j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《楞严经第五卷》拼音版,可打印(经文)-j9九游会官方登录

《楞严经第五卷》由经文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • léng
  yán
  jīng


  juǎn
 • jīng
  wén
 • 
   
   
   

  yán
   
   
  liù
  ɡēn
  jiě
  chú  shì
   

  gēn
  chū
  jiě
   
  xiān

  rén
  kōng
   
  kōng
  xìng
  yuán
  míng
   
  chénɡ

  jiě
  tuō
   
  jiě
  tuō


   

  kōng

  shēng
   
  shì
  míng


  cóng
  sān
  shēng
  rěn
   
   
 • 
   
   
   

  lóu


  duō
  luó  cóng
  zuò

   
  dǐng  ér
  bái

  yán
   
   

  kuàng
  jié
  lái
   
  biàn
  cái

  ài
   
  xuān
  shuō

  kōng
   
  shēn

  shí
  xiàng
   

  shì
  nǎi
  zhì
  héng
  shā

  lái  mén
   


  zhòng
  zhōng
   
  wēi
  miào
  kāi
  shì
   


  suǒ
  wèi
   
  shì
  zūn
  zhī

  yǒu

  biàn
  cái
   

  yīn
  shēng
  lún
  jiào


  yáng
     qián
   
  zhù

  zhuàn
  lún
   
  yīn
  shī

  hǒu
  chéng
  ā
  luó
  hàn
   
  shì
  zūn
  yìn

  shuō


  shànɡ
   

  wèn
  yuán
  tōng
     yīn
  xiánɡ


  yuàn
   
  xiāo
  miè
  zhū
  lòu
   

  wéi


   
   
 • 
   
   
   
   
  zhēn
  xìng
  yǒu
  wéi
  kōng
   
  yuán
  shēng


  huàn
   

  wéi


  miè
   

  shí

  kōng
  huá
   
  yán
  wàng
  xiǎn
  zhū
  zhēn
   
  wàng
  zhēn
  tóng
  èr
  wàng
   
  yóu
  fēi
  zhēn
  fēi
  zhēn
   
  yún

  jiàn
  suǒ
  jiàn
   
  zhōnɡ
  jiān

  shí
  xìng
   
  shì

  ruò
  jiāo

   
  jié
  jiě
  tóng
  suǒ
  yīn
   
  shèng
  fán

  èr

   

  guān
  jiāo
  zhōnɡ
  xìnɡ
   
  kōng
  yǒu
  èr

  fēi
   

  huì


  mínɡ
   

  míng
  biàn
  便
  jiě
  tuō
   
  jiě
  jié
  yīn


   
  liù
  jiě


  wáng
   
  gēn
  xuǎn

  yuán
  tōng
   

  liú
  chéng
  zhènɡ
  jué
   
  tuó

  wēi

  shí
   


  chéng

  liú
   
  zhēn
  fēi
  zhēn
  kǒng

   

  cháng

  kāi
  yǎn
   

  xīn


  xīn
   
  fēi
  huàn
  chéng
  huàn

     fēi
  huàn
   
  fēi
  huàn
  shàng

  shēng
   
  huàn

  yún


   
  shì
  míng
  miào
  lián
  huá
   
  jīn
  ɡānɡ
  wáng
  bǎo
  jué
   

  huàn
  sān


   
  tán
  zhǐ
  chāo

  xué
   

  ā   
  shí
  fāng

  qié
  fàn
   


  niè
  pán
  mén
   
   
 • 
   
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn

  chóng
  xuān


   
  ér
  shuō

  yán
   
 • 
   
   
   
  ā
  nán

  zhònɡ  shì
   


  chóu

   
   

  míng
  wéi
  jié
   
   
 • 
   
   
   
  ā
  nán
  yán
   
   

  jié
  ruò
  cún
   
  shì
  fēi
  fēng

   

  zhōng

  shēng

  jié
  fēi

   

  jié
  fēi

   

  lái
  jīn

  ruò
  zǒng
  jiě
  chú
   
  jié
  ruò

  shēng
   
   
  shàng

  míng

   
  liù
  yún

  chéng
   
   
 • 
   
   
   

  shì
   

  lái
  wǎn
  dié
  huā
  jīn
  yòu
  chéng

  jié
   
  zhònɡ
  wèn
  ā
  nán
   
   

  míng

  děng
   
   
 • 
   
   
   


  jiàn
  lián

  cóng
  zuò

   
  dǐng  ér
  bái

  yán
   
   

  chū  shí
   
  féng

  yōu
  lóu
  pín
  luó
   
  qié

   


   
  sān
  jiā


   
  xuān
  shuō

  lái
  yīn
  yuán
  shēn

   

  dùn

  xīn
   


  tōng

   

  lái
  huì

  jiā
  shā
  zhuó
  shēn
     luò
   

  yóu
  shí
  fāng
   


  ɡuà
  ài
   
  shén
  tōnɡ

  míng
   
  tuī
  wéi

  shànɡ
   
  chéng
  ā
  luó
  hàn
   
  nìng
  wéi
  shì
  zūn
   
  shí
  fāng

  lái
  tàn

  shén

   
  yuán
  míng
  qīnɡ
  jìnɡ
   

  zài

  wèi
   

  wèn
  yuán
  tōng
   


  xuán
  zhàn
   
  xīn
  guāng

  xuān
   

  chéng
  zhuó
  liú
   
  jiǔ
  chéng
  qīnɡ
  yínɡ
   

  wéi


   
   
 • 
   
   
   

  líng
  qié

  cuō

  cóng
  zuò

   
  dǐng  ér
  bái

  yán
   
   

  chū

  xīn
  cóng


  dào
   
  shuò
  wén

  lái
  shuō
  zhū
  shì
  jiān  shì
   

  shí
  chéng
  zhōng
   
  xīn
  si

  mén
   

  jué

  zhōng


  shāng

   

  shēn
  ténɡ
  tònɡ
   

  niàn
  yǒu
  zhī
   
  zhī

  shēn
  tòng
  suī
  jué
  jué
  tòng
   
  jué
  qīnɡ
  jìnɡ
  xīn

  tòng
  tònɡ
  jué
   

  yòu

  wéi
   

  shì

  shēn
  nìng
  yǒu
  shuāng
  jué
   
  shè
  niàn
  wèi
  jiǔ
   
  shēn
  xīn

  kōng
   
  sān


  zhōng
   
  zhū
  lòu

  jìn
   
  chéng
  ā
  luó
  hàn
   

  qīn
  yìn

   

  míng

  xué
   

  wèn
  yuán
  tōng
   


  suǒ
  zhèng
   
  chún
  jué

  shēn
   

  wéi


   
   
 • 
   
   
   
  yuè
  guāng
  tóng


  cóng
  zuò

   
  dǐng  ér
  bái

  yán
   
   


  wǎnɡ

  héng

  shā
  jié
   
  yǒu

  chū
  shì
   
  míng
  wéi
  shuǐ
  tiān
   
  jiào
  zhū


  xiū

  shuǐ
  guān
   

  sān


   
  guān

  shēn
  zhōng
   
  shuǐ
  xìnɡ

  duó
   
  chū
  cóng

  tuò
   

  shì
  qiónɡ
  jìn
  jīn

   
  jīnɡ
  xuè
   

  xiǎo
  biàn
  便

   
  shēn
  zhōng
  xuán

   
  shuǐ
  xìnɡ

  tónɡ
   
  jiàn
  shuǐ
  shēn
  zhōng
   

  shì
  jiè
  wài

  chuáng
  wáng
  chà
  zhū
  xiāng
  shuǐ
  hǎi
   
  děng

  chā
  bié
   


  shì
  shí
  chū
  chéng

  guān
   
  dàn
  jiàn

  shuǐ
   
  wèi


  shēn
   
  dāng
  wéi

  qiū
  shì
  zhōng
  ān
  chán
   

  yǒu


  kuī
  chuāng
  guān
  shì
   
  wéi
  jiàn
  qīng
  shuǐ
  biàn
  zài
  shì
  zhōng
   
  liǎo

  suǒ
  jiàn
   
  tónɡ
  zhì

  zhī
   
  tóu

  shuǐ
  nèi
   

  shuǐ
  zuò
  shēnɡ
   

  pàn
  ér

   

  chū
  dìng
  hòu
   
  dùn
  jué
  xīn
  tòng
   

  shè


  zāo
  wéi
  hài
  guǐ
     wéi
   
   
  jīn  ā
  luó
  hàn
  dào
   
  jiǔ

  bìng
  yuán
   
  yún

  jīn


  shēng
  xīn
  tòng
   
  jiāng

  tuì
  退
  shī
   
   
  ěr
  shí
   
  tóng

  jié
  lái

  qián
   
  shuō

  shàng
  shì
   


  gào
  yán
   
   

  gèng
  jiàn
  shuǐ
   


  kāi
  mén
   


  shuǐ
  zhōng
   
  chú   
   
  tóng

  fèng
  jiào
   
  hòu

  dìnɡ
  shí
   
  huán

  jiàn
  shuǐ
   


  wǎn
  rán
   
  kāi
  mén
  chú
  chū
   

  hòu
  chū
  dìng
   
  shēn
  zhì

  chū
   
  féng

  liàng

   

  shì
  zhì

  shān
  hǎi

  zài
  tōng
  wáng

  lái
   
  fāng


  shēn
   

  shí
  fāng
  jiè
  zhū
  xiāng
  shuǐ
  hǎi
   
  xìng

  zhēn
  kōng
   

  èr

  bié
   
  jīn


  lái
  de
  tónɡ
  zhēn
  míng
     huì
   

  wèn
  yuán
  tōng
   


  shuǐ
  xìnɡ

  wèi
  liú
  tōng
   


  shēng
  rěn
   
  yuán
  mǎn


   

  wéi


   
   
 • 
   
   
   
  ā
  nán
  bái

  yán
   
   
  shì
  zūn
   
  dāng

  jié
  xīn
  jiě

  fēn
  sàn
   
   
 • 
   
   
   
  ā
  nán
  bái

  yán
   
   
  shì
  zūn
   

  bǎo
  dié
  huā


  chéng
  jīn
   
  suī
  běn


     wéi
   

  lái

  wǎn
   


  jié
  míng
   
  ruò
  bǎi
  wǎn
  chéng
   
  zhōng
  míng
  bǎi
  jié
   

  kuànɡ

  jīn
  zhǐ
  yǒu
  liù
  jié
   
  zhōng

  zhì

   


  tíng

   
  yún


  lái
  zhǐ

  chū
  shí
   

  èr
   

  sān

  míng
  wéi
  jié
   
   
 • 
   
   
   
  yōu


  shā
  tuó

  cóng
  zuò

   
  dǐng  ér
  bái

  yán
   
   


  guān

  zuì
  chū
  chéng
  dào
   
  guān

  jìng
  xiàng
  shēng

  yàn

   

  zhū

  xìng

  cóng

  jìng
   
  bái
  ɡǔ
  wēi
  chén
  guī


  kōng
   
  kōng

  èr

   
  chéng

  xué
  dào
   

  lái
  yìn

  míng

  shā
  tuó
   
  chén


  jìn
   
  miào


  yuán
   

  cóng

  xiāng

  ā
  luó
  hàn
   

  wèn
  yuán
  tōng
   


  suǒ
  zhèng
   

  yīn
  wèi
  shàng
   
   
 • 
   
   
   

  kōng
  zàng  cóng
  zuò

   
  dǐng  ér
  bái

  yán
   
     lái
  dìng
  guāng

  suǒ
   


  biān
  shēn
   
  ěr
  shí
   
  shǒu
  zhí


  bǎo
  zhū
   
  zhào
  mínɡ
  shí
  fāng
  wēi
  chén

  chà
   
  huà
  chéng

  kōng
   
  yòu


  xīn
  xiàn

  yuán
  jìng
   
  nèi
  fàng
  shí
  zhǒng
  wēi
  miào
  bǎo
  guāng
   
  liú
  guàn
  shí
  fāng
  jìn

  kōng

   
  zhū
  chuáng
  wáng
  chà
  lái

  jìng
  nèi
   
  shè


  shēn
   
  shēn
  tóng

  kōng

  xiāng
  fánɡ
  ài
   
  shēn
  néng
  shàn

  wēi
  chén
  ɡuó

   
  guǎng
  广
  xíng

  shì
   


  suí
  shùn
   


  shén

   
  yóu


  ɡuān
   
  wàng
  xiǎng
  shēng
  miè
   

  kōng

  èr
   

  ɡuó
  běn
  tóng
   

  tóng

  míng
   


  shēng
  rěn
   

  wèn
  yuán
  tōng
   


  ɡuān
  chá

  kōng

  biān
   

  sān


   
  miào

  yuán
  míng
   

  wéi


   
   
 • 
   
   
   

  gào
  ā
  nán
   
   

  chū
  wǎn
  jīn
   

  míng
  wéi
  jié
   

  dié
  huā
  jīn
  xiān
  shí

  tiáo
   

  èr
   

  sān
   
  yún


  cáo

  míng
  wéi
  jié
   
   
 • 
   
   
   
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   
   
 • 
   
   
   

  gào
  ā
  nán
   
   

  bǎo
  huā
  jīn
   

  zhī

  jīn
  yuán
  zhǐ

  tiáo
   

  liù
  wǎn
  shí
   
  míng
  yǒu
  liù
  jié
   

  shěn
  ɡuān
  chá
   
  jīn

  shì
  tóng
   
  yīn
  jié
  yǒu

   


  yún

   
  chū
  wǎn
  jié
  chéng
   
  míng
  wéi


   

  shì
  nǎi
  zhì

  liù
  jié
  shēng
   

  jīn

  jiāng

  liù
  jié
  míng
  chéng   
   
 • 
   
   
   
  jiāo
  fàn  cóng
  zuò

   
  dǐng  ér
  bái

  yán
   
   

  yǒu
  kǒu

   

  guò

  jié
  qīng
  nòng
  shā
  mén
   
  shì
  shì
  shēng
  shēnɡ
  yǒu
  niú
  shī
  bìng
   

  lái
  shì


  wèi
  qīnɡ
  jìnɡ
  xīn


  mén
   


  miè
  xīn
   

  sān


   
  guān
  wèi
  zhī
  zhī
  fēi

  fēi

   
  yīng
  niàn

  chāo
  shì
  jiān
  zhū
  lòu
   
  nèi
  tuō
  shēn
  xīn
   
  wài

  shì
  jiè
   
  yuǎn

  sān
  yǒu
   

  niǎo
  chū
  lónɡ
   

  gòu
  xiāo
  chén
   

  yǎn
  qīnɡ
  jìnɡ
   
  chéng
  ā
  luó
  hàn
   

  lái
  qīn
  yìn
  dēng

  xué
  dào
   

  wèn
  yuán
  tōng
   


  suǒ
  zhèng
   
  huán
  wèi
  xuán
  zhī
   

  wéi


   
   
 • 
   
   
   

  gào
  ā
  nán
   
   
  gēn
  chén
  tóng
  yuán
   

  tuō

  èr
   
  shí
  xìng

  wànɡ
   
  yóu

  kōng
  huá
   
  ā
  nán
   
  yóu
  chén

  zhī
   
  yīn
  gēn
  yǒu
  xiàng
   
  xiānɡ
  jiàn

  xìng
   
  tóng

  jiāo

   
  shì


  jīn
   
  zhī
  jiàn

  zhī


  mínɡ
  běn
   
  zhī
  jiàn

  jiàn


  niè
  pán
   

  lòu
  zhēn
  jìng
   
  yún

  shì
  zhōnɡ
  ɡēnɡ
  róng


   
   
 • 
   
   
   
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   
   
 • 
   
   
   
  zhōu

  pán

  jiā

  cóng
  zuò

   
  dǐng  ér
  bái

  yán
   
   

  quē
  sòng
  chí
   

  duō
  wén
  xìng
   
  zuì
  chū
  zhí

   
  wén

  chū
  jiā
   

  chí

  lái


  qié
  tuó
   


  bǎi


  qián

  hòu
   

  hòu

  qián
   

  mǐn


   
  jiào

  ān

   
  tiáo
  chū


   

  shí
  guān

  wēi

  qiónɡ
  jìn
   
  shēng
  zhù

  miè
  zhū
  xíng
  chà

   

  xīn
  huò
  rán  ài
   
  nǎi
  zhì
  lòu
  jìn
  chéng
  ā
  luó
  hàn
   
  zhù

  zuò
  xià
   
  yìn
  chéng

  xué
   

  wèn
  yuán
  tōng
   


  suǒ
  zhèng
   
  fǎn

  xún
  kōng
   

  wéi


   
   
 • 
   
   
   
  ā
  nán

  zhònɡ

  bái

  yán
   
   

  míng
  wéi
  jié
   
   
  • 
    
    
    
   ā
   nán
   bái

   yán
    
    
   shì
   zūn
    

   lái
   suī
   shuō

   èr

   mén
    
   jīn
   guān
   shì
   jiān
   jiě
   jié
   zhī
   rén
    
   ruò

   zhī

   suǒ
   jié
   zhī
   yuán
    

   xìn
   shì
   rén
   zhōng

   néng
   jiě
    
   shì
   zūn
    


   huì
   zhōng
   yǒu
   xué
   shēng
   wèn   shì
    
   cóng

   shǐ

    

   zhū

   mínɡ

   miè

   shēng
    
   suī


   shì
   duō
   wén
   shàn
   gēn
    
   míng
   wéi
   chū
   jiā
    
   yóu


   nüè
    
   wéi
   yuàn


    
   āi
   mǐn
   lún

    
   jīn

   shēn
   xīn
    
   yún

   shì
   jié
    
   cóng

   míng
   jiě
    

   lìng
   wèi
   lái

   nàn
   zhònɡ
   shēnɡ
    

   miǎn
   lún
   huí
    

   luò
   sān
   yǒu
    
    
   zuò
   shì


       zhònɡ


   tóu

    

   lèi
   qiào
   chéng
    
   zhù


   lái

   shànɡ
   kāi
   shì
    
  • 
    
    
    
   ā
   nán

   zhū

   zhònɡ
    
   méng

   kāi
   shì
    
   huì
   jué
   yuán
   tōng
       huò
    

   shí

   zhǎng
    
   dǐng

   shuāng

   ér
   bái

   yán
    
    

   děng
   jīn

   shēn
   xīn
   jiǎo
   rán
    
   kuài


   ài
    
   suī


   zhī

   liù
   wáng

    
   rán
   yóu
   wèi

   yuán
   tōng
   běn
   gēn
    
   shì
   zūn
    

   bèi
   piāo
   líng
    

   jié


    

   xīn


    


   tiān
   lún
    

   shī

   ér
    
   ruò

   yīn


   huì
   dào
   chéng
    
   suǒ


   yán
    
   huán
   tóng
   běn

    


   wèi
   wén

   yǒu
   chā
   bié
    
   wéi
   chuí

   bēi
    
   huì


   yán
    
   chénɡ
   jiù

   lái
   zuì
   hòu
   kāi
   shì
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    
   tuì
   退
   cáng


    


   míng
   shòu
    
  • 
    
    
    
   ā
   nán

   zhǎng
   dǐng

   bái

    
    

   jīn
   wén


   zhē

   bēi
    
   xìng
   jìng
   miào
   cháng
   zhēn
   shí


    
   xīn
   yóu
   wèi

    
   liù
   jiě

   wáng
    
   shū
   jié
   lún

    
   wéi
   chuí


    
   zài
   mǐn

   huì


   jiāng
   lái
    
   shī


   yīn
    


   chén
   gòu
    
    
  • 
    
    
    

   shí
    

   lái

   shī

   zuò
    
   zhěng
   niè
   pán
   sēng
    
   liǎn
   sēnɡ
   qié

    
   lǎn

   bǎo

    
   yǐn
   shǒu


    

   jié

   luó
   tiān
   suǒ
   fèng
   huā
   jīn
    


   zhònɡ
   qián
   wǎn
   chéng

   jié
    
   shì
   ā
   nán
   yán
    
    

   míng

   děng
    
    
  • 
    
    
    
   xiāng
   yán
   tóng


   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    

   wén

   lái
   jiào


   ɡuān
   zhū
   yǒu
   wéi
   xiàng
    

   shí


    
   yàn
   huì
   qīnɡ
   zhāi
    
   jiàn
   zhū

   qiū
   shāo
   chén
   shuǐ
   xiāng
    
   xiāng


   rán
   lái


   zhōng
    

   guān


   fēi

    
   fēi
   kōng
    
   fēi
   yān
    
   fēi
   huǒ
    


   suǒ
   zhuó
    
   lái

   suǒ
   cóng
    
   yóu
   shì

   xiāo
    

   míng

   lòu
    

   lái
   yìn


   xiāng
   yán
   hào
    
   chén

   shū
   miè
    
   miào
   xiāng

   yuán
    

   cóng
   xiāng
   yán

   ā
   luó
   hàn
    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   suǒ
   zhèng
    
   xiāng
   yán
   wéi
   shàng
    
    
  • 
    
    
    
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    
   shì
   jié
   běn   wǎn
   shēng
    
   jīn

   dāng   ér
   jiě
    
   liù
   jié
   tóng

    
   jié

   tóng
   shí
    

   jié
   jiě
   shí
    
   yún

   tóng
   chú
    
    
  • 
    
    
    
   shè   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    

   kuàng
   jié
   lái
    
   xīn
   jiàn
   qīnɡ
   jìnɡ
    

   shì
   shòu
   shēng

   héng

   shā
    
   shì
   chū
   shì
   jiān
   zhǒnɡ
   zhǒnɡ
   biàn
   huà
    

   jiàn

   tōng
    
   huò

   zhànɡ
   ài
       zhōng
    
   féng
   jiā


   xiōng

   xiāng
   zhú
    
   xuān
   shuō
   yīn
   yuán
    

   xīn


    
   cóng

   chū
   jiā
    
   jiàn
   jué
   míng
   yuán
       wèi
    
   chéng
   ā
   luó
   hàn
    
   wéi

   zhǎng

    
   cóng

   kǒu
   shēng
    
   cóng

   huà
   shēng
    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   suǒ
   zhèng
    
   xīn
   jiàn

   guāng
    
   guāng

   zhī
   jiàn
    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    
   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    

   kuàng
   jié
   lái
    
   xīn


   ài
    


   shòu
   shēng

   héng

   shā
    
   chū
   zài

   tāi
    

   zhī
   kōnɡ

    

   shì
   nǎi
   zhì
   shí
   fāng
   chéng
   kōng
    

   lìng
   zhònɡ
   shēnɡ
   zhèng

   kònɡ
   xìng
    
   méng

   lái

   xìng
   jué
   zhēn
   kōng
    
   kōng
   xìng
   yuán
   míng
    

   ā
   luó
   hàn
    
   dùn


   lái
   bǎo
   míng
   kōng
   hǎi
    
   tóng

   zhī
   jiàn
    
   yìn
   chéng

   xué
    
   jiě
   tuō
   xìng
   kōng
    

   wéi

   shànɡ
    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   suǒ
   zhèng
    
   zhū
   xiàng

   fēi
    
   fēi
   suǒ
   fēi
   jìn
    
   xuán

   guī

    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    
   ā
   nán

   zhònɡ
   yòu
   bái

   yán
    
    


   míng
   jié
    
    
  • 
    
    
    
   ā
   nán
   yán
    
    

   láo
   tóng
   jié
    
   yún

   jiě
   chú
    
    
  • 
    
    
    

   gào
   ā
   nán
    
    


   xián

   liù
   jié

   chénɡ
    
   yuàn


   chéng
    

   yún


    
    
  • 
    
    
    
   chí
   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    

   niàn
   wǎnɡ

    

   guāng

   lái
   chū
   xiàn

   shì
    

   wéi

   qiū
    
   cháng


   qiè
   yào

   jīn
   kǒu
    
   tián

   xiǎn
   ài
    
   yǒu   fáng
   sǔn
   chē

    

   jiē
   píng
   tián
    
   huò
   zuò
   qiáo
   liánɡ
    
   huò

   shā

    

   shì
   qín

    
   jīng

   liàng

   chū
   xiàn

   shì
    
   huò
   yǒu
   zhònɡ
   shēnɡ

   huán
   huì
   chù
    
   yào
   rén
   qíng

    

   xiān
   wéi
   qíng
    
   zhì

   suǒ

    
   fàng


   xínɡ
       zhí
    

   shě


   xiàn
   zài
   shì
   shí
    
   shì
   duō

   huānɡ
    

   wéi

   rén
    

   wèn
   yuǎn
   jìn
   wéi


   qián
    
   huò
   yǒu
   chē
   niú
   bèi    

   yǒu
   shén

   wèi

   tuī
   lún
       nǎo
    
   shí
   guó
   tài
   wáng
   yán

   shè
   zhāi
    


   ěr
   shí
   píng

   dài

    

   shě

   lái

   dǐnɡ
   wèi

    
    
   dāng
   pínɡ
   xīn

    

   shì
   jiè


   qiè
   jiē
   píng
    
    


   xīn
   kāi
    
   jiàn
   shēn
   wēi
   chén

   zào
   shì
   jiè
   suǒ
   yǒu
   wēi
   chén
   děng

   chā
   bié
    
   wēi
   chén

   xìng

   xiāng
   chù

    
   nǎi
   zhì
   dāo
   bīnɡ


   suǒ
   chù
       xìng


   shēng
   rěn
   chéng
   ā
   luó
   hàn
    
   huí
   xīn
   jīn   wèi
   zhōng
    
   wén
   zhū

   lái
   xuān
   miào
   lián
   huá

   zhī
   jiàn

    

   xiān
   zhènɡ
   mínɡ
   ér
   wéi
   shànɡ
   shǒu
    

   wèn
   yuán
   tōng
       ɡuān
   shēn
   jiè
   èr
   chén
   děng

   chā
   bié
    
   běn

   lái
   zàng
    

   wànɡ

   chén
    
   chén
   xiāo
   zhì
   yuán
    
   chéng

   shànɡ
   dào
    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    
   yào
   wánɡ
    
   yào
   shàng
   èr

   wánɡ

    
   bìng
   zài
   huì
   zhōng

   bǎi
   fàn
   tiān

   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    


   shǐ
   jié
   wéi
   shì
   liánɡ

    
   kǒu
   zhōng
   cháng

   suō

   shì
   jiè
   cǎo

   jīn
   shí
    
   míng
   shù
   fán
   yǒu
   shí
   wàn

   qiān
    

   shì

   zhī

    

    
   xián
    
   dàn
    
   gān
    
   xīn
   děng
   wèi
    
   bìng
   zhū   shēnɡ
   biàn

    
   shì
   lěng
   shì

    
   yǒu    

   néng
   biàn
   zhī
    
   chéng
   shì

   lái
    
   liǎo
   zhī
   wèi
   xìng
    
   fēi
   kōng
   fēi
   yǒu
    
   fēi

   shēn
   xīn
    
   fēi

   shēn
   xīn
    
   fēn
   bié
   wèi
   yīn
    
   cóng
   shì
   kāi

    
   méng


   lái
   yìn

   kūn

    
   yào
   wánɡ
    
   yào
   shàng
   èr


   míng
    
   jīn

   huì
   zhōng
   wéi

   wánɡ

    
   yīn
   wèi
   jué
   míng
    
   wèi
   dēng


    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   suǒ
   zhèng
    
   wèi
   yīn
   wèi
   shàng
    
    
  • 
    
    
    
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    
   liù
   jié
   ruò
   cún
    


   liù
   míng
   zhōng
   fēi


    
   zòng


   shēng
   jìn

   mínɡ
   biàn
    


   lìng
   shì
   liù
   jié
   luàn
   míng
    
    
  • 
    
    
    
   ā
   nán
   suī
   wén

   shì

   yīn
    
   xīn
   yóu
   wèi
   míng
    

   shǒu
   bái

    
    
   yún

   lìng

   shēng

   lún
   huí
    
   ān

   miào
   cháng
    
   tóng
   shì
   liù
   ɡēn
    
   gèng
   fēi


    
    
  • 
    
    
    
   xuán


   shǒu
   piān
   qiān
   yòu
   biān
    
   yòu
   wèn
   ā
   nán
    
    

   shì
   jiě
   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
   ē
   nuó

   tuó

   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    

   chū
   chū
   jiā
    
   cháng

   shuì
   mián
    

   lái


   wéi
   chù
   shēng
   lèi
    

   wén


    
       mián
    
   shī

   shuāng

    
   shì
   zūn
   shì


   jiàn
   zhào
   mínɡ
   jīn
   ɡānɡ
   sān
   mèi
    


   yīn
   yǎn
    
   guān
   jiàn
   shí
   fāng
    
   jīng
   zhēn
   dònɡ
   rán
    

   guān
   zhǎng
   guǒ
    

   lái
   yìn

   chéng
   ā
   luó
   hàn
    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   suǒ
   zhèng
    
   xuán
   jiàn
   xún
   yuán
    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    

   yán
    
    

   shì
    
   liù
   jié

   tóng
    
   xún
   ɡù
   běn
   yīn
    

   jīn
   suǒ
   zào
    
   lìng


   luàn
   zhōng


   chéng
    


   liù
   ɡēn   shì
    

   jìng
   tóng
   zhōng
    
   shēng

   jìng

    
    
  • 
    
    
    
   sūn
   tuó
   luó
   nán
   tuó

   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    

   chū
   chū
   jiā
    
   cóng


   dào
   suī

   jiè

    

   sān


   xīn
   cháng
   sàn
   dòng
    
   wèi
   huò

   lòu
    
   shì
   zūn
   jiào   zhǐ
   luó
    
   guān

   duān
   bái
    

   chū

   ɡuān
    
   jīng
   sān


    
   jiàn

   zhōnɡ

    
   chū


   yān
    
   shēn
   xīn
   nèi
   míng
    
   yuán
   dòng
   shì
   jiè
    
   biàn
   chéng

   jìng
    
   yóu

   liú

    
   yān
   xiāng
   jiàn
   xiāo
    


   chéng
   bái
    
   xīn
   kāi
   lòu
   jìn
    
   zhū
   chū


   huà
   wéi
   guāng
   míng
   zhào
   shí
   fāng
   jiè
    

   ā
   luó
   hàn
    
   shì
   zūn


   dāng    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   xiāo

    

   jiǔ

   míng
    
   míng
   yuán
   miè
   lòu
    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   lián
   mǐn
   ā
   nán

   zhū
   huì
   zhōng
   zhū
   yǒu
   xué
   zhě
    

   wèi
   wèi
   lái

   qiè
   zhònɡ
   shēnɡ
    
   wèi
   chū
   shì
   yīn
    
   zuò
   jiāng
   lái
   yǎn
    

   yán

   tán

   jīn
   guāng
   shǒu
    

   ā
   nán
   dǐng
    

   shí
    
   shí
   fāng


   shì
   jiè
   liù
   zhǒng
   zhèn
   dòng
    
   wēi
   chén

   lái
   zhù
   shì
   jiè
   zhě
    

   yǒu
   bǎo
   guāng
   cóng

   dǐng
   chū
    

   guāng
   tóng
   shí


   shì
   jiè
   lái

   tuó
   lín
    
   guàn

   lái
   dǐng
    
   shì
   zhū

   zhònɡ
    

   wèi
   cénɡ
   yǒu
    
  • 
    
    
    
   jiāo
   chén   qiū

   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    

   zài

   鹿
   yuàn   yuán
    
   guān
   jiàn

   lái
   zuì
   chū
   chéng
   dào
    


   yīn
   shēng

   míng


    

   wèn

   qiū
    

   chū
   chēng
   jiě
    

   lái
   yìn

   míng
   ā
   ruò
   duō
    
   miào
   yīn

   yuán
    


   yīn
   shēng

   ā
   luó
   hàn
    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   suǒ
   zhèng
    
   yīn
   shēng
   wéi
   shàng
    
    
  • 
    
    
    

   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    


   wǎnɡ

   jīng
   wēi
   chén
   jié
    
   yǒu

   chū
   shì
    
   míng

   yuè
   dēng
   míng
    

   cóng


   ér

   chū
   jiā
    
   xīn
   zhòng
   shì
   míng
    
   hào
   yóu

   xìnɡ
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   jiào

   xiū

   wéi
   xīn
   shí
   dìng
    

   sān


    

   jié

   lái
    


   sān
   mèi
   shì
   héng
   shā

    
   qiú
   shì
   míng
   xīn
   xiē
   miè

   yǒu
    
   zhì
   rán
   dēng

   chū
   xiàn

   shì
    

   nǎi

   chéng

   shànɡ
   miào
   yuán
   shí
   xīn
   sān
   mèi
    
   nǎi
   zhì
   jìn
   kōng

   lái
   ɡuó

   jìng
   huì
   yǒu

    
   jiē
   shì

   xīn
   biàn
   huà
   suǒ
   xiàn
    
   shì
   zūn
    

   liǎo

   shì
   wéi
   xīn
   shí

    
   shí
   xìng
   liú
   chū

   liàng

   lái
    
   jīn

   shòu

       chù
    

   wèn
   yuán
   tōng
       ɡuān
   shí
   fāng
   wéi
   shí
    
   shí
   xīn
   yuán
   míng
    

   yuán
   chénɡ
   shí
    
   yuǎn
   biàn

   zhí
    


   shēng
   rěn
    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    

   shì
   lún

   wǎn
   dié
   huā
   jīn
    
   zǒnɡ
   chénɡ
   liù
   jié
    


   jié
   chéng
    
   jiē

   shǒu
   zhōng
   suǒ
   chéng
   zhī
   jié
    
   chí
   wèn
   ā
   nán
    
    

   míng

   děng
    
    
  • 
    
    
    

   lái

   shǒu
   jiāng
   suǒ
   jié
   jīn
   piān
   chè

   zuǒ
    
   wèn
   ā
   nán
   yán
    
    

   shì
   jiě
   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
   liú

   guāng

   wánɡ


   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    


   wǎnɡ

   jīng
   héng
   shā
   jié
    
   yǒu

   chū
   shì
    
   míng

   liàng
   shēng
    
   kāi
   shì


   běn
   jué
   miào
   míng
    
   guān

   shì
   jiè

   zhònɡ
   shēnɡ
   shēn
    
   jiē
   shì
   wàng
   yuán
   fēnɡ

   suǒ
   zhuǎn
    


   ěr
   shí
    
   guān
   jiè
   ān

    
   guān
   shì
   dòng
   shí
    
   guān
   shēn
   dòng
   zhǐ
    
   guān
   xīn
   dònɡ
   niàn
    
   zhū
   dòng

   èr
    
   děng

   chā
   bié
    

   shí
   jué
   liǎo

   qún
   dòng
   xìng
    
   lái

   suǒ
   cóng
    


   suǒ
   zhì
    
   shí
   fāng
   wēi
   chén
   diān
   dǎo
   zhònɡ
   shēnɡ
   tónɡ


   wànɡ
    

   shì
   nǎi
   zhì
   sān
   qiān

   qiān

   shì
   jiè
   nèi
   suǒ
   yǒu
   zhònɡ
   shēnɡ
       zhōng
   zhù
   bǎi
   wén
   ruì
    
   jiū
   jiū
   luàn
   míng
    

   fēn
   cùn
   zhōng


   kuánɡ
   nào
    
   féng

   wèi

    


   shēng
   rěn
    
   ěr
   shí
   xīn
   kāi
    
   nǎi
   jiàn
   dōnɡ
   fānɡ

   dòng

   ɡuó
    
   wéi

   wánɡ

    
   shì
   shí
   fāng

    
   shēn
   xīn

   guāng
    
   dòng
   chè

   ài
    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   ɡuān
   chá
   fēnɡ       xīn
    

   sān


    

   shí
   fāng

   chuán

   miào
   xīn
    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    

   yán
    
    
    
   liù
   jiě

   wáng
       shì
    
   yóu


   shǐ
   xīn
   xìnɡ
   kuánɡ
   luàn
    
   zhī
   jiàn
   wàng

    

   wàng


    
   láo
   jiàn

   chén
    

   láo

   jīng
    

   yǒu
   kuáng
   huā

   zhàn
   jīng
   míng

   yīn
   luàn

    

   qiè
   shì
   jiān
   shān    
   shēng

   niè
   pán
    
   jiē

   kuáng
   láo
   diān
   dǎo
   huá
   xiàng
    
    
  • 
    
    
    

   chú
   lái
   qián
    

   zhǎng
   dǐng


   zhī
   shuāng

   ér
   bái

   yán
    
    

   cháng
   xiān

   jiǔ
   yuǎn
   jié
   qián
    
   xìng
   duō
   tān

    
   yǒu

   chū
   shì
    
   míng
   yuē
   kōng
   wáng
    
   shuō
   duō
   yín
   rén
   chéng
   měng
   huǒ

    
   jiào

   biàn
   guān
   bǎi
   hái

   zhī
   zhū
   lěnɡ
   nuǎn

    
   shén
   guāng
   nèi
   níng
    
   huà
   duō
   yín
   xīn
   chéng
   zhì
   huì
   huǒ
    
   cóng
   shì
   zhū

   jiē

   zhào

    
   míng
   wéi
   huǒ
   tóu
    


   huǒ
   guāng
   sān
   mèi


    
   chéng
   ā
   luó
   hàn
    
   xīn


   yuàn
    
   zhū

   chéng
   dào
    

   wéi

   shì
    
   qīn


   yuàn
    

   wèn
   yuán
   tōng
       ɡuān
   shēn
   xīn
   nuǎn
   chù
    

   ài
   liú
   tōng
    
   zhū
   lòu

   xiāo
    
   shēng

   bǎo
   yàn
    
   dēng

   shànɡ
   jué
    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    


   jiā   jīn
   guāng

   qiū

   děng

   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    


   wǎng
   jié


   jiè
   zhōng
    
   yǒu

   chū
   shì
    
   míng

   yuè
   dēng
    


   qīn
   jìn
   wén

   xiū
   xué
    

   miè

   hòu
    
   gòng
   yǎng
   shè

    
   rán
   dēng

   míng
    


   guāng
   jīn


   xíng
   xiàng
    

   ěr

   lái
    
   shì
   shì
   shēng
   shēnɡ
   shēn
   cháng
   yuán
   mǎn

   jīn
   guāng

    


   jīn
   guāng

   qiū

   děng
    


   juàn
   shǔ
    
   tóng
   shí

   xīn
    

   guān
   shì
   jiān
   liù
   chén
   biàn
   huài
    
   wéi

   kōnɡ

   xiū

   miè
   jìn
    
   shēn
   xīn
   nǎi
   néng

   bǎi
   qiān
   jié
   yóu

   tán
   zhǐ
    


   kōng

   chéng
   ā
   luó
   hàn
    
   shì
   zūn
   shuō

   tóu
   tuó
   wéi
   zuì
    
   miào

   kāi
   míng
    
   xiāo
   miè
   zhū
   lòu
    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   suǒ
   zhèng
    

   yīn
   wèi
   shàng
    
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn

   gào
   zhòng
   zhōng
   zhū
   zhū
   lòu
   jìn

   ā
   luó
   hàn
    
    

   děng   ā
   luó
   hàn
    
   shēng


   zhōng
    

   chéng

   xué
    

   jīn
   wèn

    
   zuì
   chū

   xīn

   shí

   jiè
    
   shuí
   wéi
   yuán
   tōng
    
   cóng

   fāng
   biàn
   便

   sān


    
    
  • 
    
    
    

   tuó

   luó
   bìng

   tónɡ
   bàn
   shí
   liù
   kāi
   shì

   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    

   děng
   xiān

   wēi
   yīn
   wáng

   wén

   chū
   jiā
    


   sēng
   shí
    
   suí


   shì
    


   shuǐ
   yīn
       chén
    
    
   zhōnɡ
   jiān
   ān
   rán
    


   suǒ
   yǒu
    

   宿


   wàng
    
   nǎi
   zhì
   jīn
   shí
   cóng

   chū
   jiā
    
   lìng


   xué
    


   míng


   tuó

   luó
    
   miào
   chù
   xuān
   mínɡ
    
   chéng


   zhù
    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   suǒ
   zhèng
    
   chù
   yīn
   wèi
   shàng
    
    
  • 
    
    
    

   shì
   ā
   nán

   zhū

   zhònɡ
    

   wén
   shí
   fāng
   wēi
   chén

   lái
    

   kǒu
   tóng
   yīn
   gào
   ā
   nán
   yán
    
    
   shàn
   zāi
    
   ā
   nán
    


   shí
   zhī

   shēng

   mínɡ
    
   shǐ
   使

   lún
   zhuǎn
   shēnɡ

   jié
   gēn
    
   wéi

   liù
   ɡēn
    
   gèng       zhī

   shànɡ


    
   lìng


   zhèng
   ān

   jiě
   tuō

   jìnɡ
   miào
   cháng
    


   liù
   ɡēn
    
   gèng
   fēi


    
    
  • 
    
    
    

   shì
   ā
   nán

   zhū

   zhònɡ
    
   wén


   lái

   shànɡ

   huì
    


   qié
   tuó
    

   róu
   jīng
   yíng
    
   miào

   qīng
   chè
    
   xīn

   kāi
   míng
    
   tàn
   wèi
   cénɡ
   yǒu
    
  • 
    
    
    

   gào
   ā
   nán
    
    

   jīn

   shǒu
   zuǒ
   yòu

   qiān
    
   jìng

   néng
   jiě
    

   shè
   fāng
   biàn
   便
    
   yún

   jiě
   chéng
    
    
  • 
    
    
    

   xián   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    


   céng

   héng
   shā

   lái
   wéi

   wánɡ

    
   shí
   fāng

   lái
   jiào

   gēn
   zhě
    
   xiū

   xián
   xíng
    
   cóng


   míng
    
   shì
   zūn
    

   yòng
   xīn
   wén
    
   fēn
   bié
   zhònɡ
   shēnɡ
   suǒ
   yǒu
   zhī
   jiàn
    
   ruò


   fāng
   héng
   shā
   jiè
   wài
    
   yǒu

   zhòng
   shēng
   xīn
   zhōng

   míng

   xián
   xíng
   zhě
    


   ěr
   shí
   chéng
   liù

   xiàng
    
   fēn
   shēn
   bǎi
   qiān
   jiē
   zhì

   chù
    
   zòng

   zhàng
   shēn
    
   wèi

   jiàn

       rén
   àn
   zhōnɡ

   dǐnɡ
    
   yōng

   ān
   wèi
    
   lìng

   chénɡ
   jiù
    

   wèn
   yuán
   tōng
    

   shuō
   běn
   yīn
    
   xīn
   wén

   míng
    
   fēn
   bié

   zài
    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    

   gào
   ā
   nán
    
    

   shì
    

   shì
    
   ruò

   chú
   jié
    
   dāng

   jié
   xīn
    
   ā
   nán
    

   shuō


   cóng
   yīn
   yuán
   shēng
    
   fēi

   shì
   jiān   xiàng
    

   lái

   míng
   shì
    
   chū
   shì

    
   zhī

   běn
   yīn
   suí
   suǒ
   yuán
   chū
    

   shì
   nǎi
   zhì
   héng
   shā
   jiè
   wài


   zhī

    

   zhī
   tóu
   shù
    
   xiàn
   qián
   zhǒnɡ
   zhǒnɡ
   sōng
   zhí
    


    

   bái
    

   xuán
    
   jiē
   liǎo
   yuán
   yóu
    
   shì

    
   ā
   nán
    
   suí

   xīn
   zhònɡ
   xuǎn

   liù
   ɡēn
    
   gēn
   jié
   ruò
   chú
    
   chén
   xiàng

   miè
    
   zhū
   wàng
   xiāo
   wáng
    

   zhēn

   dài
    
   ā
   nán
    

   jīn
   wèn

    

   jié

   luó
   jīn
   liù
   jié
   xiàn
   qián
    
   tóng
   shí
   jiě
   yíng
    

   tóng
   chú
   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
   yōu   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    

   qīn
   suí


   chéng
   chū
   jiā
    
   qīn
   guān

   lái
   liù
   nián
   qín

    
   qīn
   jiàn

   lái
   xiánɡ

   zhū

    
   zhì
   zhū
   wài
   dào
    
   jiě
   tuō
   shì
   jiān
   tān

   zhū
   lòu
    
   chéng

   jiào
   jiè
    

   shì
   nǎi
   zhì
   sān
   qiān
   wēi

    

   wàn
   wēi

   xìng

   zhē

    

   jiē
   qīnɡ
   jìnɡ
    
   shēn
   xīn

   miè
    
   chéng
   ā
   luó
   hàn
    

   shì

   lái
   zhòng
   zhōng
   gāng

    
   qīn
   yìn

   xīn
    
   chí
   jiè
   xiū
   shēn
    
   zhòng
   tuī
   wéi
   shàng
    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   zhí
   shēn
    
   shēn


   zài
    


   zhí
   xīn
    
   xīn

   tōng

    
   rán
   hòu
   shēn
   xīn

   qiè
   tōng

    

   wéi


    
    
  • 
    
    
    

   shì
   zhì

   wánɡ   tóng
   lún

   shí
   èr   cóng
   zuò

    
   dǐng   ér
   bái

   yán
    
    


   wǎnɡ

   héng

   shā
   jié
    
   yǒu

   chū
   shì
    
   míng

   liàng
   guāng
    
   shí
   èr

   lái
   xiānɡ


   jié
    

   zuì
   hòu

   míng
   chāo

   yuè
   guāng
    


   jiào

   niàn

   sān
   mèi
    


   yǒu
   rén
    

   zhuān
   wéi

    

   rén
   zhuān
   wàng
    

   shì
   èr
   rén
    
   ruò
   féng

   féng
    
   huò
   jiàn
   fēi
   jiàn
    
   èr
   rén
   xiàng

    
   èr

   niàn
   shēn
    

   shì
   nǎi
   zhì
   zòng
   shēng
   zhì
   shēng
    
   tóng

   xíng
   yǐng
    

   xiāng
   guāi

    
   shí
   fāng

   lái
   lián
   niàn
   zhònɡ
   shēnɡ
    
    
   ruò

   táo
   shì
    
   suī


   wéi
    

   ruò

   shí
       shēng

   xiānɡ
   wéi
   yuǎn
    
   ruò
   zhòng
   shēng
   xīn
    


   niàn

    
   xiàn
   qián
   dānɡ
   lái
    

   dìnɡ
   jiàn

       yuǎn
    

   jiǎ
   fāng
   biàn
   便
    


   xīn
   kāi
    

   rǎn
   xiāng
   rén
   shēn
   yǒu
   xiāng

    


   míng
   yuē
   xiāng
   guāng
   zhuāng
   yán
    

   běn
   yīn

    

   niàn

   xīn


   shēng
   rěn
    
   jīn


   jiè
    
   shè
   niàn

   rén
   guī

   jìng

    

   wèn
   yuán
   tōng
    


   xuǎn

    
   dōu
   shè
   liù
   ɡēn
    
   jìng
   niàn
   xiānɡ

    

   sān


    

   wéi


    
    
    
    
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《楞严经第五卷》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [信 ](读音:xìn, )
  [瘧](读音:nüè,yào)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [露](读音:lòu,lù)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [吾](读音:wú,yù)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [洗](读音:xǐ,xiǎn)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [度](读音:dù,duó)
  [彈](读音:dàn,tán)
  [畜](读音:xù,chù)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [過](读音:guò,guō)
  [弄](读音:lòng,nòng)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [](读音:yìng,yīng)
  [籠](读音:lóng,lǒng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [蒙](读音:)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [漸](读音:jiàn,jiān)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [儀](读音:yí)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [車](读音:chē,jū)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [可](读音:kè,kě)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [能](读音:néng,nài)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [處](读音:chú,chù)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [識](读音:shí,zhì)
  [明](读音:míng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [其](读音:jī,qí)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [若](读音:rě,ruò)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [都](读音:dōu,dū)
  [六](读音:liù,lù)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [為](读音:wéi,wèi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
经文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图