j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《思齐》的原文打印版、对照翻译及详解(诗经)-j9九游会官方登录

《思齐》由诗经创作

原文:

思齐

先秦-诗经

思齐大任,文王之母。
思媚周姜,京室之妇。
大姒嗣徽音,则百斯男。
惠于宗公,神罔时怨。
神罔时恫,刑于寡妻。
至于兄弟,以御于家邦。
雍雍在宫,肃肃在庙。
不显亦临,无射亦保。
肆戎疾不殄,烈假不瑕。
不闻亦式,不谏亦入。
肆成人有德,小子有造。
古之人无斁,誉髦斯士。

说明:古文之家的工作重心是对古诗文进行校对并注音,我们所提供的译文、注释均来自互联网收集聚合,仅供参考,文章所涉及的字、词发音请以拼音版作为主要参考。
  对照翻译:

  思齐大任,文王之母。
  雍容端庄是太任,周文王的好母亲。
  思媚周姜,京室之妇。
  贤淑美好是太姜,王室之妇居周京。
  大姒嗣徽音,则百斯男。
  太姒美誉能继承,多生男儿家门兴。
  惠于宗公,神罔时怨。
  文王孝敬顺祖宗,祖宗神灵无所怨。
  神罔时恫,刑于寡妻。
  祖宗神灵无所痛,示范嫡妻作典型。
  至于兄弟,以御于家邦。
  示范兄弟也相同,治理家国都亨通。
  雍雍在宫,肃肃在庙。
  在家庭中真和睦,在宗庙里真恭敬。
  不显亦临,无射亦保。
  暗处亦有神监临,修身不倦保安宁。
  肆戎疾不殄,烈假不瑕。
  如今西戎不为患,病魔亦不害人民。
  不闻亦式,不谏亦入。
  未闻之事亦合度,虽无谏者亦兼听。
  肆成人有德,小子有造。
  如今成人有德行,后生小子有造就。
  古之人无斁,誉髦斯士。
  文王育人勤不倦,士子载誉皆俊秀。

  注释:


  (1)思:发语词,无义。齐(zhāi):通“斋”,端庄貌。大任:即太任,王季之妻,文王之母。
  (2)媚:美好。周姜:即太姜。古公亶父之妻,王季之母,文王之祖母。
  (3)京室:王室。
  (4)大姒:即太姒,文王之妻。嗣:继承,继续。徽音:美誉。
  (5)百斯男:众多男儿。百,虚指,泛言其多。斯,语助词,无义。
  (6)惠:孝敬。宗公:宗庙里的先公,即祖先。
  (7)神:此处指祖先之神。罔:无。时:所。
  (8)恫(tōnɡ):哀痛。
  (9)刑:同“型”,典型,典范。寡妻:嫡妻。
  (10)御:治理。
  (11)雝(yōnɡ)雝:和洽貌。宫:家。
  (12)肃肃:恭敬貌。庙:宗庙。
  (13)不显:不明,幽隐之处。临:临视。
  (14)无射(yì):即“无斁”,不厌倦。“射”为古“斁”字。保:保持。
  (15)肆:所以。戎疾:西戎之患。殄:残害,灭绝。
  (16)烈假:指害人的疾病。瑕,与“殄”义同。
  (17)式:适合。
  (18)入:接受,采纳。
  (19)小子:儿童。造:造就,培育。
  (20)古之人:指文王。无斁(yì):无厌,无倦。
  (21)誉:美名,声誉。髦:俊,优秀。
               

诗经相关作品
  思齐大任,文王之母。 思媚周姜,京室之妇。 大姒嗣徽音,则百斯男。 惠于宗公,...
  园有桃,其实之肴。 心之忧矣,我歌且谣。 不知我者,谓我士也骄。 彼人是哉,子...
  嗟嗟烈祖,有秩斯祜。 申锡无疆,及尔斯所。 既载清酤,赉我思成。 亦有和羹,既...
  汎彼柏舟,亦汎其流。 耿耿不寐,如有隐忧。 微我无酒,以敖以游。 我心匪鉴,不...
  关关雎鸠,在河之洲。 窈窕淑女,君子好逑。 参差荇菜,左右流之。 窈窕淑女,寤...
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
诗经(先秦)

《诗经》是中国古代诗歌开端,最早的一部诗歌总集,收集了西周初年至春秋中叶(前11世纪至前6世纪)的诗歌,共311篇,其中6篇为笙诗,即只有标题,没有内容,

思齐图片
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图