j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《开满鲜花的小路》拼音版,可打印(小学二年级语文课文)-j9九游会官方登录

《开满鲜花的小路》由小学二年级语文课文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • kāi
  mǎn
  xiān
  huā
  de
  xiǎo

 • 
  [

  wén
   
  ]
  xiǎo
  xué
  èr
  nián


  wén

  wén
 • 
   
   
   
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng

  guò

  wèi
  tài
  tài
  jiā
   
  zhèng
  qiǎo
   

  wèi
  tài
  tài
  zǒu
  chū
  mén
   
  kàn
  dào
  mén
  qián
  kāi
  zhe


  piàn
  xuàn

  duō
  cǎi
  de
  xiān
  huā
   

  jīng

  de
  shuō
  :
  :
   
  zhè
  shì
  shuí
  zài

  jiā
  mén
  qián
  zhòng
  de
  huā
   
  ?
  duō
  měi
  a
  !
  !
   
 • 
   
   
   
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng
  lái
  dào
  sōng
  shǔ
  tài
  tài
  mén
  qián
   
  sōng
  shǔ
  tài
  tài
  zǒu
  chū
  mén
   
  huā
  xiāng


   

  kàn
  jiàn
  mén
  qián
  de
  xiǎo

  shàng
  huā
  duǒ


   
  xiǎo
  sōng
  shǔ
   
  xiǎo

  wèi

  xiǎo


  zài


  kuài
  huó
  de
  bèng
  a
  tiào
  a
   
 • 
   
   
   
  yóu

  yuán
  huáng
  gǒu
  zài
  mén
  kǒu
  hǎn
   
   
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng
   

  de
  bāo
  guǒ
  dān
   
   
 • 
   
   
   
  sōng
  shǔ
  tài
  tài

  guò
  lái

  kàn
   

  miàn
  kōng
  kōng
  de
   
  shén
  me

  méi
  yǒu
   
  yuán
  lái
   
  bāo
  guǒ

  le
   

  miàn
  de
  dōng

  西

  jiàn
  le
   
  kàn
  lái
  dōu
  lòu
  zài
  lái
  shí
  de

  shàng
  la
  !
  !
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng
  hěn
  ào
  sàng
   
 • 
   
   
   
  chūn
  tiān
  lái
  le
   
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng
  yào

  sōng
  shǔ
  tài
  tài
  jiā
  zuò

   
  à
   
  tōng
  wǎng
  sōng
  shǔ
  tài
  tài
  jiā
  de

   
  chéng
  le

  tiáo
  kāi
  mǎn
  xiān
  huā
  de
  xiǎo

   
 • 
   
   
   
  sōng
  shǔ
  tài
  tài
  duì
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng
  shuō
  :
  :
   

  zhī
  dào
  le
   

  nián
  cháng
  jǐng

  鹿

  shū

  gěi

  de
  shì
  huā

   
  zhè
  shì
  duō
  me
  měi
  hǎo
  de


  a
  !
  !
   
 • 
   
   
   
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng
  huí

  :
  :
   


  zhī
  dào
  !
  !
   
   
 • 
   
   
   
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng
  jīng
  guò


  tài
  tài
  jiā
   
  zhèng
  qiǎo
   


  tài
  tài
  zǒu
  chū
  mén
   
  kàn
  dào
  mén
  qián
  kāi
  zhe


  piàn

  yán
  liù

  de
  xiān
  huā
   


  guài
  de
  wèn
  :
  :
   
  zhè
  shì
  shuí
  zài

  jiā
  mén
  qián
  zhòng
  de
  huā
   
  ?
  zhēn
  měi
  a
  !
  !
   
 • 
   
   
   
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng

  zhe
  bāo
  guǒ
   
  lái
  dào
  sōng
  shǔ
  tài
  tài
  jiā
   

  wèn
  sōng
  shǔ
  tài
  tài
  :
  :
   
  cháng
  jǐng

  鹿

  shū

  lái


  bāo
  guǒ
   
  qǐng
  nín
  kàn
  kàn
  shì
  shén
  me
  dōng

  西
   
  ?
   
 • 
   
   
   
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng
  gǎn
  jǐn

  zhe

  tuō
  chē
   
  dào
  yóu


  lǐng
  bāo
  guǒ
   

  huí
  jiā
  hòu

  kāi
  bāo
  guǒ
   
  kàn
  jiàn

  duī
  xiǎo


   

  rèn

  chū
  shì
  shén
  me
  dōng

  西
   
 • 
   
   
   
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng
  huí

  :
  :
   


  zhī
  dào
  !
  !
   
 • 
   
   
   
  yuán
  lái
   
  cháng
  jǐng

  鹿

  shū
  gěi
  yǎn
  shǔ
  xiān
  shēng

  lái
  le


  bāo
  xiāng
   
 • 
   
   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《教材详解》语文 二年级下册 人民教育出版社,
  《开满鲜花的小路》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [員](读音:yuán,yún,yùn)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [車](读音:chē,jū)
  [可](读音:kè,kě)
  [個](读音:gè,gě)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [冇](读音:méi,mò)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [都](读音:dōu,dū)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [過](读音:guò,guō)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [一](读音:yī)
  [六](读音:liù,lù)
  [奇](读音:jī,qí)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [活](读音:huó,guō)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [好](读音:hào,hǎo)
欢迎留言/纠错(共有信息5条))

网友留言
  【第4楼】贡献条目第一自然段错了
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/4/11)
  【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{[手机用户]:117.34.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/4/11)
  【第3楼】不错不错(≧∇≦*)
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/11)
  【第2楼】不好看还又金做不好用折不好
  古文之家网友百度网友5cb.***发表于(2022/1/22)
  【第1楼】有 断
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/5/22)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
小学二年级语文课文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图