j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《乡党篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《乡党篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • xiāng
  dǎng
  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   
  jūn
  mìng
  zhào
   


  jià
  xíng

   
 • 
   
   
   
  kǒng


  xiāng
  dǎng
   
  xún
  xún


   


  néng
  yán
  zhě
   

  zài
  zōng
  miào
  cháo
  tíng
   
  pián
  便
  pián
  便
  yán
   
  wéi
  jǐn
  ěr
   
 • 
   
   
   
  xiāng
  rén
  yǐn
  jiǔ
   
  zhàng
  zhě
  chū
   

  chū

   
 • 
   
   
   
  qǐn

  shī
   


  róng
   
 • 
   
   
   
  zhí
  guī
   

  gōng


   


  shèng
   
  shàng


   
  xià

  shòu
   


  zhàn

   
  yǒu
  xún
   
  xiǎng

   
  yǒu
  róng

   


   
   
 • 
   
   
   


  zhèng
   

  zuò
   
 • 
   
   
   
  shí


   
  qǐn

  yán
   
 • 
   
   
   
  wèn
  rén


  bāng
   
  zài
  bài
  ér
  sòng
  zhī
   
 • 
   
   
   
  péng
  yǒu

   

  suǒ
  guī
   
  yuē
   
   


  bìn
   
   
 • 
   
   
   
  cháo
   

  xià


  yán
   
  kǎn
  kǎn


   

  shàng


  yán
   
  yín
  yín


   
  jūn
  zài
   
   
   
 • 
   
   
   

  tài
  miào
   
  měi
  shì
  wèn
   
 • 
   
   
   
  péng
  yǒu
  zhī
  kuì
   
  suī
  chē

   
  fēi

  ròu
   

  bài
   
 • 
   
   
   

  gōng
  mén
   

  gōng


   


  róng
   


  zhōng
  mén
   
  xíng   
  guò
  wèi
   
   

  jué


   

  yán  zhě
   
  shè

  shēng
  táng
   

  gōng


   
  bǐng
  zhě
   
  chū
   
  jiàng

  děng
   
  chěng
  yán

   
   

  jiē
   

  jìn
      


  wèi
   
   
 • 
   
   
   


  gōng
   


  宿
  ròu
   

  ròu

  chū
  sān

   
  chū
  sān


  shí
  zhī

   
 • 
   
   
   

   
  jūn
  shì
  zhī
   
  dōng
  shǒu
   
  jiā
  cháo

   
  tuō
  shēn
   
 • 
   
   
   
  kāng

  kuì
  yào
   
  bài
  ér
  shòu
  zhī
   
  yuē
   
   
  qiū
  wèi

   

  gǎn
  cháng
   
   
 • 
   
   
   
  jūn

  shí
   

  zhèng

  xiān
  cháng
  zhī
   
  jūn

  xīng
   

  shú
  ér
  jiàn
  zhī
   
  jūn

  shēng
   


  zhī
   
  shì
  shí

  jūn
   
  jūn

   
  xiān
  fàn
   
 • 
   
   
   
  suī
  shū
  shí
  cài
  gēng
   
  guā

   

  zhāi


   
 • 
   
   
   
  shēng
  chē
   

  zhèng

   
  zhí
  suí
   
  chē
  zhōng

  nèi

   


  yán
   

  qīn
  zhǐ
   
 • 
   
   
   
  jiàn

  cuī
  zhě
   
  suī
  xiá
   

  biàn
   
  jiàn
  miǎn
  zhě


  zhě
   
  suī
  xiè
   


  mào
   
  xiōng

  zhě
  shì
  zhī
   
  shì

  bǎn
  zhě
   
 • 
   
   
   
  jūn  gàn
  zōu
  shì
   
  hóng  wéi
  xiè

   
  dāng
  shǔ

  zhěn
  chī

   

  biǎo
  ér
  chū
  zhī
   


  gāo
  qiú
     qiú
   
  huáng


  qiú
   
  xiè
  qiú
  cháng
   
  duǎn
  yòu
  mèi
   

  yǒu
  qǐn

   
  cháng

  shēn
  yòu
  bàn
   


  zhī
  hòu


   

  sāng
   

  suǒ

  pèi
   
  fēi
  wéi
  cháng
   

  shài
  zhī
   
  gāo
  qiú
  xuán
  guān


  diào
   

  yuè
   

  cháo

  ér
  cháo
   
 • 
   
   
   
  xiāng
  rén
  nuó
   
  cháo

  ér


  zuò
  jiē
   
 • 
   
   
   
  zhāi
   

  yǒu
  míng

   

   
  zhāi

  biàn
  shí
   


  qiān
  zuò
   
 • 
   
   
   
  shí

  yàn
  jīng
   
  kuài

  yàn

   
  shí

  ér
  ài
   

  něi
  ér
  ròu
  bài
   

  shí
   

  è
   

  shí
   
  xiù
  è
   

  shí
   
  shī
  rèn
   

  shí
   

  shí
   

  shí
   


  zhèng
   

  shí
     jiàng
   

  shí
   
  ròu
  suī
  duō
   

  shǐ
  使
  shèng
  shí

   
  wéi
  jiǔ

  liàng
   


  luàn
   

  jiǔ
  shì

   

  shí
   

  chè
  jiāng
  shí
   

  duō
  shí
   
 • 
   
   
   
  jiù
  fén
   

  tuì
  退
  cháo
   
  yuē
   
   
  shāng
  rén

   
   

  wèn

   
 • 
   
   
   
  jūn
  zhào
  shǐ
  使
  bìn
   
   

  jué


   

  suǒ


   
  zuǒ
  yòu
  shǒu
   

  qián
  hòu
  chān


   

  jìn
      
  bīn
  tuì
  退
   


  mìng
  yuē
   
   
  bīn   
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  shèng
  zhuàn
   

  biàn

  ér
  zuò
   
  xùn
  léi
  fēng
  liè
   

  biàn
   
 • 
   
   
   
   
  xiáng
  ér
  hòu

   
  yuē
   
   
  shān
  liáng

  zhì
   
  shí
  zāi
  shí
  zāi
   
   


  gǒng
  zhī
   
  sān
  xiù
  ér
  zuò
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《论语》诵读本 中华书局出版社,《论语诵读本》中华书局,
  《乡党篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [能](读音:néng,nài)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [夫](读音:fú,fū)
  [過](读音:guò,guō)
  [屏](读音:píng,bīng,bǐng)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [冇](读音:méi,mò)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [揖](读音:yī,jí,yì)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [一](读音:yī)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [明](读音:míng)
  [衣](读音:yī,yì)
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [其](读音:jī,qí)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [畜](读音:xù,chù)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [車](读音:chē,jū)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】如不胜:胜音升,能负担的了
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/18)
  【第1_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1320)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/3/21)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图