j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《东都赋》拼音版,可打印(班固)-j9九游会官方登录

《东都赋》由班固创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • dōng


 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  bān

  • 
    
    
    
   dōng

   zhǔ
   rén
   kuì
   rán
   ér
   tàn
   yuē
    
    
   tòng

   fēng

   zhī

   rén

    

   shí
   qín
   rén
    
   jīn
   kuā
   guǎn
   shì
    
   bǎo
   jiè

   shān
    
   xìn
   shí
   zhāo
    
   xiāng
   ér
   zhī
   shǐ
   huáng

       hàn
   zhī
   yún
   wéi

    


   hàn
   zhī
   kāi
   yuán

    
   fèn   dēng
   huáng
   wèi
    
   yóu
   shù

   ér
   chuàng
   wàn
   dài
    
   gài
   liù

   suǒ

   néng
   tán
    
   qián
   shèng


   yán
   yān
   dāng

   zhī
   shí
    
   gōng
   yǒu
   héng
   ér
   dāng
   tiān
    
   tǎo
   yǒu

   ér
   shùn
   mín
    

   lóu
   jìng
   duó
   shì
   ér
   xiàn

   shuō
    
   xiāo
   gōng
   quán

   ér
   tuò

   zhì
    
   shí

   tài
   ér
   ān
   zhī
   zāi
    


    


   céng

   shì

    

   yào
   hòu

   zhī

   zào
    


   àn

    
   jīn
   jiāng   jiàn

   zhī
   zhì
    
   yǒng
   píng
   zhī
   shì
    
   jiān

   tài
   qīng
    

   biàn

   zhī
   huò
   zhì
    
   wǎng
   zhě
   wáng
   mǎng
   zuò

    
   hàn
   zuò
   zhōng
   quē
    
   tiān
   rén
   zhì
   zhū
    
   liù

   xiāng
   miè
    

   shí
   zhī
   luàn
    
   shēng
   rén

   wáng
    
   guǐ
   shén
   mǐn
   jué
    


   wán
   jiù
    

   wǎng

   shì
    
   yuán

   yàn
   rén
   zhī
   ròu
    
   chuān

   liú
   rén
   zhī
   xuè
    
   qín
    
   xiàng
   zhī
   zāi
    
   yóu


   bàn
    
   shū


   lái
    
   wèi
   zhī
   huò

    

   xià
   rén
   háo
   ér
   shàng

    
   shàng

   huái
   怀
   ér
   jiàng
   jiān
    
   nǎi
   zhì
   mìng

   shèng
   huáng
    

   shì
   shèng
   huáng
   nǎi

   qián

    
   chǎn
   kūn
   zhēn
    

   huáng

    


   wén
    

   rán

   fèn
    
   yìng
   ruò
   xīng
   yún
    
   tíng

   kūn
   yáng
    
   píng

   léi
   zhèn
    
   suì
   chāo


    
   kuà
   běi
   yuè
    

   hào
   gāo

    
   jiàn


    
   luò
    
   shào
   bǎi
   wáng
   zhī
   huāng
   tún
    
   yīn
   zào
   huà
   zhī
   dàng

    

   yuán

   zhì
    

   tiān
   ér
   zuò
    

   táng
   tǒng
    
   jiē
   hàn

    
   mào

   qún
   shēng
    
   huī

   jiāng

    
   xūn
   jiān

   zài

    
   shì
   qín

   sān

    


   fāng
   guǐ
   bìng

    
   fēn
   fēn
   hòu

    
   zhì
   jìn

   zhī
   suǒ

    
   dǎo

   shèng
   zhī
   xiǎn

   yún
   ěr
   zāi
    
   qiě

   jiàn

   zhī
   yuán
    
   tiān


   mìng
    

   hǎi
   zhī
   nèi
    
   gèng
   zào


    
   zhào
   yǒu


    
   jūn
   chén
   chū
   jiàn
    
   rén
   lún
   shí
   shǐ
    

   nǎi


   shì
   zhī
   suǒ


   huáng


    
   fēn
   zhōu

    

   shì
   cháo
    
   zuò
   pán

    
   zào

   xiè
    

   nǎi
   xuān
   yuán
   shì
   zhī
   suǒ

   kāi

   gōng

    
   gōng
   xíng
   tiān

    
   yìng
   tiān
   shùn
   rén
    

   nǎi
   tāng
    

   zhī
   suǒ

   zhāo
   wáng


    
   qiān

   gǎi

    
   yǒu
   yīn
   zōng
   zhōng
   xīng
   zhī

   yān
    


   zhī
   zhōng
    
   yǒu
   zhōu
   chéng
   lóng
   píng
   zhī
   zhì
   yān
    

   jiē
   chǐ


   rén
   zhī
   bǐng
    
   tóng


   gāo

    
    

   fèng
   zhōng
   shǐ
    
   yǔn
   gōng

   xiào
   wén
    
   xiàn
   zhāng


    
   fēng
   dài

   chéng
    

   bǐng

   shì
   zōng
    
  • 
    
    
    
   àn
    
   liù
   jīng
    
   ér
   jiào

    
   miǎo


   ér
   lùn
   gōng
    
   rén
   shèng
   zhī
   shì

   gāi
    
   ér

   wáng
   zhī
   dào
   bèi

    
   zhì

   yǒng
   píng
   zhī

    
   chóng

   ér
   lěi
   qià
    
   shèng
   sān
   yōng
   zhī
   shàng

    
   xiū
   gǔn
   lóng
   zhī


    

   hóng
   鸿
   zǎo
    
   xìn
   jǐng
   shuò
    
   yáng
   shì
   miào
    
   zhèng


    
   rén
   shén
   zhī

   yǔn
   qià
    
   qún
   chén
   zhī    
   nǎi
   dòng


    
   zūn
   huáng

    
   xǐng
   fāng
   xún
   shòu
    
   qióng
   lǎn
   wàn
   guó
   zhī
   yǒu

    
   kǎo
   shēng
   jiào
   zhī
   suǒ
   bèi
    
   sàn
   huáng
   míng

   zhú
   yōu
    
   rán
   hòu
   zēng
   zhōu
   jiù
    
   xiū
   luò

    
   shàn
   wēi
   wēi
    
   xiǎn


    
   guāng
   hàn
   jīng

   zhū
   xià
    
   zǒng

   fāng
   ér
   wéi
   zhī

    
   shì

   huáng
   chéng
   zhī
   nèi
    
   gōng
   shì
   guāng
   míng
    
   què
   tíng
   shén

    
   shē    
   jiǎn

   néng
   chǐ
    
   wài

   yīn
   yuán


   zuò
   yuàn
    
   tián
   liú
   quán
   ér
   wéi
   zhǎo
    

   píng
   zǎo

   qián

    
   fēng

   cǎo


   shòu
    
   zhì
   tóng

   liáng
   zōu
       líng
   yòu
    
   ruò
   nǎi
   shùn
   shí
   jié
   ér
   sōu
   shòu
    
   jiǎn
   chē


   jiǎng

    


   lín
   zhī

    
   wáng
   zhì
    
    
   kǎo
   zhī

    
   fēng
    
    

    
    

    
   zōu

    
    
   lǎn
    

   tiě
    
    
   jiā
    
   chē
   gōng
    
    
   cǎi
    


    
    

   guān
   zhěng

    
   shèng

   nǎi
   chū
    

   shì

   jīng

    
   kēng
   huá
   zhōng
    
   dēng


    
   chéng
   shí
   lóng
    
   fèng
   gài
   chēn

    

   luán
   líng
   lóng
    
   tiān
   guān
   yǐng
   cóng
    
   qǐn
   wēi
   shèng
   róng
    
   shān
   líng


    
   shǔ

   fāng
   shén
    

   shī
   fàn

    
   fēng

   qīng
   chén
    
   qiān
   shèng
   léi

    
   wàn

   fēn
   yún
    
   yuán
   róng
   jìng

    

   chán
   huì
   yún
    

   máo
   sǎo

    
   jīng


   tiān
    
   yàn
   yàn
   yán
   yán
    
   yáng
   guāng
   fēi
   wén
    

   yàn
   shēng
   fēng
    


   fèn
   shān
    

   yuè
   wèi
   zhī
   duó
   míng
    
   qiū
   líng
   wèi
   zhī
   yáo
   zhèn
    
   suì


   zhōng
   yòu
    
   chén
   shī
   àn
   tún
    
   pián


    
   liè
   xiào
   duì
    

   sān
   jūn
    
   shì
   jiàng
   shuài
    
   rán
   hòu

   fēng


    
   shēn
   lìng
   sān

    
   yóu
   chē
   tíng

    
   xiāo

   diàn

    
   yóu


   shè
   fàn
   shì
   shī

    
   xián


   qín
    
   pèi

   guǐ

    
   fēi
   zhě
   wèi

   xiáng
    
   zǒu
   zhě
   wèi


    
   zhǐ

   shū

    
   huò
   chē

   shí
       pán
    
   shā

   jìn

    

   wǎn


    
   shì

   wèi
   xiè
    
   xiān    
   shǔ
   chē
   àn
   jié
    

   shì
   jiàn
   sān

    
   xiào

   shēng
    

   shén

    
   huái
   怀
   bǎi
   líng
    
   jìn
   míng
   táng
    
   lín

   yōng
    
   yáng


    
   xuān
   huáng
   fēng
    
   dēng
   líng
   tái
    
   kǎo
   xiū
   zhēng
    

   yǎng

   qián
   kūn
    
   cān
   xiàng

   shèng
   gōng
    

   zhōng
   xià
   ér


    
   kàn


   ér
   kàng
   léng
    

   西
   dàng

   yuán
    
   dōng
   dàn
   hǎi
   chún
    
   běi
   dòng
   yōu

    
   nán
   yào
   zhū
   yín
    
   shū
   fāng
   bié

    
   jiè
   jué
   ér

   lín
    

   xiào

   zhī
   suǒ

   zhēng
    
   xiào
   xuān
   zhī
   suǒ
   wèi
   chén
       zhé
   shuǐ

    
   bēn
   zǒu
   ér
   lái
   bīn
    
   suì
   suí
   āi
   láo
    
   kāi
   yǒng
   chāng
    
   chūn
   wáng
   sān
   zhāo
    
   huì
   tóng
   hàn
   jīng
    
   shì


    
   tiān

   shòu

   hǎi
   zhī


    
   yīng
   wàn
   guó
   zhī
   gòng
   zhēn
    
   nèi

   zhū
   xià
    
   wài
   suí
   bǎi
   mán
    
   ěr
   nǎi
   shèng

   xīng
   yuè
    
   gōng
   zhàng
   zhì

   yún
   lóng
   zhī
   tíng
    
   chén
   bǎi
   liáo
   ér
   zàn
   qún
   hòu
    
   jiū
   huáng

   ér
   zhǎn

   róng
    

   shì
   tíng
   shí
   qiān
   pǐn
    
   zhǐ
   jiǔ
   wàn
   zhōng
    
   liè
   jīn
   léi
    
   bān

   shāng
    
   jiā
   zhēn

    
   tài
   láo
   xiǎng
    
   ěr
   nǎi
   shí

    
   yōng
    
   chè
    
   tài
   shī
   zòu
   yuè
    
   chén
   jīn
   shí
    


   zhú
    
   zhōng

   kēng
   hōng
    
   guǎn
   xián


    
   kàng

   shēng
    

   liù

    

   jiǔ
   gōng
        
    
   sháo
    
    

    
   bèi
    
   tài

   huá
    


   jiàn
   zòu
    

   guǎng
   广
   suǒ

    
   jìn
   mài
   dōu

    
   wǎng    
   wàn
   yuè
   bèi
    
   bǎi


    
   huáng
   huān
   jiā
    
   qún
   chén
   zuì
    
   jiàng
   yān
   yūn
    
   tiáo
   yuán

    
   rán
   hòu
   zhuàng
   zhōng
   gào

    
   bǎi
   liáo
   suì
   tuì
   退
    

   shì
   shèng
   shàng
   qīn
   wàn
   fāng
   zhī
   huān

    
   yòu   gāo

    


   chǐ
   xīn
   zhī
   jiāng
   méng
    
   ér
   dài

   dōng
   zuò

    
   nǎi
   shēn
   jiù
   zhāng
    
   xià
   míng
   zhào
    
   mìng
   yǒu

    
   bān
   xiàn

    
   zhāo
   jié
   jiǎn
    
   shì
   tài

    

   hòu
   gōng
   zhī

   shì
    
   sǔn
   shèng

   zhī


    

   gōng
   shāng
   zhī
   yín

    
   xīng
   nóng
   sāng
   zhī
   shèng

    
   suì
   lìng
   hǎi
   nèi


   ér
   fǎn
   běn
    
   bèi
   wěi
   ér
   guī
   zhēn
    

   xiū
   zhī
    
   nán

   gēng
   yún
    

   yòng
   táo
   páo
    

   shàng

   xuán
    
   chǐ
   xiān

   ér


    
   jiàn


   ér

   zhēn
    
   juān
   jīn

   shān
    
   chén
   zhū

   yuān
    

   shì
   bǎi
   xìng

   xiá
   dàng
   huì
   ér
   jìng
   zhì
   qīng
    
   xíng
   shén


    
   ěr


   yíng
    
   shì

   zhī
   yuán
   miè
    
   lián
   chǐ
   zhī
   xīn
   shēng
    


   yōu
   yóu
   ér


    

   rùn
   ér
   jīn
   shēng
    
   shì


   hǎi
   zhī
   nèi
    
   xué
   xiào

   lín
    
   xiáng

   yíng
   mén
    
   xiàn
   chóu
   jiāo
   cuò
    

   dòu
   shēn
   shēn
    
   xià

   shàng

    
   dǎo

   yǒng
   rén
    
   dēng
   jiàng
   rèn
   yàn
   zhī    
   yīn
   xiāng

   jiē
   tàn
   xuán

    
   dǎng
   yán
   hóng
   shuō
    
   xián
   hán

   ér


    
   sòng
   yuē
    
    
   shèng
   zāi


   shì
    
    
   jīn
   lùn
   zhě
   dàn
   zhī
   sòng

    
   xià
   zhī
    
   shū
    
    
   yǒng
   yīn
    
   zhōu
   zhī
    
   shī
    
    
   jiǎng

    
   wén
   zhī
    

    
    
   lùn
   kǒng
   shì
   zhī
    
   chūn
   qiū
    
    
   hǎn
   néng
   jīng

   jīn
   zhī
   qīng
   zhuó
    
   jiū
   hàn

   zhī
   suǒ
   yóu
    
   wéi


   shí
   jiù
   diǎn
    
   yòu

   chí
   chěng


   liú
    
   wēn

   zhī
   xīn

   nán
    
   ér
   zhī

   zhě
   xiǎn

    
   qiě


   jiè

   西
   róng
    
   xiǎn


   sài
    
   xiū

   fáng

    
   shú

   chǔ


   zhōng
    
   píng

   dòng

    
   wàn
   fāng

   còu
    
   qín
   lǐng
    
   jiǔ
   líng
    
   jīng
    
   wèi
   zhī
   chuān
    

   ruò


    

   yuè
    
   dài


   luò
    

   shū
   zhī
   yuān
    
   jiàn
   zhāng
    
   gān
   quán
    
   guǎn

   liè
   xiān
    
   shú

   líng
   tái
    
   míng
   táng
    
   tǒng

   tiān
   rén
    
   tài

    
   kūn
   míng
    
   niǎo
   shòu
   zhī
   yòu
    

   ruò

   yōng
   hǎi
   liú
    
   dào

   zhī

    
   yóu
   xiá

   chǐ
    
   fàn

   qīn

    
   shú

   tóng    

       qín
   ē
   páng
   zhī
   zào
   tiān
    
   ér

   zhī
   jīng
   luò
   zhī
   yǒu
   zhì

    
   shí
   hán

   zhī

   guān
    
   ér

   zhī
   wáng
   zhě
   zhī

   wài

    
   zhǔ
   rén
   zhī

   wèi
   zhōng
    

   西

   bīn
   jué
   rán
   shī
   róng
    
   qūn
   xún
   jiàng
   jiē
    
   dié
   rán

   xià
    
   pěng
   shǒu


    
    
   zhǔ
   rén
   yuē
    
    

   wèi
    
   jīn
   jiāng
   shòu   piān
   zhī
   shī
    
    
   bīn    
   nǎi
   chēng
   yuē
    
    
   měi
   zāi


   shī
    

   zhèng

   yáng
   xióng
    
   shì
   shí

   xiàng

    
   fěi
   wéi
   zhǔ
   rén
   zhī
   hào
   xué
    
   gài
   nǎi
   zāo   shí

    
   xiǎo

   kuáng
   jiǎn
    

   zhī
   suǒ
   cái
    

   wén
   zhèng
   dào
    
   qǐng
   zhōng
   shēn
   ér
   sòng
   zhī
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《文选》南京大学出版社,《文选》中华经典名著 中华书局,《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《东都赋》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [數](读音:shù,shǔ)
  [期](读音:qī,jī)
  [創](读音:chuàng,chuāng)
  [拓](读音:tà,tuò,zhí)
  [吾](读音:wú,yù)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [革](读音:gé,jí)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [一](读音:yī)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [省](读音:shěng,xǐng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [扇](读音:shàn,shān)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [從](读音:cóng,zòng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [車](读音:chē,jū)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [南](读音:nā,nán)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [石](读音:dàn,shí)
  [六](读音:liù,lù)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [節](读音:jié,jiē)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [織](读音:zhì,zhī)
  [纖](读音:qiàn,xiān,jiān)
  [奇](读音:jī,qí)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [能](读音:néng,nài)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [夫](读音:fú,fū)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [其](读音:jī,qí)
  [處](读音:chú,chù)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [若](读音:rě,ruò)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [度](读音:dù,duó)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [識](读音:shí,zhì)
  [可](读音:kè,kě)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [都](读音:dōu,dū)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】贡献条目礼官整仪,“乘”舆乃出。 根据前后对仗“礼官”为名词。所以此处“乘”应为名词。“sheng”
  古文之家网友:125.39.***发表于(2023/5/24)
  【第1_1楼】参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(162)页 内容。本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为《东都赋》拼音版注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/5/26)
  打印版文档下载
班固作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图