j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《祭妹文》拼音版,可打印(袁枚)-j9九游会官方登录

《祭妹文》由袁枚创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • mèi
  wén
 • 
  [
  qīng
   
  ]
  yuán
  méi
 • 
   
   
   


   

  shēng

  zhè
   
  ér
  zàng


   


  xiāng

  bǎi


   
  dāng
  shí
  suī

  mèng
  huàn
  xiǎng
   
  nìng
  zhī

  wéi
  guī

  suǒ

   
 • 
   
   
   

  zhī

  jué
  gāo
  shì
  ér
  guī

   
  táng
  shàng
  ā
  nǎi
   
  zhàng


  chí
   
  jiā
  zhōng
  wén

   


  bàn
  zhì
   
  cháng
  wèi

  liú
  zhōng
  zuì
  shǎo
  míng
  jīng

   
  ān


  zhě
   

  sǎo
  fēi

  wǎn

   
  ér


  wēi
  quē
  rán
     guī
  hòu
   
  suī
  wèi

  bēi
   
  shí
  wèi


   

  yòu
  zhǎng


  suì
   
  huò
  rén
  jiān
  zhǎng
  zhě
  xiān
  wáng
   

  jiāng
  shēn
  hòu
  tuō

   
  ér

  wèi

  zhī
  xiān
   
 • 
   
   
   

  zhuō

  shuài
   

  fèn

  chū

  jiān
   
  suì
  hán
  chóng
  jiāng
   
  tóng
  lín

  xué
   
  jīn

  liàn

  zàng

   
  ér
  dāng

  zhī
  qíng
  xíng
   
  jǐng
  rán


   

  jiǔ
  suì
   

  shū
  zhāi
   

  shū
  shuāng

   

  dān
  jiān
  lái
   
  wēn
   


   

  zhāng
   
  shì
  xiān
  shēng
  zhà


   
  wén
  liǎng
  tóng

  yīn
  láng
  láng
  rán
   

  jué
  wǎn
  ěr
   
  lián

   


   
   


  yuè
  wàng

  shì

   

  zài
  jiǔ
  yuán
   
  dāng
  fēn
  míng

  zhī
   

  ruò
  guàn
  yuè
  xíng
   


  cháng
  bēi
  tòng
   

  sān
  nián
   


  gōng
  jǐn
  huán
  jiā
   

  cóng
  dōng
  xiāng

  àn
  chū
   

  jiā
  chēng
  shì
  ér
  xiào
     cóng


   

  gài
  shuō
  cháng
  ān
  dēng

   
  hán
  shǐ
  使
  bào
  xìn
  chí
  zǎo
  yún
  ěr
   
  fán

  suǒ
  suǒ
   
  suī
  wéi
  chén

   
  rán  wèi

   
  néng
  wàng
   
  jiù
  shì
  tián
  yīng
   

  zhī

  gěng
   

  yǐng


   


  biàn
  便
  shì
   
  huǐ
  dāng
  shí

  jiāng


  qíng
  zhuàng
   
  luó


  cún
   
  rán
  ér  zài
  rén
  jiān
   

  suī
  nián
  guāng
  dào
  liú
   
  ér
  shí

  zài
   
  ér  wéi
  zhèng
  yìn
  zhě

   
 • 
   
   
   

  zhī
  shī
   
   

  zhī

   


  dài
  jià
   

  zhī
  shēng
  píng
   


  zuò
  zhuàn
   
  wéi

  zhī
  zhūn

   
  shàng
  wèi
  móu
  ěr
   
  xiān
  yíng
  zài
  háng
   
  jiāng
  guǎng
  广

  shēn
   
  shì
  nán
  guī
  zàng
   

  qǐng

  mìng
  ér
  níng   
  biàn
  便

  sǎo

   

  páng
   
  zàng


  ā
  yìn
   

  xià
  liǎng
  zhǒng
   

  wéi
  ā

  shì
  zhě
  zhū
  shì
   

  wèi
  ā
  xiōng
  shì
  zhě
  táo
  shì
   
  yáng
  shān
  kuàng
  miǎo
   
  nán
  wàng
  yuán

   

  西
  wàng

  xiá
   
  fēng

  chén
  hūn
   

  hún
  yǒu
  bàn
   
  dāng   
  suǒ
  lián
  zhě
     yín
  nián  zhí
  shī
  hòu
   
  zhì
  jīn

  nán
   
  liǎng   
  shēng


  hòu
   
  cái
  zhōu
  zuì
  ěr
   

  suī
  qīn
  zài
  wèi
  gǎn
  yán
  lǎo
   
  ér
  chǐ
  齿
  wēi


   
  àn


  zhī
   
  zhī
  zài
  rén
  jiān
   
  shàng   
  ā
  pǐn
  yuǎn
  guān

  nán
   
   
  jiǔ
  zhě
     zàng
   


  shéi
  mái
   

  tǎng
  yǒu
  líng
   

  néng
  gào

   
 • 
   
   
   
  qián
  lóng
  dīng
  hài
  dōng
   
  zàng
  sān
  mèi

  wén

  shàng
  yuán
  zhī
  yáng
  shān
   
  ér
  diàn

  wén
  yuē
   
 • 
   
   
     niàn
  zhī
  zhēn
   

  rén


   
  zhì

  wēi
  tuō
  luò
   
  suī
  mìng
  zhī
  suǒ
  cún
   
  tiān
  shí
  wéi
  zhī
   
  rán
  ér
  lèi

  zhì

  zhě
   
  wèi
  cháng
  fēi

  zhī
  guò

   

  yòu
  cóng
  xiān
  shēng
  shòu
  jīng
   


  jiān
  ér
  zuò
   
  ài
  tīng

  rén
  jié

  shì
   

  dàn
  zhǎng
  chéng
   

  gōng
  dǎo
  zhī
   


   
  shǐ
  使


  shí
   
  shī
   
   
   
  shū
   
   
  huò
  wèi

  jiān
  zhēn
  ruò
  shì
   
 • 
   
   
   
  qián
  nián

  bìng
   

  zhōng
  xiāo

  tàn
   
  jiǎn

  fēn


   
  zēng

  fēn

  yōu
   
  hòu
  suī
  xiǎo
  chài
   
  yóu
  shàng

  dié
   

  suǒ

  qiǎn
   

  lái
  chuáng
  qián
   
  wèi
  shuō
  bài
  guān

  shǐ  è
  zhī
  shì
   
  liáo


  huān
   


   
  jīn
  ér
  hòu
   

  jiāng
  zài
  bìng
   
  jiào
  cóng

  chù   
 • 
   
   
   

  zhī


   

  xìn

  yán

  hài
   
  yuǎn
  diào
  yáng
  zhōu
   

  yòu  xīn
   

  rén
  zǒu
  bào
   

  zhì
  mián
  chuò


   
  ā
  nǎi
  wèn
   
   
  wàng
  xiōng
  guī
  fǒu
   
   
  qiáng
  yìng
  yuē
   
   
  nuò
   
   


  xiān


  mèng

  lái
  jué
   
  xīn
  zhī

  xiáng
   
  fēi
  zhōu

  jiāng
   
  guǒ


  wèi
  shí
  huán
  jiā
   
  ér


  chén
  shí

  jué
   

  zhī
  yóu
  wēn
   


  wèi
  míng
   
  gài
  yóu
  rěn

  dài


   


  tòng
  zāi
   
  zǎo
  zhī
  jué

     kěn
  yuǎn
  yóu
   

  yóu
   

  shàng
  yǒu


  xīn
  zhōng
  yán
  yào

  zhī
  wén
   
  gòng

  chóu
  huà

   
  ér
  jīn


   
  chú


  wài
   
  dāng

  jiàn

   

  yòu

  zhī   


  jiàn

   
  ér

  hòu
  zhī
  yǒu
  zhī

  zhī
   


  jiàn


  jiàn
   
  yòu

  nán
  míng

   
  rán

  bào  zhī
  hàn
   
  tiān

  rén

   
  ér
  jìng


   
 • 
   
   
   


   
  shēng
  qián  xiǎng
   
  shēn
  hòu
  yòu


  zhī
   
  wén

  yán
   
  diàn

  yòu

  jiàn

  shí
   
  zhǐ
  huī
  fēi
  yáng
   
  shuò
  fēng


   
  ā
  xiōng
  guī

   
  yóu


  huí
  tóu
  wàng


   


  āi
  zāi
   


  āi
  zāi
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,《古文名篇》上海辞书出版社,
  《祭妹文》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [過](读音:guò,guō)
  [節](读音:jié,jiē)
  [識](读音:shí,zhì)
  [若](读音:rě,ruò)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [衣](读音:yī,yì)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [覺](读音:jiào,jué)
  [冠](读音:guàn,guān)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [倒](读音:dào,dǎo)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [處](读音:chú,chù)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [信 ](读音:xìn, )
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [期](读音:qī,jī)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [明](读音:míng)
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [祭](读音:jì,zhài)
  [傍](读音:bàng,pàng)
  [其](读音:jī,qí)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [一](读音:yī)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [羊 ](读音:yáng,​xiáng )
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [吾](读音:wú,yù)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [南](读音:nā,nán)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [埋](读音:mái,mán)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [能](读音:néng,nài)
  [可](读音:kè,kě)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [呼](读音:hū,hè,xū)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
袁枚作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图