j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《沙滩上的童话》拼音版,可打印(小学二年级语文课文)-j9九游会官方登录

《沙滩上的童话》由小学二年级语文课文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shā
  tān
  shàng
  de
  tóng
  huà
 • 
  [

  wén
   
  ]
  xiǎo
  xué
  èr
  nián


  wén

  wén
 • 
   
   
   

  shuō
   
  :
   


  dào
   
  cóng

  xià
  zhuāng
  shàng
  huǒ
  yào
   

  chéng
  bǎo
  zhà
  píng
   
   
 • 
   
   
   
  zài
  shā
  duī
  shàng
   

  mén
  lěi

  chéng
  bǎo
   
  chéng
  bǎo
  zhōu
  wéi
  zhù

  wéi
  qiáng
   
  wéi
  qiáng
  wài
  zài
  chā
  shàng
  gān
  shù
  zhī
   

  shì

  mén
  de
  shù
   
 • 
   
   
   

  mén
  huān

  zhe
  shèng

   
  huān

  zhe
  zhà

  le

  wáng
   
  huān

  zhe
  jiù
  chū
  le
  gōng
  zhǔ
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  rén
  fǎn

   
  :
   

  shí
  hòu
  hái
  méi
  yǒu
  fēi

  ne

   
 • 
   
   
   

  zhī
  dào
  shuí
  shuō
  le


   
  :
   
  zhè
  chéng
  bǎo

  zhù
  zhe


  xiōng
  hěn
  de

  wáng
   
   
 • 
   
   
   
  yǒu
  rén
  jiē
  zhe

  chōng
   
  :
   

  qiǎng

  le
  měi

  de
  gōng
  zhǔ

   
 • 
   
   
   

  rán
   


  xiàn


  jiù
  zhàn
  zài

  mén
  shēn
  hòu
   
  wēi
  xiào
  zhe
  wàng
  zhe

  mén
   
 • 
   
   
   

  mén


  shāng
  liáng
  zěn
  yàng
  gōng
  xià

  zuò
  chéng
  bǎo
   
 • 
   
   
   

  jiā
  gēn
  zhe


  jiào
  hǎn
  zhe
   
  huān

  zhe
   
 • 
   
   
   
  jiù
  zhè
  yàng
   

  mén
  biān
  zhī
  zhe
  tóng
  huà
   
 • 
   
   
   


  xiǎo
  huǒ
  bàn
  shuō
   
  :
   

  jià
  shǐ
  fēi


  hōng
  zhà
   
   
 • 
   
   
   

  de
  bàn


  dào
  le

  jiā
  de
  zàn
  shǎng
   

  shì

  mén

  zài
  shā
  tān
  shàng
   
  cóng

  miàn

  fāng

  zhe

  dào
   
 • 
   
   
   

  ya
   

  ya
   

  mén
  zhōng


  dào
  le
  chéng
  bǎo
  xià
  miàn
   
  rán
  hòu
  yòng
  shǒu
  wǎng
  shàng

  tái
   
  jiù

  chéng
  bǎo
  gěi
  hōng

  le
   
 • 
   
   
   


  shēng
  shuō
   
  :
   
  gōng
  zhǔ
  bèi

  mén
  jiù
  chū
  lái
  le
   
  jiù
  chū
  lái
  le

  zài
  zhè
  ér
   
  zài
  zhè
  ér

   

  bào
  zhù
  le


   
 • 
   
   
   
  zhuǎn
  yǎn
  jiān
   

  mén
  qīn
  shǒu
  jiàn
  zào
  de
  chéng
  bǎo
  chéng
  le

  zuò


   

  mén

  chéng
  le
  gōng  de
  yǒng
  shì
   
 • 
   
   
   
  hǎi
  biān
  de
  shā
  tān
  shì

  mén
  de
  kuài

  tiān

   
 • 
   
   
   

  sān

  xiǎo
  huǒ
  bàn
  shuō
   
  :
   

  mén
  kuài
  tīng
   
  gōng
  zhǔ
  zài
  chéng
  bǎo


  ne

   
 • 
   
   
   
  dàn
  gōng
  zhǔ
  zài

  ér
   
  ?
 • 
   
   
   
  zhēn
  de
   

  shí
  hòu
   
  lián


  wàng

  le

  shì

  de

  ma

展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《语文》教材 小学二年级下册 人民教育出版社,《教材详解》语文 二年级下册 人民教育出版社,
  《沙滩上的童话》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [織](读音:zhì,zhī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [個](读音:gè,gě)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [冇](读音:méi,mò)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [把](读音:bà,bǎ)
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [一](读音:yī)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
欢迎留言/纠错(共有信息1条))

网友留言
  【第1楼】合力没有
  古文之家网友来自青龙湖有魅.***发表于(2021/4/13)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
小学二年级语文课文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图