j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《子张篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《子张篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • zhāng
  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   
  xiǎo
  rén
  zhī
  guò


  wén
   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  yuē
   
   
  zhí


  hóng
   
  xìn
  dào


   
  yān
  néng
  wéi
  yǒu
   
  yān
  néng
  wéi

   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  yuē
   
   
  shì
  jiàn
  wēi
  zhì
  mìng
   
  jiàn   


  jìng
   
  sāng

  āi
   
   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   
  xián
   
  xiǎo

  chū   
   
 • 
   
   
   

  yóu
  yuē
   
   

  yǒu
  zhāng

  wéi
  nán
  néng

   
  rán
  ér
  wèi
  rén
   
   
 • 
   
   
   
  zēng

  yuē
   
   

  wén
  zhū


   
  mèng
  zhuāng

  zhī
  xiào

     néng

   


  gǎi

  zhī
  chén


  zhī
  zhèng
   
  shì
  nán
  néng

   
   
 • 
   
   
   
  mèng
  shì
  shǐ
  使
  yáng

  wéi
  shì
  shī
   
  wèn

  zēng

   
  zēng

  yuē
   
   
  shàng
  shī

  dào
   
  mín
  sàn
  jiǔ

     qíng
   

  āi
  jīn
  ér


   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  zhòu
  zhī

  shàn
   


  shì
  zhī
  shèn

   
  shì

  jūn  xià
  liú
   
  tiān
  xià
  zhī
  è
  jiē
  guī
  yān
   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   
  suī
  xiǎo
  dào

  yǒu

  guān
  zhě
  yān
   
  zhì
  yuǎn
  kǒng

   
  shì

  jūn


  wéi

   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   
  bǎi
  gōng  chéng

  shì
   
  jūn

  xué

  zhì

  dào
   
   
 • 
   
   
   
  shū
  sūn

  shū
  cháo
  yuē
   
   

  gòng
  xián

  zhòng

   
   


  jǐng


  gào

  gòng
   

  gòng
  yuē
   
   

  zhī
  gōng
  qiáng
   

  zhī
  qiáng


  jiān
   
  kuī
  jiàn
  shì
  jiā
  zhī
  hǎo
   


  zhī
  qiáng
  shù
  rèn
     mén
  ér

   

  jiàn
  zōng
  miào
  zhī
  měi
  bǎi
  guān
  zhī

   


  mén
  zhě
  huò
  guǎ

   


  zhī
  yún
   
   
 • 
   
   
   

  yóu
  yuē
   
   
  sāng
  zhì

  āi
  ér
  zhǐ
   
   
 • 
   
   
   
  zēng

  yuē
   
   

  wén
  zhū


   
  rén
  wèi
  yǒu

  zhì
  zhě

   


  qīn
  sàng

   
   
 • 
   
   
   
  zēng

  yuē
   
   
  táng
  táng

  zhāng

   
  nán

  bìng
  wéi
  rén

   
   
 • 
   
   
   

  yóu
  yuē
   
   

  xià
  zhī
  mén
  rén
  xiǎo

   
  dāng

  sǎo
  yìng
  duì
  jìn
  tuì
  退      
  běn
  zhī


   

  zhī

   
   

  xià
  wén
  zhī
   
  yuē
   
   

   
  yán
  yóu
  guò

   
  jūn

  zhī
  dào
   
  shú
  xiān
  chuán
  yān
   
  shú
  hòu
  juàn
  yān
   

  zhū
  cǎo

   


  bié

   
  jūn

  zhī
  dào

  yān   
  yǒu
  shǐ
  yǒu

  zhě
   

  wéi
  shèng
  rén

   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  jūn

  zhī
  guò

   


  yuè
  zhī
  shí
  yān
   
  guò

   
  rén
  jiē
  jiàn
  zhī
   
  gēng

   
  rén
  jiē
  yǎng
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   

  zhī

  suǒ

   
  yuè

  wàng

  suǒ
  néng
   

  wèi
  hào
  xué   
   
 • 
   
   
   

  xià
  zhī
  mén
  rén
  wèn
  jiāo


  zhāng
   

  zhāng
  yuē
   
   

  xià
  yún

   
   
  duì
  yuē
   
   

  xià
  yuē
   
   

  zhě

  zhī
     zhě

  zhī
   
   
   

  zhāng
  yuē
   
     suǒ
  wén
   
  jūn

  zūn
  xián
  ér
  róng
  zhòng
   
  jiā
  shàn
  ér
  jīn

  néng
   

  zhī

  xián

   

  rén

  suǒ

  róng
   

  zhī

  xián

   
  rén
  jiāng


   

  zhī  rén

   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   
  shì
  ér
  yōu

  xué
   
  xué
  ér
  yōu

  shì
   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   
  jūn

  xìn
  ér
  hòu
  láo

  mín
   
  wèi
  xìn
   


  wéi   
  xìn
  ér
  hòu
  jiàn
   
  wèi
  xìn
   


  wéi
  bàng


   
   
 • 
   
   
   
  shū
  sūn

  shū
  huǐ
  zhòng

   

  gòng
  yuē
   
   


  wéi

   
  zhòng  huǐ

   

  rén
  zhī
  xián
  zhě
   
  qiū
  líng

   
  yóu   
  zhòng

   

  yuè

   


  ér

  yān
   
  rén
  suī


  jué
   


  shāng


  yuè

   
  duō
  jiàn


  zhī
  liàng

   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   
  jūn

  yǒu
  sān
  biàn
   
  wàng
  zhī
  yǎn
  rán
   

  zhī

  wēn
   
  tīng

  yán


   
   
 • 
   
   
   

  xià
  yuē
   
   

  xué
  ér

  zhì
   
  qiè
  wèn
  ér
  jìn

   
  rén
  zài

  zhōng

   
   
 • 
   
   
   
  wèi
  gōng
  sūn
  cháo
  wèn


  gòng
  yuē
   
   
  zhòng

  yān
  xué
   
   

  gòng
  yuē
   
   
  wén

  zhī
  dào
  wèi
  zhuì


   
  zài
  rén
   
  xián
  zhě
  shí


  zhě
   

  xián
  zhě
  shí

  xiǎo
  zhě
   


  yǒu
  wén

  zhī
  dào
  yān
   


  yān

  xué
   
  ér


  cháng
  shī
  zhī
  yǒu
   
   
 • 
   
   
   
  chén

  qín
  wèi

  gòng
  yuē
   
   

  wéi
  gōng

   
  zhòng


  xián   
   

  gòng
  yuē
   
   
  jūn


  yán

  wéi
  zhì
   

  yán

  wéi

  zhì
   
  yán  shèn

   


  zhī
   
  yóu
  tiān
  zhī


  jiē
  ér
  shēng

   


  zhī

  bāng
  jiā
  zhě
   
  suǒ
  wèi

  zhī


   
  dào
  zhī

  xíng
   
  suí
  zhī

  lái
   
  dòng
  zhī


   

  shēng

  róng
     āi
   

  zhī

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《论语》诵读本 中华书局出版社,《论语诵读本》中华书局,
  《子张篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [祭](读音:jì,zhài)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [厲](读音:lì,lài)
  [信 ](读音:xìn, )
  [](读音:yìng,yīng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [能](读音:néng,nài)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [過](读音:guò,guō)
  [識](读音:shí,zhì)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [一](读音:yī)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [夫](读音:fú,fū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [其](读音:jī,qí)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图