j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《西都赋》拼音版,可打印(班固)-j9九游会官方登录

《西都赋》由班固创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • 西


 • 
  [
  liǎng
  hàn
   
  ]
  bān

 • 
   
   
   

  gōng
  shì

   

  xiàng

  tiān

   
  jīng
  wěi

  yīn
  yáng
   

  kūn
  líng
  zhī
  zhèng
  wèi
   
  fǎng
  仿
  tài

  zhī
  yuán
  fāng
   
  shù
  zhōng
  tiān
  zhī
  huá
  què
   
  fēng
  guàn
  shān
  zhī
  zhū
  táng
   
  yīn
  guī
  cái
  ér
  jiū

   
  kàng
  yìng
  lóng
  zhī
  hóng
  liáng
   
  liè
  fén
  liáo   

  dòng

  ér
  gāo
  xiāng
   
  diāo

  tián


  yíng
   
  cái
  jīn


  shì
  dāng
     zhī

  cǎi
   
  guāng
  yàn
  lǎng

  jǐng
  zhāng
   

  shì
  zuǒ

  yòu
  píng
   
  chóng
  xuān
  sān
  jiē
   
  guī
  fáng
  zhōu
  tōng
   
  mén

  dòng
  kāi
   
  liè
  zhōng


  zhōng
  tíng
   

  jīn
  rén

  duān
  wéi
   
  réng
  zēng

  ér
  héng

   
  lín
  jùn

  ér

  fēi
   
  xùn


  gōng
  bié
  qǐn
   
  chéng

  chóng
  tái
  xián
  guǎn
   
  huàn
  ruò
  liè

  宿
   

  gōng
  shì
  huán
   
  qīng
  liáng
   
  xuān
  wēn
   
  shén
  xiān
   
  cháng
  nián
   
  jīn
  huá
   

  táng
   
  bái

   

  lín
   


  ruò

   


  dān
  lùn
   
  zēng
  pán
  cuī
  wéi
   
  dēng
  jiàng
  zhào
  làn
   
  shū
  xíng
  guǐ
  zhì
   
  měi


  guān
   
  chéng
  yīn

  niǎn
   
  wéi
  suǒ

  yàn
   
  hòu
  gōng

  yǒu

  tíng
   
  jiāo
  fáng
   
  hòu
  fēi
  zhī
  shì
   

  huān
   
  zēng
  chéng
   
  ān
  chǔ
   
  cháng
  níng
   
  chǎi
  ruò
   
  jiāo
  fēng
   

  xiāng
   

  yuè
   
  lán
  lín
   
  huì
  cǎo
   
  yuān
  luán
   
  fēi
  xiáng
  zhī
  liè
   
  zhāo
  yáng

  shèng
   
  lóng

  xiào
  chéng
   


  chéng
  cái
   
  qiáng


  xíng
   


  zǎo
  xiù
   
  luò

  lún
  lián
   
  suí
  hóu
  míng
  yuè
   
  cuò
  luò

  jiān
   
  jīn
  gāng
  xián

   
  shì
  wéi
  liè
  qián
   
  fěi
  cuì
  huǒ

   
  liú
  yào
  耀
  hán
  yīng
   
  xuán

  chuí

   

  guāng
  zài
  yān
   

  shì
  xuán
  chí
  kòu

   

  jiē
  tóng
  tíng
   
  ruǎn

  cǎi
  zhì
   
  lín
  mín
  qīng
  yíng
   
  shān


  shù
   
  zhōu
  ē
  ér
  shēng
   
  hóng
  luó


   


  bīn
  fēn
   
  jīng
  yào
  huá
  zhú
   

  yǎng

  shén
   
  hòu
  gōng
  zhī
  hào
   
  shí
  yòu

  wèi
   
  yǎo
  tiǎo
  fán
  huá
   
  gēng
  shèng
  dié
  guì
   
  chǔ


  liè
  zhě
   
  gài

  bǎi
  shù
   
  zuǒ
  yòu
  tíng
  zhōng
   
  cháo
  táng
  bǎi
  liáo
  zhī
  wèi
   
  xiāo
  cáo
  wèi
  bǐng
   
  móu  shàng
   
  zuǒ
  mìng

  chuí
  tǒng
     chéng
  huà
   
  liú

  hàn
  zhī
  kǎi

   
  dàng
  wáng
  qín
  zhī

  shì
   

  lìng

  rén
  yáng


  zhī
  shēng
   
  zuò
  huà

  zhī

   
  gōng

  zhù


  zōng
   
  gāo

  qià


  shù
   
  yòu
  yǒu
  tiān

   
  shí

   
  diǎn

  zhī

   
  mìng

  zhūn
  huì

  lǎo
   
  míng

  shī

   
  jiǎng
  lùn

   
  liù

   
     tóng

   
  yòu
  yǒu
  chéng
  míng
   
  jīn

   
  zhù
  zuò
  zhī
  tíng
   


  hóng

   


  wéi
  qún
   
  yuán
  yuán
  běn
  běn
   
  dān
  jiàn
  qià
  wén
   


  piān
  zhāng
   
  jiào


  wén
   
  zhōu

  gōu
  chén
  zhī
  wèi
   
  wèi

  yán
  gēng
  zhī
  shǔ
   
  zǒng

  guān
  zhī
  jiǎ

   
  qún
  bǎi
  jùn
  zhī
  lián
  xiào
   

  bēn
  zhuì

   
  yān
  yǐn
  hūn

   


  bǎi
  chóng
   

  yǒu
  diǎn

   
 • 
   
   
   
  hàn
  zhī

  西

   
  zài

  yōng
  zhōu
   
  shí
  yuē
  cháng
  ān
   
  zuǒ

  hán

   
  èr
  xiáo
  zhī

   
  biǎo

  tài
  huà
   
  zhōng
  nán
  zhī
  shān
   
  yòu
  jiè
  bāo
  xié
   
  lǒng
  shǒu
  zhī
  xiǎn
   
  dài

  hóng

   
  jīng
   
  wèi
  zhī
  chuān
   
  zhòng
  liú
  zhī
  wēi
   
  qiān
  yǒng


  西
   
  huā
  shí
  zhī
  máo
   

  jiǔ
  zhōu
  zhī
  shàng

  yān
   
  fáng

  zhī

   

  tiān

  zhī
  ào

  yān
   
  shì

  héng
  bèi
  liù

   
  sān
  chéng


   
  zhōu

  lóng
  xīng
   
  qín


  shì
   

  zhì

  hàn
  shòu
  mìng
  ér

  zhī

   
  yǎng

  dōng
  jǐng
  zhī
  jīng
   

  xié
   


   
  zhī
  líng
   
  fèng
  chūn
  jiàn

   
  liú
  hóu
  yǎn
  chéng
   
  tiān
  rén

  yìng
   


  huáng
  míng
   
  nǎi
  juàn

  西

   
  shí
  wéi
  zuò
  jīng
   

  shì

  qín
  lǐng
   
  é
  běi

   
  xié
  fēng

   

  lóng
  shǒu
   

  huáng  亿
  zài
   
  duó
  hóng
  guī
  ér


   
  zhào

  gāo
  ér
  zhōng
  píng
   
  shì
  zēng
  shì

  chóng

   

  shí
  èr
  zhī
  yán
  zuò
   

  qióng
  tài
  ér

  chǐ
   
  jiàn
  jīn
  chéng
  ér
  wàn
  zhì
   
  xiā
  zhōu
  chí
  ér
  chéng
  yuān
   

  sān
  tiáo
  zhī
  guǎng
  广

   

  shí
  èr
  zhī
  tōng
  mén
   
  nèi

  jiē

  dòng

   

  yán
  qiě
  qiān
   
  jiǔ
  shì
  kāi
  chǎng
   
  huò
  bié
  suì
  fēn
   
  rén   
  chē


  xuán
   
  tián
  chéng

  guō
   
  páng
  liú
  bǎi
  chán
   
  hóng
  chén


   
  yān
  yún
  xiāng
  lián
   

  shì

  shù
  qiě

     jiāng
   

  rén
  shì

   
  shū  fāng
   
  yóu
  shì


  gōng
  hóu
   
  liè

  chǐ


  jiāng
   
  xiāng

  háo

   
  yóu
  xiá
  zhī
  xióng
   
  jié

  yuán
   
  cháng
   
  míng

  chūn
   
  líng
   
  lián
  jiāo

  zhòng
   
  chěng  zhōng
   
 • 
   
   
   
  zhōu

  qiān
  liè
   
  jiào
  dào

  cuò
   
  niǎn

  jīng
  yíng
   
  xiū
  chú
  fēi

   

  wèi
  yāng
  ér
  lián
  guì
  gōng
   
  běi

  míng
  guāng
  ér
  gèn
  cháng

   
  líng
  dèng
  dào
  ér
  chāo

  西
  yōng
   
  hùn
  jiàn
  zhāng
  ér
  lián
  wài
  zhǔ
   
  shè

  mén
  zhī
  fèng
  què
   
  shàng

  léng
  ér

  jīn
  jué
   
  nèi

  bié
  fēng
  zhī
  jiāo
  yáo
   
  miǎo

  qiǎo
  ér
  sǒng
  zhuó
   
  zhāng
  qiān
  mén
  ér

  wàn

   
  shùn
  yīn
  yáng

  kāi

   
  ěr
  nǎi
  zhèng
  diàn
  殿
  cuī
  wéi
   
  céng
  gòu
  jué
  gāo
   
  lín

  wèi
  yāng
   
  jīng
  tái
  dàng
  ér
  chū

  suō
   
  dòng
  tiān
  liáng
   
  shàng
  fǎn


  gài
  dài
   


  yǐng
  ér

  guāng
   
  shén
  míng
   
  suì
  yǎn
  jiǎn
  ér
  shàng

   

  yún


  tài
  bàn
   
  hóng

  huí
  dài

  fén
  méi
   
  suī
  qīng
  xùn

  piào
  jiǎo
   
  yóu
  è

  ér

  néng
  jiē
   
  pān
  jǐng
  hán
  ér
  wèi
  bàn
   

  xuàn
  zhuǎn
  ér


   
  shě
  líng
  kǎn
  ér
  què

   
  ruò
  diān
  zhuì
  ér


   
  hún
  huǎng
  huǎng

  shī

   
  xún
  huí

  ér
  xià

   

  chéng


  dēng
  wàng
   
  jiàng
  zhōu
  liú

  páng
  huáng
   

  yǒng
  dào

  yíng

   
  yòu
  yǎo
  tiǎo
  ér

  jiàn
  yáng
   
  pái
  fēi

  ér
  shàng
  chū
   
  ruò
  yóu


  tiān
  biǎo
     ér
  yáng
  yáng
   
  qián
  táng
  zhōng
  ér
  hòu
  tài

   
  lǎn
  cāng
  hǎi
  zhī
  shāng
  shāng
   
  yáng

  tāo

  jié
  shí
   

  shén
  yuè
  zhī
  qiāng
  qiāng
   
  làn
  yíng
  zhōu

  fāng

   
  péng
  lái


  zhōng
  yāng
   

  shì
  líng
  cǎo
  dōng
  róng
   
  shén

  cóng
  shēng
   
  yán
  jùn
  qiú

   
  jīn
  shí
  zhēng
  róng
   
  kàng
  xiān
  zhǎng

  chéng

   
  zhuó
  shuāng

  zhī
  jīn
  jīng
   

  āi
  ài
  zhī
  hùn
  zhuó
   
  xiān
  hào

  zhī
  qīng
  yīng
   
  chěng
  wén
  chéng
  zhī

  dàn
   
  chí


  zhī
  suǒ
  xíng
   
  shù
  sōng
  qiáo
  zhī
  qún
  lèi
   
  shí
  yóu
  cóng


  tíng
   
  shí
  liè
  xiān
  zhī
  yōu
  guǎn
   
  fēi

  rén
  zhī
  suǒ
  níng
   
 • 
   
   
   
  ruò
  nǎi
  guān


  jiāo
   

  yóu
  jìn
  xiàn
   

  nán
  wàng

   

   
  běi
  tiào

  líng
   
  míng

  duì
  guō
   


  xiāng
  chéng
   
  yīng
  jùn
  zhī

   

  miǎn
  suǒ
  xīng
   
  guān
  gài

  yún
   

  xiàng

  gōng
   


  zhōu
  jùn
  zhī
  háo
  jié
   


  zhī
  huò
  zhí
   
  sān
  xuǎn

  qiān
   
  chōng
  fèng
  líng

   
  gài

  qiáng
  gān
  ruò
  zhī
   
  lóng
  shàng

  ér
  guān
  wàn
  guó

   
  fēng

  zhī
  nèi
   
  jué

  qiān

   
  chuō
  luò
  zhū
  xià
   
  jiān

  suǒ
  yǒu
   

  yáng

  chóng
  shān
  yǐn
  tiān
   
  yōu
  lín
  qióng

   

  hǎi
  zhēn
  cáng
   
  lán
  tián
  měi

   
  shāng
   
  luò
  yuán

  wēi
   

   

  bīn


   
  yuán
  quán
  guàn
  zhù
   
  bēi
  chí
  jiāo
  zhǔ
   
  zhú
  lín
  guǒ
  yuán
   
  fāng
  cǎo
  gān

   
  jiāo

  zhī

   
  hào
  wèi
  jìn
  shǔ
   

  yīn

  guàn

  jiǔ
  zōng
   
  péi

  gān
  quán
   
  nǎi
  yǒu
  líng
  gōng  zhōng
   
  qín
  hàn
  zhī
  suǒ

  guàn
   
  yuān
  yún
  zhī
  suǒ
  sòng
  tàn
   

  shì

  cún
  yān
   
  xià
  yǒu
  zhèng
   
  bái
  zhī

   

  shí
  zhī
  yuán
   

  fēng

  wàn
   
  jiāng


  fēn
   
  gōu
  chéng

  lòu
   
  yuán

  lóng
  lín
   
  jué

  jiàng

   

  chā
  chéng
  yún
   


  chuí
  yǐng
   
  sāng


  fēn
   
  dōng
  jiāo

  yǒu
  tōng
  gōu

  cáo
   
  kuì
  wèi
  dòng

   
  fàn
  zhōu
  shān
  dōng
   
  kòng
  yǐn
  huái

   

  hǎi
  tōng

   

  西
  jiāo

  yǒu
  shàng
  yòu
  jìn
  yuàn
   
  lín

  sǒu

   

  chí
  lián

  shǔ
  hàn
   
  liáo

  zhōu
  qiáng
   

  bǎi


   

  gōng
  bié
  guǎn
   
  sān
  shí
  liù
  suǒ
   
  shén
  chí
  líng
  zhǎo
   
  wǎng
  wǎng
  ér
  zài
   

  zhōng
  nǎi
  yǒu
  jiǔ
  zhēn
  zhī
  lín
   

  yuān
  zhī

   
  huáng
  zhī
  zhī

   
  tiáo
  zhī
  zhī
  niǎo
   

  kūn
  lún
   
  yuè

  hǎi
   
  shū
  fāng

  lèi
   
  zhì

  sān
  wàn

   
 • 
   
   
   
  yǒu

  西

  bīn
  wèn

  dōng

  zhǔ
  rén
  yuē
   
   
  gài
  wén
  huáng
  hàn
  zhī
  chū
  jīng
  yíng

   
  cháng
  yǒu
  luò

   
  zhuì
  ér

  kāng
   
  shí
  yòng

  西
  qiān
   
  zuò

  shàng

   
  zhǔ
  rén
  wén


  ér


  zhì

   
   
  zhǔ
  rén
  yuē
   
   
  wèi

   
  yuàn
  bīn
  shū
  huái
  怀
  jiù
  zhī

  niàn
     zhī
  yōu
  qíng
     huáng
  dào
   
  hóng


  hàn
  jīng
   
   
  bīn
  yuē
   
   
  wěi
  wěi
   
 • 
   
   
   

  shì
  tiān

  nǎi
  dēng
  zhǔ

  zhī
  guǎn
   

  cháng
  yáng
  zhī
  xiè
   
  lǎn
  shān
  chuān
  zhī

  shì
   
  guān
  sān
  jūn
  zhī
  shā
  huò
   
  yuán

  xiāo
  tiáo
   
   
  qín
  xiāng
  zhèn

   
  shòu
  xiāng
  zhěn
  jiè
   
  rán
  hòu
  shōu
  qín
  huì
  zhòng
   
  lùn
  gōng

  zuò
   
  chén
  qīng


  xíng
  páo
   
  téng
  jiǔ
  chē

  zhēn
  zhuó
   

  xiān

  shí
   

  fēng
  mìng
  jiào
   
  xiǎng


   
  láo


   


  míng
  luán
   
  róng

  pái
  huái
     zhāng
  zhī

   
  lín

  kūn
  míng
  zhī
  chí
   
  zuǒ
  qiān
  niú
  ér
  yòu
  zhī

   

  yún
  hàn
  zhī


   
  mào
  shù
  yīn
  wèi
   
  fāng
  cǎo


   
  lán
  chǎi


   
   
  ruò
  chī
  jǐn

  xiù
   
  zhú
  yào


  bēi
   
  niǎo

  xuán

  bái

   
  huáng

  jiāo
  guàn
   
  cāng
  guā
  bǎo

   


  hóng
  鸿
  yàn
   
  zhāo


  hǎi
   


  宿
  jiāng
  hàn
   
  chén

  wǎng
  lái
   
  yún


  sàn
   

  shì
  hòu
  gōng
  chéng
  hàn

   
  dēng
  lóng
  zhōu
   
  zhāng
  fèng
  gài
   
  jiàn
  huá

   


  wéi
   
  jìng
  qīng
  liú
   

  wēi
  fēng
   
  dàn
  dàn

   
  zhào

  ōu
   

  chuī
  zhèn
   
  shēng

  yuè
   
  yíng

  tiān
   
  niǎo
  qún
  xiáng
   

  kuī
  yuān
   
  zhāo
  bái
  xián
   
  xià
  shuāng

   

  wén
  gān
  竿
   
  chū


   

  hóng
  鸿
  chōng
  罿
   

  zēng
  zhuó
   
  fāng
  zhōu
  bìng

   

  yǎng


   
  suì
  nǎi
  fēng

  yún
  yáo
   

  yóu

  lǎn
   
  qián
  chéng
  qín
  lǐng
   
  hòu
  yuè
  jiǔ
  zōng
   
  dōng


  huá
   

  西
  shè

  yōng
   
  gōng
  guǎn
  suǒ

   
  bǎi
  yǒu


   
  xíng
  suǒ
  zhāo

   
  chǔ

  gǎi
  gòng
   

  shàng
  xià
  ér
  jiē
  shān
  chuān
   
  jiū
  xiū
  yòu
  zhī
  suǒ
  yòng
   
  cǎi
  yóu
  tóng
  zhī
  huān
  yáo
   

  cóng
  chén
  zhī
  jiā
  sòng
   


  zhī
  shí
   


  xiāng
  wàng
   


  xiāng
  zhǔ
   
  guó
  jiè
  shí
  shì
  zhī

   
  jiā
  chéng
  bǎi
  nián
  zhī

   
  shì
  shí
  jiù

  zhī
  míng
  shì
   
  nóng

  xiān
  chóu
  zhī
  quǎn

   
  shāng
  xún

  shì
  zhī
  suǒ

   
  gōng
  yòng
  gāo
  zēng
  zhī
  guī

   
  càn

  yǐn
  yǐn
     suǒ
   
 • 
   
   
   
  ěr
  nǎi
  shèng

  yóu
  zhī
  zhuàng
  guān
   
  fèn
  tài


  shàng
  yòu
   
  yīn


  wēi
  róng
  kuā

   
  yào
  耀
  wēi
  líng
  ér
  jiǎng

  shì
   
  mìng
  jīng
  zhōu
  shǐ
  使

  niǎo
   
  zhào
  liáng

  ér

  shòu
   
  máo
  qún
  nèi
  tián
   
  fēi

  shàng

   
  jiē   

  jìn
  lín
  ér
  tún

   
  shuǐ
  héng

  rén
   
  xiū

  yíng
  biǎo
   
  zhǒng
  bié
  qún
  fēn
   


  yǒu
  shǔ
   

  wǎng
  lián
  hóng
   
  lǒng
  shān
  luò

   
  liè

  zhōu

   
  xīng
  luó
  yún

   

  shì
  chéng
  luán

   
  bèi

  jià
   
  shuài
  qún
  chén
   

  fēi
  lián
   

  yuàn
  mén
   
  suì
  rào
  fēng
  hào
   

  shàng
  lán
   
  liù
  shī

  zhú
   
  bǎi
  shòu
  hài
  dān
   
  zhèn
  zhèn
  yuè
  yuè
   
  léi
  bēn
  diàn

   
  cǎo   
  shān
  yuān
  fǎn

   
  róu
  lìn

  shí
  èr
  sān
   
  nǎi


  ér
  shǎo

   
  ěr
  nǎi

  mén

  fēi
   
  liè
  rèn
  cuán
  hóu
   
  yāo
  jué
  zhuī
  zōng
   
  niǎo
  jīng
  chù

   
  shòu
  hài
  zhí
  fēng
   
   
  xián

  zài
  kòng
   
  shǐ

  dān
  shā
   
  zhòng

  dié
  shuāng
   
  biāo
  biāo
  fēn
  fēn
   
  zēng
  zhuó
  xiāng
  chán
   
  fēng
  máo

  xuè
     tiān
   
  píng
  yuán
  chì
   
  yǒng
  shì

   
  yuán
  yòu
  shī

   
  chái
  láng
  shè
  cuàn
   
  ěr
  nǎi

  shī

  xiǎn
   
  bìng
  dǎo
  qián
  huì
   
  qióng

  bēn

   
  kuáng

  chù
  jué
   

  shǎo
  shī
  qiǎo
   
  qín
  chéng

  zhé
   

  piào
  jiǎo
   
  è
  měng
  shì
   
  tuō
  jiǎo
  cuò
  dòu
     shā
   
  xié
  shī
  bào
   
  tuō
  xióng
  chī
      
  dùn
  xiàng

   
  chāo
  dòng

   
  yuè
  jùn

   
  jué
  zhǎn
  yán
   

  shí
  tuí
   
  sōng
  bǎi

   
  cóng
  lín
  cuī
   
  cǎo   
  qín
  shòu
  tiǎn

   
 • 
   
   
   
  ruò
  chén
  zhě

  guān


  jiù

   
  wén
  zhī


  lǎo
   
  shí
  fēn
  ér
  wèi  duān
   


  néng
  biàn


   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《文选》南京大学出版社,
  《西都赋》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [載](读音:zài,zǎi)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [節](读音:jié,jiē)
  [南](读音:nā,nán)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [藏](读音:cáng,zàng)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [奇](读音:jī,qí)
  [](读音:yìng,yīng)
  [可](读音:kè,kě)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [處](读音:chú,chù)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [澤](读音:zé,shì,yì,duó)
  [夫](读音:fú,fū)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [校](读音:jiào,xiào)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [檻](读音:jiàn,kǎn)
  [度](读音:dù,duó)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [露](读音:lòu,lù)
  [混](读音:hún,hǔn,hùn,gǔn,kūn)
  [吾](读音:wú,yù)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [茲](读音:cí,zī)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [籠](读音:lóng,lǒng)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [六](读音:liù,lù)
  [拗](读音:niù,ǎo,ào)
  [期](读音:qī,jī)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [石](读音:dàn,shí)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [會](读音:huì,kuài,)
  [車](读音:chē,jū)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [明](读音:míng)
  [織](读音:zhì,zhī)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [棹](读音:zhào,zhuō)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [厲](读音:lì,lài)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [從](读音:cóng,zòng)
  [都](读音:dōu,dū)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [屬](读音:shǔ,zhǔ)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [若](读音:rě,ruò)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [其](读音:jī,qí)
  [一](读音:yī)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [能](读音:néng,nài)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
班固作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图