j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《答魏子悌诗》拼音版、节奏划分及断句,可打印(卢谌)-j9九游会官方登录

《答魏子悌诗》由卢谌创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • wèi


  shī
 • 
  [

  西
  jìn
   
  ]

  chén


 • jīng
  shén
  tōng
   
  fěi
  yuē
  xíng
  hái

   
 • ēn
  yóu
  qiè
  kuò
  shēng
   

  suí
  zhōu
  xuán

   

 • shēn
  yīn

  yuè
   
  tuō
  hào
  píng
  sān

   
 • qīng
  gài
  suī
  zhōng
  zhāo
   

  fèn
  mài
  chóu

   
 • duō
  shì
  chéng


   
  qún
  xián

  hóng

   
 • zài
  wēi
  měi
  tóng
  xiǎn
   
  chǔ
  ān   

 • shè
  jìn
  chāng
  jiān
   
  gòng
  gèng
  fēi

  è
   

 • wèi
  xiāng


   
  miù
  chōng
  běn
  zhōu

   
 • miào
  shī
  shēn

  hǎo
   
  qīng

  guàn
  yōu

   
 • guāi

  lìng

  gǎn
   
  bēi
  xīn
  shǐ
  使
  qíng

   
  • chóng
   tái
   fēi

   gān
    
   zhēn
   qiú
   fēi


      • bèi

    
   kuì

   pái


    

  • méng
   shí
   lái
   huì
    
   liáo

   cháo
   yàn

    
  • hèn

   suí
   hóu
   zhū
    

   chóu
   jīng
   wén

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《答魏子悌诗》全文注音版,可直接打印

  节奏划分及断句:

  崇台/非一干,珍裘/非一腋。
  多士/成大业,群贤/济弘绩。
  遇蒙/时来会,聊齐/朝彦迹。
  顾此/腹背羽,愧彼/排虚翮。
  寄身/荫四岳,托好/凭三益。
  倾盖/虽终朝,大分/迈畴昔。
  在危/每同险,处安/不异易。
  俱涉/晋昌艰,共更/飞狐厄。
  恩由/契阔生,义随/周旋积。
  岂谓/乡曲誉,谬充/本州役。
  乖离/令我感,悲欣/使情惕。
  理以/精神通,匪曰/形骸隔。
  妙诗/申笃好,清义/贯幽赜。
  恨无/随侯珠,以酬/荆文璧。

多音字参考列表
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [一](读音:yī)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [蒙](读音:)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [處](读音:chú,chù)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [旋](读音:xuán,xuàn)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [好](读音:hào,hǎo)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
卢谌作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图