j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《子罕篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《子罕篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • hǎn
  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   

  jué

      
 • 
   
   
   
  láo
  yuē
   
   

  yún
   
   


  shì
   


   
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  hòu
  shēng

  wèi
   
  yān
  zhī
  lái
  zhě
  zhī


  jīn

   

  shí

  shí
  ér

  wén
  yān
   
  wèi


   
   
  • 
    
    
    

   hǎn
   yán


   mìng

   rén
    
  • 
    
    
    
   yán
   yuān
   kuì
   rán
   tàn
   yuē
    
    
   yǎng
   zhī

   gāo
    
   zuān
   zhī

   jiān
    
   zhān
   zhī
   zài
   qián
    

   yān
   zài
   hòu
    


   xún
   xún
   rán
   shàn
   yòu
   rén
       wén
    
   yuē       néng
    

   jié

   cái
    

   yǒu
   suǒ

   zhuó
   ěr
    
   suī

   cóng
   zhī
    

   yóu


    
    
  • 
    
    
    

   jiàn

   cuī
   zhě
   miǎn

   cháng
   zhě


   zhě
    
   jiàn
   zhī
    
   suī
   shào
    

   zuò
    
   guò
   zhī


    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    


   zhī
   yán
    
   néng

   cóng

    
   gǎi
   zhī
   wéi
   guì
    
   xùn

   zhī
   yán
    
   néng

   yuè

    

   zhī
   wéi
   guì
    
   yuè
   ér


    
   cóng
   ér

   gǎi
       zhī
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   suì
   hán
    
   rán
   hòu
   zhī
   sōng
   bǎi
   zhī
   hòu
   diāo

    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

   yǒu
   zhī

   zāi
    

   zhī

    
   yǒu


   wèn


    
   kōng
   kōng


    

   kòu

   liǎng
   duān
   ér
   jié
   yān
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   chū

   shì
   gōng
   qīng
    


   shì

   xiōng
    
   sāng
   shì

   gǎn

   miǎn
    

   wéi
   jiǔ
   kùn
    

   yǒu


   zāi
    
    
  • 
    
    
    

   gòng
   yuē
    
    
   yǒu
   měi    
   yùn

   ér
   cáng
   zhū
    
   qiú
   shàn

   ér

   zhū
    
    

   yuē
    
    

   zhī
   zāi
    

   zhī
   zāi
    

   dài

   zhě

    
    
  • 
    
    
       jiǔ

    
   huò
   yuē
    
    
   lòu
    

   zhī

    
    

   yuē
    
    
   jūn


   zhī
    

   lòu
   zhī
   yǒu
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   fèng
   niǎo

   zhì
    


   chū

    
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   zhǔ
   zhōng
   xìn
    

   yǒu   zhě
    
   guò
    


   dàn
   gǎi
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

   miǎn
    


    
   jīn

   chún
    
   jiǎn
    

   cóng
   zhòng
    
   bài
   xià
    


    
   jīn
   bài

   shàng
    
   tài

    
   suī
   wéi
   zhòng
    

   cóng
   xià
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   sān
   jūn

   duó
   shuài

    
   duó
   zhì

    
    
  • 
    
    
    


   bìng
    


   shǐ
   使
   mén
   rén
   wéi
   chén
    
   bìng
   jiàn
    
   yuē
    
    
   jiǔ

   zāi
    
   yóu
   zhī
   xíng
   zhà

    

   chén
   ér
   wéi
   yǒu
   chén
    

   shuí

    

   tiān

    
   qiě

   chén
   zhī
   shǒu

    

   nìng


   èr
   sān

   zhī
   shǒu

    
   qiě

   zòng   zàng
       dào


    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    


   wèi
   fǎn

    
   rán
   hòu
   yuè
   zhèng
    
    

    
    
   sòng
       suǒ
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

   zhī
   ér

   duò
   zhě
    

   huí


    
    
  • 
    
    
    

   wèi
   yán
   yuān
    
   yuē
    
    


    

   jiàn

   jìn

    
   wèi
   jiàn

   zhǐ

    
    
  • 
    
    
    

   wèi

   kuāng
    
   yuē
    
    
   wén
   wáng


    
   wén

   zài


    
   tiān
   zhī
   jiāng
   sàng

   wén

    
   hòu

   zhě

   wén

    
   tiān
   zhī
   wèi
   sàng

   wén

    
   kuāng
   rén
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   miáo
   ér

   xiù
   zhě
   yǒu


    
   xiù
   ér

   shí
   zhě
   yǒu


    
    
  • 
    
    
    

   zài
   chuān
   shàng
   yuē
    
    
   shì
   zhě    

   shě
   zhòu

    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    


   gòng
   xué
    
   wèi


   shì
   dào
    


   shì
   dào
    
   wèi        
   wèi


   quán
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

   wèi
   jiàn
   hào


   hào

   zhě

    
    
  • 
    
    
    
   tài
   zǎi
   wèn


   gòng
   yuē
    
    


   shèng
   zhě

    


   duō
   néng

    
    

   gòng
   yuē
    
    

   tiān
   zòng
   zhī
   jiāng
   shèng
    
   yòu
   duō
   néng

    
    

   wén
   zhī
    
   yuē
    
    
   tài
   zǎi
   zhī


    

   shào

   jiàn
    

   duō
   néng

   shì
    
   jūn

   duō

   zāi
    

   duō

    
    
  • 
    
    
    

   xiàng
   dǎng
   rén
   yuē
    
    

   zāi
   kǒng

    

   xué
   ér

   suǒ
   chéng
   míng
    
    

   wén
   zhī
    
   wèi
   mén


   yuē
    
    


   zhí
    
   zhí


    
   zhí
   shè

    

   zhí


    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    


   wéi
   shān
    
   wèi
   chéng

   kuì
    
   zhǐ
    

   zhǐ

    


   píng

    
   suī


   kuì
    
   jìn
    

   wǎng

    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   zhì
   zhě

   huò
    
   rén
   zhě

   yōu
    
   yǒng
   zhě


    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    


   yùn
   páo
    
   zhě


   ér

   chǐ
   zhě
    

   yóu


    
    

   zhì

   qiú
    

   yòng

   zāng
    
    
    


   zhōng
   shēn
   sòng
   zhī
    

   yuē
    
    
   shì
   dào

       zāng
    
    
  • 
    
    
    
    
   táng

   zhī
   huā
    
   piān

   fān
   ér
    


   ěr

    
   shì
   shì
   yuǎn
   ěr
    
    

   yuē
    
    
   wèi
   zhī


    


   yuǎn
   zhī
   yǒu
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《论语》诵读本 中华书局出版社,《论语诵读本》中华书局,
  《子罕篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [巷](读音:hàng,xiàng)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [冇](读音:méi,mò)
  [茲](读音:cí,zī)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [一](读音:yī)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [能](读音:néng,nài)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [吾](读音:wú,yù)
  [信 ](读音:xìn, )
  [過](读音:guò,guō)
  [衣](读音:yī,yì)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [可](读音:kè,kě)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [其](读音:jī,qí)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [夫](读音:fú,fū)
  [何](读音:hé,hè,hē)
欢迎留言/纠错(共有信息3条))

网友留言
  【第1楼】毋意(yī) 《論語註疏》卷九 音義:毋,音無,下同;意,如字,或於力反非;萃,在醉反,聚也。 《康熙字典》:【轉注古音】於宜切,音醫。
  古文之家网友:122.24.***发表于(2024/1/17)
  【第1_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1767)页 ,上海辞书出版社的《汉语大词典第七卷》第(816)页 内容。
  古文之家小编回复于(2024/1/19)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图