j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《先进篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《先进篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • xiān
  jìn
  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   
  nán
  róng
  sān

  bái
  guī
   
  kǒng  xiōng
  zhī


  zhī
   
 • 
   
   
   


  rán
  wèn
   
   
  zhòng
  yóu
  rǎn
  qiú

  wèi

  chén

   
   

  yuē
   
     wéi

  zhī
  wèn
   
  zēng
  yóu

  qiú
  zhī
  wèn
   
  suǒ
  wèi

  chén
  zhě
   

  dào
  shì
  jūn
     zhǐ
   
  jīn
  yóu

  qiú

   

  wèi

  chén

   
   
  yuē
   
   
  rán

  cóng
  zhī
  zhě

   
   

  yuē
   
   
  shì


  jūn
   


  cóng

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  xiān
  jìn


  yuè
   

  rén

   
  hòu
  jìn


  yuè
   
  jūn


   

  yòng
  zhī
   


  cóng
  xiān
  jìn
   
   
 • 
   
   
   

  shì


  zhōu
  gōng
   
  ér
  qiú

  wèi
  zhī

  liǎn
  ér


  zhī
   

  yuē
   
   
  fēi   
  xiǎo

  míng

  ér
  gōng
  zhī   
   
 • 
   
   
   
  yán
  yuān

   
  mén
  rén

  hòu
  zàng
  zhī
   

  yuē
   
   


   
   
  mén
  rén
  hòu
  zàng
  zhī
   

  yuē
   
   
  huí

  shì

  yóu


     shì
  yóu


   
  fēi


   

  èr
  sān


   
   
 • 
   
   
   
  yán
  yuān

   


  zhī
  tòng
   
  cóng
  zhě
  yuē
   
   

  tòng

   
   
  yuē
   
   
  yǒu
  tòng

   
  fēi

  rén
  zhī
  wèi
  tòng
  ér
  shuí
  wèi
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  huí

  fēi
  zhù

  zhě

   


  yán

  suǒ

  yuè
   
   
 • 
   
   
   


  wèn
   
   
  wén

  xíng
  zhū
   
   

  yuē
   
   
  yǒu

  xiōng
  zài
   

  zhī


  wén

  xíng
  zhī
   
   
  rǎn
  yǒu
  wèn
   
   
  wén

  xíng
  zhū
   
   

  yuē
   
   
  wén

  xíng
  zhī
   
  gōng

  西
  huá
  yuē
   
   
  yóu

  wèn
  wén

  xíng
  zhū
   

  yuē
   
  yǒu

  xiōng
  zài
   
   
  qiú

  wèn
  wén

  xíng
  zhū
   

  yuē
   
  wén

  xíng
  zhī
   
  chì

  huò
   
  gǎn
  wèn
   
   

  yuē
   
   
  qiú

  tuì
  退
   

  jìn
  zhī
   
  yóu

  jiān
  rén
   

  tuì
  退
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  yóu
  zhī


  wéi

  qiū
  zhī
  mén
   
   
  mén
  rén

  jìng


   

  yuē
   
   
  yóu

  shēng
  táng

   
  wèi


  shì

   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  wèn
  shàn
  rén
  zhī
  dào
   

  yuē
   
   

  jiàn

   
  shì
   
   
 • 
   
   
   


  wèn
  shì
  guǐ
  shén
   

  yuē
   
   
  wèi
  néng
  shì
  rén
   
  yān
  néng
  shì
  guǐ
   
   
  yuē
   
   
  gǎn
  wèn

   
   
  yuē
   
   
  wèi
  zhī
  shēng
   
  yān
  zhī

   
   
 • 
   
   
   


  shǐ
  使

  gāo
  wéi

  zǎi
   

  yuē
   
   
  zéi

  rén
  zhī

   
   


  yuē
   
   
  yǒu
  mín
  rén
  yān
   
  yǒu
  shè

  yān
     shū
  rán
  hòu
  wéi
  xué
   
   

  yuē
   
   
  shì  nìng
  zhě
   
   
 • 
   
   
   

  kāng

  wèn
   
   


  shú
  wéi
  hào
  xué
   
   
  kǒng

  duì
  yuē
   
   
  yǒu
  yán
  huí
  zhě
  hào
  xué
   

  xìng
  duǎn
  mìng


   
  jīn   
   
 • 
   
   
   

  wèi

  kuāng
   
  yán
  yuān
  hòu
   

  yuē
   
     wéi


   
   
  yuē
   
   

  zài
   
  huí

  gǎn

   
   
 • 
   
   
   
  mǐn

  shì

   
  yín
  yín


   


   
  hàng
  hàng


   
  rǎn
  yǒu

  gòng
   
  kǎn
  kǎn


   


   
   
  ruò
  yóu

   
  rán
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  huí


  shù

   

  kōng
   


  shòu
  mìng
  ér
  huò
  zhí
  yān
   

  亿


  zhòng
   
   
 • 
   
   
   
  yán
  yuān

   

  yuē
   
   

   
  tiān
  sàng

   
  tiān
  sàng

   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  wèn
   
   
  shī

  shāng

  shú
  xián
   
   

  yuē
   
   
  shī

  guò
   
  shāng   
   
  yuē
   
   
  rán

  shī


   
   

  yuē
   
   
  guò
  yóu


   
   
 • 
   
   
   

  xíng
   
  yán
  yuān
   
  mǐn

  qiān
   
  rǎn

  niú
   
  zhòng
  gōng
   
  yán

   
  zǎi

   

  gòng
   
  zhèng
  shì
   
  rǎn
  yǒu
   


   
  wén
  xué
   

  yóu
   

  xià
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  lùn

  shì

   
  jūn

  zhě

   

  zhuāng
  zhě

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  cóng


  chén

  cài
  zhě
   
  jiē


  mén

   
   
 • 
   
   
   
  chái


   
  shēn


   
  shī


   
  yóu

  yàn
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  xiào
  zāi
  mǐn

  qiān
   
  rén

  jiàn
  kūn

  zhī
  yán
   
   
 • 
   
   
   

  rén
  wéi
  zhǎng

   
  mǐn

  qiān
  yuē
   
   
  réng
  jiù
  guàn

  zhī

   


  gǎi
  zuò
   
   

  yuē
   
   

  rén

  yán
   
  yán

  yǒu
  zhòng
   
   
 • 
   
   
   
  yán
  yuān

   
  yán

  qǐng

  zhī
  chē

  wéi
  zhī
  guǒ
   

  yuē
   
   
  cái

  cái
   


  yán      
  yǒu
  guān
  ér

  guǒ
     xíng

  wéi
  zhī
  guǒ
   


  cóng


  zhī
  hòu
     xíng

   
   
 • 
   
   
     zēng


  rǎn
  yǒu

  gōng

  西
  huá
  shì
  zuò
   

  yuē
   
   
  zhǎng

  ěr
   
   


  yuē
   


  zhī

   

  huò
  zhī
  ěr
     zāi
   
   


  shuài
  ěr
  ér
  duì
  yuē
   
   
  qiān
  shèng
  zhī
  guó
   
  shè


  guó
  zhī
  jiān
   
  jiā
  zhī

  shī

   
  yīn
  zhī


  jǐn
   
  yóu

  wéi
  zhī
   


  sān
  nián
   

  shǐ
  使
  yǒu
  yǒng
   
  qiě
  zhī
  fāng

   
   


  shěn
  zhī
   
   
  qiú
   
  ěr


   
   
  duì
  yuē
   
   
  fāng
  liù

  shí
   


  liù
  shí
   
  qiú

  wéi
  zhī
   


  sān
  nián
   

  shǐ
  使

  mín
     yuè
   


  jūn

   
   
   
  chì
   
  ěr


   
   
  duì
  yuē
   
   
  fēi
  yuē
  néng
  zhī
   
  yuàn
  xué
  yān
   
  zōng
  miào
  zhī
  shì
   

  huì
  tóng
   
  duān
  zhāng

   
  yuàn
  wéi
  xiǎo
  xiàng
  yān
   
   
   
  diǎn
   
  ěr


   
      
  kēng
  ěr
   
  shě

  ér
  zuò
   
  duì
  yuē
   
   


  sān

  zhě
  zhī
  zhuàn
   
   

  yuē
   
   

  shāng

   


  yán

  zhì

   
   
  yuē
   
   

  chūn
  zhě
   
  chūn


  chéng
   
  guàn
  zhě

  liù
  rén
   
  tóng

  liù

  rén
      
  fēng   
  yǒng
  ér
  guī
   
   


  kuì
  rán
  tàn
  yuē
   
   


  diǎn

   
   
  sān

  zhě
  chū
   
  zēng

  hòu
   
  zēng

  yuē
   
   

  sān

  zhě
  zhī
  yán


   
   

  yuē
   
   


  yán

  zhì   
   
  yuē
   
     shěn
  yóu

   
   
  yuē
   
   
  wéi
  guó


   

  yán

  ràng
   
  shì

  shěn
  zhī
   
   
   
  wéi
  qiú

  fēi
  bāng


   
   
   
  ān
  jiàn
  fāng
  liù

  shí


  liù
  shí
  ér
  fēi
  bāng

  zhě
   
   
   
  wéi
  chì

  fēi
  bāng


   
   
   
  zōng
  miào
  huì
  tóng
   
  fēi
  zhū
  hóu
  ér

   
  chì

  wéi
  zhī
  xiǎo
   
  shú
  néng
  wéi
  zhī

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《论语》诵读本 中华书局出版社,《论语诵读本》中华书局,
  《先进篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [南](读音:nā,nán)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [車](读音:chē,jū)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [若](读音:rě,ruò)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [過](读音:guò,guō)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [一](读音:yī)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [可](读音:kè,kě)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [吾](读音:wú,yù)
  [夫](读音:fú,fū)
  [其](读音:jī,qí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [六](读音:liù,lù)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [能](读音:néng,nài)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [大](读音:dà,dài,dài)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】比及三年的比不应该是四声吗
  古文之家网友恋忆星空:11.***发表于(2023/7/30)
  【第1_1楼】可参照上海辞书出版社的《汉语大词典》第(5)卷,第(260)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/7/31)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图