j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《金刚经上集》拼音版,可打印(姚秦三藏法师鸠摩罗什)-j9九游会官方登录

别名:《金刚般若波罗蜜经》,《金刚经上集》由姚秦三藏法师鸠摩罗什创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • jīn
  gāng
  jīng
 • 
  [
  nán
  běi
  cháo
   
  ]
  yáo
  qín
  sān
  zàng

  shī
  jiū

  luó
  shí
 • 
   
   
      


  yún

   

  lái

  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān   

  lái
  yǒu
  suǒ
  shuō


     yán
   


  jiě

  suǒ
  shuō

   

  yǒu
  dìng

   
  míng
  ā
  nòu
  duō
  luó
  sān
  miǎo
  sān


   


  yǒu
  dìng

   

  lái

  shuō
      

  lái
  suǒ
  shuō

   
  jiē   


  shuō
   
  fēi

  fēi
  fēi

   
  suǒ

  zhě

   

  qiè
  xián
  shèng
   
  jiē


  wéi

  ér
  yǒu
  chā
  bié
   
 • 
   
   
      

  héng

  zhōng
  suǒ
  yǒu
  shā
  shù
   

  shì
  shā
  děng
  héng

   


  yún

   
  shì
  zhū
  héng

  shā
   
  níng
  wéi
  duō
  fǒu
     yán
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
   
  dàn
  zhū
  héng

  shàng
  duō

  shù
   

  kuàng

  shā
      

  jīn
  shí
  yán
  gào

   
  ruò
  yǒu
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   


  bǎo
  mǎn
  ěr
  suǒ
  héng

  shā
  shù
  sān
  qiān

  qiān
  shì
  jiè
   

  yòng

  shī
   


  duō
  fǒu
     yán
   
  shèn
  duō
   
  shì
  zūn
   

  gào   
  ruò
  shàn
  nán

   
  shàn

  rén
   


  jīng
  zhōng
   
  nǎi
  zhì
  shòu
  chí  děng
   
  wèi

  rén
  shuō
   
  ér   
  shèng
  qián


   
 • 
   
   
      


  yún

   


  shēn
  xiàng
  jiàn

  lái
  fǒu
   
  fǒu

   
  shì
  zūn
     shēn
  xiàng

  jiàn

  lái
      

  lái
  suǒ
  shuō
  shēn
  xiàng
   

  fēi
  shēn
  xiàng
   

  gào   
  fán
  suǒ
  yǒu
  xiàng
   
  jiē
  shì

  wàng
   
  ruò
  jiàn
  zhū
  xiàng
  fēi
  xiàng
   

  jiàn

  lái
   
  • 
    
    
    

   shì

   wén
    

   shí

   zài
   shě
   wèi
   guó
    

   shù   yuán
       qiū
   zhòng
    
   qiān
   èr
   bǎi

   shí
   rén

    
   ěr
   shí
   shì
   zūn
    
   shí
   shí
    
   zhuó

   chí

    

   shě
   wèi

   chéng

   shí
    


   chéng
   zhōng
    
    
   huán
   zhì
   běn
   chù
    
   fàn
   shí

    
   shōu


        

   zuò
   ér
   zuò
    
  • 
    
    
    
   shí

   zhǎng
   lǎo    
   zài

   zhòng
   zhōng
    

   cóng
   zuò

    
   piān
   tǎn
   yòu
   jiān
    
   yòu

   zhuó

    

   zhǎng
   gōng
   jìng
    
   ér
   bái

   yán
    

   yǒu

   shì
   zūn
    

   lái
   shàn

   niàn
   zhū


    
   shàn

   zhǔ
   zhū


    
   shì
   zūn
    
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
    
   yún

   yīng
   zhù
    
   yún

   xiáng


   xīn
    

   yán
    
   shàn
   zāi
   shàn
   zāi
        


   suǒ
   shuō
    

   lái
   shàn

   niàn
   zhū


    
   shàn

   zhǔ
   zhū


    

   jīn

   tīng
    
   dāng
   wèi

   shuō
    
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān


   xīn
    
   yīng

   shì
   zhù
    

   shì
   xiáng


   xīn
    
   wéi
   rán
    
   shì
   zūn
    
   yuàn
   yào

   wén
    
  • 
    
    
    

   gào    
   zhū

    
   yīng

   shì
   xiáng


   xīn
    
   suǒ
   yǒu

   qiè
   zhòng
   shēng
   zhī
   lèi
    
   ruò
   luǎn
   shēng
    
   ruò
   tāi
   shēng
    
   ruò
   shī
   湿
   shēng
    
   ruò
   huà
   shēng
    
   ruò
   yǒu

    
   ruò


    
   ruò
   yǒu
   xiǎng
    
   ruò

   xiǎng
    
   ruò
   fēi
   yǒu
   xiǎng
    
   ruò
   fēi

   xiǎng
    

   jiē
   lìng   niè
   pán
   ér
   miè

   zhī
    

   shì
   miè


   liàng

   shù

   biān
   zhòng
   shēng
    
   shí

   zhòng
   shēng

   miè

   zhě
            
   ruò


   yǒu

   xiàng
    
   rén
   xiàng
    
   zhòng
   shēng
   xiàng
    
   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    

   fēi


    
  • 
    
  • 
    
    
    


        
    
   yīng

   suǒ
   zhù
   xíng


   shī
    
   suǒ
   wèi

   zhù


   shī
    

   zhù
   shēng

   xiāng

   wèi

   chù   shī
        


   yīng

   shì

   shī
    

   zhù

   xiàng
        
   ruò   zhù
   xiàng

   shī
    


   liáng
        


   yún

    
   dōng
   fāng

   kōng


   liàng
   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        
   nán

   西
   běi
   fāng
    

   wéi
   shàng
   xià
    

   kōng


   liàng
   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
           zhù
   xiàng

   shī
    

   shì
       liàng
        


   dàn
   yīng

   suǒ
   jiào
   zhù
    
  • 
    
    
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    

   yǒu
   zhòng
   shēng
    

   wén

   shì
   yán
   shuō
   zhāng

    
   shēng
   shí
   xìn
   fǒu
    

   gào    

   zuò
   shì
   shuō
    

   lái
   miè
   hòu
    
   hòu

   bǎi
   suì
    
   yǒu
   chí
   jiè
   xiū

   zhě
    


   zhāng

    
   néng
   shēng
   xìn
   xīn
    


   wéi
   shí
    
   dāng
   zhī
   shì
   rén
    
   èr

   sān   ér
   zhòng
   shàn
   gēn
       liàng
   qiān
   wàn

   suǒ
   zhòng
   zhū
   shàn
   gēn
    
   wén
   shì
   zhāng

    
   nǎi
   zhì

   niàn
   shēng
   jìng
   xìn
   zhě
        

   lái

   zhī

   jiàn
    
   shì
   zhū
   zhòng
   shēng
    


   shì

   liàng


        
   shì
   zhū
   zhòng
   shēng   xiàng
    
   rén
   xiàng
    
   zhòng
   shēng
   xiàng
    
   shòu
   寿
   zhě
   xiàng
    


   xiàng
    


   fēi

   xiàng
        
   shì
   zhū
   zhòng
   shēng
    
   ruò
   xīn

   xiàng
    

   wèi
   zhuó

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   寿
   zhě
    
   ruò


   xiàng
    

   zhuó

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   寿
   zhě
        
   ruò

   fēi

   xiàng
    

   zhuó

   rén
   zhòng
   shēng
   shòu
   寿
   zhě
    
   shì


   yīng


    

   yīng

   fēi

    

   shì


    

   lái
   cháng
   shuō
    

   děng

   qiū
    
   zhī

   shuō

       zhě
    

   shàng
   yīng
   shě
    

   kuàng
   fēi

    
  • 
    
    
    


        
   suí
   shuō
   shì
   jīng
    
   nǎi
   zhì   děng
    
   dāng
   zhī

   chù
    

   qiè
   shì
   jiān
   tiān

   rén

   ā
   xiū
   luó
    
   jiē
   yīng
   gòng
   yǎng
       miào
    

   kuàng
   yǒu
   rén
    
   jìn
   néng
   shòu
   chí

   sòng
        
   dāng
   zhī
   shì
   rén
    
   chéng
   jiù
   zuì
   shàng   yǒu
   zhī

    
   ruò
   shì
   jīng
   diǎn
   suǒ
   zài
   zhī
   chù
    

   wéi
   yǒu

    
   ruò
   zūn
   zhòng


    
  • 
    
    
        


   yún

    
   ruò
   rén
   mǎn
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè

   bǎo
    

   yòng

   shī
    
   shì
   rén
   suǒ    
   nìng
   wéi
   duō
   fǒu
       yán
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
        
   shì   fēi


   xìng
    
   shì


   lái
   shuō


   duō
    
   ruò

   yǒu
   rén
    


   jīng
   zhōng
   shòu
   chí
   nǎi
   zhì   děng
    
   wèi

   rén
   shuō
    


   shèng

            

   qiè
   zhū

    

   zhū

   ā
   nòu
   duō
   luó
   sān
   miǎo
   sān    
   jiē
   cóng

   jīng
   chū
        
   suǒ
   wèi


   zhě
    

   fēi


    
  • 
    
    
    

   gào    


   yún

    

   lái

   zài
   rán
   dēng

   suǒ
    


   yǒu
   suǒ

   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
    

   lái
   zài
   rán
   dēng

   suǒ
    


   shí

   suǒ

        


   yún

    


   zhuāng
   yán


   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        
   zhuāng
   yán


   zhě
    

   fēi
   zhuāng
   yán
    
   shì
   míng
   zhuāng
   yán
    
   shì
    
   zhū

    
   yīng

   shì
   shēng
   qīng
   jìng
   xīn
    

   yīng
   zhù

   shēng
   xīn
    

   yīng
   zhù
   shēng
   xiāng
   wèi
   chù

   shēng
   xīn
    
   yīng

   suǒ
   zhù
   ér
   shēng

   xīn
        


   yǒu
   rén
    
   shēn   shān
   wáng
    


   yún

    
   shì
   shēn
   wéi

   fǒu
       yán
    
   shèn

    
   shì
   zūn
        

   shuō
   fēi
   shēn
    
   shì
   míng

   shēn
    
  • 
    
    
        


   yún

    

   tuó
   huán
   néng
   zuò
   shì
   niàn
       tuó
   huán
   guǒ
   fǒu
       yán
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        

   tuó
   huán
   míng
   wéi

   liú
    
   ér

   suǒ

       shēng
   xiāng
   wèi
   chù

    
   shì
   míng

   tuó
   huán
        


   yún

    

   tuó
   hán
   néng
   zuò
   shì
   niàn
       tuó
   hán
   guǒ
   fǒu
       yán
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        

   tuó
   hán
   míng

   wǎng
   lái
    
   ér
   shí

   wǎng
   lái
    
   shì
   míng

   tuó
   hán
        


   yún

    
   ā

   hán
   néng
   zuò
   shì
   niàn
    


   ā

   hán
   guǒ
   fǒu
       yán
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        
   ā

   hán
   míng
   wéi

   lái
    
   ér
   shí


   lái
    
   shì

   míng
   ā

   hán
        


   yún

    
   ā
   luó
   hàn
   néng
   zuò
   shì
   niàn
    


   ā
   luó
   hàn
   dào
   fǒu
       yán
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
        
   shí

   yǒu

   míng
   ā
   luó
   hàn
    
   shì
   zūn
    
   ruò
   ā
   luó
   hàn
   zuò
   shì
   niàn
    


   ā
   luó
   hàn
   dào
    

   wèi
   zhuó


   rén

   zhòng
   shēng

   shòu
   寿
   zhě
    
   shì
   zūn
    

   shuō   zhèng
   sān
   mèi
    
   rén
   zhōng
   zuì
   wéi


    
   shì
   ā
   luó
   hàn
    
   shì
   zūn
    


   zuò
   shì
   niàn
    

   shì


   ā
   luó
   hàn
    
   shì
   zūn
    

   ruò
   zuò
   shì
   niàn
    


   ā
   luó
   hàn
   dào
    
   shì
   zūn


   shuō    
   shì
   yào
   ā
   lán

   héng
   zhě
    
   shí

   suǒ
   héng
    
   ér
   míng    
   shì
   yào
   ā
   lán

   héng
    
  • 
    
    
    
   ěr
   shí
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    
   dāng

   míng

   jīng
    

   děng
   yún

   fèng
   chí
    

   gào    
   shì
   jīng
   míng
   wéi
   jīn
   gāng   luó

    

   shì
   míng

    

   dāng
   fèng
   chí
    
   suǒ

   zhě

        

   shuō   luó

    

   fēi   luó

    
   shì
   míng   luó

        


   yún

    

   lái
   yǒu
   suǒ
   shuō

   fǒu
       bái

   yán
    
   shì
   zūn
    

   lái

   suǒ
   shuō
        


   yún

    
   sān
   qiān

   qiān
   shì
   jiè
   suǒ
   yǒu
   wēi
   chén
    
   shì
   wéi
   duō
   fǒu
       yán
    
   shèn
   duō
    
   shì
   zūn
        
   zhū
   wēi
   chén
    

   lái
   shuō
   fēi
   wēi
   chén
    
   shì
   míng
   wēi
   chén
    

   lái
   shuō
   shì
   jiè
    
   fēi
   shì
   jiè
    
   shì
   míng
   shì
   jiè
        


   yún

    


   sān
   shí
   èr
   xiàng
   jiàn

   lái
   fǒu
    
   fǒu

    
   shì
   zūn
       sān
   shí
   èr
   xiàng

   jiàn

   lái
        

   lái
   shuō
   sān
   shí
   èr
   xiàng
    

   shì
   fēi
   xiàng
    
   shì
   míng
   sān
   shí
   èr
   xiàng
        
   ruò
   yǒu
   shàn
   nán

    
   shàn

   rén
    

   héng

   shā
   děng
   shēn
   mìng

   shī
    
   ruò

   yǒu
   rén
    


   jīng
   zhōng
    
   nǎi
   zhì
   shòu
   chí   děng
    
   wèi

   rén
   shuō
    


   shèn
   duō
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语常用字字典》 商务印书馆 2017年版,
  《金刚经上集》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [給](读音:gěi,jǐ)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [衣](读音:yī,yì)
  [洗](读音:xǐ,xiǎn)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [度](读音:dù,duó)
  [南](读音:nā,nán)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [種,种](读音:zhǒng,zhòng,chóng)
  [信 ](读音:xìn, )
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [耶](读音:yé,yē,xié)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [著](读音:zhù,zhuó)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [甯](读音:níng,nìng,zhù)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [切 ](读音:qiè,qiē, )
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [](读音:yìng,yīng)
  [能](读音:néng,nài)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [一](读音:yī)
  [處](读音:chú,chù)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [可](读音:kè,kě)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [若](读音:rě,ruò)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [句 ](读音:gōu,jù,gòu,qú,jiǔ )
  [為](读音:wéi,wèi)
  [其](读音:jī,qí)
欢迎留言/纠错(共有信息5条))

网友留言
  【第3楼】贡献条目般若,注音有误
  古文之家网友侯业培:183.***发表于(2023/3/19)
  【第3_1楼】非常感谢来自热心读者{侯业培:183.232.*.*}的纠错指正,经过我们的人工核对,本文已对错误内容进行了更正。再次感谢您为古诗文注音所作出的贡献。
  古文之家小编回复于(2023/3/20)
  【第2楼】为什么完整的图片版下载不下来呢
  古文之家网友:221.17.***发表于(2023/4/11)
  【第2_1楼】点击图片,会弹出大图,保存就好。
  古文之家小编回复于(2023/4/11)
  【第1楼】这是玄奘译本
  古文之家网友[手机用户]:.***发表于(2023/3/28)
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
姚秦三藏法师鸠摩罗什作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图