j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《骂玉郎过感皇恩采茶歌·四别·恨别》拼音版,可打印(钟嗣成)-j9九游会官方登录

《骂玉郎过感皇恩采茶歌·四别·恨别》由钟嗣成创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • láng
  guò
  gǎn
  huáng
  ēn
  cǎi
  chá

   
  ·

  bié
   
  ·
  hèn
  bié
 • 
  [
  yuán
   
  ]
  zhōng

  chéng
  • 
    
    
    
   fēng
   liú


   luán
   huáng
   pèi
    
   qià


   biàn
   便
   shuāng
   fēi
    
   cǎi
   yún

   sàn
   liú

   cuì
    
   méi
   chuāi

   chāi

   zhé
    

   láng

   bǎo
   jìng
   kuī
    

   tōng

   yín
   píng
   zhuì
    
   xiāng
   lěng
   jīn

    
   zhú
   àn
   luó
   wéi
       jiǎo
   duàn

   cháng
       yān
   cán
   lèi
   yǎn
    
   chī


   suǒ
   dìng
   chóu
   méi
    
   tiān
   gāo
   yàn
   yǎo
    
   yuè
   jiǎo

   fēi
    
   zàn
   bié

    
   qiě
   níng
   nài
    
   hǎo
   jiāng

    
  • 
    
    
    

   xīn
   zhī
    

   chéng
   shí
    
   yǒu
   qíng
   shuí


   nián

    

   hòu

   píng
   dēng
   bào

    
   lái
   shí
   cháng
   tīng

   pín

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《骂玉郎过感皇恩采茶歌·四别·恨别》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [冇](读音:méi,mò)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [期](读音:qī,jī)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
钟嗣成作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图