j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《骂玉郎过感皇恩采茶歌·四别·叙别》拼音版,可打印(钟嗣成)-j9九游会官方登录

《骂玉郎过感皇恩采茶歌·四别·叙别》由钟嗣成创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • láng
  guò
  gǎn
  huáng
  ēn
  cǎi
  chá

   
  ·

  bié
   
  ·

  bié
 • 
  [
  yuán
   
  ]
  zhōng

  chéng
 • wāng
  yáng
  mèn
  hǎi

  biān
  àn
   
  • 
    
    
    
   cóng
   lái
   bié
   hèn
   céng
   jīng
   guàn
    
   dōu


   zhè
   jīn
   fān
    
  • zhè
   fān
   bié
    
   míng


    
   shèn
   shí
   huán
    
  • kǒu
   yōng
   kāi
    
   xīn

   zuì
    
   lèi
   nán
   gān
    
  • zuò
   chù
   yōu
   chóu
   xíng
   chù
   lǎn
    
   bié
   shí
   róng

   jiàn
   shí
   nán
    
  • 
    
    
    
   wǎn
   fēng
   xián
    

   yún
   cán
    
   luán
   jiān


   yàn
   jīng
   hán
    
  • juàn
   tīng
   yáng
   guān
    
   lǎn
   shàng
   zhēng
   ān
    
  • qiān
   bān
   ào
   nǎo
    
   wàn
   zhǒng
   chóu
   fán
    
  • tòng
   gǎn
   shāng
    
   màn
   pēn

    
   kōng
   jiē
   tàn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《骂玉郎过感皇恩采茶歌·四别·叙别》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [從](读音:cóng,zòng)
  [都](读音:dōu,dū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [明](读音:míng)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [處](读音:chú,chù)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
钟嗣成作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图