j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《楞严经第三卷》拼音版,可打印(经文)-j9九游会官方登录

《楞严经第三卷》由经文创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • léng
  yán
  jīng

  sān
  juǎn
 • jīng
  wén
 • 
   
   
   

  xiónɡ
  bēi
   

  gēng
  shěn
  chú
  wēi

  huò
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   

  gēng
  tīng


  tuó
  yuán
  zhōng
   
  shí
  bàn


   
  zhòng

  zhuànɡ
  zhōnɡ
   
  zhōng

  yīn
  shēng
  qián
  hòu
  xiāng

   


  yún

   

  děng
  wèi
  shì
  shēng
  lái
  ěr
  biān
   
  ěr
  wǎng
  shēng
  chù
   
  á
  nán
   
  ruò


  shēng
  lái

  ěr
  biān
     shí
  shì
  luó

  chéng
   
  zài

  tuó
  lín


  yǒu

   

  shēng

  lái
  á
  nán
  ěr
  chù
   

  lián
   
  jiā

  yīng


  wén
   

  kuànɡ

  zhōnɡ

  qiān
  èr
  bǎi

  shí
  shā
  mén
   

  wén
  zhōng
  shēng
  tóng
  lái
  shí
  chù
   
  ruò


  ěr
  wǎng

  shēng
  biān
   


  guī
  zhù

  tuó
  lín
  zhōng
   
  zài
  shì
  luó
  chéng


  yǒu

   

  wén

  shēng
   

  ěr

  wǎng


  zhī
  chù
   
  zhōng
  shēng

  chū
   
  yīng


  wén
   

  kuànɡ

  zhōnɡ
  xiàng

  niú
  yáng
  zhǒnɡ
  zhǒnɡ
  yīn
  xiǎnɡ
   
  ruò

  lái
  wǎnɡ
     wén
   
  shì

  dāng
  zhī
   
  tīng

  yīn
  shēng
   


  chù
  suǒ
   

  tīng

  shēng
   
  èr
  chù

  wànɡ
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   
  fēng
  xìng


   
  dòng
  jìng

  cháng
   

  cháng
  zhěng
  zhònɡ
   
  sēnɡ
  qié

  jiǎo
  dòng

  páng
  rén
   

  yǒu
  wēi
  fēng


  rén
  miàn
   

  fēng
  wéi

  chū
  jiā
  shā
  jiǎo
     kōng
   
  shēng

  rén
  miàn
   
  á
  nán
   

  fēng
  ruò

  chū
  jiā
  shā
  jiǎo
   

  nǎi

  fēnɡ
   


  fēi
  yáo
  yīng   

  jīn
  shuō

   
  huì
  zhōng
  chuí

   

  kàn


   
  fēng

  suǒ
  zài
   

  yīng

  zhōng
  yǒu
  cáng
  fēng

   
  ruò
  shēng

  kōng
     dòng
   

  yīn


   
  kōng
  xìng
  cháng
  zhù
   
  fēng
  yīng
  cháng
  shēng
   
  ruò

  fēng
  shí
   

  kōng
  dāng
  miè
   
  miè
  fēng

  jiàn
   
  miè
  kōng

  zhuàng
   
  ruò
  yǒu
  shēnɡ
  miè
   

  míng

  kōng
   
  míng
  wéi

  kōng
   
  yún

  fēng
  chū
   
  ruò
  fēng

  shēng
  bèi

  zhī
  miàn
   
  cóng

  miàn
  shēnɡ
   
  dāng
  yīng


   


  zhěng

   
  yún

  dào

   

  shěn

  ɡuān
   
  zhěng

  zài

   
  miàn
  shǔ

  rén
   

  kōng

  rán
   

  cān
  liú
  dònɡ
   
  fēng

  shuí
  fāng

  dòng
  lái

   
  fēng
  kōng
  xìng

   
  fēi

  fēi

   

  yīng
  fēng
  xīn

  cónɡ

  yǒu
   

  wǎn

  zhī

  lái
  zàng
  zhōng
   
  xìng
  fēng
  zhēn
  kōng
   
  xìng
  kōng
  zhēn
  fēng
   
  qīnɡ
  jìnɡ
  běn
  rán
   
  zhōu
  biàn

  jiè
   
  suí
  zhòng
  shēng
  xīn
  yīng
  suǒ
  zhī
  liàng
   
  á
  nán
     rén
  wēi
  dòng


   
  yǒu
  wēi
  fēng
  chū
   
  biàn

  jiè

   
  mǎn
  ɡuó

  shēng
   
  zhōu
  biàn
  shì
  jiān
   
  nìng
  yǒu
  fāng
  suǒ
   
  xún


  xiàn
   
  shì
  jiān

  zhī
   
  huò
  wéi
  yīn
  yuán


  rán
  xìng
   
  jiē
  shì
  shí
  xīn
  fēn
  bié

  duó
   
  dàn
  yǒu
  yán
  shuō
   
  dōu

  shí

   
 • 
   
   
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn
  gào
  ā
  nán
  yán
   
   

  xiān
  yàn

  shēng
  wèn
   
  yuán
  jué
  zhū
  xiǎo
  chénɡ

   

  xīn
  qín
  qiú

  shànɡ


   
  ɡù

  jīn
  shí
  wèi

  kāi
  shì
     jiāng
  shì
  jiān

  lùn
   
  wàng
  xiǎng
  yīn
  yuán
  ér

  chán
  rào
   

  suī
  duō
  wén
   

  shuō
  yào
  rén
   
  zhēn
  yào
  xiàn
  qián
   

  néng
  fēn
  bié
   

  lái
  shuō
  wéi
  zhēn

  lián
  mǐn
   

  jīn

  tīnɡ
   

  dāng
  wèi

  fēn
  bié
  kāi
  shì
   

  lìng
  dānɡ
  lái
  xiū

  chénɡ
  zhě
   
  tōng

  shí
  xiàng
   
   
 • 
   
   
   


  zhònɡ
  shēnɡ
  wèi
  chéng

   
  zhōng
  ni
  huán
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   

  qiě
  guān


  tuó
  shù
  lín

  zhū
  quán
  chí
   


  yún

   

  děng
  wèi
  shì

  shēng
  yǎn
  jiàn
   
  yǎn
  shēng

  xiànɡ
   
  á
  nán
   
  ruò

  yǎn
  gēn
  shēng

  xiànɡ
  zhě
   
  jiàn
  kōng
  fēi

   

  xìng
  yīng
  xiāo
   
  xiāo

  xiǎn

   

  qiè
  dōu

   

  xiànɡ


   
  shuí
  míng
  kōng
  zhì
   
  kōng


  shì
   
  ruò


  chén
  shēng
  yǎn
  jiàn
  zhě
   
  guān
  kōng
  fēi

   
  jiàn

  xiāo
  wáng
   
  wáng

  dōu

   
  shuí
  míng
  kōng

   
  shì

  dāng
  zhī
   
  jiàn


  kōng
   


  chù
  suǒ
     jiàn
   
  èr
  chù

  wànɡ
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
  lìng

  zǎo
  dēng

  shànɡ
  jué
   

  shí
  fāng
  jiè
  zuò
  dào
  chǎnɡ
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   
  huǒ
  xìnɡ


   


  zhū
  yuán
   

  guān
  chéng
  zhōng
  wèi
  shí
  zhī
  jiā

  chuī
  cuàn
  shí
   
  shǒu
  zhí
  yáng
  suì
   

  qián
  qiú
  huǒ
   
  á
  nán
   
  míng


  zhě
   

  qiān
  èr
  bǎi

  shí

  qiū
  jīn
  wéi

  zhòng
   
  zhòng
  suī
  wéi

   
  jié

  ɡēn
  běn
   


  yǒu
  shēn
   
  jiē
  yǒu
  suǒ
  shēng
  shì

  míng

   

  shè


   

  luó
  mén
  zhǒng
   
  yōu

  pín
  luó
   
  jiā


  zhǒng
   
  nǎi
  zhì
  á
  nán
   

  tán
  zhǒng
  xìng
   
  á
  nán
   
  ruò

  huǒ
  xìnɡ
  yīn


  yǒu
   

  shǒu
  zhí
  jìng


  qiú
  huǒ
   

  huǒ
  wéi
  cóng
  jìng
  zhōng
  ér
  chū
   
  wéi
  cóng
  ài
  chū
   
  wéi


  lái
   
  á
  nán
   
  ruò

  lái
  zhě
   

  néng
  shāo

  shǒu
  zhōng
  zhī
  ài
   
  lái
  chǔ
  lín

  jiē
  yīng
  shòu
  fén
   
  ruò
  jìng
  zhōng
  chū
   

  néng

  jìng
  chū
  rán

  ài
   
  jìng


  róng
   


  shǒu
  zhí
   
  shàng


  xiàng
   
  yún

  róng
  pàn
   
  ruò
  shēng

  ài
   

  jiè

  jìng
  guāng
  míng
  xiāng
  jiē
   
  rán
  hòu
  huǒ
  shēng
   

  yòu

  ɡuān
   
  jìng
  yīn
  shǒu
  zhí
   

  cóng
  tiān
  lái
   
  ài
  běn

  shēng
   
  huǒ
  cóng

  fāng
  yóu   

  jìng
  xiāng
  yuǎn
   
  fēi

  fēi

   

  yīng
  huǒ
  guāng

  cónɡ

  yǒu
   

  yóu

  zhī

  lái
  zàng
  zhōng
   
  xìng
  huǒ
  zhēn
  kōng
   
  xìng
  kōng
  zhēn
  huǒ
   
  qīnɡ
  jìnɡ
  běn
  rán
   
  zhōu
  biàn

  jiè
   
  suí
  zhòng
  shēng
  xīn
  yīng
  suǒ
  zhī
  liàng
   
  á
  nán
   
  dāng
  zhī
  shì
  rén

  chù
  zhí
  jìng
   

  chù
  huǒ
  shēng
   
  biàn

  jiè
  zhí
   
  mǎn
  shì
  jiān

   

  biàn
  shì
  jiān
   
  nìng
  yǒu
  fāng
  suǒ
   
  xún


  xiàn
   
  shì
  jiān

  zhī
   
  huò
  wéi
  yīn
  yuán


  rán
  xìng
   
  jiē
  shì
  shí
  xīn
  fēn
  bié

  duó
   
  dàn
  yǒu
  yán
  shuō
   
  dōu

  shí

   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   

  cháng

  zhōng
   
  suǒ
  yuán
  shàn
   
  è
   


  sān
  xìng
  shēng
  chénɡ


   


  wéi


  xīn
  suǒ
  shēng
   
  wéi
  dāng

  xīn
  bié
  yǒu
  fāng
  suǒ
   
  á
  nán
   
  ruò

  xīn
  zhě
   


  fēi
  chén
   
  fēi
  xīn
  suǒ
  yuán
   
  yún

  chéng
  chù
   
  ruò


  xīn
  bié
  yǒu
  fāng
  suǒ
     xìng
   
  wéi
  zhī
   
  fēi
  zhī
   
  zhī

  míng
  xīn
   


  fēi
  chén
   
  tóng

  xīn
  liàng
     xīn
   
  yún


  xīn
  gèng
  èr


   
  ruò
  fēi
  zhī
  zhě
   

  chén

  fēi

  shēng
  xiāng
  wèi
   


  lěnɡ
  nuǎn


  kōng
  xiàng
   
  dāng


  zài
   
  jīn


  kōng
  dōu

  biǎo
  shì
   

  yīng
  rén
  jiān
  gèng
  yǒu
  kōng
  wài
   
  xīn
  fēi
  suǒ
  yuán
   
  chù
  cóng
  shuí

   
  shì

  dāng
  zhī
     xīn
   


  chù
  suǒ
   
   
  èr


  wànɡ
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   


  suǒ
  míng
   
  yǎn

  wéi
  yuán
   
  shēng

  yǎn
  shí
   

  shí
  wéi

  yīn
  yǎn
  suǒ
  shēng
   

  yǎn
  wéi
  jiè
   
  yīn

  suǒ
  shēng
   


  wéi
  jiè
   
  á
  nán
   
  ruò
  yīn
  yǎn
  shēnɡ
     kōng
   


  fēn
  bié
   
  zòng
  yǒu

  shí
   

  jiāng

  yòng
   

  jiàn
  yòu
  fēi
  qīng
  huáng
  chì
  bái
   

  suǒ
  biǎo
  shì
   
  cóng


  jiè
   
  ruò
  yīn

  shēng
   
  kōng


  shí
   

  shí
  yīng
  miè
   
  yún

  shí
  zhī
  shì

  kōng
  xìng
   
  ruò

  biàn
  shí
   


  shí


  xiànɡ
  qiān
  biàn
   

  shí

  qiān
   
  jiè
  cóng


   
  cóng
  biàn

  biàn
   
  jiè
  xiàng


   

  biàn

  héng
   

  cóng

  shēng
   
  yīng

  shí
  zhī

  kōng
  suǒ
  zài
   
  ruò
  jiān
  èr
  zhǒng
   
  yǎn

  gòng
  shēng
   


  zhōng

   


  liǎng

   

  xìnɡ

  luàn
   
  yún

  chéng
  jiè
   
  shì

  dāng
  zhī
   
  yǎn

  wéi
  yuán
   
  shēng
  yǎn
  shí
  jiè
   
  sān
  chù
  dōu

   

  yǎn


   


  jiè
  sān
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   


  yǒu
  rén
   
  láo
  juàn

  mián
   
  shuì
  shú
  biàn
  便

   
  lǎn
  chén


   
  shī

  wéi
  wàng
   
  shì

  diān
  dǎo
  shēng
  zhù

  miè
   


  zhōng
  guī
   

  xiāng

  yuè
   
  chèn

  zhī
  gēn
   
  jiān


  láo
   
  tóng
  shì


  dèng

  láo
  xiàng
   
  yīn

  shēng
   
  miè
  èr
  zhǒng
  wàng
  chén
   

  zhī

  zhōnɡ
   

  cuō
  nèi
  chén
   
  jiàn
  wén

  liú
   
  liú   
  míng
  jué
  zhī
  xìng
   

  jué
  zhī
  xìng
     mèi
  shēng
  miè
  èr
  chén
   

  jìng


   

  shì
   
  á
  nán
   
  dāng
  zhī

  shì
  jué
  zhī
  zhī
  gēn
   
  fēi

  mèi
  lái
   
  fēi
  shēng
  miè
  yǒu
   


  gēn
  chū
   

  fēi
  kōng
  shēng
   


  ɡù
   
  ruò
  cóng

  lái
   
  mèi

  suí
  miè
   
  jiāng

  wéi
  mèi
   

  shēng
  shí
  yǒu
   
  miè

  tóng

   
  lìng
  shuí
  shòu
  miè
   
  ruò
  cóng
  miè
  yǒu
   
  shēng

  miè

   
  shuí
  zhī
  shēng
  zhě
   
  ruò
  cóng
  gēn
  chū
   

  mèi
  èr
  xiānɡ
  suí
  shēn
  kāi

   


  èr

   

  jué
  zhī
  zhě
  tóng

  kōng
  huá
   

  jìng

  xìng
   
  ruò
  cóng
  kōng
  shēng
   

  shì
  kōng
  zhī
   

  guān


   
  shì

  dāng
  zhī
     wànɡ
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
  á
  nán

  rán
   
  chéng

  shènɡ
  zhǐ
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   
  jiàn
  jué

  zhī
   
  yīn

  kōng
  yǒu
   


  jīn
  zhě
  zài

  tuó
  lín
   
  zhāo
  míng

  hūn
   
  shè

  zhōnɡ
  xiāo
   
  bái
  yuè

  guāng
   
  hēi
  yuè
  biàn
  便
  àn
   

  míng
  àn
  děng
  yīn
  jiàn
  fēn

   

  jiàn
  wéi


  míng
  àn
  xiàng
   
  bìng
  tài

  kōng
   
  wéi
  tóng


   
  wéi
  fēi


   
  huò
  tóng
  fēi
  tóng
   
  huò

  fēi

   
  á
  nán
   

  jiàn
  ruò


  míng

  àn  kōng
  yuán


  zhě
   

  míng

  àn
  èr

  xiāng
  wáng
   
  àn
  shí

  mínɡ
   
  míng
  shí
  fēi
  àn
   
  ruò

  àn

   
  míng

  jiàn
  wáng
     míng
   
  àn
  shí
  dāng
  miè
   
  miè

  yún

  jiàn
  míng
  jiàn
  àn
   
  ruò
  míng
  àn
  shū
   
  jiàn

  shēng
  miè
   

  yún

  chéng
   
  ruò

  jiàn
  jīng

  àn

  míng
  fēi


  zhě
   


  míng
  àn  kōng
   
  fēn

  jiàn
  yuán
   
  zuò

  xínɡ
  xiānɡ
   

  míng
   

  àn  kōng
   
  shì
  jiàn
  yuán
  tóng
  guī
  máo

  jiǎo
   
  míng
   
  àn
   

  kōng
  sān
  shì


   
  cóng


  jiàn
   
  míng
  àn
  xiāng
  bèi
   
  yún

  huò
  tóng
   

  sān
  yuán

   
  yún

  huò

   
  fēn
  kōng
  fēn
  jiàn
   
  běn

  biān
  pàn
   
  yún

  fēi
  tóng
   
  jiàn
  àn
  jiàn
  míng
   
  xìng
  fēi
  qiān
  gǎi
   
  yún

  fēi

   

  gèng

  shěn
   
  wēi

  shěn
  xiáng
   
  shěn

  shěn
  guān
   
  míng
  cóng
  tài
  yáng
   
  àn
  suí
  hēi
  yuè
   
  tōng
  shǔ

  kōng
   
  yōng
  guī


   

  shì
  jiàn
  jīng
   
  yīn

  suǒ
  chū
   
  jiàn
  jué
  kōng
  wán
   
  fēi

  fēi

   

  yīng
  jiàn
  jīng

  cónɡ

  chū
   
  ruò
  jiàn
  wén
  zhī
   
  xìng
  yuán
  zhōu
  biàn
   
  běn

  dòng
  yáo
   
  dāng
  zhī

  biān

  dòng

  kōng
   
  bìng

  dòng
  yáo

   
  shuǐ
   
  huǒ
   
  fēng
   
  jūn
  míng
  liù

   
  xìng
  zhēn
  yuán
  rónɡ
   
  jiē

  lái
  zàng
   
  běn

  shēng
  miè
   
  á
  nán
   

  xìng
  chén
  lún
     zhī
  jiàn
  wén
  jué
  zhī
  běn

  lái
  zàng
   

  dāng
  guān

  jiàn
  wén
  jué
  zhī
  wéi
  shēnɡ
  wéi
  miè
   
  wéi
  tóng
  wéi

   
  wéi
  fēi
  shēng
  miè
   
  wéi
  fēi
  tóng

   

  zēng

  zhī

  lái
  zàng
  zhōng
   
  xìng
  jiàn
  jué
  míng
   
  jué
  jīng
  míng
  jiàn
   
  qīnɡ
  jìnɡ
  běn
  rán
   
  zhōu
  biàn

  jiè
   
  suí
  zhòng
  shēng
  xīn
  yīng
  suǒ
  zhī
  liàng
   


  jiàn
  gēn
   
  jiàn
  zhōu

  jiè
   
  tīng
   
  xiù
   
  cháng
   
  chù
   
  jué
  chù
   
  jué
  zhī
   
  miào

  yíng
  rán
   
  biàn
  zhōu

  jiè
   
  yuán
  mǎn
  shí

   
  nìng
  yǒu
  fāng
  suǒ
   
  xún


  xiàn
   
  shì
  jiān

  zhī
   
  huò
  wéi
  yīn
  yuán


  rán
  xìng
   
  jiē
  shì
  shí
  xīn
  fēn
  bié

  duó
   
  dàn
  yǒu
  yán
  shuō
   
  dōu

  shí

   
 • 
   
   
   
  jiāng

  shēn
  xīn
  fèng
  chén
  chà
   
  shì

  míng
  wéi
  bào

  ēn
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   


  yǒu
  rén
   

  chù


   
  chù
  jiǔ
  chéng
  láo
     zhōng
  wén
  yǒu
  lěng
  chù
   
  yīn
  chù
  fēn
  bié
  tōng


  shí
   

  shì
  nǎi
  zhì
  zhū
  xiāng
  chòu

   
  jiān


  láo
   
  tóng
  shì


  dèng

  láo
  xiàng
   
  yīn

  tōng
   

  èr
  zhǒng
  wàng
  chén
   

  wén

  zhōnɡ
   


  chén
  xiàng
   
  míng
  xiù
  wén
  xìng
   

  wén


  tōng

  èr
  chén
   

  jìng


   
  dāng
  zhī
  shì
  wén
   
  fēi
  tōng

  lái
   
  fēi

  gēn
  chū
   


  kōng
  shēng
   


  ɡù
   
  ruò
  cóng
  tōng
  lái
   


  wén
  miè
   
  yún

  zhī

   

  yīn

  yǒu
   
  tōnɡ


  wén
   
  yún


  míng
  xiāng
  chòu
  děng
  chù
   
  ruò
  cóng
  gēn
  shēng
   


  tōng

   

  shì
  wén

   
  běn


  xìng
   
  ruò
  cóng
  kōng
  chū
   
  shì
  wén

  dāng
  huí
  xiù


   
  kōng

  yǒu
  wén
   

  guān


   
  shì

  dāng
  zhī
     wànɡ
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
  yuàn
  jīn

  guǒ
  chéng
  bǎo
  wáng
   
  huán


  shì
  héng
  shā
  zhòng
   
 • 
   
   
   
  xiāo


  亿
  jié
  diān
  dǎo
  xiǎng
   


  sēng

  huò

  shēn
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   
  yòu

  suǒ
  míng
   
  shé
  wèi
  wéi
  yuán
   
  shēng

  shé
  shí
   

  shí
  wéi

  yīn
  shé
  suǒ
  shēng
   

  shé
  wéi
  jiè
   
  yīn
  wèi
  suǒ
  shēng
   

  wèi
  wéi
  jiè
   
  á
  nán
   
  ruò
  yīn
  shé
  shēng
   

  zhū
  shì
  jiān
  gān
  zhe
   

  méi
   
  huáng
  lián
   
  shí
  yán
   

  xīn
   
  jiāng
   
  guì
  dōu

  yǒu
  wèi
   


  cháng
  shé
  wéi
  tián
  wéi

   
  ruò
  shé
  xìng

   
  shuí
  lái
  cháng
  shé
   
  shé


  cháng
   
  shú
  wéi
  zhī
  jué
   
  shé
  xìng
  fēi

   
  wèi


  shēng
   
  yún


  jiè
   
  ruò
  yīn
  wèi
  shēng
   
  shí

  wéi
  wèi
   
  tóng

  shé
  gēn
   
  yīng


  cháng
   
  yún

  shí
  zhī
  shì
  wèi
  fēi
  wèi
   
  yòu

  qiè
  wèi
  fēi


  shēng
   
  wèi

  duō
  shēng
   
  shí
  yīng
  duō

   
  shí

  ruò

   


  wèi
  shēng
   
  xián
  dàn
  gān
  xīn  shēng
   
  zhū
  biàn

  xiānɡ
  tónɡ
  wéi

  wèi
  yīng

  fēn
  bié
   
  fēn
  bié


   


  míng
  shí
   
  yún


  míng
  shé
  wèi
  shí
  jiè
   

  yīng

  kōng
  shēng

  xīn
  shí
   
  shé
  wèi


   


  shì
  zhōnɡ
  yuán


  xìng
   
  yún

  jiè
  shēng
   
  shì

  dāng
  zhī
   
  shé
  wèi
  wéi
  yuán
   
  shēng
  shé
  shí
  jiè
   
  sān
  chù
  dōu

   

  shé

  wèi

  shé
  jiè
  sān
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   


  yǒu
  rén
   

  liǎng
  shǒu
  zhǐ  ěr
   
  ěr
  ɡēn
  láo

   
  tóu
  zhōng
  zuò
  shēnɡ
   
  jiān
  ěr

  láo
   
  tóng
  shì


  dèng

  láo
  xiàng
   
  yīn

  dòng
   
  jìng
  èr
  zhǒng
  wàng
  chén
   

  wén

  zhōnɡ
   


  chén
  xiàng
   
  míng
  tīnɡ
  wén
  xìng
   

  wén


  dòng
  jìng
  èr
  chén
   

  jìng


   

  shì
   
  á
  nán
   
  dāng
  zhī
  shì
  wén
   
  fēi
  dòng
  jìng
  lái
   
  fēi

  gēn
  chū
   


  kōng
  shēng
   


  ɡù
   
  ruò
  cóng
  jìng
  lái
   
  dòng

  suí
  miè
   
  yīng
  fēi
  wén
  dòng
   
  ruò
  cóng
  dòng
  lái
   
  jìng

  suí
  miè
   
  yīng

  jué
  jìng
   
  ruò
  cóng
  gēn
  shēng
   


  dòng
  jìng
   

  shì
  wén

   
  běn


  xìng
   
  ruò

  kōng
  chū
   
  yǒu
  wén
  chéng
  xìng
   

  fēi

  kōng
   
  yòu
  kōng

  wén
   

  guān


   
  shì

  dāng
  zhī
   
  ěr


  wànɡ
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   
  yòu

  suǒ
  míng
   


  wéi
  yuán
   
  shēng


  shí
   

  shí
  wéi

  yīn

  suǒ
  shēng
   


  wéi
  jiè
   
  yīn

  suǒ
  shēng
   


  wéi
  jiè
   
  á
  nán
   
  ruò
  yīn

  shēng
     zhōng

  yǒu
  suǒ


  míng


   
  ruò

  qián

   


  suǒ
  shēng
   

  yuán

  xíng
   
  shí
  jiāng

  yòng
   
  yòu

  shí
  xīn

  zhū

  liáng
   
  jiān
  liǎo
  bié
  xìng
   
  wéi
  tóng
  wéi

   
  tónɡ   
  yún

  suǒ
  shēng
     tóng
   
  yīng

  suǒ
  shí
   
  ruò

  suǒ
  shí
   
  yún


  shēng
   
  ruò
  yǒu
  suǒ
  shí
   
  yún

  shí

   
  wéi
  tóng


  èr
  xìng

  chénɡ
   
  jiè
  yún


   
  ruò
  yīn

  shēng
   
  shì
  jiān
  zhū
  chén
   

  ɡuān  zhū
  shēng

   
  xiāng

   
  wèi  chù

   
  xiāng
  zhuàng
  fēn
  mínɡ
   

  duì

  gēn
   
  fēi

  suǒ
  shè
   

  shí
  jué
  dìnɡ  shēng
   
  jīn


  ɡuān
     zhuàng
   
  ruò


  kōng
   
  dòng
  jìng
   
  tōng

   


   
  shēng
  miè
   
  yuè

  zhū
  xiàng
   
  zhōng

  suǒ

   
  shēng


  kōng
  zhū

  děng
  shēng
   
  miè


  kōng
  zhū

  děng
  miè
   
  suǒ
  yīn


   
  yīn
  shēng
  yǒu
  shí
   
  zuò

  xínɡ
  xiānɡ
   
  xiāng
  zhuàng

  yǒu
   
  jiè
  yún

  shēng
   
  shì

  dāng
  zhī
   


  wéi
  yuán
   
  shēng

  shí
  jiè
   
  sān
  chù
  dōu

   


  jiè
  sān
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   


  suǒ
  yán
   

  míng
  shì
  jiān
  zhǒnɡ
  zhǒnɡ
  biàn
  huà
   
  á
  nán
   
  ruò


  xìng

  fēi


   


  néng

  zhū


  huò
   
  yóu


  kōng


  zhū

   
  ruò


  zhě
   
  tóng

  biàn
  huà
   
  shǐ
  zhōng
  xiāng
  chéng
   
  shēng
  miè
  xiāng

   
  shēng


  shēnɡ
   
  shēng
  shēnɡ


   

  xuán
  huǒ
  lún
   
  wèi
  yǒu
  xiū

   
  á
  nán
   

  shuǐ
  chéng
  bīng
   
  bīng
  huán
  chéng
  shuǐ
   
 • 
   
   
   
  á
  nán
  bái

  yán
   
   
  shì
  zūn
   

  lái
  cháng
  shuō


  yīn
  yuán
   

  qiè
  shì
  jiān
  zhǒnɡ
  zhǒnɡ
  biàn
  huà
   
  jiē
  yīn

  míng
   
  yún


  lái
   
  yīn
  yuán
   

  rán
   
  èr

  pái
  bìn
   

  jīn

  zhī


  suǒ
  shǔ
   
  wéi
  chuí
  āi
  mǐn
   
  kāi
  shì
  zhònɡ
  shēnɡ
   
  zhōng
  dào
  liǎo

   


  lùn

   
   
 • 
   
   
   

  qǐng
  shì
  zūn
  wéi
  zhènɡ
  mínɡ
   

  zhuó
  è
  shì
  shì
  xiān

   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   
  yòu

  suǒ
  míng
   

  xiāng
  wéi
  yuán
   
  shēng


  shí
   

  shí
  wéi

  yīn

  suǒ
  shēng
   


  wéi
  jiè
   
  yīn
  xiāng
  suǒ
  shēng
   

  xiāng
  wéi
  jiè
   
  á
  nán
   
  ruò
  yīn

  shēng
   


  xīn
  zhōng


  wéi

   
  wéi

  ròu
  xíng
  shuāng
  zhǎo
  zhī
  xiàng
   
  wéi

  xiù
  zhī
  dòng
  yáo
  zhī
  xìng
   
  ruò

  ròu
  xíng
   
  ròu
  zhì
  nǎi
  shēn
   
  shēn
  zhī

  chù
   
  míng
  shēn
  fēi

   
  míng
  chù

  chén
   

  shàng

  mínɡ
   
  yún


  jiè
   
  ruò

  xiù
  zhī
   
  yòu

  xīn
  zhōng


  wéi
  zhī
   

  ròu
  wéi
  zhī
   

  ròu
  zhī
  zhī
  yuán
  chù
  fēi

   

  kōng
  wéi
  zhī
   
  kōng


  zhī
   
  ròu
  yīng
  fēi
  jué
   

  shì

  yīng

  kōng
  shì

   

  shēn
  fēi
  zhī
   
  jīn

  á
  nán
  yīng

  suǒ
  zài
   

  xiāng
  wéi
  zhī
   
  zhī

  shǔ
  xiāng
   
   
  ruò
  xiāng
  chòu


  shēng


   


  xiāng
  chòu
  èr
  zhǒng
  liú


  shēng
   

  lán

  zhān
  tán

  èr


  lái
   


  xiù

   
  wéi
  xiāng
  wéi
  chòu
   
  chòu

  fēi
  xiāng
   
  xiāng
  yīng
  fēi
  chòu
   
  ruò
  xiāng
  chòu
  èr

  néng
  wén
  zhě
     rén
  yīng
  yǒu
  liǎng

   
  duì

  wèn
  dào
  yǒu
  èr
  á
  nán
   
  shuí
  wéi


   
  ruò

  shì

   
  xiāng
  chòu

  èr
   
  chòu

  wéi
  xiāng
   
  xiāng

  chéng
  chòu
   
  èr
  xìng

  yǒu
   
  jiè
  cóng
  shuí

   
  ruò
  yīn
  xiāng
  shēng
   
  shí
  yīn
  xiāng
  yǒu
   

  yǎn
  yǒu
  jiàn
   

  néng
  guān
  yǎn
   
  yīn
  xiāng
  yǒu

   
  yīng

  zhī
  xiāng
   
  ——
  zhī

  fēi
  shēng
   

  zhī
  fēi
  shí
   
  xiāng
  fēi
  zhī
  yǒu
   
  xiāng
  jiè

  chénɡ
   
  ——
  shí

  zhī
  xiāng
   
  yīn
  jiè

  fēi
  cóng
  xiāng
  jiàn

   


  zhōnɡ
  jiān
   

  chénɡ
  nèi
  wài
   

  zhū
  wén
  xìng

  jìng

  wànɡ
   
  shì

  dāng
  zhī
   

  xiāng
  wéi
  yuán
   
  shēng

  shí
  jiè
   
  sān
  chù
  dōu

     xiāng

  xiāng
  jiè
  sān
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   
  yòu

  suǒ
  míng
   
  shēn
  chù
  wéi
  yuán
   
  shēng

  shēn
  shí
   

  shí
  wéi

  yīn
  shēn
  suǒ
  shēng
   

  shēn
  wéi
  jiè
   
  yīn
  chù
  suǒ
  shēng
   

  chù
  wéi
  jiè
   
  á
  nán
   
  ruò
  yīn
  shēn
  shēng
   
  èr
  jué
  guān
  yuán
   
  shēn

  suǒ
  shí
   
  ruò
  yīn
  chù
  shēng
     shēn
   
  shuí
  yǒu
  fēi
  shēn
  zhī


  zhě
   
  á
  nán
   


  chù
  zhī
   
  shēn
  zhī
  yǒu
  chù
   
  zhī
  shēn

  chù
   
  zhī
  chù

  shēn
   

  chù
  fēi
  shēn
   

  shēn
  fēi
  chù
   
  shēn
  chù
  èr
  xiàng
  yuán

  chù
  suǒ
   

  shēn

  wéi
  shēn


  xìnɡ
   

  shēn

  shì

  kōng
  děng
  xiàng
   
  nèi
  wài

  chénɡ
   
  zhōng
  yún


   
  zhōng   
  nèi
  wài
  xìng
  kōng
   


  shí
  shēng
   
  cóng
  shuí

  jiè
   
  shì

  dāng
  zhī
   
  shēn
  chù
  wéi
  yuán
   
  shēnɡ
  shēn
  shí
  jiè
   
  sān
  chù
  dōu

   

  shēn

  chù

  shēn
  jiè
  sān
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   
  shuǐ
  xìnɡ

  dìng
   
  liú


  hénɡ
   

  shì
  luó
  chéng
   
  jiā

  luó
  xiān
   
  zhuó
  jiā
  luó
  xiān


  tóu  duō
  děng
  zhū

  huàn
  shī
   
  qiú
  tài
  yīn
  jīng
  yòng

  huàn
  yào
   
  shì
  zhū
  shī
  děng
   

  bái
  yuè
  zhòu
   
  shǒu
  zhí
  fānɡ
  zhū
   
  chéng
  yuè
  zhōng
  shuǐ
   

  shuǐ
  wéi

  cóng
  zhū
  zhōng
  chū
   
  kōng
  zhōng

  yǒu
   
  wéi
  cóng
  yuè
  lái
   
  á
  nán
   
  ruò
  cóng
  yuè
  lái
   
  shàng
  néng
  yuǎn
  fānɡ
  lìng
  zhū
  chū
  shuǐ
   
  suǒ
  jīng
  lín

  jiē
  yīng

  liú
   
  liú


  dài
  fānɡ
  zhū
  suǒ
  chū
   

  liú
   
  míng
  shuǐ
  fēi
  cóng
  yuè
  jiàng
   
  ruò
  cóng
  zhū
  chū
   


  zhū
  zhōnɡ
  chánɡ
  yīng
  liú
  shuǐ
   

  dài
  zhōnɡ
  xiāo
  chéng
  bái
  yuè
  zhòu
   
  ruò
  cóng
  kōng
  shēng
   
  kōng
  xìng

  biān
   
  shuǐ
  dāng


   
  zòng
  rén

  tiān
  jiē
  tóng
  tāo

   
  yún


  yǒu
  shuǐ

  kōng
  xíng
   

  gèng

  ɡuān
   
  yuè
  cóng
  tiān
  zhì
   
  zhū
  yīn
  shǒu
  chí
   
  chéng
  zhū
  shuǐ
  pán
  běn
  rén

  shè
   
  shuǐ
  cóng

  fāng
  liú
  zhù


   
  yuè
  zhū
  xiāng
  yuǎn
   
  fēi

  fēi

   

  yīng
  shuǐ
  jīng

  cónɡ

  yǒu
   

  shàng

  zhī

  lái
  zàng
  zhōng
   
  xìng
  shuǐ
  zhēn
  kōng
   
  xìng
  kōng
  zhēn
  shuǐ
   
  qīnɡ
  jìnɡ
  běn
  rán
   
  zhōu
  biàn

  jiè
   
  suí
  zhòng
  shēng
  xīn
  yīng
  suǒ
  zhī
  liàng
   

  chù
  zhí
  zhū
   

  chù
  shuǐ
  chū
   
  biàn

  jiè
  zhí
   
  mǎn

  jiè
  shēng
   
  shēng
  mǎn
  shì
  jiān
   
  nìng
  yǒu
  fāng
  suǒ
   
  xún


  xiàn
   
  shì
  jiān

  zhī
   
  huò
  wéi
  yīn
  yuán


  rán
  xìng
   
  jiē
  shì
  shí
  xīn
  fēn
  bié

  duó
   
  dàn
  yǒu
  yán
  shuō
   
  dōu

  shí

   
 • 
   
   
   
   


   
  á
  nán
   
  yún

  shí

  jiè
  běn

  lái
  zàng
  miào
  zhēn

  xìng
   
 • 
   
   
   
   
  miào
  zhàn
  zǒng
  chí

  dòng
  zūn
   
  shǒu
  léng
  yán
  wáng
  shì

  yǒu
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   

  yòu
  xiù


  zhōng
  zhān
  tán
   

  xiāng
  ruò

  rán


  zhū
   
  shì
  luó

  chéng

  shí

  nèi
   
  tóng
  shí
  wén

   


  yún

   

  xiāng
  wéi

  shēng
  zhān
  tán

   
  shēng   
  wéi
  shēnɡ

  kōng
   
  á
  nán
   
  ruò


  xiāng
   
  shēng   
  chēng

  suǒ
  shēng
   
  dāng
  cóng

  chū
   

  fēi
  zhān
  tán
   
  yún


  zhōng
  yǒu
  zhān
  tán

   
  chēng

  wén
  xiāng
   
  dāng   

  zhōng
  chū
  xiāng
   
  shuō
  wén
  fēi

   
  ruò
  shēng

  kōng
   
  kōng
  xìng
  cháng
  héng
   
  xiāng
  yīng
  cháng
  zài
   

  jiè

  zhōng
  ruò   
  ruò
  shēng


   


  xiāng
  zhì
  yīn
  ruò
  chéng
  yān
   
  ruò


  wén
   

  méng
  yān

   

  yān
  ténɡ
  kōnɡ
  wèi

  yáo
  yuǎn
   

  shí

  nèi
  yún


  wén
   
  shì

  dāng
  zhī
   
  xiāng


  wén
   


  chù
  suǒ
   

  xiù

  xiāng
   
  èr
  chù

  wànɡ
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
   

  guān

  xìng
   

  wéi


   

  wéi
  wēi
  chén
   
  zhì
  lín

  chén
     wēi

  biān

  xiàng
   

  fēn
  suǒ
  chéng
   
  gèng

  lín

   

  shí
  kōng
  xìng
   
  á
  nán
   
  ruò

  lín


  chéng

  kōng
   
  dāng
  zhī

  kōng
  chū
  shēng

  xiànɡ
   

  jīn
  wèn
  yán
   
  yóu   
  chū
  shēnɡ
  shì
  jiān
  zhū
  biàn
  huà
  xiàng
   

  qiě
  guān


  lín

  chén
   
  yòng


  kōng


  ér
  yǒu
   

  yīng
  lín


  chénɡ
  lín

   
  yòu
  lín

  chén


  kōng
  zhě
   
  yòng


  xiànɡ

  chénɡ

  kōng
   
  ruò


  shí
   


  fēi
  kōng
   
  ruò
  kōng

  shí
   

  kōng
  fēi

   
  ——

  yóu


   
  kōng
  yún


   

  yuán

  zhī

  lái
  zàng
  zhōng
   
  xìng

  zhēn
  kōng
   
  xìng
  kōng
  zhēn

   
  qīnɡ
  jìnɡ
  běn
  rán
   
  zhōu
  biàn

  jiè
   
  suí
  zhòng
  shēng
  xīn
  yīng
  suǒ
  zhī
  liàng
   
  xún


  xiàn
   
  shì
  jiān

  zhī
   
  huò
  wéi
  yīn
  yuán


  rán
  xìng
   
  jiē
  shì
  shí
  xīn
  fēn
  bié

  duó
   
  dàn
  yǒu
  yán
  shuō
   
  dōu

  shí

   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   


  yǒu
  rén
   

  shé
  shì
  wěn
   
  shú
  shì
  lìng
  láo
   

  rén
  ruò
  bìng
   

  yǒu

  wèi
   

  bìng
  zhī
  rén
   
  wēi
  yǒu
  tián
  chù
   
  yóu
  tián


   
  xiǎn

  shé
  gēn
   

  dòng
  zhī
  shí
   
  dàn
  xìng
  cháng
  zài
   
  jiān
  shé

  láo
   
  tóng
  shì


  dèng

  láo
  xiàng
   
  yīn
  tián

   
  dàn
  èr
  zhǒng
  wàng
  chén
   

  zhī

  zhōnɡ
   


  chén
  xiàng
   
  míng
  zhī
  wèi
  xìng
   

  zhī
  wèi
  xìng
   


  tián


  dàn
  èr
  chén
   

  jìng


   

  shì
   
  á
  nán
   
  dāng
  zhī

  shì
  cháng

  dàn
  zhī
   
  fēi
  tián

  lái
   
  fēi
  yīn
  dàn
  yǒu
   
  yòu
  fēi
  gēn
  chū
   


  kōng
  shēng
   


  ɡù
   
  ruò
  tián

  lái
   
  dàn

  zhī
  miè
   
  yún

  zhī
  dàn
   
  ruò
  cóng
  dàn
  chū
   
  tián

  zhī
  wáng
   

  yún

  zhī
  tián

  èr
  xiàng
   
  ruò
  cóng
  shé
  shēng
   


  tián
  dàn  chén
   

  zhī
  wèi
  gēn
   
  běn


  xìng
   
  ruò

  kōng
  chū
   

  kōng

  wèi
   
  fēi

  kǒu
  zhī
   
  yòu
  kōng

  zhī
   

  guān


   
  shì

  dāng
  zhī
   
  shé


  wànɡ
   
  běn
  fēi
  yīn
  yuán
   
  fēi

  rán
  xìng
   
 • 
   
   
   
   
  á
  nán
   
  kōng
  xìng

  xíng
   
  yīn

  xiǎn

   

  shì
  luó
  chéng


  yáo
  chù
   
  zhū
  chà

  zhǒng


  luó
  mén
   

  shè
   
  shǒu
  tuó
  jiān

  luó
  duò
   
  zhān
  tuó
  luó
  děng
   
  xīn

  ān

   
  záo
  jǐng
  qiú
  shuǐ
   
  chū


  chǐ
   

  zhōng

  yǒu

  chǐ

  kōng
   

  shì
  nǎi
  zhì
  chū


  zhàng
   
  zhōnɡ
  jiān
  hái


  zhàng

  kōng
   

  kōng
  qiǎn
  shēn
  suí
  chū
  duō
  shǎo
   

  kōng
  wéi
  dāng
  yīn

  suǒ
  chū
   
  yīn
  záo
  suǒ
  yǒu
   

  yīn

  shēng
   
  á
  nán
   
  ruò


  kōng

  yīn

  shēng
   
  wèi
  záo

  qián
     ài
   
  wéi
  jiàn


  jiǒng

  tōng

   
  ruò
  yīn

  chū
   


  chū
  shí
   
  yīng
  jiàn
  kōng

   
  ruò

  xiān
  chū
   

  kōng

  zhě
   
  yún


  kōng
  yīn

  ér
  chū
   
  ruò

  chū

   

  yīng
  kōng

  yuán


  yīn
     tóng
   


  chū
  shí
   
  kōng


  chū
   
  ruò
  yīn
  záo
  chū
   

  záo
  chū
  kōng
   
  yīng
  fēi
  chū

   

  yīng
  záo
  chū
   
  záo

  chū

   
  yún

  jiàn
  kōng
   

  gēng
  shěn

   

  shěn

  ɡuān
   
  záo
  zòng
  rén
  shǒu
  suí
  fāng
  yùn
  zhuǎn
   

  yīn


   

  shì

  kōng
   
  yīn

  suǒ
  chū
   
  záo
  kōng

  shí

  xiāng
  wéi
  yòng
   
  fēi

  fēi

   

  yīng

  kōng
   

  cónɡ

  chū
   
  ruò


  kōng
   
  xìng
  yuán
  zhōu
  biàn
   
  běn

  dòng
  yáo
   
  dāng
  zhī
  xiàn
  qián

   
  shuǐ
   
  huǒ
   
  fēng
   
  jūn
  míng


   
  xìng
  zhēn
  yuán
  rónɡ
   
  jiē

  lái
  zàng
   
  běn

  shēng
  miè
   
  á
  nán
   

  xīn
  hūn

   
  yuán

  lái
  zàng
   
  dāng
  guān

  kōng
  wéi
  chū
   
  wéi

   
  wéi
  fēi
  chū

   

  quán

  zhī

  lái
  zàng
  zhōng
   
  xìng
  jué
  zhēn
  kōng
   
  xìng
  kōng
  zhēn
  jué
   
  qīnɡ
  jìnɡ
  běn
  rán
   
  zhōu
  biàn

  jiè
   
  suí
  zhòng
  shēng
  xīn
  yīng
  suǒ
  zhī
  liàng
   
  á
  nán
   


  jǐng
  kōng
   
  kōng
  shēng

  jǐng
   
  shí
  fāng

  kōng  shì
   
  yuán
  mǎn
  shí
  fāng
   
  nìng
  yǒu
  fāng
  suǒ
   
  xún


  xiàn
   
  shì
  jiān

  zhī
   
  huò
  wéi
  yīn
  yuán


  rán
  xìng
   
  jiē
  shì
  shí
  xīn
  fēn
  bié

  duó
   
  dàn
  yǒu
  yán
  shuō
   
  dōu

  shí

   
  • 
    
    
    
    


    
   á
   nán
    
   yún

   liù


   běn

   lái
   zàng
   miào
   zhēn

   xìng
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
    
   á
   nán

   zhū

   zhònɡ
    
   méng


   lái
   wēi
   miào
   kāi
   shì
    
   shēn
   xīn
   dànɡ
   rán
    


   ɡuà
   ài
    
   shì
   zhū

   zhònɡ
       zhī
    
   xīn
   biàn
   shí
   fāng
    
   jiàn
   shí
   fāng
   kōng
    

   guān
   shǒu
   zhōng
   suǒ
   chí


    

   qiè
   shì
   jiān
   zhū
   suǒ
   yǒu

    
   jiē   miào
   míng
   yuán
   xīn
    
   xīn
   jīng
   biàn
   yuán
    
   hán
   guǒ
   shí
   fāng
    
   fǎn
   guān


   suǒ
   shēng
   zhī
   shēn
    
   yóu

   shí
   fāng

   kōng
   zhī
   zhōng
   chuī

   wēi
   chén
    
   ruò
   cún
   ruò
   wáng
    

   zhàn

   hǎi
   liú


   ōu
    

   miè

   cónɡ
    
   liǎo
   rán

   zhī
    
   huò
   běn
   miào
   xīn
    
   cháng
   zhù

   miè
    

   f6

   zhǎng
    

   wèi
   cénɡ
   yǒu
    


   lái
   qián
    
   shuō

   zàn

    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    

   cháng
   chén
   zhāo

   shǒu

   tóu
    


   yún

    


   suǒ
   zhī
    
   shuí
   wéi
   néng
   chù
    
   néng
   wéi
   zài
   shǒu
    
   wéi

   zài
   tóu
    
   ruò
   zài

   shǒu
    
   tóu


   zhī
    
   yún

   chéng
   chù
    
   ruò
   zài

   tóu
    
   shǒu


   yòng
    
   yún

   míng
   chù
    
   ruò


   yǒu
    


   á
   nán
   yīng
   yǒu
   èr
   shēn
    
   ruò
   tóu

   shǒu

   chù
   suǒ
   shēng
    

   shǒu

   tóu
    
   dāng
   wéi


    
   ruò


   zhě
    
   chù


   chénɡ
    
   ruò
   èr

   zhě
    
   chù
   shuí
   wéi
   zài
    
   zài
   néng
   fēi
   suǒ
    
   zài
   suǒ
   fēi
   néng
    

   yīng

   kōng


   chéng
   chù
    
   shì

   dāng
   zhī
    
   jué
   chù

   shēn
    


   chù
   suǒ
    

   shēn

   chù
    
   èr


   wànɡ
    
   běn
   fēi
   yīn
   yuán
    
   fēi

   rán
   xìng
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    


   yǒu
   rén
    


   lěng
   shǒu
   chù


   shǒu
    
   ruò
   lěng
   shì
   duō
    

   zhě
   cóng
   lěng
    
   ruò

   gōng
   shèng
    
   lěng
   zhě
   chéng

    

   shì   jué
   zhī
   chù
    
   xiǎn


   zhī
    
   shè
   shì
   ruò
   chéng
    
   yīn

   láo
   chù
    
   jiān
   shēn

   láo
    
   tóng
   shì


   dèng

   láo
   xiàng
    
   yīn


    

   èr
   zhǒng
   wàng
   chén
    

   jué

   zhōnɡ
    


   chén
   xiàng
    
   míng
   zhī
   jué
   xìng
    

   zhī
   jué

    
   wéi
   shùn
   èr
   chén
    

   jìng


    

   shì
    
   á
   nán
    
   dāng
   zhī
   shì
   jué
    
   fēi


   lái
    
   fēi
   wéi
   shùn
   yǒu
    


   gēn
   chū
    
   yòu
   fēi
   kōng
   shēng
    


   ɡù
    
   ruò

   shí
   lái
    

   dāng

   miè
    
   yún

   jué

    
   wéi
   shùn
   èr
   xiàng   shì
    
   ruò
   cóng
   gēn
   chū
    
   wéi
   shùn

   xiàng
    


   shēn
   zhī
    
   yuán


   xìng
    


   kōng
   chū
    
   kōng

   zhī
   jué
    

   guān


    
   shì

   dāng
   zhī
    
   shēn


   wànɡ
    
   běn
   fēi
   yīn
   yuán
    
   fēi

   rán
   xìng
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    

   cháng
   èr
   shí
    
   zhòng
   zhōng
   chí

    

   jiān
   huò


   lào
    


    
   míng
   wéi
   shàng
   wèi
    


   yún

    

   wèi
   wéi

   shēng

   kōng
   zhōng
    
   shēng

   shé
   zhōng
    
   wéi
   shēnɡ
   shí
   zhōng
    
   á
   nán
    
   ruò


   wèi
   shēng


   shé
    
   zài

   kǒu
   zhōng
   zhǐ
   yǒu

   shé
    

   shé
   ěr
   shí

   chéng

   wèi
    

   hēi
   shí

    
   yīng

   tuī

    
   ruò

   biàn

    

   míng
   zhī
   wèi
    
   ruò
   biàn

   zhě
    
   shé
   fēi
   duō

    
   yún

   duō
   wèi
    

   shé
   zhī
   zhī
    
   ruò
   shēng

   shí
    
   shí
   fēi
   yǒu
   shí
    
   yún


   zhī
    
   yòu
   shí

   zhī
    

   tóng

   shí
    
    
   míng
   wèi
   zhī
   zhī
    
   ruò
   shēng

   kōng
    

   dàn

   kōng
    
   dāng
   zhī

   wèi
       kōng
   ruò
   zuò
   xián
   wèi
    

   xián

   shé
    

   xián

   miàn
    


   jiè
   rén
   tóng

   hǎi

    

   cháng
   shòu
   xián
    
   liǎo

   zhī
   dàn
    
   ruò

   shí
   dàn
    


   jué
   xián
    


   suǒ
   zhī
    
   yún

   míng
   wèi
    
   shì

   dāng
   zhī
    
   wèi
   shé

   cháng
    


   chù
   suǒ
    

   cháng

   wèi
    
   èr


   wànɡ
    
   běn
   fēi
   yīn
   yuán
    
   fēi

   rán
   xìng
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    
   shí
   xìng

   yuán
    
   yīn

   liù
   zhǒng
   gēn
   chén
   wàng
   chū
    

   jīn
   biàn
   guān

   huì
   shèng
   zhòng
   yòng

   xún

    


   zhōu
   shì
   dàn

   jìng
   zhōng

   bié
   fēn

    

   shí

   zhōng


   biāo
   zhǐ
    

   shì
   wén
   shū
    


   lóu

    


   jiàn
   lián
    
    

   shè


    

   shí
   liǎo
   zhī
    
   wéi
   shēnɡ

   jiàn
    
   wéi
   shēnɡ

   xiàng
    
   wéi
   shēnɡ

   kōng
    
   wéi

   suǒ
   yīn

   rán
   ér
   chū
    
   á
   nán
    
   ruò

   shí
   xìng
   shēng

   jiàn
   zhōng
    


   mínɡ
   àn   kōng
    

   zhǒng


    
   yuán


   jiàn
    
   jiàn
   xìng
   shàng

    
   cóng


   shí
    
   ruò

   shí
   xìng
   shēng

   xiàng
   zhòng
    

   cóng
   jiàn
   shēng
    


   jiàn
   míng
    


   jiàn
   àn
    
   míng
   àn

   zhǔ
       kōng
    

   xiāng
   shàng

    
   shí
   cóng


    
   ruò
   shēng

   kōng
    
   fēi
   xiàng
   fēi
   jiàn
    
   fēi
   jiàn

   biàn
    


   néng
   zhī
   míng
   àn

   kōng
    
   fēi
   xiàng
   miè
   yuán
    
   jiàn
   wén
   jué
   zhī

   chù
   ān

    
   chǔ

   èr
   fēi
    
   kōng

   tóng

    
   yǒu
   fēi
   tóng

    
   zòng


   shí
    


   fēn
   bié
    
   ruò

   suǒ
   yīn

   rán
   ér
   chū
       zhōng
   bié
   shí
   mínɡ
   yuè
    

   gèng

   xiáng
    
   wēi

   xiáng
   shěn
    
   jiàn
   tuō

   jīng
    
   xiāng
   tuī
   qián
   jìng
    

   zhuàng
   chéng
   yǒu
    

   xiāng
   chéng

    

   shì
   shí
   yuán
   yīn

   suǒ
   chū
    
   shí
   dòng
   jiàn
   chéng
   fēi

   fēi

    
   wén
   tīnɡ
   jué
   zhī   shì
    

   yīng
   shí
   yuán

   cónɡ

   chū
    
   ruò

   shí
   xīn
   běn

   suǒ
   cóng
    
   dāng
   zhī
   liǎo
   bié
   jiàn
   wén
   jué
   zhī
    
   yuán
   mǎn
   zhàn
   rán
    
   xìng
   fēi
   cóng
   suǒ
    
   jiān


   kōng
    

    
   shuǐ
    
   huǒ
    
   fēng
    
   jūn
   míng


    
   xìng
   zhēn
   yuán
   rónɡ
    
   jiē

   lái
   zàng
    
   běn

   shēng
   miè
    
   á
   nán
    

   xīn


    


   jiàn
   wén

   míng
   liǎo
   zhī
   běn

   lái
   zàng
    

   yīng
   guān

   liù
   chù
   shí
   xīn
    
   wéi
   tóng
   wéi

    
   wéi
   kōng
   wéi
   yǒu
    
   wéi
   fēi
   tóng

    
   wéi
   fēi
   kōng
   yǒu
    

   yuán

   zhī

   lái
   zàng
   zhōng
    
   xìng
   shí
   míng
   zhī
    
   jué
   míng
   zhēn
   shí
    
   miào
   jué
   zhàn
   rán
    
   biàn
   zhōu

   jiè
    
   hán

   shí

    
   nìng
   yǒu
   fāng
   suǒ
    
   xún


   xiàn
    
   shì
   jiān

   zhī
    
   huò
   wéi
   yīn
   yuán


   rán
   xìng
    
   jiē
   shì
   shí
   xīn
   fēn
   bié

   duó
    
   dàn
   yǒu
   yán
   shuō
    
   dōu

   shí

    
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
    
   yòu

   suǒ
   míng
    
   ěr
   shēng
   wéi
   yuán
    
   shēng

   ěr
   shí
    

   shí
   wéi

   yīn
   ěr
   suǒ
   shēng
    

   ěr
   wéi
   jiè
    
   yīn
   shēng
   suǒ
   shēng
    

   shēng
   wéi
   jiè
    
   á
   nán
    
   ruò
   yīn
   ěr
   shēng
    
   dòng
   jìng
   èr
   xiàng


   xiàn
   qián
    
   gēn

   chénɡ
   zhī
    


   suǒ
   zhī
    
   zhī
   shàng

   chénɡ
    
   shí

   xíng
   mào
    
   ruò

   ěr
   wén
    

   dòng
   jìng

    
   wén

   suǒ
   chéng
    
   yún

   ěr
   xíng
    


   chù
   chén
    
   míng
   wéi
   shí
   jiè
    

   ěr
   shí
   jiè
    

   cóng
   shuí

    
   ruò
   shēng

   shēng
    
   shí
   yīn
   shēng
   yǒu
    


   ɡuān
   wén
    

   wén


   shēng
   xiàng
   suǒ
   zài
    
   shí
   cóng
   shēng
   shēng
    

   shēng
   yīn
   wén
   ér
   yǒu
   shēng
   xiàng
    
   wén
   yìng
   wén
   shí
    

   wén
   fēi
   jiè
    
   wén

   tóng
   shēng
    
   shí

   bèi
   wén
    
   shuí
   zhī
   wén
   shí
    
   ruò

   zhī
   zhě
    
   zhōng

   cǎo

    

   yìng
   shēng
   wèn

   chéng
   zhōng
   jiè
    
   jiè

   zhōng
   wèi
    

   nèi
   wài
   xiàng
    

   cóng

   chéng
    
   shì

   dāng
   zhī
    
   ěr
   shēng
   wéi
   yuán
    
   shēng
   ěr
   shí
   jiè
    
   sān
   chù
   dōu

    

   ěr

   shēng
    

   shēng
   jiè
   sān
    
   běn
   fēi
   yīn
   yuán
    
   fēi

   rán
   xìng
    
  • 
    
    
    
    


    
   á
   nán
    
   yún

   shí
   èr
   chù
   běn

   lái
   zàng
   miào
   zhēn

   xìng
    
  • 
    
    
    
    
   á
   nán
       jīng
   dèng

   láo
   zhě
    
   jiān


   láo
    
   tóng
   shì


   dèng

   láo
   xiàng
    
   yīn

   míng
    
   àn
   èr
   zhǒng
   wàng
   chén
    

   xiàn

   zhōnɡ
    


   chén
   xiàng
    
   míng
   wéi
   jiàn
   xìng
    

   jiàn


   míng
   àn
   èr
   chén
    

   jìng


    

   shì
    
   á
   nán
    
   dāng
   zhī
   shì
   jiàn
    
   fēi
   míng
   àn
   lái
    
   fēi

   gēn
   chū
    


   kōng
   shēng
    


   ɡù
    
   ruò
   cóng
   míng
   lái
    
   àn

   suí
   miè
    
   yīng
   fēi
   jiàn
   àn
    
   ruò
   cóng
   àn
   lái
    
   míng

   suí
   miè
    
   yīng

   jiàn
   míng
    
   ruò
   cóng
   gēn
   shēng
    


   mínɡ
   àn
    

   shì
   jiàn
   jīng
    
   běn


   xìng
    
   ruò

   kōng
   chū
    
   qián
   zhǔ
   chén
   xiàng
    
   guī
   dāng
   jiàn
   gēn
    
   yòu
   kōng

   guān
    

   guān


    
   shì

   dāng
   zhī
    
   yǎn


   wànɡ
    
   běn
   fēi
   yīn
   yuán
    
   fēi

   rán
   xìng
    
  • 
    
    
    
   shùn
   ruò
   duō
   xìng

   xiāo
   wáng
    
   shuò
   jiā
   luó
   xīn

   dòng
   zhuǎn
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《楞严经第三卷》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [畜](读音:xù,chù)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [臭](读音:chòu,xiù)
  [石](读音:dàn,shí)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [戲](读音:hū,huī,xì,suō,xī)
  [吾](读音:wú,yù)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [詰](读音:jié,jí)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [衣](读音:yī,yì)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [其](读音:jī,qí)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [能](读音:néng,nài)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [六](读音:liù,lù)
  [處](读音:chú,chù)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [識](读音:shí,zhì)
  [都](读音:dōu,dū)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [蒙](读音:)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [度](读音:dù,duó)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [明](读音:míng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [一](读音:yī)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [若](读音:rě,ruò)
  [可](读音:kè,kě)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
经文作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图