j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《季氏篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《季氏篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • shì
  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zhě
  sān

   
  sǔn
  zhě
  sān

   

  jié

  yuè
   

  dào
  rén
  zhī
  shàn
   

  duō
  xián
  yǒu
   


   
 • 
   
   
   

  jiāo

   


  yóu
   

  yàn

   
  sǔn

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  tiān
  xià
  yǒu
  dào
   


  yuè
  zhēng


  tiān

  chū
   
  tiān
  xià

  dào
   


  yuè
  zhēng


  zhū
  hóu
  chū
   

  zhū
  hóu
  chū
   
  gài
  shí
  shì


  shī

     chū
   

  shì


  shī

   
  péi
  chén
  zhí
  guó
  mìng
   
  sān
  shì


  shī

   
  tiān
  xià
  yǒu
  dào
   

  zhèng

  zài


   
  tiān
  xià
  yǒu
  dào
   

  shù
  rén


   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zhī

  gōng
  shì

  shì

   
  zhèng
  dài
  shì

   


  sān
  huán
  zhī

  sūn
  wēi

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  jiàn
  shàn   
  jiàn

  shàn

  tàn
  tāng
   

  jiàn

  rén

   

  wén   
  yǐn


  qiú

  zhì
   
  xíng
  dào
   

  wén   
  wèi
  jiàn

  rén

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  jūn

  yǒu
  sān
  jiè
   
  shào
  zhī
  shí
   
  xuè

  wèi
  dìng
   
  jiè
  zhī
  zài

   


  zhuàng

   
  xuè

  fāng
  gāng
   
  jiè
  zhī
  zài
  dòu
   


  lǎo

   
  xuè


  shuāi
   
  jiè
  zhī
  zài

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  qiú
   

  nǎi
  ěr
  shì
  guò

   

  zhuān

   

  zhě
  xiān
  wáng

  wéi
  dōng
  méng
  zhǔ
   
  qiě
  zài
  bāng

  zhī
  zhōng

   
  shì
  shè

  zhī
  chén

     wéi
   
   
  rǎn
  yǒu
  yuē
   
     zhī
   

  èr
  chén
  zhě
  jiē   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   

  zhě
  sān
  yǒu
   
  sǔn
  zhě
  sān
  yǒu
   
  yǒu
  zhí
   
  yǒu
  liàng
   
  yǒu
  duō
  wén
   


   
  yǒu
  pián
  便

   
  yǒu
  shàn
  róu
   
  yǒu
  pián
  便
  nìng
   
  sǔn

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  qiú
   
  jūn  shě
  yuē

  zhī
  ér

  wèi
  zhī

   
  qiū

  wén
  yǒu
  guó
  yǒu
  jiā
  zhě
   

  huàn
  guǎ
  ér
  huàn

  jūn
   

  huàn
  pín
  ér
  huàn

  ān
   
  gài
  jūn

  pín
   


  guǎ
   
  ān

  qīng
   


  shì
   

  yuǎn
  rén


   

  xiū
  wén


  lái
  zhī
   

  lái
  zhī
   

  ān
  zhī
   
  jīn
  yóu

  qiú

   
  xiàng


   
  yuǎn
  rén


   
  ér

  néng
  lái

   
  bāng
  fēn
  bēng


   
  ér

  néng
  shǒu

   
  ér
  móu
  dòng
  gān


  bāng
  nèi
   

  kǒng

  sūn
  zhī
  yōu
   

  zài
  zhuān

   
  ér
  zài
  xiāo
  qiáng
  zhī
  nèi

   
   
 • 
   
   
   

  shì
  jiāng

  zhuān

   
  rǎn
  yǒu
   


  jiàn

  kǒng

  yuē
   
   

  shì
  jiāng
  yǒu
  shì

  zhuān

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  shēng
  ér
  zhī
  zhī
  zhě
  shàng

   
  xué
  ér
  zhī
  zhī
  zhě


   
  kùn
  ér
  xué
  zhī
   
  yòu   
  kùn
  ér

  xué
   
  mín

  wéi
  xià

   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  jūn

  yǒu
  jiǔ

   
  shì

  míng
   
  tīng

  cōng
   


  wēn
   
  mào

  gōng
   
  yán

  zhōng
   
  shì

  jìng
   


  wèn
   
  fèn
  忿

  nàn
   
  jiàn   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  shì

  jūn

  yǒu
  sān
  qiān
   
  yán
  wèi

  zhī
  ér
  yán
  wèi
  zhī
  zào
   
  yán

  zhī
  ér

  yán
  wèi
  zhī
  yǐn
   
  wèi
  jiàn
  yán

  ér
  yán
  wèi
  zhī

   
   
 • 
   
   
   

  jǐng
  gōng
  yǒu

  qiān

   

  zhī

   
  mín


  ér
  chēng
  yān
   


   
  shū

  è
  饿

  shǒu
  yáng
  zhī
  xià
   
  mín
  dào

  jīn
  chēng
  zhī
   


  zhī
  wèi

   
  chén
  gāng
  wèn  yuē
   
   


  yǒu

  wén

   
   
  duì
  yuē
   
   
  wèi

   
  cháng


   


  ér
  guò
  tíng
   
  yuē
   
   
  xué
   
  shī
   

   
   
  duì
  yuē
   
   
  wèi

   
   
   

  xué
   
  shī
   
   


  yán
   
   

  tuì
  退
  ér
  xué
   
  shī
   
   


  yòu


   


  ér
  guò
  tíng
   
  yuē
   
   
  xué
   

   

   
   
  duì
  yuē
   
   
  wèi

   
   
   

  xué
   

   
      
   

  tuì
  退
  ér
  xué
   

   
   
  wén

  èr
  zhě
   
   
  chén
  gāng
  tuì
  退
  ér

  yuē
   
   
  wèn


  sān
   
  wén
   
  shī
   
   
  wén
   

   
   
  yòu
  wén
  jūn

  zhī
  yuǎn   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  jūn

  yǒu
  sān
  wèi
   
  wèi
  tiān
  mìng
   
  wèi

  rén
   
  wèi
  shèng
  rén
  zhī
  yán
   
  xiǎo
  rén

  zhī
  tiān
  mìng
  ér

  wèi

   
  xiá

  rén
   

  shèng
  rén
  zhī
  yán
   
   
 • 
   
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  qiú
   
  zhōu
  rèn
  yǒu
  yán
  yuē
   
   
  chén

  jiù
  liè
   

  néng
  zhě
  zhǐ
   
   
  wēi
  ér

  chí
   
  diān
  ér


   

  jiāng
  yān
  yòng

  xiàng

   
  qiě
  ěr
  yán
  guò

   


  chū

  xiá
   
  guī

  huǐ


  zhōng
   
  shì
  shuí
  zhī
  guò

   
   
  rǎn
  yǒu
  yuē
   
   
  jīn

  zhuān

   

  ér
  jìn


   
  jīn


   
  hòu
  shì

  wéi

  sūn
  yōu
   
   
 • 
   
   
   
  bāng
  jūn
  zhī

   
  jūn
  chēng
  zhī
  yuē

  rén
   

  rén

  chēng
  yuē
  xiǎo
  tóng
   
  bāng
  rén
  chēng
  zhī
  yuē
  jūn

  rén
   
  chēng
  zhū

  bāng
  yuē
  guǎ
  xiǎo
  jūn
   

  bāng
  rén
  chēng
  zhī

  yuē
  jūn

  rén
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《论语》诵读本 中华书局出版社,《论语诵读本》中华书局,
  《季氏篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [蒙](读音:)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [能](读音:néng,nài)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [節](读音:jié,jiē)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [鬥,斗 ](读音:dòu,dǒu, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [明](读音:míng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [過](读音:guò,guō)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [一](读音:yī)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [其](读音:jī,qí)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】友便佞的友打错啦,是友不是有,在翻译那里
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2022/11/10)
  【第1_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:183.232.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2023/1/16)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图