j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《楞严经第四卷》拼音版,可打印(经文)-j9九游会官方登录

《楞严经第四卷》由经文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • léng
  yán
  jīng


  juǎn
 • jīng
  wén
 • 
   
   
   
  á
  nán

  zhònɡ

  bái

  yán
   
   
  zhōng
  shēng
  ruò

   

  míng
  yǒu
  shēng
   

  jiǔ
  shēng
  xiāo
   
  yīn
  xiǎnɡ
  shuāng
  jué
   

  míng

  shēng
   
   
 • 
   
   
   

  yán
   
   
  miào
  jué
  míng
  yuán
   
  běn
  yuán
  míng
  miào
   

  chēng
  wéi
  wàng
   
  yún

  yǒu
  yīn
   
  ruò
  yǒu
  suǒ
  yīn
   
  yún

  míng
  wàng
   

  zhū
  wàng
  xiǎng
  zhǎn
  zhuǎn
  xiāng
  yīn
   
  cóng

  chén
  jié
   
  suī


  míng
   
  yóu

  néng
  fǎn
   

  shì

  yīn
   
  yīn


  yǒu
   
  shí


  yīn
   
  wàng

  suǒ

   
  shàng

  yǒu
  shēng
   


  wéi
  miè
     zhě
   


  shí
  rén
  shuō
  mèng
  zhōng
  shì
   
  xīn
  zòng
  jīng
  míng
   


  yīn
  yuán

  mèng
  zhōng

   
  kuàng


  yīn
  běn

  suǒ
  yǒu
   


  chéng
  zhōng
  yǎn
  ruò

  duō
   

  yǒu
  yīn
  yuán


  tóu
  zǒu
   

  rán
  kuáng
  xiē
   
  tóu
  fēi
  wài

   
  zòng
  wèi
  xiē
  kuáng
     shī
   
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    

   lóu


   duō
   luó


   zài

   zhònɡ
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   piān
   tǎn
   yòu
   jiān
    
   yòu

   zhuó

    

   zhǎng
   ɡōnɡ
   jìnɡ
   ér
   bái

   yán
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    
   jīn

   zhū
   gēn
   ruò
   yuán


    
   nèi
   yíng

   guāng
    

   shì

   chén


   shì
   jiān
   zhū
   biàn
   huà
   xiàng
    

   tāng
   xiāo
   bīng
    
   yīng
   niàn
   huà
   chéng

   shàng
   zhì
   jué
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    

   jīn


   shēng


   liú
    
   fǎn
   qióng
   liú
   gēn
    
   zhì

   shēng
   miè
    
   dāng
   yàn

   děng
   liù
   shòu
   yòng
   gēn
    
   shuí

   shuí

    
   shuí
   shēn
   shuí
   qiǎn
    
   shuí
   wéi
   yuán
   tōng
    
   shuí

   yuán
   mǎn
    
   ruò
   néng   yuán
   tōng
   gēn
       shǐ
   zhī
   wàng

   liú
    

   xún
   yuán
   tōng


   yuán
   gēn
    

   jié
   xiāng
   bèi
    

   jīn
   bèi
   xiǎn
   liù
   zhàn
   yuán
   míng
    
   běn
   suǒ
   gōng

   shù
   liàng

   shì
    
   suí

   xiánɡ
   zhě
    

   dāng

   míng
    
   lìng

   zēng
   jìn
    
   shí
   fāng

   lái
    

   shí

   jiè


   xiū
   xíng
    
   jiē

   yuán
   mǎn

   shànɡ


    


   zhōnɡ
   jiān
    


   yōu
   liè
    
   dàn

   xià
   liè
    
   wèi
   néng

   zhōng
   yuán

   zài
   huì
    
   ɡù

   xuān
   yánɡ
    
   lìng

   dàn


   mén
   shēn

       wàng
    

   liù
   zhī
   gēn

   shí
   qīnɡ
   jìnɡ
    
    
  • 
    
    
    

   lái
   yòu
   chì
   luó
   hóu

   zhōng
    
   wèn
   ā
   nán
   yán
    
    
   ěr
   jīn
   shēng
   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
    
   ér

   lái
   zàng
    
   wéi
   miào
   jué
   míng
    
   yuán
   zhào

   jiè
    
   shì


   zhōng
    

   wéi

   liàng
    

   liàng
   wéi

    
   xiǎo
   zhōng
   xiàn

    

   zhōnɡ
   xiàn
   xiǎo
    

   dòng
   dào
   chǎnɡ
   biàn
   shí
   fāng
   jiè
    
   shēn
   hán
   shí
   fāng

   jìn

   kōng
    


   máo
   duān
   xiàn
   bǎo
   wáng
   chà
    
   zuò
   wēi
   chén

   zhuǎn

   lún
    
   miè
   chén

   jué
    


   zhēn

   miào
   jué
   míng
   xìng
    
  • 
    
    
    

   lóu

   yán
    
    
   ruò

   miào
   jué
   běn
   miào
   jué
   míng
    


   lái
   xīn

   zēng

   jiǎn
    

   zhuàng

   shēng
   shān   zhū
   yǒu
   wéi
   xiàng
    

   lái
   jīn

   miào
   kōng
   míng
   jué
    
   shān   yǒu
   wéi

   lòu
    

   dāng

   shēng
    
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   āi
   mǐn
   huì
   zhōng
   yuán
   jué
    
   shēng
   wèn
       xīn
   wèi

   zài
   zhě
    

   wéi
   dāng
   lái

   miè

   hòu
    


   zhònɡ
   shēnɡ   xīn
    
   kāi

   shàng
   chéng
   miào
   xiū
   xíng

    
   xuān
   shì
   á
   nán

   zhū

   zhònɡ
    
    

   děng
   jué
   dìnɡ   xīn
       lái
   miào
   sān   shēng

   juàn
    
   yīnɡ
   dānɡ
   xiān
   míng

   jué
   chū
   xīn
   èr
   jué
   dìnɡ

    
  • 
    
    
    
    

   yǎn
   guān
   jiàn
    
   hòu
   àn
   qián
   míng
    
   qián
   fāng
   quán
   míng
    
   hòu
   fānɡ
   quán
   àn
    
   zuǒ
   yòu
   páng
   guān
   sān
   fēn
   zhī
   èr
    
   tǒng
   lùn
   suǒ
   zuò
    
   gōng


   quán
    
   sān
   fēn
   yán
   gōng
    

   fēn


    
   dāng
   zhī
   yǎn
   wéi

   bǎi
   gōng

    
  • 
    
    
    

   gào

   lóu

    
    

   suī
   chú

    

   huò
   wèi
   jìn
    


   shì
   jiān
   xiàn
   qián
   zhū
   shì
    
   jīn

   wèn

       wén
   shì
   luó
   chéng
   zhōng
   yǎn
   ruò

   duō
    


   chén
   zhāo

   jìng
   zhào
   miàn
    
   ài
   jìng
   zhōng
   tóu
   méi


   jiàn
    
   chēn


   tóu

   jiàn
   miàn

    

   wéi
   chī
   mèi
    

   zhuàng
   kuánɡ
   zǒu
    


   yún

    

   rén

   yīn

   ɡù
   kuánɡ
   zǒu
    
    
  • 
    
    
    

   gào

   lóu

    
       rén
       luò
    
   huò
   nán
   é
   běi
    


   wéi

   yīn

   ér
   yǒu
    
   yīn

   ér
   chū
    
    
  • 
    
    
    

   lóu

   děng
    
   qīn


   yīn
    

   rán
   chéng
   tīng
    
  • 
    
    
    

   lóu

   yán
    
    
   ruò


   míng
   míng
   wéi
   jué
   zhě
    


   suǒ
   míng
    
    
  • 
    
    
    
   á
   nán

   zhū

   zhònɡ
    
   wén

   shì
   huì
    

   huò
   xiāo
   chú
    
   xīn

   shí
   xiàng
    
   shēn

   qīng
   ān
    

   wèi
   cénɡ
   yǒu
    
   chónɡ

   bēi
   lèi
    
   dǐng

   f6

    
   cháng
   guì

   zhǎng
   ér
   bái

   yán
    
    

   shànɡ

   bēi
   qīnɡ
   jìnɡ
   bǎo
   wáng
    
   shàn
   kāi

   xīn
    
   néng


   shì
   zhǒnɡ
   zhǒnɡ
   yīn
   yuán
    
   fāng
   biàn
   便

   jiǎnɡ
    
   yǐn
   zhū
   chén
   míng
   chū


   hǎi
    
   shì
   zūn
    

   jīn
   suī
   chéng

   shì

   yīn
    
   zhī

   lái
   zàng
   miào
   jué
   míng
   xīn
   biàn
   shí
   fāng
   jiè
    
   hán


   lái
   shí
   fāng
   ɡuó

   qīnɡ
   jìnɡ
   bǎo
   yán
   miào
   jué
   wánɡ
   chà
    

   lái


   duō
   wén

   ɡōnɡ
    

   dài
   xiū

    

   jīn
   yóu   zhī
   rén
    

   méng
   tiān
   wáng


   huá

    
   suī
   huò

   zhái
    
   yào
   yīn
   mén

    
   wéi
   yuàn

   lái

   shě

   bēi
    
   shì

   zài
   huì
   zhū
   méng
   àn
   zhě
    
   juān
   shě
   xiǎo
   chénɡ
    

   huò

   lái


   niè
   pán
   běn

   xīn

    
   lìng
   yǒu
   xué
   zhě
    
   cóng

   shè

   chóu

   pān
   yuán
    

   tuó
   luó

    


   zhī
   jiàn
    
    
  • 
    
    
    
    
   yún

   wéi
   zhuó
    
   á
   nán
    


   qīng
   shuǐ
   qīnɡ
   jié
   běn
   rán
    


   chén

   huī
   shā
   zhī
   lún
   běn
   zhì
   liú
   ài
    
   èr


   ěr
    
   xìng

   xiāng
   xún
    
   yǒu
   shì
   jiàn
   rén   chén
    
   tóu

   jìng
   shuǐ
    

   shī
   liú
   ài
    
   shuǐ
   wáng
   qīnɡ
   jié
    
   róng
   mào

   rán
    
   míng
   zhī
   wéi
   zhuó
    

   zhuó

   chóng
       shì
    
  • 
    
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    
   zài
   huì

   xīn
    
   zhù


   zhǐ
    
  • 
    
    
    

   gào
   á
   nán
    
    

   jīn   tuó
   huán
   guǒ
    

   miè
   sān
   jiè
   zhònɡ
   shēnɡ
   shì
   jiān
   jiàn
   suǒ
   duàn
   huò
    
   rán
   yóu
   wèi
   zhī
   gēn
   zhōng

   shēng

   shǐ


    


   yào
   yīn
   xiū
   suǒ
   duàn

    

   kuànɡ

   zhōng
   shēng
    
   zhù
    

    
   miè
   fēn

   tóu
   shù
    
   jīn

   qiě
   guān
   xiàn
   qián
   liù
   ɡēn
    
   wéi

   wéi
   liù
    
   á
   nán
    
   ruò
   yán

   zhě
    
   ěr


   jiàn
       wén
    
   tóu    
    
   ruò

   liù
   ɡēn
   jué
   dìnɡ
   chéng
   liù
    


   jīn
   huì
    


   xuān
   yánɡ
   wēi
   miào

   mén
    

   zhī
   liù
   ɡēn
    
   shuí
   lái
   lǐnɡ
   shòu
    
    
  • 
    
    
    

   yán
    
    


   suǒ
   jiě
    
   yún

   wèn
   yán
    
   zhū


   lái
   miào
   jué
   míng
   kōng
    

   dāng
   gēng
   chū
   shān    
   yòu

   jīn
   kuàng
    


   jīng
   jīn
    

   jīn

   chún
    
   gèng

   chénɡ

    


   chéng
   huī
    

   chóng
   wéi

    
   zhū


   lái


   niè
   pán
       shì
    
  • 
    
    
    
    

   lóu

    
   shí
   fāng

   lái   shì
       běn
    
   xìng

   jìng
   kōng
    

   běn


    

   yǒu

   jué
    
   jué


   miè
    
   jué

   shēng

       rén
   jiàn
   kōng
   zhōnɡ
   huá
    

   bìng
   ruò
   chú
    
   huá

   kōng
   miè
    

   yǒu

   rén


   kōng
   huá
   suǒ
   miè
   kòng

    
   dài
   huá
   gēng
   shēng
    

   guān
   shì
   rén
   wéi

   wéi
   huì
    
    
  • 
    
    
    
   á
   nán

   zhònɡ
   yòu
   yán
    
    

   wén
    
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    


   shì
   rén

   jiàn

   yǎn
    
   ruò
   lìng


    
   àn
   xiàng
   xiàn
   qián
    
   liù
   ɡēn
   àn
   rán
    
   tóu

   xiānɡ
   lèi
    

   rén

   shǒu
   xún

   wài
   rào
    

   suī

   jiàn
    
   tóu


   biàn
    
   zhī
   jué
   shì
   tóng
    
   yuán
   jiàn
   yīn
   mínɡ
    
   àn
   chéng

   jiàn
    

   míng


    

   zhū
   àn
   xiāng
   yǒng

   néng
   hūn
    
   gēn
   chén

   xiāo
    
   yún

   jué
   míng

   chénɡ
   yuán
   miào
    
    
  • 
    
    
    
    
   ér


   zhī
   shì

   yōu
   wǎng
    
   wéi
   yuàn

   lái
   xuān
   liú


    
   kāi


   yún
    

   zhū

   zhònɡ
    
    
  • 
    
    
    
    


   niè
   pán
    
   shàng
   zài
   yáo
   yuǎn
    
   fēi


   jié
   xīn
   qín
   xiū
   zhèng
    
   suī


   chí
   shí
   fāng

   lái
   shí
   èr

   jīng
   qīnɡ
   jìnɡ
   miào


   héng

   shā
    
   zhǐ


   lùn
    

   suī
   tán
   shuō
   yīn
   yuán
    

   rán
   jué
   dìnɡ
   mínɡ
   liǎo
    
   rén
   jiān
   chēng

   duō
   wén


       jié
   duō
   wén
   xūn

    

   néng
   miǎn


   dēnɡ
   qié
   nàn
    


   dài


   dǐng
   shén
   zhòu
    

   dēnɡ
   qié
   xīn
   yín
   huǒ
   dùn
   xiē

   ē
   nuó
   hán
       zhōng
   chéng
   jīnɡ
   jìn
   lín
    
   ài

   gān

    
   lìng

   jiě
   tuō
    
   shì

    
   á
   nán
    

   suī

   jié

   chí

   lái


   miào
   yán
    
   xiū

   lòu

    
   yuǎn

   shì
   jiān
   zēng
    
   ài
   èr

    


   dēnɡ
   qié

   宿
   wéi
   yín

    
   yóu
   shén
   zhòu

   xiāo

   ài

    

   zhōng
   jīn
   míng
   xìng

   qiū

    

   luó
   hóu


   shū
   tuó
   luó
   tóng


   宿
   yīn
    
   zhī

   shì
   yīn
   tān
   ài
   wéi

    

   niàn
   xūn
   xiū

   lòu
   shàn

    
   huò

   chū
   chán
    
   huò
   méng
   shòu

    
    
   shàng
   liú
   ɡuān
   tīnɡ
    
    
  • 
    
    
    
    

   lóu

       kōng
   xiānɡ
   qīnɡ
   xiāng
   duó


   lái
   zàng
    
   ér

   lái
   zàng
   suí
   wéi

   kōng
   zhōu
   biàn

   jiè
    
   shì


   zhōng
   fēnɡ
   dònɡ
    
   kōng
   chéng
    

   míng
    
   yún
   àn
    
   zhònɡ
   shēnɡ

   mèn
    
   bèi
   jué

   chén
    


   chén
   láo
    
   yǒu
   shì
   jiān
   xiàng
    


   miào
   míng

   miè

   shēng
    


   lái
   zàng
    
  • 
    
    
    
    

   lóu

    
   wàng
   xìng

   shì
    
   yīn

   wéi
   zài
    

   dàn

   suí
   fèn
   bié
   shì
   jiān
    

   guǒ
    
   zhònɡ
   shēnɡ
   sān
   zhǒng
   xiāng

    
   sān
   yuán
   duàn

    
   sān
   yīn

   shēng
    


   xīn
   zhōng
   yǎn
   ruò

   duō
   kuáng
   xìng

   xiē
    
   xiē    
   shèng
   jìng
   míng
   xīn
    
   běn
   zhōu

   jiè
    

   cóng
   rén

    

   jiè

   láo
   kěn
   qìng
   xiū
   zhèng
    


   yǒu
   rén
       zhōng   zhū
    


   jué
   zhī
    
   qióng


   fāng
    

   shí
   chí
   zǒu
    
   suī
   shí
   pín
   qiónɡ
    
   zhū

   cénɡ
   shī
    

   yǒu
   zhì
   zhě
   zhǐ
   shì

   zhū
    
   suǒ
   yuàn
   cóng
   xīn
    
   zhì

   ráo

    
   fāng

   shén
   zhū
   fēi
   cóng
   wài

    
    
  • 
    
    
    
   á
   nán

   zhònɡ

   yán
    
    

   wén
    
    
  • 
    
    
    
    


   xiù
   wén
    
   tōng
   chū


    
   yǒu
   chū
   yǒu

    
   ér
   quē
   zhōng
   jiāo
    
   yàn


   gēn
    
   sān
   fēn
   quē

    
   dāng
   zhī

   wéi

   bǎi
   gōng

    
  • 
    
    
    

   yán
    
    

   wèn

   wén
    


   yán
   wén
    
   yòu
   wèn

   shēng
    


   yán
   shēng
    
   wéi
   wén

   shēng
   bào


   dìng
    

   shì
   yún


   míng
   jiǎo
   luàn
    
   á
   nán
    
   shēng
   xiāo

   xiǎng
    

   shuō

   wén
    
   ruò
   shí

   wén
    
   wén
   xìng

   miè
    
   tóng    
   zhōng
   shēng
   gēng

    

   yún

   zhī
    
   zhī
   yǒu
   zhī

    

   shì
   shēng
   chén
   huò

   huò
   yǒu
    


   wén
   xìng
   wéi

   yǒu

    
   wén
   shí
   yún

    
   shuí
   zhī

   zhě
    
  • 
    
    
    
    
   yòu

   zhāo

   shēng
   miè

   tíng
    
   zhī
   jiàn
   měi

   liú

   shì
   jiān
    

   yùn
   měi
   chánɡ
   qiān

   ɡuó

    
   xiāng
   zhī
   wàng
   chéng
    
   shì


   chóng
    
   míng
   zhònɡ
   shēnɡ
   zhuó
    
  • 
    
    
    
    

   lóu

       kōng
    

   fēi
   qún
   xiàng
    
   ér   zhū
   xiàng

   huī
    
   suǒ

   zhě

    

   lóu

    

   tài

   kōng
    

   zhào

   míng
    
   yún
   tún

   àn
    
   fēng
   yáo

   dòng
    

   chéng

   qīng
    

   níng

   zhuó
    


   chéng
   mái
    
   shuǐ
   chéng
   chéng
   yìng
    


   yún

    

   shì
   shū
   fāng
   zhū
   yǒu
   wéi
   xiàng
    
   wéi
   yīn

   shēng
    
   wéi

   kōng
   yǒu
    
   ruò

   suǒ
   shēng
    

   lóu

    
   qiě

   zhào
   shí

   shì

   míng
    
   shí
   fāng
   shì
   jiè
   tóng
   wéi


    
   yún

   kōng
   zhōnɡ
   ɡēnɡ
   jiàn
   yuán

    
   ruò
   shì
   kōng
   míng
    
   kōng
   yīng

   zhào
    
   yún

   zhōnɡ
   xiāo
   yún

   zhī
   shí

   shēng
   guāng
   yào
   耀
    
   dāng
   zhī
   shì
   míng
    
   fēi

   fēi
   kōng
    


   kòng

    
   guān
   xiāng
   yuán
   wàng
    


   zhǐ
   chén
    
   yóu
   yāo
   kōng
   huá
    
   jié
   wéi
   kōng
   guǒ
    
   yún

   jié

   xiāng
   líng
   miè

    
   guān
   xìng
   yuán
   zhēn
    
   wéi
   miào
   jué
   míng
    
   miào
   jué
   míng
   xīn
   xiān
   fēi
   shuǐ
   huǒ
    
   yún


   wèn

   xiāng
   róng
   zhě
    
   zhēn
   miào
   jué
   míng
       shì
    


   kōng
   míng
    

   yǒu
   kōng
   xiàn
    

    
   shuǐ
    
   huǒ
    
   fēng   míng
       xiàn
    
   ruò


   míng
    

   yǒu

   xiàn
    
   yún


   xiàn
    

   lóu

    


   shuǐ
   zhōng
   xiàn


   yǐng
    
   liǎng
   rén
   tóng
   guān
   shuǐ
   zhōng
   zhī

    
   dōnɡ

   西

   xíng
    


   yǒu

    
   suí
   èr
   rén

    

   dōng


   西
    
   xiān

   zhǔn

    

   yīng
   nán
   yán
    


   shì

    
   yún


   xíng
       shuāng
    
   yún

   xiàn

    
   wǎn
   zhuǎn

   wànɡ
    


   pínɡ

    
  • 
    
    
    
   shǎo
   xuǎn
   shēng
   xiāo
    

   yòu
   wèn
   yán
    
    
   ěr
   jīn
   shēng
   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
    
   shì
   zūn
    
   ruò

   shì
   jiān

   qiè
   gēn
    
   chén
    
   yīn
    
   chù
    
   jiè
   děng
    
   jiē

   lái
   zàng
   qīnɡ
   jìnɡ
   běn
   rán
    
   yún


   shēng
   shān   zhū
   yǒu
   wéi
   xiàng
    


   qiān
   liú
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
  • 
    
    
    
   á
   nán

   zhònɡ

   yán
    
    

   shēng
    
    
  • 
    
    
    

   yán
    
    

   chēng
   jué
   míng
    
   wéi

   xìng
   míng
    
   chēng
   míng
   wéi
   jué
    
   wéi
   jué

   míng
    
   chēng
   wéi
   míng
   jué
    
    
  • 
    
    
    
    

   shì


   shì
   chū
   shì

    


   lái
   zàng
   miào
   míng
   xīn
   yuán
    


    

   fēi
    
   shì

    
   fēi

    


   shì
   jiān
   sān
   yǒu
   zhònɡ
   shēnɡ
    

   chū
   shì
   jiān
   shēng
   wèn
    
   yuán
   jué
    

   suǒ
   zhī
   xīn

   duó

   lái

   shànɡ


    
   yòng
   shì

   yán


   zhī
   jiàn
    


   qín
    

    
   kōng
   hóu
    


    
   suī
   yǒu
   miào
   yīn
    
   ruò

   miào
   zhǐ
    
   zhōng

   néng

    


   zhònɡ
   shēnɡ   shì
    
   bǎo
   jué
   zhēn
   xīn


   yuán
   mǎn
    


   àn
   zhǐ
    
   hǎi
   yìn

   guāng
    

   zàn

   xīn
    
   chén
   láo
   xiān

    
   yóu

   qín
   qiú

   shànɡ
   jué
   dào
    
   ài
   niàn
   xiǎo
   chénɡ
    

   shǎo
   wéi

    
    
  • 
    
    
    

   wèn
   á
   nán
    
    

   yún

   wén
    
   yún


   wén
    
    
  • 
    
    
    
    

   wēi

   shì
   zūn
    
   shàn
   wéi
   zhònɡ
   shēnɡ

   yǎn

   lái
    
   shì
   zūn
   cháng
   tuī
   shuō

   rén
   zhōnɡ
    

   wéi


    
   jīn
   wén

   lái
   wēi
   miào

   yīn
    
   yóu

   lóng
   rén

   bǎi

   wài
    
   líng

   wén
   ruì
    
   běn
   suǒ

   jiàn
    

   kuànɡ

   wén
    

   suī
   xuān
   mínɡ
    
   lìng

   chú
   huò
    
   jīn
   yóu
   wèi
   xiánɡ


   jiū
   jìng


   huò

    
  • 
    
    
    
   á
   nán

   zhònɡ

   yán
    
    
   yǒu
   shēng
    
    
  • 
    
    
    
    
   yún

   chū
   xīn
   èr

   jué
   dìnɡ
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
       zhī
   jīn

   huì
   zhōng
    
   ē
   nuó

   tuó


   ér
   jiàn
    

   nán
   tuó
   lóng

   ěr
   ér
   tīng
    
   jìng
   jiā
   shén

   fēi

   wén
   xiāng
    
   jiāo
   fàn   shé
   zhī
   wèi
    
   shùn
   ruò
   duō
   shén

   shēn
   jué
   chù
    

   lái
   guāng
   zhōng
   yìng
   lìng
   zàn
   xiàn
    

   wéi
   fēng
   zhì
    


   yuán

    
   zhū
   miè
   jìn
   dìng


   shēng
   wèn
    


   huì
   zhōng


   jiā

    
   jiǔ
   miè

   gēn
    
   yuán
   mínɡ
   liǎo
   zhī
    

   yīn
   xīn
   niàn
    
  • 
    
    
    
    

   shēn
   xiàn
   tuán


   wéi

    
   jiàn
   wén
   jué
   zhī
   yōng
   lìng
   liú
   ài
    
   shuǐ
   huǒ
   fēnɡ

   xuán
   lìng
   jué
   zhī
    
   xiāng
   zhī
   wàng
   chéng
    
   shì

   èr
   chóng
    
   míng
   wéi
   jiàn
   zhuó
    
  • 
    
    
    
   ā
   nán
   yán
    
    

   yòng
   ěr
   wén
    
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
       zhě
    

   děng
   ruò

   juān
   shě
   shēng
   wèn
    
   xiū


   chéng
    


   zhī
   jiàn
    
   yīnɡ
   dānɡ
   shěn
   guān
   yīn


   xīn
    

   guǒ

   jué
   wéi
   tóng
   wéi

    
  • 
    
    
    
    
   yòu

   xīn
   zhōng

   shí
   sònɡ

    
   xìng

   zhī
   jiàn
    
   róng
   xiàn
   liù
   chén
    

   chén

   xiàng
    

   jué

   xìng
    
   xiāng
   zhī
   wàng
   chéng
    
   shì

   sān
   chóng
    
   míng
   fán
   nǎo
   zhuó
    
  • 
    
    
    
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    
    
  • 
    
    
    

   yán
    
    

   zhī

   rén
   zhèng
   zài

   shí
    
   shū
   yǒu

   rén
   zhǐ
   shì
   lìng

    

   lóu

    


   yún

    

   rén
   zòng

       luò
   gēng
   shēng

   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
    

   shēn
   jué
   chù
    
   shí

   wéi
   shùn
    

   shí
   néng
   jué
    

   zhōng

   zhī
       shuāng
    
   yàn

   shēn
   gēn
    
   sān
   fēn
   quē

    
   dāng
   zhī
   shēn
   wéi

   bǎi
   gōng

    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    

   jiàn

   kōng
   biàn
   shí
   fāng
   jiè
    
   kōng
   jiàn

   fèn
    
   yǒu
   kōng


    
   yǒu
   jiàn

   jué
    
   xiāng
   zhī
   wàng
   chéng
    
   shì


   chóng
    
   míng
   wéi
   jié
   zhuó
    
  • 
    
    
    

   yán
    
    

   ěr

   wén
    

   guān
   shēn
   kǒu
    
   kǒu
   lái
   wèn

    
   shēn

   qīn
   chéng
    
   shì

   yīng
   zhī
    
   fēi

   zhōnɡ
   liù
    
   fēi
   liù
   zhōng

    
   zhōng


   gēn
   yuán

   yuán
   liù
    
   á
   nán
    
   dāng
   zhī
   shì
   gēn
   fēi

   fēi
   liù
    
   yóu

   shǐ
   lái
   diān
   dǎo
   lún

    


   yuán
   zhàn

   liù

   shēng
    


   tuó
   huán
    
   suī

   liù
   xiāo
    
   yóu
   wèi
   wáng

    

   tài

   kōng
   cān

   qún

    
   yóu

   xíng

    
   míng
   zhī

   kōng
    
   chú

   guān
   kōng
    
   shuō
   kōng
   wéi

    

   tài

   kōng
    
   yún

   wéi

   chéng
   tóng

   tóng
    

   kuànɡ
   gēng
   míng
   shì

   fēi

    


   liǎo
   zhī
   liù
   shòu
   yòng
   gēn
       shì
    
  • 
    
    
    
    
   shì
   zūn
    

   á
   nán
   bèi
    
   suī

   kāi

    

   lòu
   wèi
   chú
    

   děng
   huì
   zhōng
   dēng

   lòu
   zhě
    
   suī
   jìn
   zhū
   lòu
    
   jīn
   wén

   lái
   suǒ
   shuō

   yīn
    
   shàng


   huǐ
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    

   xiū


    
   ruò

   shěn
   guān
   fán
   nǎo
   ɡēn
   běn
    


   néng
   zhī

   wànɡ
   gēn
   chén

   chù
   diān
   dǎo
    
   chǔ
   shàng

   zhī
    
   yún

   xiánɡ

    


   lái
   wèi
    
   á
   nán
    

   guān
   shì
   jiān
   jiě
   jié
   zhī
   rén
    

   jiàn
   suǒ
   jié
    
   yún

   zhī
   jiě
    

   wén

   kōng
   bèi

   duò
   liè
    


   ɡù
    
   kōng

   xínɡ
   xiānɡ
    

   jié
   jiě

    


   xiàn
   qián
   yǎn
   ěr

   shé


   shēn
   xīn
    
   liù
   wéi
   zéi
   méi
    

   jié
   jiā
   bǎo
    
   yóu


   shǐ
   zhònɡ
   shēnɡ
   shì
   jiè
   shēng
   chán


    


   shì
   jiān

   néng
   chāo
   yuè
    
  • 
    
    
    
    


    

   lóu

    
   míng
   wàng
   fēi

    
   jué
   míng
   wéi
   jiù
    
   suǒ
   wàng


    
   mínɡ    

   shì
   yīn
   yuán
    
   tīng

   chū
   shēng
    
   jiàn

   chāo

    

    
   xiāng
    
   wèi
    
   chù
    
   liù
   wàng
   chénɡ
   jiù
    
   yóu
   shì
   fēn
   kāi
   jiàn
    
   jué
    
   wén
    
   zhī
    
   tónɡ

   xiāng
   chán
    


   chéng
   huà
    
   jiàn
   míng


    
   míng
   jiàn
   xiǎng
   chéng
    

   jiàn
   chéng
   zēng
    
   tóng
   xiǎng
   chéng
   ài
    
   liú
   ài
   wéi
   zhǒng
    

   xiǎng
   wéi
   tāi
    
   jiāo
   gòu

   shēng
    

   yǐn
   tónɡ

    

   yǒu
   yīn
   yuán
   shēng
   jié
   luó
   lán
    
   è

   tán
   děng
    
   tāi
    
   luǎn
    
   shī
   湿
    
   huà
   suí

   suǒ
   yìng
    
   luǎn
   wéi
   xiǎng
   shēng
    
   tāi
   yīn
   qíng
   yǒu
    
   shī
   湿


   gǎn
    
   huà


   yìng
    
   qíng
    
   xiǎng
    

    

    
   gēng
   xiāng
   biàn

    
   suǒ
   yǒu
   shòu

    
   zhú

   fēi
   chén
    

   shì
   yīn
   yuán
    
   zhònɡ
   shēnɡ
   xiāng

    
  • 
    
    
    
   á
   nán
   bái

   yán
    
    
   shì
   zūn
    


   shuō
   yán
    
    
   yīn

   jué
   xīn
    

   qiú
   cháng
   zhù
    
   yào

   guǒ
   wèi
   míng

   xiānɡ
   yīnɡ
    
    
   shì
   zūn
    

   ɡuǒ
   wèi
   zhōng
    


    
   niè
   pán
    
   zhēn

    

   xìng
    
   ān

   luó
   shí
    
   kōng

   lái
   zàng
    

   yuán
   jìng
   zhì
    
   shì

   zhǒng
   míng
    
   chēng
   wèi
   suī
   bié
    
   qīnɡ
   jìnɡ
   yuán
   mǎn
    

   xìnɡ
   jiān
   níng
    

   jīn
   ɡānɡ
   wáng
   cháng
   zhù

   huài
    
   ruò

   jiàn
   tīng
    


   míng
   àn
    
   dòng
   jìng
    
   tōng


   jìng


    
   yóu

   niàn
   xin
    


   qián
   chén
   běn

   suǒ
   yǒu
    
   yún

   jiāng


   jìng
   duàn
   miè

   wéi
   xiū
   yīn
    

   huò

   lái

   cháng
   zhù
   guǒ
    
   shì
   zūn
    
   ruò

   míng
   àn
    
   jiàn

   jìng
   kōng
    


   qián
   chén
    
   niàn

   xìng
   miè
    
   jìn
   tuì
   退
   xún
   huán
    
   wēi

   tuī
   qiú
    
   běn


   xīn


   xīn
   suǒ
    
   jiāng
   shuí

   yīn
    
   qiú

   shànɡ
   jué
    

   lái
   xiān
   shuō
   zhàn
   jīng
   yuán
   cháng
    
   wéi
   yuè
   chéng
   yán
    
   zhōng
   chéng

   lùn
    
   yún


   lái
   zhēn
   shí

   zhě
    
   wéi
   chuí


    
   kāi

   méng
   lìn
    
    
  • 
    
    
    

   lóu

   yán
    
    
   shì
   rén
   xīn
   kuáng
    
   gèng    
    
  • 
    
    
    
   á
   nán
   bái

   yán
    
    
   shì
   zūn
    
   yún


   liú
   shēn


   mén
    
   néng
   lìng
   liù
   ɡēn

   shí
   qīnɡ
   jìnɡ
    
    
  • 
    
    
    

   yán
    
    
   ruò

   suǒ
   míng
    


   mínɡ
   jué
    
   yǒu
   suǒ
   fēi
   jué
    

   suǒ
   fēi
   míng
    

   mínɡ
   yòu
   fēi
   jué
   zhàn
   míng
   xìng
    
   xìng
   jué

   míng
    
   wànɡ
   wéi
   míng
   jué
    
   jué
   fēi
   suǒ
   míng
    
   yīn
   mínɡ

   suǒ
    
   suǒ

   wàng

    
   shēng

   wàng
   néng
    

   tóng

   zhōng
    
   chì
   rán
   chéng

    


   suǒ

    
   yīn


   tóng
    
   tóng
    


   míng
    
   yīn
   tóng


    
  • 
    
    
    
   zuò
   shì


    


   tóu

    
   qīn


   lái

   shànɡ

   huì
    
  • 
    
    
    
    

   shé
   xuān
   yánɡ
    
   jìn
   zhū
   shì
   jiān
    
   chū
   shì
   jiān
   zhì
    
   yán
   yǒu
   fāng
   fēn
    


   qiónɡ
   jìn
    
   dāng
   zhī
   shé
   gēn
   yuán
   mǎn

   qiān
   èr
   bǎi
   gōng

    
  • 
    
    
    

   shí
    

   lái
   chì
   luó
   hóu
   luó

   zhōng

   shēnɡ
    
   wèn
   ā
   nán
   yán
    
    

   jīn
   wén
   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    
   yún

   míng
   wéi
   zhònɡ
   shēnɡ
   shì
   jiè
    
   shì
   wéi
   qiān
   liú
    
   jiè
   wéi
   fānɡ
   wèi
    

   jīn
   dāng
   zhī
   dōng
    

   西
    
   nán
    
   běi
    
   dōng
   nán
    

   西
   nán
    
   dōng
   běi
    

   西
   běi
    
   shàng
    
   xià
   wéi
   jiè
    
   guò

    
   wèi
   lái
    
   xiàn
   zài
   wéi
   shì
    
   fānɡ
   wèi
   yǒu
   shí
    
   liú
   shù
   yǒu
   sān
    

   qiè
   zhònɡ
   shēnɡ
   zhī
   wàng
   xiāng
   chéng
    
   shēn
   zhōng
   mào
   qiān
    
   shì
   jiè
   xiāng
   shè
    
   ér

   jiè
   xìng
    
   shè
   suī
   shí
   fāng
   dìnɡ
   wèi

   míng
    
   shì
   jiān
   zhǐ

   dōng
    

   西
    
   nán
    
   běi
    
   shàng
   xià

   wèi
    
   zhōng

   dìng
   fāng
    

   shù

   míng
    

   shì
   xiāng
   shè
    
   sān


   sān
    
   wǎn
   zhuǎn
   shí
   èr
    
   liú
   biàn
   sān
   dié
    

   shí
   bǎi
   qiān
    
   zǒnɡ
   kuò
   shǐ
   zhōng
    
   liù
   ɡēn
   zhī
   zhōng
    


   gōng

   yǒu
   qiān
   èr
   bǎi
    
   á
   nán
       zhōng

   dìng
   yōu
   liè
    
  • 
    
    
    
   zhōng
   xiē

   shēng
    

   yòu
   wèn
   yán
    
    

   jīn
   wén
   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
    
   yóu
   dòng
   jìng
   děng
   èr
   zhǒng
   xiāng

    

   miào
   yuán
   zhōng
   zhān
   zhàn

   tīng
    
   tīng
   jīng
   yìng
   shēng
    
   juǎn
   shēng
   chéng
   gēn
    
   gēn
   yuán

   wéi
   qīnɡ
   jìnɡ


    
   yīn
   míng
   ěr

    

   xīn
   juǎn

    

   gēn

   chén
   liú

   bēn
   shēng
    
  • 
    
    
    
    

   lóu

    
   yòu

   wèn
   yán
    

    
   shuǐ
    
   huǒ
    
   fēng
   běn
   xìnɡ
   yuán
   rónɡ
    
   zhōu
   biàn

   jiè
    

   shuǐ
    
   huǒ
   xìnɡ

   xiāng
   líng
   miè
    
   yòu
   zhēng

   kōng

   zhū


    

   biàn

   jiè
    


   xiāng
   róng
    
  • 
    
    
    

   shí
    
   á
   nán
   zài

   zhònɡ
   zhōng
    
   dǐng

   f6

    


   bái

    
    
   shì
   zūn
   xiàn
   shuō
   shā
    
   dào
    
   yín

    
   sān
   yuán
   duàn

    
   sān
   yīn

   shēng
    
   xīn
   zhōng

   duō
   kuáng
   xìng

   xiē
    
   xiē    

   cóng
   rén

    


   yīn
   yuán
   jiǎo
   rán
   míng
   bái
    
   yún


   lái
   dùn

   yīn
   yuán
    

   cóng
   yīn
   yuán
   xīn

   kāi

    
   shì
   zūn
    

   děng
   nián
   shào
   yǒu
   xué
   shēng
   wèn
    
   jīn

   huì
   zhōng


   jiàn
   lián

   shè


       děng
    
   cóng
   lǎo
   fàn
   zhì
   wén

   yīn
   yuán
    

   xīn
   kāi

    

   chéng

   lòu
    
   jīn
   shuō   cóng
   yīn
   yuán
    

   wáng
   shě
   chéng

   shě

   děng
   suǒ
   shuō

   rán
    
   chéng    
   wéi
   chuí

   bēi
    
   kāi


   mèn
    
    
  • 
    
    
    
    
   yóu
   míng
   àn
   děng
   èr
   zhǒng
   xiānɡ
   xínɡ
    

   miào
   yuán
   zhōng
   zhān
   zhàn

   xiàn
    
   jiàn
   jīng
   yìng

    
   jié

   chéng
   gēn
    
   gēn
   yuán

   wéi
   qīnɡ
   jìnɡ


    
   yīn
   míng
   yǎn

    


   táo
   duǒ
    

   gēn

   chén
   liú

   bēn

    
  • 
    
    
    
   á
   nán

   zhònɡ

   yán
    
    

   wén
    
    
  • 
    
    
    

   lóu

   yán
    
    
   wéi
   rán
    
   shì
   zūn
    

   cháng
   wén

   xuān
   shuō


    
    
  • 
    
    
    
    
   ér

   lái
   zàng
   běn
   miào
   yuán
   xīn
    
   fēi
   xīn
    
   fēi
   kōng
    
   fēi

    
   fēi
   shuǐ
    
   fēi
   fēng
    
   fēi
   huǒ
    
   fēi
   yǎn
    
   fēi
   ěr
    

    
   shé
    
   shēn
    

    
   fēi

    
   fēi
   shēng
    
   xiāng
    
   wèi
    
   chù
    

    
   fēi
   yǎn
   shí
   jiè
    

   shì
   nǎi
   zhì
   fēi

   shí
   jiè
    
   fēi
   míng

   mínɡ
    
   míng

   mínɡ
   jìn
    

   shì
   nǎi
   zhì
   fēi
   lǎo
    
   fēi

    
   fēi
   lǎo

   jìn
    
   fēi

    
   fēi

    
   fēi
   miè
    
   fēi
   dào
    
   fēi
   zhì
    
   fēi
   děi
    
   fēi
   tán

    
   fēi
   shī
   luó
    
   fēi    
   fēi
   chàn

    
   fēi
   chán

    
   fēi    
   fēi

   luó

   duō
    

   shì
   nǎi
   zhì
   fēi


   ā
   jié
    
   fēi
   ā
   luó

    
   sān

   sān

    
   fēi

   niè
   pán
    
   fēi
   cháng
    
   fēi

    
   fēi

    
   fēi
   jìng
    
  • 
    
    
    
    

   lóu

    

   shì
   sān
   zhǒng
   diān
   dǎo
   xiāng

    
   jiē
   shì
   jué
   míng
    
   mínɡ
   liǎo
   zhī
   xìng
    
   yīn
   liǎo

   xiàng
    
   cóng
   wàng
   jiàn
   shēng
    
   shān   zhū
   yǒu
   wéi
   xiàng
    


   qiān
   liú
    
   yīn


   wànɡ
    
   zhōng
   ér

   shǐ
    
    
  • 
    
    
    
    

   děng
   jiàn
   wén
   yuán


   xìnɡ
    
   zhòng
   chén

   yuè
    

   zhuàng

   shēng
    
   xìng
   zhōng
   xiānɡ
   zhī
    
   yòng
   zhōng
   xiāng
   bèi
    
   tóng

   shī
   zhǔn
    
   xiāng
   zhī
   wàng
   chéng
    
   shì


   chóng
    
   míng
   wéi
   mìng
   zhuó
    
  • 
    
    
    
   yǒu
   qǐng
    
   luó
   hóu
   gèng
   lái
   zhuànɡ
   zhōnɡ
    

   yòu
   wèn
   yán
    
    
   ěr
   jīn
   shēng
   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
    
   yóu
   tōng

   děng
   èr
   zhǒng
   xiāng

    

   miào
   yuán
   zhōng
   zhān
   zhàn

   xiù
    
   xiù
   jīng
   yìng
   xiāng
    

   xiāng
   chéng
   gēn
    
   gēn
   yuán

   wéi
   qīnɡ
   jìnɡ


    
   yīn
   míng


    

   shuānɡ
   chuí
   zhǎo
    

   gēn

   chén
   liú

   bēn
   xiāng
    
  • 
    
    
    
    

   lóu

    
   xiǎng
   ài
   tóng
   jié
    
   ài

   néng

    

   zhū
   shì
   jiān   sūn
   xiāng
   shēng

   duàn
    
   shì
   děng   tān
   wéi
   běn
    
   tān
   ài
   tóng

    
   tān

   néng
   zhǐ
    

   zhū
   shì
   jiān
   luǎn
    
   huà
    
   shī
   湿
    
   tāi
    
   suí

   qiǎng
   ruò

   xiāng
   tūn
   shí
    
   shì
   děng


   shā
   tān
   wéi
   běn
    

   rén
   shí
   yáng
    
   yáng

   wéi
   rén
    
   rén

   wéi
   yáng
    

   shì
   nǎi
   zhì
   shí
   shēng
   zhī
   lèi
    


   shēng
   shēnɡ
    

   lái
   xiāng
   dàn
    
   è


   shēng
    
   qióng
   wèi
   lái

    
   shì
   děng


   dào
   tān
   wéi
   běn
       mìng
    

   huán

   zhài
    

   shì
   yīn
   yuán
    
   jīng
   bǎi
   qiān
   jié
   cháng
   zài
   shēng

    

   ài

   xīn
    

   lián


    

   shì
   yīn
   yuán
    
   jīng
   bǎi
   qiān
   jié
   cháng
   zài
   chán

    
   wéi
   shā
    
   dào
    
   yín
   sān
   wéi
   ɡēn
   běn
    

   shì
   yīn
   yuán
    

   guǒ
   xiāng

    
  • 
    
    
    
   á
   nán

   zhònɡ

   yán
    
    
   yǒu
   shēng
    
    
  • 
    
    
    


   á
   nán

   zhū

   zhònɡ
    
    

   jīn
   yún   jiǎo
   luàn
    
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   shì
   zūn
   gào

   lóu

    

   zhū
   huì
   zhōng
   lòu
   jìn

   xué
   zhū
   ā
   luó
   hàn
    
    

   lái
   jīn

    

   wèi

   huì
   xuān
   shèng

   zhōng
   zhēn
   shèng

   xìng
    
   lìng

   huì
   zhōng
   dìnɡ
   xìnɡ
   shēng
   wèn
    

   zhū

   qiè
   wèi

   èr
   kōng
    
   huí
   xiàng
   shàng
   chéng
   ā
   luó
   hàn
   děng
    
   jiē
   huò

   chéng

   miè
   chǎng

    
   zhēn
   ā
   liàn

   zhèng
   xiū
   xíng
   chù
    

   jīn

   tīnɡ
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
    
  • 
    
    
    

   lóu

   yán
    
    
   kōng
   yuán

   huá
    
   wàng
   jiàn
   shēng
   miè
    
   jiàn
   huá
   miè
   kōng
    

   shì
   diān
   dǎo
    
   chì
   lìng
   gēng
   chū
    

   shí
   kuáng
   chī
    
   yún

   gēng
   míng

   shì
   kuáng
   rén
   wéi

   wéi
   huì
    
    
  • 
    
    
    
       róng
    
   shí
   fāng
   sān
   shì

   qiè
   shì
   jiān
    
   chū
   shì
   jiān

    
   wéi
   shèng

   fán
    


   bāo
   rónɡ
    
   jìn    
   dāng
   zhī

   gēn
   yuán
   mǎn

   qiān
   èr
   bǎi
   gōng

    
  • 
    
    
    

   lóu

   yán
    
    

   shì

   rén
    


   yīn

    
   yòu

   yīn

    


   ɡù
    

   běn

   gēn
    
   yún

   yīn

    

   fēi
   shēng

    
   yún

   yīn

    
    
  • 
    
    
    
    
   yóu


   děng
   èr
   zhǒng
   xiāng

    

   miào
   yuán
   zhōng
   zhān
   zhàn

   jué
    
   jué
   jīng
   yìng
   chù
    

   chù
   chéng
   gēn
    
   gēn
   yuán

   wéi
   qīnɡ
   jìnɡ


    
   yīn
   míng
   shēn

    

   yāo

   sǎng
    

   gēn

   chén
   liú

   bēn
   chù
    
  • 
    
    
    
    

   èr

   zhě
    

   děng

   xīn
       chéng
   shēng

   yǒng
   měng
    
   jué
   dìnɡ

   juān
   zhū
   yǒu
   wéi
   xiàng
    
   yīnɡ
   dānɡ
   shěn
   xiáng
   fán
   nǎo
   ɡēn
   běn
    


   shǐ
   lái


   rùn
   shēng
    
   shuí
   zuò
   shuí
   shòu
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    

   shì
   liù
   ɡēn
    
   yóu

   jué
   míng
    
   yǒu
   míng
   míng
   jué
    
   shī

   jīng
   liǎo
    
   zhān
   wàng

   guāng
    
   shì


   jīn

   àn

   míng
    

   yǒu
   jiàn

    

   dòng

   jìng
    
   yuán

   tīng
   zhì
    

   tōng


    
   xiù
   xìng

   shēng
    
   fēi
   biàn
   fēi
   tián
    
   cháng

   suǒ
   chū
    
    
   jué
   chù
   běn

    

   miè

   shēng
    
   liǎo
   zhī
   ān

    

   dàn

   xún
   dòng
   jìng
    


    
   tián
   biàn
    
   tōng

    
   shēng
   miè
    
   míng
   àn
    

   shì
   shí
   èr
   zhū
   yǒu
   wéi
   xiàng
    
   suí


   gēn
    
   tuō
   zhān
   nèi

    

   guī
   yuán
   zhēn
    

   běn
   míng
   yào
   耀
    
   yào
   耀
   xìng

   míng
    
   zhū


   zhān
    
   yīng

   yuán
   tuō
    

   yóu
   qián
   chén
   suǒ

   zhī
   jiàn
    
   míng

   xún
   gēn
    

   gēn
   míng

    
   yóu
   shì
   liù
   ɡēn

   xiānɡ
   wéi
   yòng
    
  • 
    
    
    

   yán
    
    

   lóu

    


   suǒ
   yán
    
   qīnɡ
   jìnɡ
   běn
   rán
    
   yún


   shēng
   shān    

   cháng

   wén

   lái
   xuān
   shuō
    
   xìng
   jué
   miào
   míng
    
   běn
   jué
   míng
   miào
    
    
  • 
    
    
    
    
   yóu
   shēng
   miè
   děng
   èr
   zhǒng
   xiāng

    

   miào
   yuán
   zhōng
   zhān
   zhàn

   zhī
    
   zhī
   jīng
   yìng

    
   lǎn

   chéng
   gēn
    
   gēn
   yuán

   wéi
   qīnɡ
   jìnɡ


    
   yīn
   míng


    

   yōu
   shì
   jiàn
    

   gēn

   chén
   liú

   bēn

    
  • 
    
    
    
   shí
    
   luó
   hóu
   luó
   yòu


   shēnɡ
    

   yòu
   wèn
   yán
    
    

   jīn
   wén
   fǒu
    
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    
   ruò

   yīn

    

   shēng
   miè
   xīn
   wéi
   běn
   xiū
   yīn
    
   ér
   qiú

   chéng

   shēng

   miè
    

   yǒu
   shì
   chù
    

   shì

   ɡù
    

   dāng
   zhào
   mínɡ
   zhū

   shì
   jiān

   zuò
   zhī

    
   jiē
   cóng
   biàn
   miè
    
   á
   nán
    

   guān
   shì
   jiān

   zuò
   zhī

    
   shuí
   wéi

   huài
    
   rán
   zhōng

   wén
   làn
   huài

   kōng
    


   ɡù
    
   kōng
   fēi

   zuò
    
   yóu
   shì
   shǐ
   zhōng

   huài
   miè

    


   shēn
   zhōng
    
   jiān
   xiāng
   wéi

    
   rùn
   shī
   湿
   wéi
   shuǐ
    
   nuǎn
   chù
   wéi
   huǒ
    
   dòng
   yáo
   wéi
   fēng
    
   yóu


   chán
   fēn

   zhàn
   yuán
   miào
   jué
   míng
   xīn
    
   wéi
   shì
    
   wéi
   tīng
    
   wéi
   jué
    
   wéi
   chá
    
   cóng
   shǐ

   zhōng
    

   dié
   hún
   zhuó
    
  • 
    
    
    

   gào
   á
   nán
    
    


   chéng
   zhōng
   yǎn
   ruò

   duō
    
   kuáng
   xìng
   yīn
   yuán
   ruò

   miè
   chú
    


   kuáng
   xìng

   rán
   ér
   chū
    
   yīn
   yuán
    

   rán
    

   qióng

   shì
    
   á
   nán
    
   yǎn
   ruò

   duō
   tóu
   běn

   rán
    
   běn


   rán
    

   rán
   fēi

    

   yīn
   yuán
   ɡù

   tóu
   kuánɡ
   zǒu
    
   ruò

   rán
   tóu
    
   yīn
   yuán
   ɡù
   kuáng
       rán
    
   yīn
   yuán
   ɡù
   shī
    
   běn
   tóu

   shī
    
   kuáng

   wàng
   chū
    
   céng

   biàn

    

   jiè
   yīn
   yuán
    
   běn
   kuáng

   rán
    
   běn
   yǒu
   kuáng

    
   wèi
   kuáng
   zhī

    
   kuáng

   suǒ
   qián
    

   kuáng

   rán
    
   tóu
   běn

   wàng
    

   wéi
   kuánɡ
   zǒu
    
   ruò

   běn
   tóu
    
   shí
   zhī
   kuánɡ
   zǒu
    
   yīn
   yuán
    

   rán
    

   wéi

   lùn
    
   shì
   ɡù

   yán
    
   sān
   yuán
   duàn

       xīn
    


   xīn
   shēng
    
   shēng
   miè
   xīn
   miè
    

   dàn
   shēng
   miè
    
   miè
   shēng

   jìn
    

   ɡōnɡ
   yòng
   dào
    
   ruò
   yǒu

   rán
    

   shì

   míng

   rán
   xīn
   shēng
    
   shēng
   miè
   xīn
   miè
    


   shēng
   miè
    

   shēng
   miè
   zhě
    
   míng
   wéi

   rán
    
   yóu

   shì
   jiān
   zhū
   xiāng

   huò
   chéng


   zhě
    
   míng


   xìng
    
   fēi


   zhě
    
   chēng
   běn
   rán
   xìng
    
   běn
   rán
   fēi
   rán
    


   fēi

    

   rán


       fēi
    


   fāng
   míng


   lùn

    
  • 
    
    
    
    
   yòu

   lái
   shuō
    

    
   shuǐ
    
   huǒ
    
   fēng
   běn
   xìnɡ
   yuán
   rónɡ
    
   zhōu
   biàn

   jiè
    
   zhàn
   rán
   cháng
   zhù
    
   shì
   zūn
    
   ruò

   xìng
   biàn
    
   yún

   róng
   shuǐ
    
   shuǐ
   xìnɡ
   zhōu
   biàn
    
   huǒ


   shēng
    

   yún

   míng
   shuǐ
    
   huǒ
   èr
   xìng
    

   biàn

   kōng
    

   xiāng
   líng
   miè
    
   shì
   zūn
    

   xìng
   zhànɡ
   ài
    
   kōng
   xìng

   tōng
    
   yún

   èr

   zhōu
   biàn

   jiè
    
  • 
    
    
    

   wèn
   á
   nán
    
    

   yún

   shēng
    
   yún


   shēng
    
    
  • 
    
    
    

   gào
   á
   nán
    
    

   xué
   duō
   wén
    
   wèi
   jìn
   zhū
   lòu
    
   xīn
   zhōng

   zhī
   diān
   dǎo
   suǒ
   yīn
    
   zhēn
   dǎo
   xiàn
   qián
    
   shí
   wèi
   néng
   shí
    
   kǒng

   chénɡ
   xīn
   yóu
   wèi
   xìn

    

   jīn
   shì
   jiāng
   chén

   zhū
   shì
    
   dāng
   chú


    
    
  • 
    
    
    
    

   shì
   rǎo
   luàn
    
   xiāng
   dài
   shēng
   láo
    
   láo
   jiǔ

   chén
    

   xiāng
   hún
   zhuó
    
   yóu
   shì
   yǐn

   chén
   láo
   fán
   nǎo
    

   wéi
   shì
   jiè
    
   jìng
   chéng

   kōng
    

   kōng
   wéi
   tóng
    
   shì
   jiè
   wéi

    


   tóng

    
   zhēn
   yǒu
   wéi

    
   jué
   míng
   kōng
   mèi
    
   xiāng
   dài
   chéng
   yáo
    

   yǒu
   fēng
   lún
   zhí
   chí
   shì
   jiè
    
   yīn
   kōng
   shēng
   yáo
    
   jiān
   míng

   ài
    

   jīn
   bǎo
   zhě
    
   míng
   jué

   jiān
    

   yǒu
   jīn
   lún
   bǎo
   chí
   ɡuó

    
   jiān
   jué
   bǎo
   chéng
    
   yáo
   míng
   fēng
   chū
    
   fēng
   jīn
   xiāng

    

   yǒu
   huǒ
   guāng
   wéi
   biàn
   huà
   xìng
    
   bǎo
   míng
   shēng
   rùn
    
   huǒ
   guāng
   shàng
   zhēng
    

   yǒu
   shuǐ
   lún
   hán
   shí
   fāng
   jiè
    
   huǒ
   téng
   shuǐ
   jiàng
    
   jiāo


   jiān
    
   shī
   湿
   wéi

   hǎi
    
   gān
   wéi
   zhōu
   tān
    

   shì

   ɡù
    


   hǎi
   zhōnɡ
   huǒ
   guāng
   cháng

    

   zhōu
   tān
   zhōng
   jiāng

   cháng
   zhù
    
   shuǐ
   shì
   liè
   huǒ
    
   jié
   wéi
   gāo
   shān
    
   shì
   ɡù
   shān
   shí


   chéng
   yán
    
   róng

   chéng
   shuǐ
    

   shì
   liè
   shuǐ
    
   chōu
   wéi
   cǎo

    
   shì

   lín
   sǒu

   shāo
   chéng

    
   yīn
   jiǎo
   chéng
   shuǐ
    
   jiāo
   wàng

   shēng
    

   xiāng
   wéi
   zhǒng
    

   shì
   yīn
   yuán
    
   shì
   jiè
   xiāng

    
  • 
    
    
    

   zhònɡ
   á
   nán

   shí
   wèn

    
    

   jīn
   yún

   míng
   wéi
   jiǎo
   luàn
    
    
  • 
    
    
    
    
   yóu
   tián
   biàn
   děng
   èr
   zhǒng
   xiāng
   cān
    

   miào
   yuán
   zhōng
   zhān
   zhàn

   cháng
    
   cháng
   jīng
   yìng
   wèi
    
   jiǎo
   wèi
   chéng
   gēn
    
   gēn
   yuán

   wéi
   qīnɡ
   jìnɡ


    
   yīn
   míng
   shé

    

   chū
   yǎn
   yuè
    

   gēn

   chén
   liú

   bēn
   wèi
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    

   jīn

   lìng
   jiàn
   wén
   jué
   zhī
    
   yuǎn


   lái
   cháng


   jìng
    
   yīnɡ
   dānɡ
   xiān


   shēnɡ
   ɡēn
   běn
    


   shēng
   miè
   yuán
   zhàn
   xìng
   chéng
    

   zhàn
   xuán


   wànɡ
   miè
   shēng

   huán
   yuán
   jué
    

   yuán
   míng
   jué

   shēng
   miè
   xìng
   wéi
   yīn

   xīn
    
   rán
   hòu
   yuán
   chénɡ
   guǒ

   xiū
   zhèng
    

   chéng
   zhuó
   shuǐ
    
   zhù

   jìng

    
   jìng
   shēn

   dòng
    
   shā


   chén
    
   qīng
   shuǐ
   xiàn
   qián
    
   míng
   wéi
   chū


   chén
   fán
   nǎo
    


   chún
   shuǐ
    
   míng
   wéi
   yǒng
   duàn
   ɡēn
   běn

   mínɡ
    
   míng
   xiāng
   jīng
   chún
    

   qiè
   biàn
   xiàn

   wéi
   fán
   nǎo
    
   jiē

   niè
   pán
   qīnɡ
   jìnɡ
   miào

    
  • 
    
    
    

   lóu

   yán
    
       lái
    
   bǎo
   jué
   yuán
   míng
   zhēn
   miào
   jìnɡ
   xīn
    

   èr
   yuán
   mǎn
    
   ér


   zāo

   shǐ
   wàng
   xiǎng
    
   jiǔ
   zài
   lún
   huí
    
   jīn

   shèng
   chéng
    
   yóu
   wèi
   jiū
   jìng
    
   shì
   zūn
    
   zhū
   wàng

   qiè
   yuán
   miè
    

   miào
   zhēn
   cháng
    
   gǎn
   wèn

   lái
    

   qiè
   zhònɡ
   shēnɡ

   yīn
   yǒu
   wàng
    


   miào
   míng
    
   shòu

   lún

    
    
  • 
    
    
    
    

   shì

   fēi
   shì
   chū
   shì

    


   lái
   zàng
   yuán
   míng
   xīn
   miào
    

   xīn
    

   kōng
    


    

   shuǐ
    

   fēng
    

   huǒ
    

   yǎn
    

   ěr
    

    
   shé
    
   shēn
    

    


    

   shēng
    
   xiāng
    
   wèi
    
   chù
    

    

   yǎn
   shí
   jiè
    

   shì
   nǎi
   zhì


   shí
   jiè
    

   míng

   mínɡ
    
   míng

   mínɡ
   jìn
    

   shì
   nǎi
   zhì

   lǎo
    


    

   lǎo

   jìn
    


    


    

   miè
    

   dào
    

   zhì
    


    

   tán

    

   shī
   luó
    
    

   chàn

    

   chán

    
    


   luó

   duō
    

   shì
   nǎi
   zhì   ā
   jié
    

   ā
   luó

    
   sān

   sān

    


   niè
   pán
    

   cháng
    


    


    

   jìng
    
  • 
    
    
    
    
   shì

    
   á
   nán
    
   shēng

   wén
   zhōng

   yǒu
   shēnɡ
   miè
    
   fēi
   wéi

   wén
   shēng
   shēng
   shēng
   miè
    
   lìng

   wén
   xìng
   wéi
   yǒu
   wéi

    

   shàng
   diān
   dǎo
    
   huò
   shēng
   wéi
   wén
    

   guài
   hūn

    

   cháng
   wéi
   duàn
    
   zhōng

   yīng
   yán
    

   zhū
   dòng
   jìng
    


    
   kāi
   tōnɡ
    
   shuō
   wén

   xìng
    

   zhòng
   shuì
   rén
   mián
   shú
   chuáng
   zhěn
    

   jiā
   yǒu
   rén
    


   shuì
   shí
    
   dǎo
   liàn
   chōng

    

   rén
   mèng
   zhōng
    
   wén
   chōng
   dǎo
   shēng
   bié
   zuò


    
   huò
   wéi


    
   huò
   wéi
   zhuànɡ
   zhōnɡ
    


   mèng
   shí
    

   guài

   zhōng
   wéi

   shí
   xiǎng
    

   shí


    
   chuán
   zhī
   chǔ
   yīn
    

   gào
   jiā
   rén
    
    

   zhèng
   mèng
   shí
    
   huò

   chōng
   yīn
   jiāng
   wéi

   xiǎng
    
    
  • 
    
    
    
    

   ěr
   zhōu
   tīng
    
   shí
   fāng


    
   dòng
   ruò
   ěr
   yáo
    
   jìng

   biān

    
   dāng
   zhī
   ěr
   ɡēn
   yuán
   mǎn

   qiān
   èr
   bǎi
   gōng

    
  • 
    
    
    
   á
   nán

   zhònɡ

   bái

   yán
    
    
   zhōng
   shēng
   ruò

       wén
    

   jiǔ
   shēng
   xiāo
    
   yīn
   xiǎnɡ
   shuāng
   jué
    

   míng

   wén
    
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    
   shì
   rén
   mèng
   zhōng
    


   jìng
   yáo
    
   kāi

    
   tōng

    

   xíng
   suī
   mèi
    
   wén
   xìng

   hūn
    
   zòng

   xíng
   xiāo
   mìnɡ
   ɡuānɡ
   qiān
   xiè
    

   xìng
   yún

   wéi

   xiāo
   miè
    

   zhū
   zhònɡ
   shēnɡ
   cóng

   shǐ
   lái
    
   xún
   zhū

   shēng
    
   zhú
   niàn
   liú
   zhuǎn
    
   céng

   kāi

   xìnɡ
   jìng
   miào
   cháng
    

   xún
   suǒ
   cháng
    
   zhú
   zhū
   shēng
   miè
    
   yóu
   shì
   shēng
   shēnɡ

   rǎn
   liú
   zhuǎn
    
   ruò

   shēng
   miè
    
   shǒu

   zhēn
   cháng
    
   cháng
   guāng
   xiàn
   qián
    
   gēn
   chén
   shí
   xīn
   yīnɡ
   shí
   xiāo
   luò
    
   xiǎng
   xiàng
   wéi
   chén
    
   shí
   qíng
   wéi
   gòu
    
   èr

   yuǎn

       yǎn
   yīnɡ
   shí
   qīng
   míng
    
   yún


   chénɡ

   shàng
   zhì
   jué
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《楞严经第四卷》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [詰](读音:jié,jí)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [衣](读音:yī,yì)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [露](读音:lòu,lù)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  便[便](读音:biàn,pián)
  [逮](读音:dài,dǎi,dì)
  [泊](读音:bó,pō)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [度](读音:dù,duó)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [處](读音:chú,chù)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [過](读音:guò,guō)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [南](读音:nā,nán)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [織](读音:zhì,zhī)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [可](读音:kè,kě)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [六](读音:liù,lù)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [蒙](读音:)
  [能](读音:néng,nài)
  [信 ](读音:xìn, )
  [吾](读音:wú,yù)
  [一](读音:yī)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [石](读音:dàn,shí)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [其](读音:jī,qí)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [](读音:yìng,yīng)
  [明](读音:míng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [知](读音:zhī,zhì)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
经文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图