j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《词选序》拼音版,可打印(张惠言)-j9九游会官方登录

《词选序》由张惠言创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • xuǎn

 • 
  [
  qīng
   
  ]
  zhāng
  huì
  yán
 • 
   
   
   
  sòng
  zhī

  jiā
   
  hào
  wéi

  shèng
   
  rán
  zhāng
  xiān
   

  shì
   
  qín
  guān
   
  zhōu
  bāng
  yàn
   
  xīn


   
  jiāng
  kuí
   
  wáng

  sūn
   
  zhāng
  yán
   
  yuān
  yuān

  wén
  yǒu

  zhì
  yān
   

  dàng
  ér

  fǎn
   
  ào
  ér


   
  zhī
  ér


   
  liǔ
  yǒng
   
  huáng
  tíng
  jiān
   
  liú
  guò
   

  wén
  yīng
  zhī
  lún
   


  yǐn

  duān
   


  zhòng

  dāng
  shì
   
  ér
  qián
  shù

  zhě
   
  yòu

  miǎn
  yǒu

  shí
  fàng
  làng
  tōng
  tuō
  zhī
  yán
  chū


  jiān
   
  hòu
  jìn


  chí
  zhú
   


  yuán

  zhǐ

   


  guāi

   
  huài
  luàn
  ér   


  sòng
  zhī
  wáng
  ér
  zhèng
  shēng
  jué
   
  yuán
  zhī

  ér
  guī

  huī
   

  zhì

  jīn

  bǎi

  nián
   
  zuò
  zhě
  shí
  shù
   
  liàng

  suǒ
  shì
   

  yǒu
  fán
  biàn
   
  jiē

  wèi
  ān

  guāi
  fāng
   


  zhī
  mén

  zhě

   
 • 
   
   
   
  jīn  piān
   
  dōu
  wéi
  èr
  juàn
   

  yǒu
  yōu
  yǐn
   
  bìng
  wéi
  zhǐ

   
  xià
  liú
   
  dǎo

  yuān
  yuán
   

  shǐ
  使
  fēng

  zhī
  shì
  chéng  zhī
  yīn
   

  gǎn

  shī

  zhī
  liú
  tóng
  lèi
  ér
  fēng
  sòng
  zhī

   
 • 
   
   
   

  táng
  zhī

  rén
   

  bái
  wéi
  shǒu
   

  hòu
  wéi
  yìng

   
  wáng
  jiàn
   
  hán
  hóng
   
  bái


   
  liú


   
  huáng

  sōng
   

  kōng

   
  hán

   
  bìng
  yǒu
  shù
  zào
   
  ér
  wēn
  tíng
  yún
  zuì
  gāo
   

  yán
  shēn
  měi
  hóng
  yuē
   

  dài
  zhī

   
  mèng
  shì
   

  shì
   
  jūn
  chén
  wéi
  xuè
   
  jìng
  zuò
  xīn
  diào
   

  zhī

  liú
   
  yóu   
  zhì

  gōng
  zhě
   
  wǎng
  wǎng
  jué
  lún
      
  liáng

  yán
   

  tuō
  wèi
   
  jìn
   
  jìn

  rán

   
 • 
   
   
   

  yuē
   

  zhě
   
  gài
  chū

  táng
  zhī
  shī
  rén
   
  cǎi
   
  yuè

   
  zhī
  yīn

  zhì
  xīn

   
  yīn   

  yuē
   

   
   
   
  zhuàn
   
  yuē
   
   

  nèi
  ér
  yán
  wài
  wèi
  zhī

   
   

  yuán
  qíng
  zào
  duān
   
  xīng

  wēi
  yán
   

  xiāng
  gǎn
  dòng
   

  mìng
  fēng
  yáo
   

  xiàng
  nán

  āi

   

  dào
  xián
  rén
  jūn

  yōu
  yuē
  yuàn
  fěi

  néng

  yán
  zhī
  qíng
   

  huái
  yāo
  miào  zhì
   
  gài
   
  shī
   
  zhī

   
  xīng
   
  biàn
  fēng
  zhī

   
  sāo
  rén
  zhī


  jìn
  zhī

   
  rán


  wén
  xiǎo
   

  shēng
  āi
   
  fàng
  zhě
  wéi
  zhī
   
  huò
  diē
  dàng


   


  chāng
  kuáng
  pái
  yōu
   
  rán
  yào

  zhì
  zhě
     yǐn


   
  gǎn

  ér

   
  chù
  lèi
  tiáo
  chàng
   

  yǒu
  suǒ
  guī
   
  fēi
  gǒu
  wéi
  diāo
  zhuó
  màn

  ér

   
 • 
   
   
   
  jiā
  qìng
  èr
  nián

  yuè
   

  jìn
  zhāng
  huì
  yán
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《词选序》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [巷](读音:hàng,xiàng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [能](读音:néng,nài)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [](读音:yìng,yīng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [過](读音:guò,guō)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [一](读音:yī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [繁](读音:fán,pó,mǐn)
  [可](读音:kè,kě)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [都](读音:dōu,dū)
  [卷,捲](读音:juàn,juǎn,quán,quān,gǔn)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [其](读音:jī,qí)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
张惠言作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图