j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《离骚序》拼音版,可打印(班固)-j9九游会官方登录

《离骚序》由班固创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • sāo

 • 
  [
  dōng
  hàn
   
  ]
  bān

  • 
    
    
    

   zài
   xiào

    

   lǎn

   wén
    
   huái
   nán
   wáng
   ān
    


   sāo
   zhuàn
    
    

    
   guó
   fēng
    
   hào

   ér

   yín
    
    
   xiǎo

    
   yuàn
   fěi
   ér

   luàn
    
   ruò
    

   sāo
    
   zhě
    

   wèi
   jiān
   zhī
    
   chán
   tuì
   zhuó
   huì
   zhī
   zhōng
    

   yóu
   chén
   āi
   zhī
   wài
    
   jiào
   rán

   ér


    
   tuī

   zhì
    


   yuè
   zhēng
   guāng


    

   lùn

   guò

   zhēn
    
   yòu
   shuō   shī
   jiā
   xiàng
    
   wèi
    

   zhì

   羿
    
   jiāo
    
   shào
   kāng
    
   èr
   yáo
    
   yǒu
   é
   shì


    
   jiē


   suǒ
   shí
    
   yǒu
   suǒ
   zēng
   sǔn
    
   rán
   yóu
   wèi


   zhèng

    


   cǎi
   jīng
   shū
   zhuàn

   běn
   wén
    

   wèi
   zhī
   jiě
    
   qiě
   jūn

   dào
   qióng
    
   mìng

    

   qián
   lóng

   xiàn
    
   shì
   ér

   mèn
    
    
   guān

    
   āi
   zhōu
   dào
   ér

   shāng
    

   yuàn
   chí

   huái
   怀
   zhī
   zhì
    
   níng

   bǎo


   zhī
   xìng
    
   xián

   quán
   mìng

   hài
    

   shòu
   shì
   huàn
    

    


    
   yuē
    

   míng
   qiě
   zhé
    

   bǎo

   shēn
    

   wéi
   guì

    
   jīn
   ruò

   yuán
    

   cái
   yáng

    
   jìng

   wēi
   guó
   qún
   xiǎo
   zhī
   jiān
    


   chán
   zéi
    
   rán

   shǔ
   huái
   怀
   wáng
    
   yuàn

   jiāo
   lán
    
   chóu
   shén


    
   fēi

   rén
    
   fèn
   忿
   duì

   róng
    
   chén
   jiāng
   ér

    

   biǎn
   jié
   kuáng
   juàn
   jǐng
   xíng
   zhī
   shì
    
   duō
   chēng
   kūn
   lún
   míng
   hūn

   fēi


   zhī

    
   jiē
   fēi


   zhī
   zhèng
    
   jīng

   suǒ
   zài
    
   wèi
   zhī
   jiān
    
   shī
    
   fēng
    

    
   ér


   yuè
   zhēng
   guāng
    
   guò

    
   rán

   wén
   hóng    
   wéi


   zōng
    
   hòu
   shì


   zhēn
   zhuó

   yīng
   huá
    

   xiàng

   cóng
   róng
    

   sòng

    
   táng

    
   jǐng
   chāi
   zhī

    
   hàn
   xīng
    
   méi
   chéng
    


   xiàng

    
   liú
   xiàng
    
   yáng
   xióng
    
   chěng

   wén

    
   hào
   ér
   bēi
   zhī
    

   wèi

   néng


    
   suī
   fēi
   míng
   zhì
   zhī

    

   wèi
   miào
   cái
   zhě

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《离骚序》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [南](读音:nā,nán)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [巷](读音:hàng,xiàng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [識](读音:shí,zhì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [若](读音:rě,ruò)
  [露](读音:lòu,lù)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [度](读音:dù,duó)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [過](读音:guò,guō)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [其](读音:jī,qí)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [能](读音:néng,nài)
  [明](读音:míng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
班固作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图