j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《时兴诗》拼音版、节奏划分及断句,可打印(卢谌)-j9九游会官方登录

《时兴诗》由卢谌创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shí
  xìng
  shī
 • 
  [

  西
  jìn
   
  ]

  chén


 • suì
  yún

   
  yóu
  yuán
  cǎi
  xiāo
  huò
   
 • shè
  shè
  fāng

  líng
   
  ruǐ
  ruǐ
  cāng
  huā
  luò
   
 • níng
  shuāng
  zhān
  màn
  cǎo
   
  bēi
  fēng
  zhèn
  lín

   
 • dēng
  gāo
  tiào
  xiá
  huāng
   

  wàng


  è
  崿
   
 • xià
  quán

  liè
  qīng
   
  kuàng

  zēng
  liáo
  suǒ
   
  • wěi
   wěi
   yuán
   xiàng
   yùn
    
   yōu
   yōu
   fāng

   kuò
    
  • xíng
   biàn
   suí
   shí
   huà
    
   shén
   gǎn
   yīn

   zuò
    
  • běi

   máng


    
   nán
   lín


   luò
    
  • dàn

   zhì
   rén
   xīn
    
   tián
   rán
   cún
   xuán

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《时兴诗》全文注音版,可直接打印

  节奏划分及断句:

  亹亹/圆象运,悠悠/方仪廓。
  忽忽/岁云暮,游原/采萧藿。
  北逾/芒与河,南临/伊与洛。
  凝霜/沾蔓草,悲风/振林薄。
  摵摵/芳叶零,橤橤/苍华落。
  下泉/激冽清,旷野/增辽索。
  登高/眺遐荒,极望/无崖崿。
  形变/随时化,神感/因物作。
  澹乎/至人心,恬然/存玄漠。

多音字参考列表
  [儀](读音:yí)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [南](读音:nā,nán)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
卢谌作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图