j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《泰伯篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《泰伯篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • tài

  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  mín

   
  shǐ
  使
  yóu
  zhī
   


   
  shǐ
  使
  zhī
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  zāi
  yáo
  zhī
  wéi
  jūn

   
  wēi
  wēi

   
  wéi
  tiān
  wéi

   
  wéi
  yáo

  zhī
   
  dàng
  dàng

   
  mín

  néng
  míng
  yān
   
  wēi
  wēi


  yǒu
  chéng
  gōng

   
  huàn


  yǒu
  wén
  zhāng
   
   
 • 
   
   
   
  zēng

  yǒu

   
  zhào
  mén


  yuē
   
      


  shǒu
   
   
  shī
   
  yún
   
   
  zhàn
  zhàn
  jīng
  jīng
   

  lín
  shēn
  yuān
     bīng
   
   
  ér
  jīn
  ér
  hòu
   

  zhī
  miǎn

   
  xiǎo

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  hào
  yǒng

  pín
   
  luàn

   
  rén
  ér

  rén
   

  zhī

  shèn
   
  luàn

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  xīng

   
  shī
   
      
  chéng

  yuè
   
   
 • 
   
   
   
  zēng

  yuē
   
   
  shì
  hóng

   
  rèn
  zhòng
  ér
  dào
  yuǎn
   
  rén

  wéi

  rèn
   


  zhòng

   

  ér
  hòu

   


  yuǎn

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  shī
  zhì
  zhī
  shǐ
   
   
  guān

   
  zhī
  luàn
   
  yáng
  yáng

  yíng
  ěr
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  shùn
  yǒu
  chén

  rén
  ér
  tiān
  xià
  zhì
   

  wáng
  yuē
   
   

  yǒu
  luàn
  chén
  shí
  rén
   
   
  kǒng

  yuē
   
   
  cái
  nán
   


  rán

   
  táng

  zhī

   


  wéi
  shèng
   
  yǒu

  rén
  yān
   
  jiǔ
  rén
  ér

   
  sān
  fēn
  tiān
  xià
  yǒu

  èr
   


  shì
  yīn
   
  zhōu
  zhī

   


  wèi
  zhì
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  zài

  wèi
   

  móu

  zhèng
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  gōng
  ér  láo
   
  shèn
  ér
   
  yǒng
  ér  luàn
   
  zhí
  ér  jiǎo
   
  jūn  qīn
   

  mín
  xīng

  rén
   

  jiù


   

  mín

  tōu
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  yǒu
  zhōu
  gōng
  zhī
  cái
  zhī
  měi
   
  shǐ
  使
  jiāo
  qiě
  lìn
   
  guān


   
   
 • 
   
   
   
  zēng

  yǒu

   
  mèng
  jìng

  wèn
  zhī
   
  zēng

  yán
  yuē
   
   
  niǎo
  zhī
  jiāng

   

  míng

  āi
   
  rén
  zhī
  jiāng

   

  yán

  shàn
   
  jūn

  suǒ
  guì

  dào
  zhě
  sān
   
  dòng
  róng
  mào
   

  yuǎn
  bào
  màn

   
  zhèng
  yán

   

  jìn
  xìn

   
  chū


   

  yuǎn

  bèi

   
  biān
  dòu
  zhī
  shì
   

  yǒu

  cún
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  xué   
  yóu
  kǒng
  shī
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  xìn
  hào
  xué
   
  shǒu

  shàn
  dào
   
  wēi
  bāng


   
  luàn
  bāng


   
  tiān
  xià
  yǒu
  dào

  xiàn
   

  dào

  yǐn
   
  bāng
  yǒu
  dào
   
  pín
  qiě
  jiàn
  yān
   
  chǐ

   
  bāng

  dào
   

  qiě
  guì
  yān
   
  chǐ

   
   
 • 
   
   
   
  zēng

  yuē
   
   

  néng
  wèn


  néng
   

  duō
  wèn

  guǎ
   
  yǒu
  ruò

   
  shí
  ruò

   
  fàn
  ér

  jiào
   

  zhě

  yǒu
  cháng
  cóng
  shì   
   
 • 
   
   
   
  zēng

  yuē
   
   


  tuō
  liù
  chǐ
  zhī

     bǎi

  zhī
  mìng
   
  lín

  jié
  ér


  duó

   
  jūn

  rén

   
  jūn

  rén

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  tài

   


  wèi
  zhì
   
  sān

  tiān
  xià
  ràng
   
  mín


  ér
  chēng
  yān
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  wēi
  wēi

   
  shùn

  zhī
  yǒu
  tiān
  xià

  ér


  yān
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  sān
  nián
  xué
   

  zhì


   
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  kuáng
  ér

  zhí
   
  tóng
  ér

  yuàn
   
  kōng
  kōng
  ér

  xìn
   


  zhī
  zhī

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

   


  jiàn
  rán

   
  fěi
  yǐn
  shí
  ér
  zhì
  xiào

  guǐ
  shén
   
  è


  ér
  zhì
  měi


  miǎn
   
  bēi
  gōng
  shì
  ér
  jìn


  gōu

   

   


  jiàn
  rán

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《论语》诵读本 中华书局出版社,《论语诵读本》中华书局,
  《泰伯篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [語](读音:yù,yǔ)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [夫](读音:fú,fū)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [六](读音:liù,lù)
  [節](读音:jié,jiē)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [信 ](读音:xìn, )
  [知](读音:zhī,zhì)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [能](读音:néng,nài)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [其](读音:jī,qí)
  [可](读音:kè,kě)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [衣](读音:yī,yì)
  [吾](读音:wú,yù)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图