j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《枫树上的喜鹊》拼音版,可打印(小学二年级语文课文)-j9九游会官方登录

《枫树上的喜鹊》由小学二年级语文课文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • fēng
  shù
  shàng
  de

  què
 • 
  [

  wén
   
  ]
  xiǎo
  xué
  èr
  nián


  wén

  wén

 • zhī
  dào
   
  zhè
  biàn
  便
  shì
  a
  a
   
  o
  o
   
  e
  e
   

 • què  gēn
  zhe
  xué
  :
  :
   
  què
   
  què
   
  què


   
 • shì
  de
   


  huān
  zhàn
  zài
  fēng
  shù
  xià
   
  tái
  tóu
  kàn

  què
  de

   

  cháng
  cháng
  jué


  què
  huì
  gēn

  shuō
  huà
   

  xiàng
  tóng
  huà
  shū


  yàng
   
  zài
  xīn
  zhōng
  chēng


  shì

  de

  què
  ā

   
 • cóng

  tiān

   


  yǒu
  kòng
   
  biàn
  便
  lái
  dào

  kǒu
  biān
   
  zhàn
  zài
  fēng
  shù
  xià
  kàn
  wàng

  de

  què


   

  què


  zhǎng

  zhēn
  kuài
   
  hǎo

  le
   

  kàn
  jiàn

  què
  ā

  zhàn
  zài

  biān
   

  huì
  ér
  jiāo

  què


  chàng

   

  huì
  ér
  jiāo

  què


  zuò
  yóu

   

  huì
  ér
  jiāo

  mén  míng
  de
  pīn
  yīn

 • dǒng

   

  wèn
  huà
  de


  shì
  :
  :
   
  kàn
  !
  !

  shì
  shén
  me
   
  ?
   

 • què
  kuài

  de
  huí

  :
  :
   
  què
  !
  !
  què
  què
  !
  !
  què
  què
  què
   
   

 • dǒng

   

  què


  hěn
  kuài
  gěi
  chū
  le

  àn
  :
  :
   


   

  shì
  tài
  yáng
  !
  !
  tài
  yáng
  shēng
  shàng
  lái
  le
  !
  !
   

  • mén
   cūn
   de

   kǒu
   páng
   yǒu


   fēng
   shù
    

   hěn

   huān

    

   hǎo
   xiàng


   hěn

   yòu
   hěn
   gāo
   de

   绿

   tài
   yáng
   sǎn
    

   zhí

   kāi
   zhe
    

   de

   绿
   yīn
   zhē

   le
   cūn

   de

   kǒu
    
   fēng
   shù
   shàng
   yǒu   què
   de

    


   huān

   le
    
  • 
   què
   !
   !
   què
   !
   !
   què
   !
   !
    

   què
   ā

   jiāo
   dào
    

  • zhēn
   shì
   xiàng
   tóng
   huà
   shū


   yàng
    
   zài
   xīn
   zhōng
   chēng

   xiǎo

   què
   shì

   de

   què


    

  • zhēn
   shì

   huān

   le
    
   shàng

   xīng

   tiān
   zǎo
   shàng
    

   zhèng
   yào
   chēng
   zhe

   chuán
   dào
   duì
   àn
   de
   shù
   lín   chái
    

   xiàn

   què
   ā

   de
   niǎo


   yǒu
   liù
   zhī
   xiǎo

   què
   le
    
  • jīn
   tiān
   zǎo
   shàng
    
   tài
   yáng
   cóng

   kǒu
   duì
   àn
   shān
   gāng
   hòu
   miàn
   shēng
   shàng
   lái
   le
    

   kàn
   jiàn

   què
   ā

   zhàn
   zài

   biān
    
   zhǐ
   zhe
   shàng
   shēng
   de
   tài
   yáng
    
   wèn

   què


   :
   :
    
   què
   !
   !
   què
   què
   què
    
   ?
    

  • zhēn
   gāo
   xìng
   a
   !
   !
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《语文》教材 小学二年级下册 人民教育出版社,《教材详解》语文 二年级下册 人民教育出版社,
  《枫树上的喜鹊》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第2楼】默读课文,文中反复说我喜欢,说说我喜欢的是什么
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/20)
  【第1楼】这个他是错
  古文之家网友187****.***发表于(2021/4/11)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
小学二年级语文课文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图