j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《峡江寺飞泉亭记》拼音版,可打印(袁枚)-j9九游会官方登录

《峡江寺飞泉亭记》由袁枚创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • xiá
  jiāng

  fēi
  quán
  tíng

 • 
  [
  qīng
   
  ]
  yuán
  méi
 • 
   
   
   
  wéi
  yuè
  dōng
  xiá
  shān
   
  gāo

  guò


   
  ér
  dèng   

  sōng
  zhāng

   
  jiāo
  yáng

  zhì
   
  guò
  shí
  qiáo
   
  yǒu
  sān

  shù
  dǐng


   

  zhì
  bàn
  kōng
   
  níng
  jié
  wéi

   
  fán
  shù
  jiē
  gēn

  ér
  zhī
  fēn
   


  gēn
  fēn
  ér
  zhī

   


   
 • 
   
   
   
  dēng
  shān

  bàn
   
  fēi

  léi
  zhèn
   
  cóng
  kōng
  ér
  xià
   

  páng
  yǒu
  shì
   

  fēi
  quán
  tíng

   
  zòng
  héng
  zhàng

   

  chuāng
  míng
  jìng
   

  chuāng

  wén
   
  kāi
  chuāng

  zhì
   
  rén

  zuò


      

  yǎn
  yǎng
   

  fàng

  yán
   

  yuè
  míng
  zhì
  yǐn
   

  rén
  zhī

   
  dài
  shuǐ
  zhī
  láo
   

  jiǔ
  tiān
  yín

   
  zhì


  jiān
  zuò
  wán
   
  dāng
  shí
  jiàn

  tíng
  zhě
   

  xiān

   
 • 
   
   
   

  nián
  lái
  guān   
  zhì
  xiá
  jiāng

  ér

  nán
  jué
  shě
   

  fēi
  quán

  tíng
  wéi
  zhī

   
 • 
   
   
   
  sēng
  chéng

  shàn

   

  mìng
  xiá
  cháng

  zhī
  duì
  píng
   

  shì
  shuǐ
  shēng
   

  shēng
   
  sōng
  shēng
   
  niǎo
  shēng
   
  cēn
  cuò
  bìng
  zòu
   
  qǐng
  zhī
   
  yòu
  yǒu

  zhàng
  shēng
  cóng
  yún
  zhōng
  lái
  zhě
   

  lǎo
  sēng
  huái
  怀
  yuǎn
  bào
  shī

  chǐ

   
  lái
  suǒ


   

  shì
  yín
  yǒng
  zhī
  shēng
  yòu


  zuò
   
  tiān
  lài
  rén
  lài
   

  tóng
  ér
  huà
   


  guān

  zhī

   

  zhì


   
  tíng
  zhī
  gōng


   
 • 
   
   
   
  fán
  rén
  zhī
  qíng
   


  yuè
     shì
   
  shì

  néng
  jiǔ
  liú
   
  tiān
  tái
  zhī

   


  bǎi

   
  yàn
  dàng

  páng


   

  ruò
  kuāng

   
  ruò
  luó

   
  ruò
  qīng
  tián
  zhī
  shí
  mén
   

  wèi
  cháng


   
  ér
  yóu
  zhě
  jiē
  bào

  zhōng
   

  wēi

   


  cóng
  róng

  guān
   

  qīng
  gài
  jiāo
   
  suī
  huān

  bié
   
 • 
   
   
   
  zuò
  jiǔ
   

  luò
     xià
  shān
   

  宿
  dài

  táng
   
  zhèng
  duì
  nán
  shān
   
  yún
  shù
  wěng

   
  zhōng

  cháng
  jiāng
   
  fēng
  fān
  wǎng
  lái
   
  miào


  rén
  kěn

  àn
  lái


  zhě
   
  sēng
  gào

  yuē
   
   
  xiá
  jiāng


  míng
  fēi
  lái

   
   

  xiào
  yuē
   
   


  néng
  fēi
   
  wéi  zhī
  hún
  mèng
  huò
  fēi
  lái
  ěr
   
   
  sēng
  yuē
   
   

  zhēng

  xìn
   
  gōng
  ài
  zhī
     zhī
   
   

  yuē
   
   
  nuò
   
   

  suì
  shù
  shù
  háng
     cún
     sēng
   
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《峡江寺飞泉亭记》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [若](读音:rě,ruò)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [過](读音:guò,guō)
  [石](读音:dàn,shí)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [奇](读音:jī,qí)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [明](读音:míng)
  [可](读音:kè,kě)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [其](读音:jī,qí)
  [澄](读音:chéng,dèng)
  [裳](读音:shɑng,cháng)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [觀](读音:guàn,guān)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [得](读音:de,dé,děi)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [南](读音:nā,nán)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [泊](读音:bó,pō)
  [能](读音:néng,nài)
  [信 ](读音:xìn, )
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [一](读音:yī)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
袁枚作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图