j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《贝的故事》拼音版,可打印(小学二年级语文课文)-j9九游会官方登录

《贝的故事》由小学二年级语文课文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • bèi
  de

  shì
 • 
  [

  wén
   
  ]
  xiǎo
  xué
  èr
  nián


  wén

  wén

  • xiē
   shēng
   huó
   zài
   shuǐ

   de
   dòng

    
   yòng
   bèi

   bǎo   de
   shēn

    
   jiǎ

   wén
   zhōng
   de
    
   bèi
    

    
   huà
   de
   jiù
   shì
   bèi
   lèi
   de
   liǎng
   shàn

   zhāng
   kāi
   de
   yàng

    

  • shí
   hòu
    
   rén
   mén
   jué
   de
   bèi

   hěn
   piào
   liàng
    
   hěn
   zhēn
   guì
    

   huān


   mén
   dàng
   zuò
   shì
   pǐn
   dài
   zài
   shēn
   shàng
    
   ér
   qiě
   bèi   suí
   shēn
   xié
   dài
    

   róng

   sǔn
   huài
    

   shì

   rén
   hái

   bèi

   dàng
   zuò
   qián

    
   suǒ

    
   yòng
    
   bèi
    
   zuò
   piān
   páng
   de


   duō

   qián
   cái
   yǒu
   guān
    


    
    
   zhuàn
    
   péi
    
   gòu
    
   pín
    
   huò
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《教材详解》语文 二年级下册 人民教育出版社,
  《贝的故事》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
小学二年级语文课文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图