j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《金刚经下集》拼音版,可打印(姚秦三藏法师鸠摩罗什)-j9九游会官方登录

《金刚经下集》由姚秦三藏法师鸠摩罗什创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jīn
  gāng
  jīng
  xià

 • 
  [
  nán
  běi
  cháo
   
  ]
  yáo
  qín
  sān
  zàng

  shī
  jiū

  luó
  shí
 • 
   
   
      


  yún

   
  ruò
  yǒu
  rén
  mǎn
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè

  bǎo
   

  yòng

  shī
   
  shì
  rén

  shì
  yīn
  yuán
   


  duō
  fǒu
   

  shì
   
  shì
  zūn
   

  rén

  shì
  yīn
  yuán
   


  shèn
  duō
      
  ruò


  yǒu
  shí
   

  lái

  shuō  duō
   

   

  lái
  shuō  duō
   
 • 
   
   
      

  ruò
  zuò
  shì
  niàn
   

  lái
  xiàng

   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      

  zuò
  shì
  niàn
   

  lái
  xiàng

   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      

  ruò
  zuò
  shì
  niàn
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  zhě
   
  shuō
  zhū

  duàn
  miè
   

  zuò
  shì
  niàn
      

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  zhě
     shuō
  duàn
  miè
  xiàng
   
 • 
   
   
   
  ěr
  shí  bái

  yán
   
  shì
  zūn
   
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
   
  yún

  yīng
  zhù
   
  yún

  xiáng


  xīn
   

  gào   
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  zhě
   
  dāng
  shēng

  shì
  xīn
   

  yīng
  miè


  qiè
  zhòng
  shēng
   
  miè


  qiè
  zhòng
  shēng

   
  ér

  yǒu

  zhòng
  shēng
  shí
  miè

  zhě
         
  ruò


  yǒu

  xiàng
  rén
  xiàng
  zhòng
  shēng
  xiàng
  shòu
  寿
  zhě
  xiàng
   

  fēi


   
  suǒ

  zhě

      
  shí

  yǒu  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  xīn
  zhě
      


  yún

   

  lái

  rán
  dēng

  suǒ
   
  yǒu


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   


  jiě

  suǒ
  shuō

   


  rán
  dēng

  suǒ
   

  yǒu


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   

  yán
   

  shì

  shì
      
  shí

  yǒu


  lái

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      
  ruò
  yǒu


  lái

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


  zhě
   
  rán
  dēng

  shòu

   


  lái
  shì
   
  dāng

  zuò

   
  hào
  shì
  jiā
  móu

   

  shí

  yǒu


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  shì

  rán
  dēng  shòu

   
  zuò

  shì
  yán
   


  lái
  shì
   
  dāng

  zuò

   
  hào
  shì
  jiā
  móu

      

  lái
  zhě
   

  zhū   
  ruò
  yǒu
  rén
  yán
   

  lái

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      
  shí

  yǒu

   


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      

  lái
  suǒ

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   

  shì
  zhōng

  shí


   
  shì


  lái
  shuō

  qiè

  jiē
  shì


      
  suǒ
  yán

  qiè

  zhě
   

  fēi

  qiè

   
  shì

  míng

  qiè

      


  rén
  shēn
  cháng

     yán
   
  shì
  zūn
   

  lái
  shuō
  rén
  shēn
  cháng

   

  wéi
  fēi

  shēn
   
  shì
  míng

  shēn
      
  shì
   
  ruò
  zuò
  shì
  yán
   

  dāng
  miè


  liàng
  zhòng
  shēng
   


  míng


         
  shí

  yǒu

  míng
  wéi


   
  shì


  shuō
   

  qiè
  rén

  zhòng
  shēng

  shòu
  寿
  zhě
      
  ruò


  zuò
  shì
  yán
   

  dāng
  zhuāng
  yán


   
  shì

  míng


      

  lái
  shuō
  zhuāng
  yán


  zhě
   

  fēi
  zhuāng
  yán
   
  shì
  míng
  zhuāng
  yán
      
  ruò


  tōng
  zhě
   

  lái
  shuō
  míng
  zhēn
  shì


   
 • 
   
   
      
  ruò  mǎn
  héng

  shā
  děng
  shì
  jiè

  bǎo
   
  chí
  yòng

  shī
   
  ruò

  yǒu
  rén
  zhī

  qiè   

  chéng

  rěn
     shèng
  qián


  suǒ

  gōng

         

  zhū  shòu     bái

  yán
   
  shì
  zūn
   
  yún
  shòu


      


  suǒ
  zuò


   

  yīng
  tān
  zhuó
   
  shì

  shuō

  shòu


   
 • 
   
   
      


  yún

   

  děng

  wèi

  lái
  zuò
  shì
  niàn
   

  dāng

  zhòng
  shēng
      

  zuò
  shì
  niàn
      
  shí

  yǒu
  zhòng
  shēng

  lái

  zhě
   
  ruò
  yǒu
  zhòng
  shēng

  lái

  zhě
   

  lái

  yǒu

  rén
  zhòng
  shēng
  shòu
  寿
  zhě
      

  lái
  shuō
  yǒu

  zhě
   

  fēi
  yǒu

   
  ér
  fán

  zhī
  rén

  wéi
  yǒu

      
  fán

  zhě
   

  lái
  shuō

  fēi
  fán

   
  shì
  míng
  fán

   
 • 
   
   
     bái

  yán
   
  shì
  zūn
   


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  wéi

  suǒ


   

  yán
   

  shì
   

  shì
      


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  nǎi
  zhì

  yǒu
  shǎo   
  shì
  míng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
 • 
   
   
      
  ruò
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
  zhōng
   
  suǒ
  yǒu
  zhū


  shān
  wáng
   

  shì
  děng

  bǎo

   
  yǒu
  rén
  chí
  yòng

  shī
   
  ruò
  rén

  luó

  jīng
   
  nǎi
  zhì  děng
   
  shòu
  chí

  sòng
   
  wèi

  rén
  shuō
   

  qián


   
  bǎi
  fēn   
  bǎi
  qiān
  wàn

  亿
  fēn
   
  nǎi
  zhì
  suàn
  shù


  suǒ

  néng

   
 • 
   
   
      


  yún

   


  shēn
  jiàn
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   

  lái

  yīng
  shēn
  jiàn
      

  lái
  shuō
     shēn
   

  fēi  shēn
   
  shì
  míng  shēn
      


  yún

   

  lái
  zhū
  xiàng
  jiàn
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
   

  lái

  yīng  zhū
  xiàng
  jiàn
      

  lái
  shuō
  zhū
  xiàng


   

  fēi


   
  shì
  míng
  zhū
  xiàng


   
 • 
   
   
   


      
  shì

  píng
  děng
   

  yǒu
  gāo
  xià
   
  shì
  míng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   
  rén

  zhòng
  shēng

  shòu
  寿
  zhě
   
  xiū

  qiè
  shàn

   


  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


      
  suǒ
  yán
  shàn

  zhě
   

  lái
  shuō

  fēi
  shàn

   
  shì
  míng
  shàn

   
 • 
   
   
      


  yún

   


  sān
  shí
  èr
  xiàng
  guān

  lái
  fǒu
     yán
   

  shì

  shì

  sān
  shí
  èr
  xiàng
  guān

  lái
   

  yán
      
  ruò

  sān
  shí
  èr
  xiàng
  guān

  lái
  zhě
   
  zhuàn
  lún
  shèng
  wáng

  shì

  lái
     bái

  yán
   
  shì
  zūn
   


  jiě

  suǒ
  shuō

   

  yīng

  sān
  shí
  èr
  xiàng
  guān

  lái
   
  ěr
  shí
   
  shì
  zūn
  ér
  shuō

  yán
   
  ruò


  jiàn

   

  yīn
  shēng
  qiú

   
  shì
  rén
  xíng
  xié
  dào
   

  néng
  jiàn

  lái
   
 • 
   
   
      
  ruò
  yǒu
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   
  chū

  fēn
   

  héng

  shā
  děng
  shēn

  shī
   
  zhōng

  fēn
   


  héng

  shā
  děng
  shēn

  shī
   
  hòu

  fēn
   


  héng

  shā
  děng
  shēn

  shī
   

  shì

  liàng
  bǎi
  qiān
  wàn

  亿
  jié
   

  shēn

  shī
   
  ruò

  yǒu
  rén
   
  wén

  jīng
  diǎn
   
  xìn
  xīn


   


  shèng

   

  kuàng
  shū
  xiě
  shòu
  chí

  sòng
   
  wèi
  rén
  jiě
  shuō
      

  yào
  yán
  zhī
   
  shì
  jīng
  yǒu
   


  chēng
  liáng
   

  biān
  gōng

   

  lái
  wèi


  chéng
  zhě
  shuō
   
  wèi

  zuì
  shàng
  chéng
  zhě
  shuō
   
  ruò
  yǒu
  rén
  néng
  shòu
  chí

  sòng
   
  guǎng
  广
  wéi
  rén
  shuō
   

  lái

  zhī
  shì
  rén
   

  jiàn
  shì
  rén
   
  jiē

  chéng
  jiù


  liàng
   


  chēng
   

  yǒu
  biān
   
  gōng

   

  shì
  rén
  děng
   

  wéi

  dān

  lái
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


         
  ruò
  yào
  xiǎo

  zhě
   
  zhuó

  jiàn
  rén
  jiàn
  zhòng
  shēng
  jiàn
  shòu
  寿
  zhě
  jiàn
     jīng
   

  néng
  tīng
  shòu

  sòng
   
  wèi
  rén
  jiě
  shuō
      
  zài
  zài
  chù
  chù
   
  ruò
  yǒu

  jīng
   

  qiè
  shì
  jiān
  tiān
  rén
  ā
  xiū
  luó
   
  suǒ
  yìng
  gōng
  yǎng
   
  dāng
  zhī

  chù
   

  wéi
  shì

   
  jiē
  yīng
  gōng
  jìng
   
  zuò

  wéi
  rào
   

  zhū
  huā
  xiāng
  ér
  sàn

  chù
   
  • 
    
    
    
   ěr
   shí    
   wén
   shuō
   shì
   jīng
    
   shēn
   jiě


    

   lèi
   bēi

    
   ér
   bái

   yán
    

   yǒu
   shì
   zūn
    

   shuō

   shì
   shèn
   shēn
   jīng
   diǎn
    

   cóng

   lái
   suǒ

   huì
   yǎn
    
   wèi
   céng

   wén

   shì
   zhī
   jīng
    
   shì
   zūn
    
   ruò

   yǒu
   rén

   wén
   shì
   jīng
    
   xìn
   xīn
   qīng
   jìng
    

   shēng
   shí
   xiàng
    
   dāng
   zhī
   shì
   rén
    
   chéng
   jiù   yǒu
   gōng

    
   shì
   zūn
    
   shì
   shí
   xiàng
   zhě
    

   shì
   fēi
   xiàng
    
   shì


   lái
   shuō
   míng
   shí
   xiàng
    
   shì
   zūn
    

   jīn

   wén

   shì
   jīng
   diǎn
    
   xìn
   jiě
   shòu
   chí
    


   wéi
   nán
    
   ruò
   dāng
   lái
   shì
    
   hòu

   bǎi
   suì
    

   yǒu
   zhòng
   shēng
    

   wén
   shì
   jīng
    
   xìn
   jiě
   shòu
   chí
    
   shì
   rén

   wéi   yǒu
    
  • 
    
    
    


        
   ruò
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    
   shòu
   chí

   sòng

   jīng
    
   ruò
   wéi
   rén
   qīng
   jiàn
    
   shì
   rén
   xiān
   shì
   zuì

    
   yīng
   duò
   è
   dào
    

   jīn
   shì
   rén
   qīng
   jiàn

    
   xiān
   shì
   zuì


   wéi
   xiāo
   miè
    
   dāng

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


        

   niàn
   guò


   liàng
   ā
   sēng
   zhī
   jié
    

   rán
   dēng

   qián
    

   zhí

   bǎi

   qiān
   wàn

   亿
   nuó
   yóu

   zhū

    

   jiē
   gòng
   yǎng
   chéng
   shì
    

   kōng
   guò
   zhě
    
   ruò

   yǒu
   rén
    

   hòu

   shì
    
   néng
   shòu
   chí

   sòng

   jīng
    
   suǒ

   gōng

    


   suǒ
   gòng
   yǎng
   zhū

   gōng

    
   bǎi
   fēn    
   bǎi
   qiān
   wàn

   亿
   fēn
   nǎi
   zhì
   suàn
   shù


   suǒ

   néng

        
   ruò
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   hòu

   shì
    
   yǒu
   shòu
   chí

   sòng

   jīng
    
   suǒ

   gōng

    

   ruò

   shuō
   zhě
    
   huò
   yǒu
   rén
   wén
    
   xīn

   kuáng
   luàn
       xìn
        
   dāng
   zhī
   shì
   jīng

    
   guǒ
   bào

    
  • 
    
    
        
   ruò
   yǒu
   rén
   yán
    

   lái
   ruò
   lái
   ruò

    
   ruò
   zuò
   ruò

    
   shì
   rén

   jiě

   suǒ
   shuō

        

   lái
   zhě
    

   suǒ
   cóng
   lái
    


   suǒ

    

   míng

   lái
    
  • 
    
    
        

   rén


   xiàng
    

   rén
   xiàng
    

   zhòng
   shēng
   xiàng
    

   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    
   suǒ

   zhě

    

   xiàng

   shì
   fēi
   xiàng
    
   rén
   xiàng
   zhòng
   shēng
   xiàng
   shòu
   寿
   zhě
   xiàng

   shì
   fēi
   xiàng
        


   qiè
   zhū
   xiàng
    

   míng
   zhū

    

   gào    

   shì

   shì
    
   ruò

   yǒu
   rén
    

   wén
   shì
   jīng
    

   jīng   wèi
    
   dāng
   zhī
   shì
   rén
   shèn
   wéi

   yǒu
            

   lái
   shuō   luó

    

   fēi   luó

    
   shì
   míng   luó

        
   rěn


   luó

    

   lái
   shuō
   fēi
   rěn


   luó

    
   shì
   míng
   rěn


   luó

               wéi


   wáng

   jié
   shēn

    


   ěr
   shí
    


   xiàng
    

   rén
   xiàng
    

   zhòng
   shēng
   xiàng
    

   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
        


   wǎng

   jié
   jié
   zhī
   jiě
   shí
    
   ruò
   yǒu

   xiàng
   rén
   xiàng
   zhòng
   shēng
   xiàng
   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    
   yīng
   shēng
   chēn
   hèn
        
   yòu
   niàn
   guò   bǎi
   shì
   zuò
   rěn

   xiān
   rén
    

   ěr
   suǒ
   shì
    


   xiàng
    

   rén
   xiàng
    

   zhòng
   shēng
   xiàng
    

   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    
   shì
    


   yìng


   qiè
   xiàng
    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
    

   yīng
   zhù

   shēng
   xīn
    

   yīng
   zhù
   shēng
   xiāng
   wèi
   chù

   shēng
   xīn
    
   yīng
   shēng

   suǒ
   zhù
   xīn
    
   ruò
   xīn
   yǒu
   zhù

   wéi
   fēi
   zhù
    
   shì


   shuō


   xīn

   yìng
   zhù


   shī
        


   wèi   qiè
   zhòng
   shēng

    
   yīng

   shì

   shī
    

   lái
   shuō

   qiè
   zhū
   xiàng
    

   shì
   fēi
   xiàng
    
   yòu
   shuō

   qiè
   zhòng
   shēng
    

   fēi
   zhòng
   shēng
        

   lái
   shì
   zhēn

   zhě
    
   shí

   zhě
    


   zhě
    

   kuáng

   zhě
       zhě
        

   lái
   suǒ


       shí


        
   ruò


   xīn
    
   zhù


   ér
   xíng

   shī
    

   rén

   àn
    


   suǒ
   jiàn
    
   ruò


   xīn

   zhù

   ér
   xíng

   shī
    

   rén
   yǒu

    

   guāng
   míng
   zhào
    
   jiàn
   zhǒng
   zhǒng

        
   dāng
   lái
   zhī
   shì
    
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    
   néng


   jīng
   shòu
   chí

   sòng
    

   wéi

   lái
    


   zhì
   huì
    

   zhī
   shì
   rén
    

   jiàn
   shì
   rén
    
   jiē

   chéng
   jiù

   liàng

   biān
   gōng

    
  • 
    
    
        
   ruò
   rén
   yán
    

   shuō

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
        


   yún

    
   shì
   rén
   jiě

   suǒ
   shuō

   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    
   shì
   rén

   jiě

   lái
   suǒ
   shuō

        
   shì
   zūn
   shuō
    

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
    

   fēi

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
    
   shì
   míng

   jiàn
   rén
   jiàn
   zhòng
   shēng
   jiàn
   shòu
   寿
   zhě
   jiàn
        

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
   zhě
    


   qiè

    
   yīng

   shì
   zhī
    

   shì
   jiàn
    

   shì
   xìn
   jiě
    

   shēng

   xiàng
        
   suǒ
   yán

   xiàng
   zhě
    

   lái
   shuō

   fēi

   xiàng
    
   shì
   míng

   xiàng
    
  • 
    
    
        
   ruò
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   suì
   wéi
   wēi
   chén
    


   yún

    
   shì
   wēi
   chén
   zhòng
   nìng
   wéi
   duō
   fǒu
       yán
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
        
   ruò
   shì
   wēi
   chén
   zhòng
   shí
   yǒu
   zhě
       shuō
   shì
   wēi
   chén
   zhòng
    
   suǒ

   zhě

    

   shuō
    
   wēi
   chén
   zhòng
    

   fēi
   wēi
   chén
   zhòng
    
   shì
   míng
   wēi
   chén
   zhòng
    
   shì
   zūn
    

   lái
   suǒ
   shuō
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
    

   fēi
   shì
   jiè
    
   shì
   míng
   shì
   jiè
        
   ruò
   shì
   jiè
   shí
   yǒu
   zhě
    

   shì


   xiàng
    

   lái
   shuō
    


   xiàng
    

   fēi


   xiàng
    
   shì
   míng


   xiàng
        


   xiàng
   zhě
    

   shì


   shuō
    
   dàn
   fán

   zhī
   rén
   tān
   zhuó

   shì
    
  • 
    
    
        


   yún

    

   lái
   yǒu
   ròu
   yǎn
   fǒu
    

   shì
    
   shì
   zūn
    

   lái
   yǒu
   ròu
   yǎn
        


   yún

    

   lái
   yǒu
   tiān
   yǎn
   fǒu
    

   shì
    
   shì
   zūn
    

   lái
   yǒu
   tiān
   yǎn
        


   yún

    

   lái
   yǒu
   huì
   yǎn
   fǒu
    

   shì
    
   shì
   zūn
    

   lái
   yǒu
   huì
   yǎn
        


   yún

    

   lái
   yǒu

   yǎn
   fǒu
    

   shì
    
   shì
   zūn
    

   lái
   yǒu

   yǎn
        


   yún

    

   lái
   yǒu

   yǎn
   fǒu
    

   shì
    
   shì
   zūn
    

   lái
   yǒu

   yǎn
        


   yún

    

   héng

   zhōng
   suǒ
   yǒu
   shā
    

   shuō
   shì
   shā
   fǒu
    

   shì
    
   shì
   zūn
    

   lái
   shuō
   shì
   shā
        


   yún

    


   héng

   zhōng
   suǒ
   yǒu
   shā
    
   yǒu

   shì
   shā
   děng
   héng

    
   shì
   zhū
   héng

   suǒ
   yǒu
   shā
   shù

   shì
   jiè

   shì
    
   nìng
   wéi
   duō
   fǒu
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
    

   gào    
   ěr
   suǒ
   guó

   zhōng
    
   suǒ
   yǒu
   zhòng
   shēng
    
   ruò
   gān
   zhǒng
   xīn
    

   lái

   zhī
        

   lái
   shuō
   zhū
   xīn
   jiē
   wéi
   fēi
   xīn
    
   shì
   míng
   wéi
   xīn
    
   suǒ

   zhě

        
   guò

   xīn    
   xiàn
   zài
   xīn    
   wèi
   lái
   xīn    
  • 
    
    
        


   wèi

   lái
   zuò
   shì
   niàn
    

   dāng
   yǒu
   suǒ
   shuō

    

   zuò
   shì
   niàn
        
   ruò
   rén
   yán

   lái
   yǒu
   suǒ
   shuō

    

   wéi
   bàng

    

   néng
   jiě

   suǒ
   shuō

        
   shuō

   zhě
       shuō
    
   shì
   míng
   shuō

    
   ěr
   shí
   huì
   mìng   bái

   yán
    
   shì
   zūn
    

   yǒu
   zhòng
   shēng
    

   wèi
   lái
   shì
    
   wén
   shuō
   shì

    
   shēng
   xìn
   xīn
   fǒu
    

   yán
        

   fēi
   zhòng
   shēng
    
   fēi

   zhòng
   shēng
            
   zhòng
   shēng
   zhòng
   shēng
   zhě
    

   lái
   shuō
   fēi
   zhòng
   shēng
    
   shì
   míng
   zhòng
   shēng
    
  • 
    
    
        
   ruò
   yǒu
   rén

   mǎn

   liàng
   ā
   sēng
   zhī
   shì
   jiè

   bǎo
   chí
   yòng

   shī
    
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén   xīn
   zhě
    
   chí


   jīng
    
   nǎi
   zhì   děng
    
   shòu
   chí

   sòng
    
   wèi
   rén
   yǎn
   shuō
    


   shèng

    
   yún

   wéi
   rén
   yǎn
   shuō
       xiàng
       dòng
        

   qiè
   yǒu
   wéi

    

   mèng
   huàn
   pào
   yǐng
    
   diàn
    
   yīng
   zuò

   shì
   guān
    

   shuō
   shì
   jīng

    
   zhǎng
   lǎo    

   zhū

   qiū
    

   qiū

    
   yōu


    
   yōu


    

   qiè
   shì
   jiān
   tiān
   rén
   ā
   xiū
   luó
    
   wén

   suǒ
   shuō
    
   jiē

   huān

    
   xìn
   shòu
   fèng
   xíng
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《金刚经下集》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [節](读音:jié,jiē)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [明](读音:míng)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [處](读音:chú,chù)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [過](读音:guò,guō)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [度](读音:dù,duó)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [能](读音:néng,nài)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [得](读音:de,dé,děi)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [可](读音:kè,kě)
  [夫](读音:fú,fū)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [讀](读音:dòu,dú)
  [其](读音:jī,qí)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [露](读音:lòu,lù)
  [](读音:yìng,yīng)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [一](读音:yī)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [信 ](读音:xìn, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
姚秦三藏法师鸠摩罗什作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图