j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版
当前位置:j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 全本注音合集 历史朝代歌合集

历史朝代歌合集-j9九游会官方登录

  三皇五帝始,尧舜禹相连。 夏商与西周,东周分两段。 春秋和战国,一统秦两汉。 三分魏蜀吴,两晋前后延。 南北朝并立,隋唐五代传。 宋元明清后,王朝至此完。 ...
  夏商西周和东周,东周前期为春秋。 后期战国七雄起,秦朝统一列国休。 两汉之后干戈操,三国鼎立大战消。 西晋灭亡起东晋,分立政权南北朝。 隋唐五代北宋起,辽宋夏金交替更。 南宋结束归一统,元朝之后是明清。 ...
  黄尧舜禹夏商周, 春秋秦汉又三国。 两晋南北隋唐起, 五代十国宋辽金, 元明清后皇朝止。 ...
  炎黄虞夏商,周到战国亡。 秦朝并六国,嬴政称始皇。 楚汉鸿沟界,最后属刘邦。 西汉孕新莽,东汉迁洛阳。 末年黄巾出,三国各称王。 西晋变东晋,迁都到建康。 拓跋入中原,国分南北方。 北朝十六国,南朝宋齐梁。 南陈被隋灭,杨广输李唐。 大唐曾改周,武后则天皇。 残皇有五代,伶官舞后庄。 华歆分十国,...
  黄尧舜禹夏商周,春秋战国乱悠悠, 秦汉三国晋统一,南朝北朝是对头, 隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。 ...
  夏后殷商西东周,春秋战国秦皇收, 西汉东汉魏蜀吴,西晋东晋兼五胡。 匈奴羯氏羌慕容,拓跋代北后称雄。 宋齐梁陈是南朝,北魏齐周称北朝。 北周灭齐传於隋,隋又灭陈再统一。 隋灭唐兴称富强,五代十国各称王。 契丹兴起在北方,建号为辽入汴梁。 五代梁唐晋汉周,宋朝建国陈桥头。 女真建金先灭辽,打破汴京北...
  黄尧舜禹夏商周,春秋战国乱悠悠, 秦汉三国晋统一,南朝北朝是对头, 隋唐五代又十国,宋元明清帝王休。 ...
  盘古开天神话传, 三皇五帝数千年。 炎帝黄帝华夏祖, 尧舜禹王位让贤。 夏商西周奴隶制, 东周列国变封建。 秦汉统一开疆域, 三国纷争起战乱。 西晋东晋南北朝, 隋唐疆域又扩展。 五代十国闹割据, 宋辽夏金归大元。 明朝船队下西洋, 清朝锁国被破关。 民国内战加外战, 人民共和开新篇。 ...
  黄虞夏商周,春秋战国秦, 两汉三国晋,晋后南北分, 隋唐五代宋,元明清及民。 ...
  夏朝殷商与西周, 东周列国分两段, 春秋战国烽火起, 秦朝一统又两汉, 三国鼎立魏蜀吴, 西晋东晋前后传, 南朝北朝两并亡, 隋唐一统后五代, 宋元明清九百年, 辛亥革命皇朝完。 ...
  夏商西周继,春秋战国承。 秦后西东汉,三国西东晋。 对峙南北朝,隋唐大一统。 五代和十国,宋辽与夏金。 元明清三朝,中国疆土定。 ...
  夏商周秦西东汉。 三国两晋南北朝。 隋唐五代又十国。 辽宋夏金元明清。 ...
  三皇五帝始,尧舜禹相传。 夏商与西周,东周分两段。 春秋和战国,一统秦两汉。 三分魏蜀吴,两晋前后延。 南北朝并立,隋唐五代传。 宋元明清后,皇朝至此完。 ...
  三皇五帝夏商周,秦汉三国两晋忧, 南北隋唐五代尽,宋元明清帝统休。 ...
  三皇五帝夏商周,春秋战国秦暴收。­ 汉末三分归入晋,朝称南北阻江流。­ 隋开天下遭唐灭,五代十国战乱稠。­ 宋统中州元虏代,明清过后帝王休。 ...
  虞朝十六世,一千六百年。 夏商与西周,东周分两段; 春秋和战国,一统秦帝国。 楚汉鸿沟界,最后属刘邦; 西汉孕新莽,东汉迁洛阳。 三分魏蜀吴,二晋前后延; 南北朝并立,隋唐大一统; 大唐曾改周,武后则天皇。 五代和十国,宋辽与夏金。 元明清三朝,中国疆土定。 ...
  炎黄虞夏商,西周在武王。 东周分两段,春秋战国忙。 诸子哲思涌,百家筑辉煌。 强秦一统后,大汉又兴邦。 张骞通西域,壮举千年仰。 苏武持节牧,百世也流芳。 汉武挥鞭处,匈奴几仓皇。 卫青霍去病,问世谁敢当。 西汉出新莽,东汉迁洛阳。 光武中兴治,国富亦民强。 末年天地暗,黄巾旗鼓张。 三国鼎立后,...
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  全文注音打印版文档下载
  历史朝代歌合集拼音版
  历史朝代歌合集,整理了多个版本的历史朝代歌。共收集了17个版本。分别是:1:历史朝代歌·三皇五帝始、2:历史朝代歌·夏商西周和东周、3:历史朝代歌·黄尧舜禹夏...
  目录
  01:历史朝代歌·三皇五帝始(佚名)
  02:历史朝代歌·夏商西周和东周(佚名)
  03:历史朝代歌·黄尧舜禹夏商周(佚名)
  04:历史朝代歌·炎黄虞夏商(佚名)
  05:历史朝代歌·黄尧舜禹夏商周(佚名)
  06:历史朝代歌·夏后殷商西东周(佚名)
  07:历史朝代歌·黄尧舜禹夏商周(佚名)
  08:历史朝代歌·盘古开天神话传(佚名)
  09:历史朝代歌·黄虞夏商周(佚名)
  10:历史朝代歌·夏朝殷商与西周(佚名)
  11:历史朝代歌·夏商西周继(佚名)
  12:历史朝代歌·夏商周秦西东汉(佚名)
  13:历史朝代歌·三皇五帝始(佚名)
  14:历史朝代歌·三皇五帝夏商周(佚名)
  15:历史朝代歌·三皇五帝夏商周(佚名)
  16:历史朝代歌·虞朝十六世(佚名)
  17:炎黄朝代歌(佚名)
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图