j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《园有桃》拼音版,可打印(诗经)-j9九游会官方登录

《园有桃》由诗经创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yuán
  yǒu
  táo
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  shī
  jīng
  • yuán
   yǒu
   táo
    

   shí
   zhī
   yáo
    
  • xīn
   zhī
   yōu

    


   qiě
   yáo
    
  • xīn
   zhī
   yōu

    
   liáo

   xíng
   guó
    
  • xīn
   zhī
   yōu

    

   shuí
   zhī
   zhī
    

  • zhī

   zhě
    
   wèi

   shì

   wǎng

    
  • yuán
   yǒu

    

   shí
   zhī
   shí
    

  • zhī

   zhě
    
   wèi

   shì

   jiāo
    

  • rén
   shì
   zāi
    

   yuē


    
  • xīn
   zhī
   yōu

    

   shuí
   zhī
   zhī
    

  • rén
   shì
   zāi
    

   yuē


    

  • shuí
   zhī
   zhī
    
    

  • shuí
   zhī
   zhī
    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《诗经诵读本》中华书局,
  《园有桃》全文注音版,可直接打印

全文详解
  园有桃,其实之肴。
  园中桃树壮,结下桃子鲜可尝。
  心之忧矣,我歌且谣。
  心中真忧闷呀,姑且放声把歌唱。
  不知我者,谓我士也骄。
  有人对我不了解,说我士人傲慢太骄狂。
  彼人是哉,子曰何其?
  那人是对还是错,你说我该怎么做?
  心之忧矣,其谁知之?
  心中真忧闷呀,还有谁能了解我?
  其谁知之,盖亦勿思!
  还有谁能了解我,何必挂念苦思索。
  园有棘,其实之食。
  园中枣树直,结下枣子甜可食。
  心之忧矣,聊以行国。
  心中真忧闷呀,姑且散步出城池。
  不知我者,谓我士也罔极。
  有人对我不了解,说我士人多变不可恃。
  彼人是哉,子曰何其?
  那人是对还是错,你说我该怎么做?
  心之忧矣,其谁知之?
  心中真忧闷呀,还有谁能了解我?
  其谁知之,盖亦勿思!
  还有谁能了解我,何必挂念苦思索。
多音字参考列表
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [其](读音:jī,qí)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [知](读音:zhī,zhì)
欢迎留言/纠错(共有信息2条))

网友留言
  【第1楼】子曰何其,其谁知之,中的其,为什么注音ji?
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2024/2/18)
  【第1_1楼】可参照商务印书馆的《古代汉语词典》第(1117)页 ,商务印书馆的《古代汉语词典》第(1117)页 内容。
  古文之家小编回复于(2024/2/18)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
诗经作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图