shào


  zhī
   
  guǎn
  zhòng


   
  yuē
  wèi
  rén

   
   

  yuē
   
   
  huán
  gōng
  jiǔ

  zhū
  hóu


  bīng
  chē
   
  guǎn
  zhòng
  zhī


   


  rén
   


  rén
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  zāng

  zhòng

  fáng
  qiú
  wéi
  hòu


   
  suī
  yuē

  yāo
  jūn
   


  xìn

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  xián
  zhě

  shì
   
   
     yán
   
   

  yuē
   
   
  zuò
  zhě

  rén

   
   
 • 
   
   
   
  huò
  wèn

  chǎn
   

  yuē
   
   
  huì
  rén

   
   
  wèn


  西
   
  yuē
   
   

  zāi
   

  zāi
   
   
  wèn
  guǎn
  zhòng
   
  yuē
   
   
  rén

   
  duó

  shì
  pián

  sān
  bǎi
   
  fàn
  shū
  shí
   

  chǐ
  齿

  yuàn
  yán
   
   
 • 
   
   
   


  wèn
  shì
  jūn
   

  yuē
   
      
  ér
  fàn
  zhī
   
   
 • 
   
   
   
  gōng

  liáo

  sūn
   


  jǐng


  gào
   
  yuē
   
     yǒu
  huò
  zhì

  gōng

  liáo
   


  yóu
  néng

  zhū
  shì
  cháo
   
   

  yuē
   
   
  dào
  zhī
  jiāng
  xíng


   
  mìng

   
  dào
  zhī
  jiāng
  fèi


   
  mìng

   
  gōng

  liáo


  mìng

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  wéi
  mìng
   

  chén
  cǎo
  chuàng
  zhī
   
  shì
  shū
  tǎo
  lùn
  zhī
   
  xíng
  rén


  xiū
  shì
  zhī
   
  dōng


  chǎn
  rùn

  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  shàng

   
  xiǎo
  rén
  xià

   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  yuē
   
   
   
  shū
   
  yún
   
   
  gāo
  zōng
  liàng
  yīn
   
  sān
  nián

  yán
   
   

  wèi

   
   

  yuē
   
   


  gāo
  zōng
   

  zhī
  rén
  jiē
  rán
   
  jūn
  hōng
   
  bǎi
  guān
  zǒng


  tīng

  zhǒng
  zǎi
  sān
  nián
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  chǐ

  yán
  ér
  guò

  xíng
   
   
 • 
   
   
   
  gōng
  shū
  wén

  zhī
  chén


  zhuàn

  wén

  tóng
  shēng
  zhū
  gōng
   

  wén
  zhī
   
  yuē
   
   


  wéi
   
  wén
   

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  zhī
  xué
  zhě
  wèi

   
  jīn
  zhī
  xué
  zhě
  wèi
  rén
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  bāng
  yǒu
  dào
   
  wēi
  yán
  wēi
  xíng
   
  bāng

  dào
   
  wēi
  xíng
  yán
  xùn
   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  fāng
  rén
   

  yuē
   
   


  xián

  zāi
   
  xiá
   
   
 • 
   
   
   


  wèn
  jūn

   

  yuē
   
   
  xiū


  jìng
   
   
  yuē
   
   


  ér


   
   
  yuē
   
   
  xiū


  ān
  rén
   
   
  yuē
   
   


  ér


   
   
  yuē
   
   
  xiū


  ān
  bǎi
  xìng
   
  xiū


  ān
  bǎi
  xìng
   
  yáo
  shùn

  yóu
  bìng
  zhū
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  shàng
  hào

   

  mín

  shǐ
  使

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  pín
  ér

  yuàn
  nán
   

  ér

  jiāo

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  mèng
  gōng
  chuò
  wéi
  zhào
  wèi
  lǎo

  yōu
     wéi
  téng
  xuē


   
   
 • 
   
   
     宿

  shí
  mén
   
  chén
  mén
  yuē
   
   


   
   


  yuē
   
   

  kǒng
  shì
   
   
  yuē
   
   
  shì
  zhī  ér
  wéi
  zhī
  zhě

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  yǒu

  zhě

  yǒu
  yán
   
  yǒu
  yán
  zhě


  yǒu

   
  rén
  zhě

  yǒu
  yǒng
   
  yǒng
  zhě


  yǒu
  rén
   
   
 • 
   
   
   


  wèn
  chéng
  rén
   

  yuē
   
   
  ruò
  zāng

  zhòng
  zhī
  zhī
  gōng
  chuò
  zhī


  biàn
  zhuāng

  zhī
  yǒng
  rǎn
  qiú
  zhī

   
  wén
  zhī


  yuè
     wéi
  chéng
  rén

   
   
  yuē
   
   
  jīn
  zhī
  chéng
  rén
  zhě


  rán
   
  jiàn   
  jiàn
  wēi
  shòu
  mìng
   
  jiǔ
  yuē

  wàng
  píng
  shēng
  zhī
  yán
     wéi
  chéng
  rén

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  dào
  zhě
  sān
   


  néng
  yān
   
  rén
  zhě

  yōu
   
  zhì
  zhě

  huò
   
  yǒng
  zhě


   
   

  gòng
  yuē
   
     dào

   
   
 • 
   
   
   
  huò
  yuē
   
   


  bào
  yuàn
   


   
   

  yuē
   
   


  bào

   

  zhí
  bào
  yuàn
   


  bào

   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  guǎn
  zhòng
  fēi
  rén
  zhě

   
  huán
  gōng
  shā
  gōng

  jiū
   

  néng

   
  yòu
  xiàng
  zhī
   
   

  yuē
   
   
  guǎn
  zhòng
  xiàng
  huán
  gōng


  zhū
  hóu
   

  kuāng
  tiān
  xià
   
  mín
  dào

  jīn
  shòu


   
  wēi
  guǎn
  zhòng
   
  zuǒ
  rèn

   

  ruò
  zhī
  wéi
  liàng

   

  jīng

  gōu

  ér

  zhī
  zhī

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  shì
  ér
  huái
  怀

     wéi
  shì

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   


  zhī


   
   

  gòng
  yuē
   
   

  wéi


  zhī


   
   

  yuē
   
   

  yuàn
  tiān
   

  yóu
  rén
   
  xià
  xué
  ér
  shàng

   
  zhī

  zhě

  tiān

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jìn
  wén
  gōng
  jué
  ér

  zhèng
   

  huán
  gōng
  zhèng
  ér

  jué
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  zài

  wèi
   

  móu

  zhèng
   
   
  zēng

  yuē
   
   
  jūn  chū

  wèi
   
   
 • 
   
   
   
  nán
  gōng
  kuò
  wèn

  kǒng

  yuē
   
   

  羿
  shàn
  shè
   
  ào
  dàng
  zhōu
   

  rán
   


  gōng
  jià
  ér
  yǒu
  tiān
  xià
   
   
   
  nán
  gōng
  kuò
  chū
   

  yuē
   
   
  jūn

  zāi
  ruò
  rén
   
  shàng

  zāi
  ruò
  rén
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  yán
  zhī

  zuò
   

  wéi
  zhī

  nán
   
   
 • 
   
   
   
  xiàn
  wèn
  chǐ
   

  yuē
   
   
  bāng
  yǒu
  dào
   

   
  bāng

  dào
   

   
  chǐ

   
   
   
  yuàn  xíng
  yān
   


  wéi
  rén

   
   

  yuē
   
   


  wéi
  nán

   
  rén  zhī

   
   
 • 
   
   
   
  yuán
  rǎng


   

  yuē
   
   
  yòu
  ér

  xùn

   
  zhǎng
  ér

  shù
  yān
   
  lǎo
  ér


   
  shì
  wéi
  zéi
   
   

  zhàng
  kòu

  jìng
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  ér

  rén
  zhě
  yǒu


   
  wèi
  yǒu
  xiǎo
  rén
  ér
  rén
  zhě

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  huàn
  rén
  zhī


  zhī
   
  huàn


  néng

   
   
 • 
   
   
     shǐ
  使
  rén

  kǒng

   
  kǒng


  zhī
  zuò
  ér
  wèn
  yān
   
  yuē
   
     wéi
   
   
  duì
  yuē
   
     guǎ

  guò
  ér
  wèi
  néng

   
   
  shǐ
  使
  zhě
  chū
   

  yuē
   
   
  shǐ
  使

   
  shǐ
  使

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   


  chēng


   
  chēng   
   
 • 
   
   
   
  chén
  chéng

  shì
  jiǎn
  gōng
   
  kǒng  ér
  cháo
   
  gào

  āi
  gōng
  yuē
   
   
  chén
  héng
  shì

  jūn
   
  qǐng
  tǎo
  zhī
   
   
  gōng
  yuē
   
   
  gào

  sān

   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   


  cóng


  zhī
  hòu
   

  gǎn

  gào

   
  jūn
  yuē
   
  gào

  sān

   
  zhě
   
   
  zhī
  sān

  gào
   


   
  kǒng

  yuē
   
   


  cóng


  zhī
  hòu
   

  gǎn

  gào

   
   
 • 
   
   
   

  wèn
  gōng
  shū
  wén


  gōng
  míng
  jiǎ
  yuē
   
   
  xìn

     yán
   

  xiào
      
   
  gōng
  míng
  jiǎ
  duì
  yuē
   
   

  gào
  zhě
  guò

   


  shí
  rán
  hòu
  yán
   
  rén

  yàn

  yán
   

  rán
  hòu
  xiào
   
  rén

  yàn

  xiào
   

  rán
  hòu

   
  rén

  yàn


   
   

  yuē
   
   

  rán
   


  rán

   
   
 • 
   
   
   

  yán
  wèi
  líng
  gōng
  zhī

  dào

   
  kāng

  yuē
   
   


  shì
   

  ér

  sàng
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  zhòng
  shū

  zhì
  bīn

   
  zhù
  tuó
  zhì
  zōng
  miào
   
  wáng
  sūn
  jiǎ
  zhì
  jūn

   


  shì
   


  sàng
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   


  zhà
   


  亿

  xìn
   


  xiān
  jué
  zhě
   
  shì
  xián

   
   
 • 
   
   
   
  què
  dǎng
  tóng

  jiāng
  mìng
   
  huò
  wèn
  zhī
  yuē
   
   

  zhě

   
   

  yuē
   
   

  jiàn  wèi

   
  jiàn


  xiān
  shēng
  bìng
  xíng

   
  fēi
  qiú

  zhě

   


  chéng
  zhě

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《论语诵读本》中华书局,《论语》诵读本 中华书局出版社,
  《宪问篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [語](读音:yù,yǔ)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [南](读音:nā,nán)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [創](读音:chuàng,chuāng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [冇](读音:méi,mò)
  [明](读音:míng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [車](读音:chē,jū)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [一](读音:yī)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [若](读音:rě,ruò)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [信 ](读音:xìn, )
  [覺](读音:jiào,jué)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [能](读音:néng,nài)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [石](读音:dàn,shí)
  [可](读音:kè,kě)
  [過](读音:guò,guō)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [知](读音:zhī,zhì)
  [厲](读音:lì,lài)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [其](读音:jī,qí)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图