j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《阳货篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《阳货篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yáng
  huò
  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  xiǎo  xué

   
  shī
   
   
   
  shī
   


  xīng
   


  guān
   


  qún
   


  yuàn
   
  ěr
  zhī
  shì

   
  yuǎn
  zhī
  shì
  jūn
   
  duō
  shí

  niǎo
  shòu
  cǎo

  zhī
  míng
   
   
 • 
   
   
   

  wèi


  yuē
   
   

  wéi
   
  zhōu
  nán
   
   
  shào
  nán
   


   
  rén
  ér

  wéi
   
  zhōu
  nán
   
   
  shào
  nán
   
   

  yóu
  zhèng
  qiáng
  miàn
  ér   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  yóu

   

  wén
  liù
  yán
  liù   
   
  duì
  yuē
   
   
  wèi

   
   
   

      
  hào
  rén

  hào
  xué
   
   
  hào
  zhì

  hào
  xué
     dàng
   
  hào
  xìn

  hào
  xué
     zéi
   
  hào
  zhí

  hào
  xué
     jiǎo
   
  hào
  yǒng

  hào
  xué
     luàn
   
  hào
  gāng

  hào
  xué
     kuáng
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
     yán
   
   

  gòng
  yuē
   
     yán
   

  xiǎo


  shù
  yān
   
   

  yuē
   
   
  tiān

  yán
  zāi
   

  shí
  xíng
  yān
   
  bǎi

  shēng
  yān
   
  tiān

  yán
  zāi
   
   
 • 
   
   
   
  zǎi

  wèn
   
   
  sān
  nián
  zhī
  sāng
   


  jiǔ

   
  jūn

  sān
  nián

  wéi

   


  huài
   
  sān
  nián

  wéi
  yuè
   
  yuè

  bēng
   
  jiù   
  xīn


  shēng
   
  zuàn
  suì
  gǎi
  huǒ
   
   
   

  yuē
   
   
  shí

  dào
   


  jǐn
   


  ān

   
   
  yuē
   
   
  ān
   
   
   

  ān

  wéi
  zhī
   

  jūn

  zhī

  sāng
   
  shí
  zhǐ

  gān
   
  wén
  yuè


   

  chǔ

  ān
   


  wéi

   
  jīn

  ān
   

  wéi
  zhī
   
   
  zǎi

  chū
   

  yuē
   
   

  zhī

  rén

   

  shēng
  sān
  nián
   
  rán
  hòu
  miǎn  zhī
  huái
  怀
   

  sān
  nián
  zhī
  sāng
   
  tiān
  xià
  zhī
  tōng
  sāng

   


  yǒu
  sān
  nián
  zhī
  ài

   
   
 • 
   
   
   

  zhī

  chéng
   
  wén
  xián

  zhī
  shēng
   


  wǎn
  ěr
  ér
  xiào
   
  yuē
   
   


  yān
  yòng
  niú
  dāo
   
   

  yóu
  duì
  yuē
   
   

  zhě
  yǎn

  wén
  zhū


  yuē
   
   
  jūn

  xué
  dào

  ài
  rén
   
  xiǎo
  rén
  xué
  dào


  shǐ
  使

   
   
   

  yuē
   
   
  èr
  sān

   
  yǎn
  zhī
  yán
  shì

   
  qián
  yán

  zhī
  ěr
   
   
 • 
   
   
   

  bēi

  jiàn
  kǒng

   
  kǒng
   
  jiāng
  mìng
  zhě
  chū

   


  ér

   
  shǐ
  使
  zhī
  wén
  zhī
   
 • 
   
   
   


  zhào
   


  wǎng
   


  yuē
   
   

  zhě
  yóu

  wén
  zhū


  yuē
   
   
  qīn


  shēn
  wéi

  shàn
  zhě
   
  jūn
   
     zhōng

  pàn
   

  zhī
  wǎng

   

  zhī

   
   

  yuē
   
   
  rán
   
  yǒu
  shì
  yán

   

  yuē
  jiān

   

  ér

  lín
   

  yuē
  bái

   
  niè
  ér


   


  páo
  guā

  zāi
   
  yān
  néng

  ér

  shí
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  xìng
  xiāng
  jìn

   

  xiāng
  yuǎn

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  shì
  jūn


  zāi
   

  wèi

  zhī

   
  huàn

  zhī
   


  zhī
   
  huàn
  shī
  zhī
   
  gǒu
  huàn
  shī
  zhī
   

  suǒ

  zhì

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   


  zhī
  duó
  zhū

   

  zhèng
  shēng
  zhī
  luàn

  yuè

   


  kǒu
  zhī

  bāng
  jiā
  zhě
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  qiǎo
  yán
  lìng

   
  xiǎn

  rén
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  wéi  xiǎo
  rén
  wéi
  nán
  yǎng

   
  jìn
  zhī


  xùn
   
  yuǎn
  zhī

  yuàn
   
   
  • 
    
    
    
   yáng
   huò

   jiàn
   kǒng

    
   kǒng


   jiàn
    
   kuì
   kǒng

   tún
    
   kǒng

   shí
   ér
   wǎng
   bài
   zhī
    

   zhū

    
   wèi
   kǒng

   yuē
    
    
   lái
    


   ěr
   yán
    
    
   yuē
    
    
   huái
   怀

   bǎo
   ér


   bāng
    

   wèi
   rén

    
   yuē
    


    
   hào
   cóng
   shì
   ér

   shī
   shí
    

   wèi
   zhì

    
   yuē
    


    

   yuè
   shì

    
   suì    
    
   kǒng

   yuē
    
    
   nuò
    

   jiāng
   shì

    
    
  • 
    
    
    

   zhāng
   wèn
   rén

   kǒng

    
   kǒng

   yuē
    
    
   néng
   xíng

   zhě

   tiān
   xià

   wéi
   rén

    
    
   qǐng
   wèn
   zhī
    
   yuē
    
    
   gōng
   kuān
   xìn
   mǐn
   huì
    
   gōng    
   kuān


   zhòng
    
   xìn

   rén
   rèn
   yān
    
   mǐn

   yǒu
   gōng
    
   huì   shǐ
   使
   rén
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   wéi
   shàng
   zhì

   xià    
    
  • 
    
    
    

   gòng
   yuē
    
    
   jūn


   yǒu


    
    

   yuē
    
    
   yǒu

    

   chēng
   rén
   zhī
   è
   zhě
    


   xià
   liú
   ér
   shàn
   shàng
   zhě
    

   yǒng
   ér


   zhě
    

   guǒ
   gǎn
   ér
   zhì
   zhě
    
    
   yuē
    
       yǒu


    
    
    

   jiǎo

   wéi
   zhì
   zhě
    


   xùn

   wéi
   yǒng
   zhě
    

   jié

   wéi
   zhí
   zhě
    
    
  • 
    
    
    


   yuē
    
    
   jūn

   shàng
   yǒng

    
    

   yuē
    
    
   jūn   wéi
   shàng
    
   jūn

   yǒu
   yǒng
   ér


   wéi
   luàn
    
   xiǎo
   rén
   yǒu
   yǒng
   ér


   wéi
   dào
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

   yún

   yún
    


   yún

   zāi
    
   yuè
   yún
   yuè
   yún
    
   zhōng

   yún

   zāi
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   bǎo
   shí
   zhōng

    

   suǒ
   yòng
   xīn
    
   nán

   zāi
    

   yǒu


   zhě

    
   wéi
   zhī
   yóu
   xián


    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   dào
   tīng
   ér

   shuō
    

   zhī


    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

   zhě
   mín
   yǒu
   sān

    
   jīn

   huò
   shì
   zhī


    

   zhī
   kuáng


    
   jīn
   zhī
   kuáng

   dàng
    

   zhī
   jīn

   lián
    
   jīn
   zhī
   jīn

   fèn
   忿

    

   zhī


   zhí
    
   jīn
   zhī


   zhà
   ér


    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   xiāng
   yuàn
    

   zhī
   zéi

    
    
  • 
    
    
    
   gōng
   shān

   rǎo


   pàn
    
   zhào
    


   wǎng
       yuè
    
   yuē
    
    

   zhī


    


   gōng
   shān
   shì
   zhī
   zhī

    
    

   yuē
    
    

   zhào

   zhě
   ér


   zāi
    

   yǒu
   yòng

   zhě
    


   wéi
   dōng
   zhōu

    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    


   ér
   nèi
   rěn
    

   zhū
   xiǎo
   rén
    

   yóu
   chuān
   穿

   zhī
   dào


    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   nián

   shí
   ér
   jiàn

   yān
    

   zhōng


    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《论语》诵读本 中华书局出版社,《论语诵读本》中华书局,
  《阳货篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [歸](读音:guī,kuì)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [能](读音:néng,nài)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [六](读音:liù,lù)
  [吾](读音:wú,yù)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [信 ](读音:xìn, )
  [好](读音:hào,hǎo)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [興](读音:xìng,xīng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [識](读音:shí,zhì)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [南](读音:nā,nán)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [厲](读音:lì,lài)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [冇](读音:méi,mò)
  [期](读音:qī,jī)
  [可](读音:kè,kě)
  [衣](读音:yī,yì)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [處](读音:chú,chù)
  [夫](读音:fú,fū)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】欲见(xiàn)孔子
  古文之家网友健康家居小霸主.***发表于(2023/12/4)
  【第1_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(701)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(701)页 内容。
  古文之家小编回复于(2023/12/4)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图