j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《日时》拼音版,可打印(佚名)-j9九游会官方登录

《日时》由佚名创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • shí

 • míng
  • 
    
    
    


   yǒu

    
   fēn
   wéi
   shí
   èr
   shí
    

   chǒu
   yín
   mǎo
    
   chén


   wèi
    
   shēn
   yǒu

   hài
    
   shì

    
   xià

   cháng
   ér

   duǎn
    
   dōng

   duǎn
   ér

   cháng
    

   bàn
   wéi

    

   zhōng
   wéi

    

   qián
   yuē
   shàng

    

   hòu
   yuē
   xià

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《日时》全文注音版,可直接打印

全文详解
   一日有夜,分为十二时。
   一天包括夜晚和白天,共分为十二个时辰。
  子丑寅卯,辰已午未,申酉戌亥,是也。
  分别是子丑寅卯、辰已午未、申酉戌亥这十二个时辰。
  夏日长而夜短,冬日短而夜长。
  夏天白天长而夜晚短,冬天白天短而夜晚长。
  夜半为子,日中为午。
  半夜十二点为子时,中午十二点为午时。
  午前曰上午,午后曰下午。
  午时之前的白天为上午,午时之后的白天是下午。
多音字参考列表
  [一](读音:yī)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [為](读音:wéi,wèi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
佚名作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图