j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《卫灵公篇》拼音版,可打印(论语)-j9九游会官方登录

《卫灵公篇》由论语创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • wèi
  líng
  gōng
  piān
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  lún

 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn  wéi
  zhì
   


  xíng
  zhī
   
  xùn

  chū
  zhī
   
  xìn

  chéng
  zhī
   
  jūn

  zāi
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  yóu
   
  zhī

  zhě
  xiǎn

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  zhì
  shì
  rén
  rén

  qiú
  shēng

  hài
  rén
   
  yǒu
  shā
  shēn

  chéng
  rén
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  zāng
  wén
  zhòng

  qiè
  wèi
  zhě

   
  zhī
  liǔ
  xià
  huì
  zhī
  xián
  ér
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  qiǎo
  yán
  luàn

   
  xiǎo

  rěn
   

  luàn

  móu
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  yóu

  shǐ
  zhī
  quē
  wén

   
  yǒu

  zhě
  jiè
  rén
  chéng
  zhī
   
  jīn
  wáng


   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  jīn
  ér

  zhēng
   
  qún
  ér

  dǎng
   
   
 • 
   
   
   
  zài
  chén
  jué
  liáng
   
  cóng
  zhě
  bìng

  néng
  xīng
   


  yùn
  jiàn
  yuē
   
   
  jūn


  yǒu
  qióng

   
   

  yuē
   
   
  jūn


  qióng
   
  xiǎo
  rén
  qióng

  làn

   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  wèn
  wéi
  rén
   

  yuē
   
   
  gōng

  shàn

  shì
   

  xiān   

  shì
  bāng

   
  shì  zhī
  xián
  zhě
   
  yǒu

  shì
  zhī
  rén
  zhě
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  zhēn
  ér

  liàng
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  cháng
  zhōng


  shí

  zhōng


  qǐn


   


   


  xué

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  zhòng

  zhī
   

  chá
  yān
   
  zhòng
  hào
  zhī
   

  chá
  yān
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  shì
  jūn
   
  jìng

  shì
  ér
  hòu

  shí
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  rén
  néng
  hóng
  dào
   
  fēi
  dào
  hóng
  rén
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  zhí
  zāi
  shǐ

   
  bāng
  yǒu
  dào

  shǐ
   
  bāng

  dào

  shǐ
   
  jūn

  zāi   
  bāng
  yǒu
  dào

  shì
   
  bāng

  dào


  juǎn
  ér
  huái
  怀
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  qiú
  zhū

   
  xiǎo
  rén
  qiú
  zhū
  rén
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn  xiǎo
  zhī
  ér


  shòu

   
  xiǎo
  rén  shòu
  ér

  xiǎo
  zhī

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  dāng
  rén

  ràng

  shī
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  gōng

  hòu
  ér  rén
   

  yuǎn
  yuàn

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  mín
  zhī

  rén

   
  shèn

  shuǐ
  huǒ
   
  shuǐ
  huǒ
   

  jiàn
  dǎo
  ér

  zhě

   
  wèi
  jiàn
  dǎo
  rén
  ér

  zhě

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn  yán

  rén
   


  rén
  fèi
  yán
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  yǒu
  jiào

  lèi
   
   
 • 
   
   
   

  zhāng
  wèn
  xíng
   

  yuē
   
   
  yán
  zhōng
  xìn
   
  xíng

  jìng
   
  suī
  mán

  zhī
  bāng

  xíng

   
  yán

  zhōng
  xìn
   
  xíng


  jìng
   
  suī
  zhōu

  xíng

  zāi
   


  jiàn

  cān

  qián

   
  zài


  jiàn  héng

   

  rán
  hòu
  xíng
   
   

  zhāng
  shū
  zhū
  shēn
   
 • 
   
   
   
  wèi
  líng
  gōng
  wèn
  zhèn

  kǒng

   
  kǒng

  duì
  yuē
   
   

  dòu
  zhī
  shì
   

  cháng
  wén
  zhī

   
  jūn

  zhī
  shì
   
  wèi
  zhī
  xué

   
   
  míng

  suì
  xíng
   
 • 
   
   
   
  yán
  yuān
  wèn
  wéi
  bāng
   

  yuē
   
   
  xíng
  xià
  zhī
  shí
   
  chéng
  yīn
  zhī

   

  zhōu
  zhī
  miǎn
   
  yuè

   
  sháo
   
   

   
   
  fàng
  zhèng
  shēng
   
  yuǎn
  nìng
  rén
   
  zhèng
  shēng
  yín
   
  nìng
  rén
  dài
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  yuē
   

  zhī


  zhī

   
  zhě
     zhī
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   


  yán
  ér


  zhī
  yán
   
  shī
  rén
     yán
  ér

  zhī
  yán
   
  shī
  yán
   
  zhì
  zhě

  shī
  rén


  shī
  yán
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   


     wéi
  duō
  xué
  ér
  zhì
  zhī
  zhě

   
   
  duì
  yuē
   
   
  rán
   
  fēi

   
   
  yuē
   
   
  fēi

     guàn
  zhī
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   


  ér


   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  móu
  dào

  móu
  shí
   
  gēng

  něi
  zài

  zhōng

   
  xué


  zài

  zhōng

   
  jūn

  yōu
  dào

  yōu
  pín
   
   
 • 
   
   
   

  gòng
  wèn
  yuē
   
   
  yǒu

  yán
  ér


  zhōng
  shēn
  xíng
  zhī
  zhě

   
   

  yuē
   
   

  shù

   

  suǒ


   

  shī

  rén
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  wéi
  ér
  zhì
  zhě

  shùn


   


  wéi
  zāi
   
  gōng

  zhèng
  nán
  miàn
  ér


   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn  shì
  ér
  míng

  chēng
  yān
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  guò
  ér

  gǎi
   
  shì
  wèi
  guò

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
      

  wèi
  jiàn
  hào


  hào

  zhě

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  qún

  zhōng

   
  yán   
  hào
  xíng
  xiǎo
  huì
   
  nán

  zāi
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  rén

  yuǎn

   

  yǒu
  jìn
  yōu
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  jūn

  bìng

  néng
  yān
   

  bìng
  rén
  zhī


  zhī

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   

  zhī

  rén

   
  shuí
  huǐ
  shuí

   

  yǒu
  suǒ

  zhě
   

  yǒu
  suǒ
  shì

   

  mín

   
  sān
  dài
  zhī
  suǒ

  zhí
  dào
  ér
  xíng

   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  dào

  tóng
   

  xiāng
  wéi
  móu
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  zhì

  zhī
   
  rén

  néng
  shǒu
  zhī
   
  suī

  zhī
   

  shī
  zhī
   
  zhì

  zhī
   
  rén
  néng
  shǒu
  zhī
   

  zhuāng


  zhī
   

  mín

  jìng
   
  zhì

  zhī
   
  rén
  néng
  shǒu
  zhī
   
  zhuāng


  zhī
   
  dòng
  zhī   
  wèi
  shàn

   
   
 • 
   
   
   
  shī
  miǎn
  jiàn
   

  jiē
   

  yuē
   
   
  jiē

   
   


   

  yuē
   
   


   
   
  jiē
  zuò
   

  gào
  zhī
  yuē
   
   
  mǒu
  zài

   
  mǒu
  zài

   
   
  shī
  miǎn
  chū
   

  zhāng
  wèn
  yuē
   
   

  shī
  yán
  zhī
  dào

   
   

  yuē
   
   
  rán
   

  xiàng
  shī
  zhī
  dào

   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《论语》诵读本 中华书局出版社,《论语诵读本》中华书局,
  《卫灵公篇》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [語](读音:yù,yǔ)
  [明](读音:míng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [興](读音:xìng,xīng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [識](读音:shí,zhì)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [南](读音:nā,nán)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [信 ](读音:xìn, )
  [冇](读音:méi,mò)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [一](读音:yī)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [夫](读音:fú,fū)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [過](读音:guò,guō)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [能](读音:néng,nài)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [可](读音:kè,kě)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [吾](读音:wú,yù)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [其](读音:jī,qí)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
论语作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图