j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《木兰花慢·侭飘零尽了(杨花)》拼音版,可打印(张惠言)-j9九游会官方登录

《木兰花慢·侭飘零尽了(杨花)》由张惠言创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • lán
  huā
  màn
   
  ·
  jǐn
  piāo
  líng
  jìn
  liǎo
  (
  (
  yáng
  huā
  )
  )
 • zhāng
  huì
  yán
  • 
    
    
    
   jǐn
   piāo
   líng
   jìn
   liǎo
    

   rén
   jiě
    
   dāng
   huā
   kàn
    
   zhèng
   fēng

   chóng
   lián
    

   huí
   shēn

    
   yún

   qīng
   fān
    
   xún


   chūn
   bàn

    
   zhǐ
   duàn
   hóng
    
   xiāng
   shí

   yáng
   jiān
    
   wèi
   rěn

   shēng
   wěi

    
   jiāng

   chóng
   yòu
   fēi
   huán
    
  • 
    
    
    
   shū
   kuáng
   qíng
   xìng
   suàn

   liáng
    
   nài

   dào
   chūn
   lán
    
   biàn
   便
   yuè


   méi
    
   huā
   tiān
   bàn
   xuě
    

   chēng
   qīng
   hán
    
   shōu
   jiāng
   shí
   fēn
   chūn
   hèn
    
   zuò

   tiān
    
   chóu
   yǐng
   rào
   yún
   shān
    
   kàn

   qīng
   qīng
   chí
   pàn
    
   lèi
   hén
   diǎn
   diǎn
   níng
   bān
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《木兰花慢·侭飘零尽了(杨花)》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [識](读音:shí,zhì)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [得](读音:de,dé,děi)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [一](读音:yī)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
张惠言作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图