j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《颜渊篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《颜渊篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yán
  yuān
  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   
  fán
  chí
  cóng
  yóu  zhī
  xià
   
  yuē
   
   
  gǎn
  wèn
  chóng


  xiū


  biàn
  huò
   
   

  yuē
   
   
  shàn
  zāi
  wèn
   
  xiān
  shì
  hòu

   
  fēi
  chóng


   
  gōng

  è
   

  gōng
  rén
  zhī
  è
   
  fēi
  xiū


   

  zhāo
  zhī
  fèn
  忿
   
  wàng

  shēn
     qīn
   
  fēi
  huò

   
   
 • 
   
   
   

  jǐng
  gōng
  wèn
  zhèng

  kǒng

   
  kǒng

  duì
  yuē
   
   
  jūn
  jūn
   
  chén
  chén
   


   


   
   
  gōng
  yuē
   
   
  shàn
  zāi
   
  xìn

  jūn

  jūn

  chén

  chén
   
  suī
  yǒu

   


  ér
  shí
  zhū
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  chéng
  rén
  zhī
  měi
   

  chéng
  rén
  zhī
  è
   
  xiǎo
  rén
  fǎn
  shì
   
   
 • 
   
   
   
  fán
  chí
  wèn
  rén
   

  yuē
   
   
  ài
  rén
   
   
  wèn
  zhì
   

  yuē
   
   
  zhī
  rén
   
   
  fán
  chí
  wèi

   

  yuē
   
   

  zhí
  cuò
  zhū
  wǎng
   
  néng
  shǐ
  使
  wǎng
  zhě
  zhí
   
   
  fán
  chí
  tuì
  退
   
  jiàn

  xià
   
  yuē
   
   
  xiàng


  jiàn  ér
  wèn
  zhì
   

  yuē
   
   

  zhí
  cuò
  zhū
  wǎng
   
  néng
  shǐ
  使
  wǎng
  zhě
  zhí
   
   

  wèi

   
   

  xià
  yuē
   
   

  zāi
  yán

   
  shùn
  yǒu
  tiān
  xià
   
  xuǎn

  zhòng
   

  gāo
  yáo
   

  rén
  zhě
  yuǎn

   
  tāng
  yǒu
  tiān
  xià
   
  xuǎn

  zhòng
   


  yǐn
   

  rén
  zhě
  yuǎn

   
   
 • 
   
   
   


  chéng
  yuē
   
   
  jūn

  zhì
  ér


   


  wén
  wéi
   
   

  gòng
  yuē
   
   


   


  zhī
  shuō
  jūn


     shé
   
  wén
  yóu
  zhì

   
  zhì
  yóu
  wén

   

  bào
  zhī
  kuò
  yóu
  quǎn
  yáng
  zhī
  kuò
   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  wèn
  zhèng
   

  yuē
   
   

  zhī

  juàn
   
  xíng
  zhī

  zhōng
   
   
 • 
   
   
   


  niú
  yōu
  yuē
   
   
  rén
  jiē
  yǒu
  xiōng

      
   

  xià
  yuē
   
   
  shāng
  wén
  zhī

   

  shēng
  yǒu
  mìng
   

  guì
  zài
  tiān
   
  jūn

  jìng
  ér

  shī
   

  rén
  gōng
  ér
  yǒu

   

  hǎi
  zhī
  nèi
  jiē
  xiōng


   
  jūn


  huàn


  xiōng


   
   
 • 
   
   
   
  āi
  gōng
  wèn

  yǒu
  ruò
  yuē
   
   
  nián

   
  yòng


   

  zhī

   
   
  yǒu
  ruò
  duì
  yuē
   
   

  chè

   
   
  yuē
   
   
  èr
   

  yóu


   

  zhī


  chè

   
   
  duì
  yuē
   
   
  bǎi
  xìng

   
  jūn
  shú   
  bǎi
  xìng


   
  jūn
  shú


   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  wèn
  zhèng
   

  yuē
   
   

  shí
   

  bīng
   
  mín
  xìn
  zhī

   
   

  gòng
  yuē
   
   
  ér

   


  sān
  zhě

  xiān
   
   
  yuē
   
   

  bīng
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  ér

   


  èr
  zhě

  xiān
   
   
  yuē
   
   

  shí
   


  jiē
  yǒu

   
  mín

  xìn


   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  wèn
  chóng

  biàn
  huò
   

  yuē
   
   
  zhǔ
  zhōng
  xìn
   


   
  chóng


   
  ài
  zhī


  shēng
   

  zhī     shēng

  yòu   
  shì
  huò

   
   
  chéng   

  zhī


   
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  piàn
  yán


  zhé

  zhě
   

  yóu


   
   
  宿
  nuò
   
 • 
   
   
   

  kāng

  huàn
  dào
   
  wèn

  kǒng

   
  kǒng

  duì
  yuē
   
   
  gǒu

  zhī


   
  suī
  shǎng
  zhī

  qiè
   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  wèn
   
   
  shì
  wèi
  zhī


   
   

  yuē
   
   

  zāi
  ěr
  suǒ
  wèi

  zhě
   
   

  zhāng
  duì
  yuē
   
   
  zài
  bāng

  wén
   
  zài
  jiā

  wén
   
   

  yuē
   
   
  shì
  wén

   
  fēi


     zhě
   
  zhì
  zhí
  ér
  hào

   
  chá
  yán
  ér
  guān

   


  xià
  rén
   
  zài
  bāng


   
  zài
  jiā


   

  wén

  zhě
   


  rén
  ér
  xíng
  wéi
   

  zhī


   
  zài
  bāng

  wén
   
  zài
  jiā

  wén
   
   
 • 
   
   
   

  kāng

  wèn
  zhèng

  kǒng

   
  kǒng

  duì
  yuē
   
   
  zhèng
  zhě
   
  zhèng

   

  shuài

  zhèng
   
  shú
  gǎn

  zhèng
   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  wèn
  míng
   

  yuē
   
   
  jìn
  rùn
  zhī
  zèn
   

  shòu
  zhī

   

  xíng
  yān
   

  wèi
  míng   
  jìn
  rùn
  zhī
  zèn


  shòu
  zhī  xíng
  yān
   

  wèi
  yuǎn   
   
 • 
   
   
   
  yán
  yuān
  wèn
  rén
   

  yuē
   
   
  wéi
  rén
   


   
  tiān
  xià
  guī
  rén
  yān
   
  wéi
  rén
  yóu

   
  ér
  yóu
  rén

  zāi
   
   
  yán
  yuān
  yuē
   
   
  qǐng
  wèn


   
   

  yuē
   
   
  fēi


  shì
   
  fēi


  tīng
   
  fēi


  yán
   
  fēi


  dòng
   
   
  yán
  yuān
  yuē
   
   
  huí
  suī

  mǐn
   
  qǐng
  shì   
   
 • 
   
   
   


  niú
  wèn
  jūn

   

  yuē
   
   
  jūn


  yōu


   
   
  yuē
   
   

  yōu


   

  wèi
  zhī
  jūn   
   

  yuē
   
   
  nèi
  xǐng

  jiù
   


  yōu


   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  xué

  wén
   
  yuē
  zhī


   
  pàn


   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  tīng
  sòng
   

  yóu
  rén

   


  shǐ
  使

  sòng

   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  wèn
  yǒu
   

  yuē
   
   
  zhōng
  gào
  ér
  shàn
  dǎo
  zhī
     zhǐ
     yān
   
   
 • 
   
   
   

  kāng

  wèn
  zhèng

  kǒng

  yuē
   
   

  shā

  dào


  jiù
  yǒu
  dào
   


   
   
  kǒng

  duì
  yuē
   
   

  wéi
  zhèng
   
  yān
  yòng
  shā
   


  shàn
  ér
  mín
  shàn

   
  jūn

  zhī

  fēng
   
  xiǎo
  rén
  zhī

  cǎo
   
  cǎo
  shàng
  zhī
  fēng

  yǎn
   
   
 • 
   
   
   


  niú
  wèn
  rén
   

  yuē
   
   
  rén
  zhě
   

  yán

  rèn
   
   
  yuē
   
   

  yán

  rèn
   

  wèi
  zhī
  rén


   
   

  yuē
   
   
  wéi
  zhī
  nán
   
  yán
  zhī


  rèn

   
   
 • 
   
   
   
  zhòng
  gōng
  wèn
  rén
   

  yuē
   
   
  chū
  mén

  jiàn

  bīn
   
  shǐ
  使
  mín

  chéng


   

  suǒ


   

  shī

  rén
   
  zài
  bāng

  yuàn
   
  zài
  jiā

  yuàn
   
   
  zhòng
  gōng
  yuē
   
   
  yōng
  suī

  mǐn
   
  qǐng
  shì   
   
 • 
   
   
   
  zēng

  yuē
   
   
  jūn


  wén
  huì
  yǒu
   

  yǒu

  rén
   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《论语诵读本》中华书局,《论语》诵读本 中华书局出版社,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《颜渊篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [歸](读音:guī,kuì)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [明](读音:míng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [若](读音:rě,ruò)
  [信 ](读音:xìn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [一](读音:yī)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [其](读音:jī,qí)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [夫](读音:fú,fū)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [能](读音:néng,nài)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】贡献条目23条:子贡问友。子曰:“忠告而善道之”的“道”应为dǎo,读第三声,意思为:劝导、引导
  古文之家网友:183.61.***发表于(2023/4/5)
  【第1_1楼】参照中华书局的《论语》第(149)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/4/5)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图