j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《小马过河》拼音版,可打印(小学二年级语文课文)-j9九游会官方登录

《小马过河》由小学二年级语文课文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • xiǎo

  guò

 • 
  [

  wén
   
  ]
  xiǎo
  xué
  èr
  nián


  wén

  wén
 • 
   
   
   
  xiǎo

  shuǎi
  shuǎi
  wěi

   
  pǎo
  huí
  jiā

   


  wèn
   
   
  zěn
  me
  huí
  lái
  la
   
   
  xiǎo

  nán
  wéi
  qíng
  de
  shuō
   
   
  yǒu

  tiáo

  dǎng
  zhù
  le


   
  guò


   
   


  shuō
   
   

  tiáo


  shì
  hěn
  qiǎn
  ma
   
   
  xiǎo

  shuō
   
   
  shì
  a
   
  niú  zhè
  me
  shuō
   

  shì
  sōng
  shǔ
  shuō

  shuǐ
  hěn
  shēn
   
  hái
  yān

  guò

  de
  huǒ
  bàn
  ne
   
   


  shuō
   
   

  me

  shuǐ
  dào

  shì
  shēn
  hái
  shì
  qiǎn
     xiǎng
  guò

  mén
  de
  huà
  ma
   
   
  xiǎo


  xià
  le
  tóu
   
  shuō
   
   
  méi


  méi
  xiǎng
  guò
   
   


  qīn
  qiè
  de
  duì
  xiǎo

  shuō
   
   
  hái

   
  guāng
  tīng
  bié
  rén
  shuō
     dòng
  nǎo
  jīn
   


  shì
  shì
   
  shì

  xíng
  de
   

  shuǐ
  shì
  shēn
  shì
  qiǎn
   


  shì

  shì
  jiù
  zhī
  dào
  le
   
   
 • 
   
   
   
  xiǎo

  xiàng

  zhōu
  wàng
  wàng
   
  kàn
  jiàn

  tóu
  lǎo
  niú
  zài

  biān
  chī
  cǎo
   
  xiǎo

  pǎo
  guò

   
  wèn
  dào
   
   
  niú


   
  qǐng
  nín
  gào


   
  zhè
  tiáo

   

  néng
  tāng
  guò

  ma
   
   
  lǎo
  niú
  shuō
   
   
  shuǐ
  hěn
  qiǎn
   
  gāng

  xiǎo
  tuǐ
   
  néng
  tāng
  guò

   
   
 • 
   
   
   
  yǒu

  tiān
   
  lǎo

  duì
  xiǎo

  shuō
   
   


  jīng
  zhǎng

  le
   
  néng
  bāng


  zuò
  diǎn
  shì
  ma
   
   
  xiǎo

  lián
  bèng
  dài
  tiào
  de
  shuō
   
   
  zěn
  me

  néng
   

  hěn
  yuàn

  bāng
  nín
  zuò
  shì
   
   
  lǎo

  gāo
  xìng
  de
  shuō
   
   

  hǎo
  a
   


  zhè
  bàn
  kǒu
  dài
  mài

  tuó
  dào

  fáng

  ba
   
   
 • 
   
   
   
  xiǎo

  tuó

  kǒu
  dài
   
  fēi
  kuài
  de
  wǎng

  fáng
  pǎo

   
  pǎo
  zhe
  pǎo
  zhe
   

  tiáo
  xiǎo

  dǎng
  zhù
  le


   

  shuǐ
  huā
  huā
  de
  liú
  zhe
   
  xiǎo

  wéi
  nán
  le
   
  xīn
  xiǎng
   

  néng

  néng
  guò

  ne
   

  guǒ


  zài
  shēn
  biān
   
  wèn
  wèn

  gāi
  zěn
  me
  bàn
   

  duō
  hǎo
  a
   

  shì


  jiā

  jīng
  hěn
  yuǎn
  le
   
 • 
   
   
   

  péng

  zhù
  zhe


  lǎo
  xiǎo

   
 • 
   
   
   
  xiǎo

  lián
  máng
  shōu
  zhù
  jiǎo

   

  zhī
  dào
  zěn
  me
  bàn
  cái
  hǎo
   

  tàn
  le
  kǒu

  shuō
   
   
  ài
   
  hái
  shì
  huí
  jiā
  wèn
  wèn


  ba
   
   
 • 
   
   
   
  xiǎo

  tīng
  le
  lǎo
  niú
  de
  huà
   


  pǎo
  dào

  biān
   
  zhǔn
  bèi
  tāng
  guò

   

  rán
   
  cóng
  shù
  shàng
  tiào
  xià

  zhī
  sōng
  shǔ
   
  lán
  zhù


  jiào
   
   
  xiǎo

   
  bié
  guò

   
  bié
  guò

   

  huì
  yān

  de
   
   
  xiǎo

  chī
  jīng
  de
  wèn
   
   
  shuǐ
  hěn
  shēn
  ma
   
   
  sōng
  shǔ
  rèn
  zhēn
  de
  shuō
   
   
  shēn
  de
  hěn
  li
   
  zuó
  tiān
   

  de


  huǒ
  bàn
  jiù
  diào
  zài
  zhè
  tiáo


  yān

  de
   
   
 • 
   
   
   
  xiǎo

  pǎo
  dào

  biān
   
  gāng
  gāng
  tái

  qián

   
  sōng
  shǔ
  yòu

  jiào

  lái
   
   
  zěn
  me
   


  yào
  mìng
  la
   
   
  xiǎo

  shuō
   
   
  ràng

  shì
  shì
  ba
   
   

  xià
  le

   
  xiǎo
  xīn
  de
  tāng
  dào
  le
  duì
  àn
   
  yuán
  lái

  shuǐ


  xiàng
  lǎo
  niú
  shuō
  de

  yàng
  qiǎn
   


  xiàng
  sōng
  shǔ
  shuō
  de

  yàng
  shēn
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《语文》教材 小学二年级下册 人民教育出版社,《教材详解》语文 二年级下册 人民教育出版社,
  《小马过河》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [語](读音:yù,yǔ)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [興](读音:xìng,xīng)
  [把](读音:bà,bǎ)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [能](读音:néng,nài)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [個](读音:gè,gě)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [可](读音:kè,kě)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [冇](读音:méi,mò)
  [過](读音:guò,guō)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [一](读音:yī)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
欢迎留言/纠错(共有信息1条))

网友留言
  【第1楼】不应该有拼音
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/11/14)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
小学二年级语文课文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图