j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《汲江煎茶》拼音版、节奏划分及断句,可打印(苏轼)-j9九游会官方登录

《汲江煎茶》由苏轼创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • jiāng
  jiān
  chá
 • 
  [
  běi
  sòng
   
  ]

  shì
  • huó
   shuǐ
   hái

   huó
   huǒ
   pēng
    

   lín
   diào
   shí

   shēn
   qīng
    
  • xuě


   fān
   jiān
   chù
   jiǎo
    
   sōng
   fēng

   zuò
   xiè
   shí
   shēng
    

  • piáo
   zhù
   yuè
   guī
   chūn
   wèng
    
   xiǎo
   sháo
   fēn
   jiāng


   píng
    

  • cháng
   wèi

   jīn
   sān
   wǎn
    
   zuò
   tīng
   huāng
   chéng
   cháng
   duǎn
   gēng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《汲江煎茶》全文注音版,可直接打印

全文详解
  活水还须活火烹,自临钓石取深清。
  煎茶要用流动的活水和旺盛的炭火来烹煮,便亲自到钓石处取水煎茶。
  大瓢贮月归春瓮,小杓分江入夜瓶。
  明月倒映在江面,用瓢舀水,仿佛在舀明月,倒入瓮中,再用小勺分取,装入瓶中。
  雪乳已翻煎处脚,松风忽作泻时声。
  煮沸时茶沫如雪白的乳花在翻腾漂浮,倒出时似松林间狂风在震荡怒吼。
  枯肠未易禁三碗,坐听荒城长短更。
  清澈醇美使枯肠难以三碗为限,坐着倾听荒城里长更与短更相连。
  节奏划分及断句:

  活水还须/活火烹,自临钓石/取深清。
  大瓢贮月/归春瓮,小杓分江/入夜瓶。
  雪乳已翻/煎处脚,松风忽作/泻时声。
  枯肠未易/禁三碗,坐听荒城/长短更。

多音字参考列表
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [活](读音:huó,guō)
  [石](读音:dàn,shí)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [處](读音:chú,chù)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
苏轼作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图