j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《寓言二则:亡羊补牢》拼音版,可打印(小学二年级语文课文)-j9九游会官方登录

《寓言二则:亡羊补牢》由小学二年级语文课文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • yán
  èr

   
  wáng
  yáng

  láo
 • 
  [

  wén
   
  ]
  xiǎo
  xué
  èr
  nián


  wén

  wén
 • 
   
   
   

  shuō
  :
  :
   
  yáng

  jīng
  diū
  le
   
  hái
  xiū
  yáng
  juàn
  gàn
  shén
  me
   
  ?
   
 • 
   
   
   
 • 
   
   
   

  èr
  tiān
  zǎo
  shàng
   


  fàng
  yáng
   

  xiàn
  yáng
  yòu
  shǎo
  le

  zhī
   
  yuán
  lái
  láng
  yòu
  cóng

  lóng
  窿
  zuān
  jìn

   

  yáng
  diāo
  zǒu
  le
   
 • 
   
   
   

  hěn
  hòu
  huǐ
  méi
  yǒu
  jiē
  shòu
  jiē
  fāng
  de
  quàn
  gào
   
  xīn
  xiǎng
   
  xiàn
  zài
  xiū
  hái

  wǎn
   

  gǎn
  jǐn

  shàng  lóng
  窿
   

  yáng
  juàn
  xiū
  de
  jiē
  jiē
  shí
  shí
  de
   
  cóng

   

  de
  yáng
  zài

  méi
  diū
  guò
   
 • 
   
   
   
  jiē
  fāng
  quàn

  shuō
  :
  :
   
  gǎn
  jǐn

  yáng
  juàn
  xiū

  xiū
   

  shàng  lóng
  窿
  ba
  !
  !
   
 • 
   
   
   
  cóng
  qián
  yǒu

  rén
   
  yǎng
  le

  zhī
  yáng
   

  tiān
  zǎo
  shàng
   


  fàng
  yáng
   

  xiàn
  yáng
  shǎo
  le

  zhǐ
   
  yuán
  lái
  yáng
  juàn

  le


  lóng
  窿
   


  láng
  cóng

  lóng
  窿
  zuān
  jìn

   

  yáng
  diāo
  zǒu
  le
   
 • 
   
   
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《语文》教材 小学二年级下册 人民教育出版社,
  《寓言二则:亡羊补牢》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
欢迎留言/纠错(共有信息1条))

网友留言
  【第1楼】👍
  古文之家网友我是爱学习的好.***发表于(2022/4/24)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
小学二年级语文课文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图