j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《君子之学》拼音版,可打印(荀子)-j9九游会官方登录

《君子之学》由荀子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jūn

  zhī
  xué
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  xún

  • 
    
    
    
   jūn

   zhī
   xué

    


   ěr
    
   zhù

   xīn
    
    
   xíng

   dòng
   jìng
    
   chuǎn
   ér
   yán
    

   ér
   dòng
       wéi


    
   xiǎo
   rén
   zhī
   xué

    


   ěr
    
   chū

   kǒu
    
   kǒu
   ěr
   zhī
   jiān
    


   cùn
   ěr
       měi

   chǐ
   zhī

   zāi
    

   zhī
   xué
   zhě
   wèi

    
   jīn
   zhī
   xué
   zhě
   wèi
   rén
    
   jūn

   zhī
   xué

    

   měi

   shēn
    
   xiǎo
   rén
   zhī
   xué

    

   wéi
   qín

    


   wèn
   ér
   gào
   wèi
   zhī
   ào
    
   wèn

   ér
   gào
   èr
   wèi
   zhī

    
   ào
    
   fēi

    

    
   fēi

    
   jūn


   xiǎng

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《荀子》南京大学出版社,《荀子》中华书局,
  《君子之学》全文注音版,可直接打印

全文详解
   君子之学也,入乎耳,着乎心,布乎四体,形乎动静。
   君子学习,是听在耳里,记在心里,表现在威仪的举止和符合礼仪的行动上。
  端而言,蝡而动,一可以为法则。
  一举一动,哪怕是极细微的言行,都可以垂范于人。
  小人之学也,入乎耳,出乎口;
  小人学习是从耳听从嘴出。
  口耳之间,则四寸耳,曷足以美七尺之躯哉!
  相距不过四寸而已,怎么能够完美他的七尺之躯呢?
  古之学者为己,今之学者为人。
  古人学习是自身道德修养的需求,现在的人学习则只是为了炫耀于人。
  君子之学也,以美其身;
  君子学习是为了完善自我。
  小人之学也,以为禽犊。
  小人学习是为了卖弄和哗众取宠,将学问当作家禽、小牛之类的礼物去讨人好评。
  故不问而告谓之傲,问一而告二谓之囋。
  所以,没人求教你而去教导别人叫做浮躁,问一答二的叫啰嗦。
  傲、非也,囋、非也;
  浮躁啰嗦都是不对的。
  君子如向矣。
  君子答问应象空谷回音一般,不多不少、恰到好处。
多音字参考列表
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [可](读音:kè,kě)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [其](读音:jī,qí)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [一](读音:yī)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
荀子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图