j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《怀橘遗亲》拼音版,可打印(二十四孝)-j9九游会官方登录

《怀橘遗亲》由二十四孝创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • huái
  怀

  wèi
  qīn
 • èr
  shí

  xiào
  • 
    
    
    
   hòu
   hàn


    
   nián
   liù
   suì
    

   jiǔ
   jiāng
   jiàn
   yuán
   shù
    
   shù
   chū

   dài
   zhī
    

   huái
   怀

   èr
   méi
    

   guī
    
   bài

   duò

    
   shù
   yuē
    
    

   láng
   zuò
   bīn

   ér
   huái
   怀


    
    

   guì

   yuē
    
    


   xìng
   zhī
   suǒ
   ài
    

   guī

   wèi

    
    
   shù


   zhī
    
  • 
    
    
    
   xiào

   jiē
   tiān
   xìng
    
   rén
   jiān
   liù
   suì
   ér
    
   xiù
   zhōng
   huái
   怀

   绿

    
   wèi

   bào


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《怀橘遗亲》全文注音版,可直接打印

全文详解
   后汉陆绩,年六岁,于九江见袁术。
   陆绩六岁时,随父亲陆康到九江谒见袁术。
  术出桔待之,绩怀桔二枚。
  袁术拿出橘子招待,陆绩往怀里藏了两个橘子。
  及归,拜辞堕地。
  临行时,橘子滚落地上。
  术曰:“
  袁术嘲笑道:“
  陆郎作宾客而怀桔乎?”
  陆郎来我家作客,走的时候还要怀藏主人的橘子吗?”
  绩跪答曰:“
  陆绩回答说:“
  吾母性之所爱,欲归以遗母。”
  母亲喜欢吃橘子,我想拿回去送给母亲尝尝。”
  术大奇之。
  袁术见他小小年纪就懂得孝顺母亲,十分惊奇。
   孝悌皆天性,人间六岁儿。
   后人有诗云,孝悌皆天性,人间六岁儿。
  袖中怀绿桔,遗母报乳哺。
  袖中怀绿桔,遗母报乳哺。
多音字参考列表
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [吾](读音:wú,yù)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [奇](读音:jī,qí)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [六](读音:liù,lù)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
二十四孝作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图