j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《小柳树和小枣树》拼音版,可打印(小学二年级语文课文)-j9九游会官方登录

《小柳树和小枣树》由小学二年级语文课文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • xiǎo
  liǔ
  shù

  xiǎo
  zǎo
  shù
 • 
  [

  wén
   
  ]
  xiǎo
  xué
  èr
  nián


  wén

  wén
 • 
   
   
   
  xiǎo
  zǎo
  shù
  wēn

  de
  shuō
   
   

  suī
  rán

  huì
  jiē
  guǒ

   

  shì

  dào
  chūn
  tiān
   

  jiù


  zhǎng

     绿
  de
  zǎo
   
  dào
  le
  qiū
  tiān
     luò

  wǎn
   
  zài
  shuō
   

  zhǎng
  kuài
   
  děng

  zhǎng

  le
   
  rén
  mén
  zài
  shù
  yīn
  xià
  chéng
  liáng
   

  yǒu
  duō
  hǎo
  wa
   
   
 • 
   
   
   
  chūn
  tiān
   
  xiǎo
  liǔ
  shù


  ér
  le
   
  guò
  le

  tiān
   
  xiǎo
  liǔ
  shù
  de

  biàn
  chéng
  xiǎo


   

  chuān
  穿
  shàng

  shēn
  qiǎn

  绿

  de


   
  zhēn
  měi
   

  kàn
  kàn
  xiǎo
  zǎo
  shù
   
  xiǎo
  zǎo
  shù
  hái
  shì
  guāng


  de
   
  xiǎo
  liǔ
  shù
  shuō
   
   
  wèi
   
  xiǎo
  zǎo
  shù
   

  zěn
  me

  zhǎng


  a
   

  kàn

   
  duō
  piào
  liàng
   
   
 • 
   
   
   
  dào
  le
  qiū
  tiān
   
  xiǎo
  zǎo
  shù
  jié
  le

  duō
  yòu

  yòu
  hóng
  de
  zǎo

   
  rén
  mén

  zǎo


  xià
  lái
   
  zuò
  zài
  yuàn


   
  gāo
  gāo
  xìng
  xìng
  de
  chī

  lái
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  liǔ
  shù
  kàn
  kàn


   
  shén
  me

  méi
  jiē
   

  xiǎng
   
  cóng
  qián

  zǒng
  shì
  shuō
  zǎo
  shù

  hǎo
  kàn
   
  zhè
  huí

  gāi
  shuō

  la
   

  shì
  guò
  le

  tiān
  yòu

  tiān
   
  xiǎo
  zǎo
  shù
  shén
  me

  méi
  shuō
   
  xiǎo
  liǔ
  shù
  shí
  zài
  rěn

  zhù
  le
   

  wèn
  xiǎo
  zǎo
  shù
   
   

  zěn
  me

  shuō

  ya
   
   
  xiǎo
  zǎo
  shù

  míng
  bái
   
  wèn
  dào
   
   
  shuō

  shén
  me
  ya
   
   
  xiǎo
  liǔ
  shù

  xià
  tóu
   
  shuō
   
   
  shuō


  huì
  jié
  guǒ

  bei


   
 • 
   
   
   
  yuàn


  yǒu


  xiǎo
  liǔ
  shù  xiǎo
  zǎo
  shù
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  liǔ
  shù
  de
  yāo


  de
   
  shù
  zhī

  绿

  绿
  de
   
  zhēn
  hǎo
  kàn
   
  xiǎo
  liǔ
  shù
  kàn
  kàn
  xiǎo
  zǎo
  shù
   
  shù
  zhī
  wān
  wān


  de
   

  diǎn
  ér


  hǎo
  kàn
   
  xiǎo
  liǔ
  shù
  shuō
   
   
  wèi
   
  xiǎo
  zǎo
  shù
   

  de
  shù
  zhī
  duō
  nán
  kàn

   

  kàn

   
  duō
  piào
  liàng
   
   
 • 
   
   
   
  yòu
  guò
  le
  hǎo
  xiē


   
  xiǎo
  zǎo
  shù
  cái
  zhǎng
  chū
  le
  xiǎo
  xiǎo
  de


   
  zhè
  shí
  hòu
   
  xiǎo
  liǔ
  shù
  de  jīng
  zhǎng

  yòu

  yòu
  cháng
  le
   

  zài
  wēi
  fēng  de
  tiào


  lái
   
 • 
   
   
   
  xiǎo
  liǔ
  shù
  tīng
  le
   

  hǎo


  de
  xiào
  le
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《教材详解》语文 二年级下册 人民教育出版社,
  《小柳树和小枣树》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
小学二年级语文课文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图