j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《百家姓》拼音版,可打印(佚名)-j9九游会官方登录

《百家姓》由佚名创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • bǎi
  jiā
  xìng

 • míng
 • yuè

  shí

   

  biàn

  kāng
   
 • cháo
  guān
  kuǎi
  xiàng
   
  zhā
  hòu
  jīng
  hóng
    • liú
   
  jǐng
  zhān
  shù
  lóng
   
 • téng
  yīn
  luó

   
  hǎo

  ān
  cháng
   
 • fèi
  lián
  cén
  xuē
   
  léi


  tāng
   
 • xià
  hóu
  zhū

   
  wén
  rén
  dōng
  fāng
   
 • zēng

  shā
  niè
   
  yǎng


  fēng
   
 • kǒng
  cáo
  yán
  huà
   
  jīn
  wèi
  táo
  jiāng
   

 • wàn
  zhī

   
  zǎn
  guǎn


   
 • féng
  chén
  chǔ
  wèi
   
  jiǎng
  shěn
  hán
  yáng
   
 • biān

  yān

   
  jiá

  shàng
  nóng
   
 • xún
  yáng

  huì
   
  zhēn

  jiā
  fēng
   
 • xióng

  shū

   
  xiàng
  zhù
  dǒng
  liáng
   
 • yuè
  shuài
  gōu
  kàng
   
  kuàng
  hòu
  yǒu
  qín
   
 • chún

  chán

   
  tài
  shū
  shēn

   
 • yún

  pān

   

  fàn
  péng
  láng
   


 • xiāo
  yǐn
   
  yáo
  shào
  zhàn
  wāng
   
 • méi
  shèng
  lín
  diāo
   
  zhōng

  qiū
  luò
   
 • lěng

  xīn
  kàn
   

  jiǎn
  ráo
  kōng
   
 • zhōng


  wén
   
  zhǎng
  sūn

  róng
   


 • qiáo

   
  nián
  ài
  yáng
  tóng
   


 • yuán

   

  mèng
  píng
  huáng
   

 • lián


   
  huàn
  ài

  róng
   
 • wén
  shēn
  dǎng
  zhái
   
  tán
  gòng
  láo
  páng
   

 • lián
  huáng

   

  chí
  gōng
  yáng
   

 • yán
  guī
  hǎi
   
  yáng
  shé
  wēi
  shēng
   
 • tuò

  jiā

   
  zǎi


  liáng
   
 • chí
  qiáo
  yīn

   

  nài
  cāng
  shuāng
   
 • shī
  gǒng
  shè
  niè
   
  cháo
  gōu
  áo
  róng
   
 • tán
  tái
  gōng

   
  zōng
  zhèng

  yáng
   
 • wēn
  bié
  zhuāng
  yàn
   
  chái

  yán
  chōng
   
 • jīng
  fáng
  qiú
  miào
   
  gān
  xiè
  yīng
  zōng
   
 • zhuān
  sūn
  duān

   


  gōng

  西
   


 • héng

   

  gěng
  mǎn
  hóng
   


 • chéng
  dài
   
  tán
  sòng
  máo
  páng
   
 • xiàng


  shèn
   

  liào

  zhōng
   
 • chéng

  xíng
  huá
   
  péi

  róng
  wēng
   
 • yóu
  zhú
  quán

   
  gài

  huán
  gōng
   
 • yìn

  宿
  bái
  huái
  怀
   

  tái
  cóng
  è
   
 • ōu
  shū


   
  wèi
  yuè
  kuí
  lóng
   


 • sāng
  guì
   

  niú
  shòu
  寿
  tōng
   

 • xìng

  sháo
   
  gào   
 • gōng
  sūn
  zhòng
  sūn
   
  xuān
  yuán
  líng

   

 • wéi
  chāng

   
  miáo
  fèng
  huā
  fāng
   

 • ruǎn
  lán
  mǐn
     qiáng
   
 • xiān


  qiū
     kōng
   

 • shàng
  guān
  ōu
  yáng

 • gāo
  xià
  cài
  tián
   
  fán

  líng
  huò
   
 • duàn
  gān
  bǎi

   
  dōng
  guō
  nán
  mén
   
  • zhào
   qián
   sūn

    
   zhōu

   zhèng
   wáng
    
  • zhū
   qín
   yóu

    


   shī
   zhāng
    

  • rén
   yuán
   liǔ
    
   fēng
   bào
   shǐ
   táng
    
  • jiǎ

   lóu
   wēi
    
   jiāng
   tóng
   yán
   guō
    
  • quán

   bān
   yǎng
    
   qiū
   zhòng

   gōng
    

  • wěi
   shān

    
   chē
   hóu

   péng
    
  • jǐng
   duàn


    

   jiāo

   gōng
    


  • yán

    
   bǎi
   jiā
   xìng
   zhōng

  • shāng
   móu
   shé
   nài
    

   shǎng
   nán
   gōng
    
  • nìng
   qiú
   luán
   bào
    
   gān
   dǒu

   róng
    
  • dīng
   xuān
   bēn
   dèng
    

   shàn
   háng
   hóng
    
  • suǒ
   xián

   lài
    
   zhuó
   lìn

   méng
    
  • liáng
   qiū
   zuǒ
   qiū
    
   dōng
   mén

   西
   mén
    
  • bāo
   zhū
   zuǒ
   shí
    
   cuī

   niǔ
   gōng
    

  • máo


    

   bèi
   míng
   zāng
    

  • xiè
   zōu

    
   bǎi
   shuǐ
   dòu
   zhāng
    
  • kuāng
   guó
   wén
   kòu
    
   guǎng
   广

   quē
   dōng
    

  • shēn


    
   rǎn
   zǎi

   yōng
    

  • guān

   kòu
    
   zhǎng


   chē
    

  • diāo
   yuè
   zhèng
    
   rǎng

   gōng
   liáng
    
  • ruì

   羿
   chǔ
   jìn
    

   bǐng

   sōng
    
  • jìn
   chǔ
   yán

    

   yān

   qīn
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《百家姓》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [殷](读音:yān,yīn)
  [蔔,卜](读音:bo,bǔ,pú)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [明](读音:míng)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [賈](读音:gǔ,jià,jiǎ)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [](读音:yìng,yīng)
  [石](读音:dàn,shí)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [厲](读音:lì,lài)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [蒙](读音:)
  [能](读音:néng,nài)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [都](读音:dōu,dū)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [車](读音:chē,jū)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [拓](读音:tà,tuò,zhí)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [南](读音:nā,nán)
欢迎留言/纠错(共有信息7条))

网友留言
  【第4楼】贡献条目褚:应该念“chǔ”。
  古文之家网友:150.13.***发表于(2021/9/10)
  【第4_1楼】非常感谢来自热心读者{:150。138。*。*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2021/9/12)
  【第3楼】它是宋朝的吧
  古文之家网友:150.13.***发表于(2022/10/26)
  【第2楼】蔚,姓读yu四声
  古文之家网友goddess.***发表于(2022/8/23)
  【第2_1楼】非常感谢来自热心读者{goddess0803:221.178.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。
  古文之家小编回复于(2022/9/19)
  【第1楼】有两个门
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2021/11/23)
  【第1_1楼】那是复姓
  古文之家小编回复于(2021/11/24)
  打印版文档下载
佚名作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图