j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《西厢记·第四本·第三折》拼音版,可打印(王实甫)-j9九游会官方登录

《西厢记·第四本·第三折》由王实甫创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • 西
  xiāng

   
  ·


  běn
   
  ·

  sān
  zhé
 • 
  [
  yuán
   
  ]
  wáng
  shí

 • 
   
   
   
   
  [
  zhèng
  gōng
   
  ]
   
  [
  duān
  zhèng
  hǎo
   
  ]

  yún
  tiān
   
  huáng
  huā

   

  西
  fēng
  jǐn
   
  běi
  yàn
  nán
  fēi
   
  xiǎo
  lái
  shuí
  rǎn
  shuāng
  lín
  zuì
   
  zǒng
  shì

  rén
  lèi
   
 • 
   
   
   
   
  [
  cháo
  tiān

   
  ]
  nuǎn
  róng
  róng

  pēi
   
  bái
  líng
  líng

  shuǐ
   
  duō
  bàn
  shì
  xiāng

  lèi
   
  yǎn
  miàn
  qián
  chá
  fàn


  dài
  yào
  chī
   
  hèn

  mǎn
  chóu
  cháng
  wèi
   
   

  jiǎo

  míng
   
  yíng
  tóu
  wēi

   
   
  chāi
  yuān
  yāng
  zài
  liǎng
  xià

   


  zhè

   
     shēng
  cháng


   
  • 
    
    
    
    
   [

   rén
   zhǎng
   lǎo
   shàng
   yún
    
   ]
   jīn

   sòng
   zhāng
   shēng

   jīng
    
   shí

   cháng
   tíng
    
   ān
   pái
   xià
   yán

    


   zhǎng
   lǎo
   xiān
   xíng
    

   jiàn
   zhāng
   shēng
   xiǎo
   jiě
   lái
   dào
    
  • 
    
    
    
    
   [

   rén
   yún
    
   ]
   liàng

   chē
   ér
    
   ǎn
   xiān
   huí

    
   xiǎo
   jiě
   suí
   hòu

   hóng
   niáng
   lái
    
    
   [
   xià
    
   ]
    
   [


   jié

    
   ]
    
   [
   jié
   yún
    
   ]


   xíng
   bié

   huà
   ér
    
   pín
   sēng
   zhǔn
   bèi
   mǎi
   dēng


   kàn
    
   zuò
   qīn
   de
   chá
   fàn
   shǎo

   de
   pín
   sēng
   de
    
   xiān
   shēng
   zài

    
   ān

   shàng
   bǎo
   zhòng
   zhě
    
   cóng
   jīn
   jīng
   chàn

   xīn

    
   zhuān
   tīng
   chūn
   léi


   shēng
    
    
   [
   xià
    
   ]
    
   [
   dàn
   chàng
    
   ]
  • 
    
    
    
    
   [

   rén
   yún
    
   ]
   xiǎo
   jiě

   zhǎn
   zhě
    
    
   [
   hóng

   jiǔ
    
   dàn

   zhǎn
   cháng


   yún
    
   ]
   qǐng
   chī
   jiǔ
    
  • 
    
    
    
    
   [
   xiǎo
   liáng
   zhōu
    
   ]

   jiàn


   lèi
   wāng
   wāng

   gǎn
   chuí
    
   kǒng

   rén
   zhī
    
   měng
   rán
   jiàn
   le

   tóu

    
   cháng


    
   tuī
   zhěng

   luó

    
  • 
    
    
    
    
   [
   yāo
   piān
    
   ]
   nián
   shào
   ā
   qīng
   yuǎn
   bié
    
   qíng

   ā


   zhì
    
   quán

   xiǎng
   tuǐ
   ér
   xiāng
   āi
    
   liǎn
   ér
   xiāng
   wēi
    
   shǒu
   ér
   xiāng
   xié
    


   ǎn
   cuī
   xiàng
   guó
   zuò


   婿
    

   róng

   guì
    
   dàn   bìng
   tóu
   lián
    
   shà
   qiáng

   zhuàng
   yuán


    
  • 
    
    
    
    
   [
   mǎn
   tíng
   fāng
    
   ]
   gōng
   shí
   tài

    


   duì
   miàn
    
   qǐng

   bié

    
   ruò

   shì
   jiǔ

   jiān


   měi
   dāng
   huí

    
   yǒu
   xīn
   dài   àn

   méi
    
   suī
   rán
   shì

   shǒu
   de

   shí
   bàn

    


   zhe
   ǎn


   měi
   gòng
   zhuō
   ér
   shí
    
   yǎn

   kōng
   liú

    
   xún


   jiù

    
   xiǎn
   huà
   zuò
   wàng

   shí
    
  • 
    
    
    
    
   [
   dāo
   dāo
   lìng
    
   ]
   jiàn
   ān
   pái
   zhe
   chē
   ér
    

   ér
    

   yóu
   rén
   áo
   áo
   jiān
   jiān
   de

    
   yǒu
   shèn
   me
   xīn
   qíng
   huā
   ér
    
   yǎn
   ér
    

   bàn
   de
   jiāo
   jiāo


   de
   mèi
    
   zhǔn
   bèi
   zhe
   bèi
   ér
    
   zhěn
   ér
    

   suǒ
   hūn
   hūn
   chén
   chén
   de
   shuì
    
   cóng
   jīn
   hòu
   shān
   ér
    
   xiù
   ér
    
   dōu
   wèn
   bāng
   chóng
   chóng
   dié
   dié
   de
   lèi
    

   de

   mèn
   shā
   rén

   me

    

   de

   mèn
   shā
   rén

   me

    
   jiǔ

   hòu
   shū
   ér
    
   xìn
   ér
    
   suǒ
   huáng
   huáng
   de

    
  • 
    
    
    
    
   [
   shuǎ
   hái
   ér
    
   ]
   lín

   jīn
   xiù

   hóng
   lèi
       qīng
   shān
   gèng
   shī
   湿
    

   láo
   dōng

   yàn

   西
   fēi
    
   wèi
   dēng
   chéng
   xiān
   wèn
   guī

    
   suī
   rán
   yǎn

   rén
   qiān

    
   qiě
   jìn
   shēng
   qián
   jiǔ

   bēi
    
   wèi
   yǐn
   xīn
   xiān
   zuì
    
   yǎn
   zhōng
   liú
   xuè
    
   xīn
   nèi
   chéng
   huī
    
  • 
    
    
    
    
   [
   hóng
   yún
    
   ]
   jiě
   jiě
   jīn

   zěn
   me


   bàn
    
    
   [
   dàn
   yún
    
   ]


   zhī

   de
   xīn

   ā
    
  • 
    
    
    
    
   [
   hóng
   yún
    
   ]
   jiě
   jiě

   céng
   chī
   zǎo
   fàn
    
   yǐn

   kǒu
   ér
   tāng
   shuǐ
    
    
   [
   dàn
   yún
    
   ]
   hóng
   niáng
    
   shèn
   me
   tāng
   shuǐ
   yàn
   de
   xià
    
  • 
    
    
    
    
   [

   yún
    
   ]
   yǒu
   shèn
   yán

   zhǔ

   xiǎo
   shēng
   zán
    
    
   [
   dàn
   chàng
    
   ]
  • 
    
    
    
    
   [
   gǔn
   xiù
   qiú
    
   ]
   hèn
   xiāng
   jiàn

   chí
    
   yuàn
   guī    
   liǔ

   cháng

   cōng
   nán

    
   hèn


   qiàn
   shū
   lín
   guà
   zhù
   xié
   huī
    

   ér
   zhūn
   zhūn
   de
   xíng
    
   chē
   ér
   kuài
   kuài
   de
   suí
    
   què
   gào
   le
   xiāng

   huí

    


   ér
   yòu
   zǎo
   bié

    
   tīng
   de
   dào

   shēng


    
   sōng
   le
   jīn
   chuàn
    
   yáo
   wàng
   jiàn
   shí

   cháng
   tíng
    
   jiǎn
   le


    

   hèn
   shuí
   zhī
    
  • 
    
    
    
    
   [
   yāo
   piān
    
   ]
   suī
   rán
   jiǔ
   hòu
   chéng
   jiā
   pèi
    
   nài
   shí
   jiān
   zěn

   bēi

    


   chī
    
   xīn

   zuì
    
   zuó
   xiāo
   jīn

    
   qīng
   jiǎn
   le
   xiǎo
   yāo
   wéi
    
  • 
    
    
    
   zhāng
   shēng
    


   xíng

   guān


   guān
    

   biàn
   便
   huí
   lái
    
    
   [

   yún
    
   ]
   xiǎo
   shēng
   zhè


   bái
   duó


   zhuàng
   yuán
    
   zhèng
   shì
    
   qīng
   xiāo
   yǒu

   zhōng

   dào
    
   jīn
   bǎng

   míng
   shì

   guī
    
    
    
   [
   dàn
   yún
    
   ]
   jūn
   xíng
   bié

   suǒ
   wèi
    
   kǒu
   zhàn

   jué
    
   wèi
   jūn
   sòng
   xíng
    
    

   zhì
   jīn

   zài
    
   dāng
   shí
   qiě

   qīn
    
   hái
   jiāng
   jiù
   lái

    
   lián

   yǎn
   qián
   rén
    
    
    
   [

   yún
    
   ]
   xiǎo
   jiě
   zhī

   chà

    
   zhāng
   gǒng
   gèng
   gǎn
   lián
   shuí
    
   jǐn
   gēng

   jué
    

   pōu
   cùn
   xīn
    
    
   rén
   shēng
   cháng
   yuǎn
   bié
    
   shú

   zuì
   guān
   qīn
    


   zhī
   yīn
   zhě
    
   shuí
   lián
   cháng
   tàn
   rén
    
    
    
   [
   dàn
   chàng
    
   ]
  • 
    
    
    
    
   [

   shā
    
   ]
   zhè
   yōu
   chóu


   shuí
    
   xiāng

   zhǐ

   zhī
    
   lǎo
   tiān

   guǎn
   rén
   qiáo
   cuì
    
   lèi
   tiān
   jiǔ

   huáng


    
   hèn

   sān
   fēng
   huà
   yuè

    
   dào
   wǎn
   lái
   mèn


   西
   lóu

    
   jiàn
   le
   xiē

   yáng

   dào
    
   shuāi
   liǔ
   cháng

    
  • 
    
    
    
    
   [

   rén
   yún
    
   ]
   hóng
   niáng

   zhǎn
   zhě
    
    
   [
   hóng

   jiǔ

    
   ]
    
   [
   dàn
   chàng
    
   ]
  • 
    
    
    
    
   [
   tuō

   shān
    
   ]
   xià

   西
   fēng
   huáng

   fēn
   fēi
    
   rǎn
   hán
   yān
   cuī
   cǎo


    
   jiǔ

   shàng
   xié
   qiān
   zhe
   zuò
   de
    

   chóu
   méi

   lín
   qīn

    
  • 
    
    
    
    
   [
   shōu
   wěi
    
   ]

   wéi
   shān

   zhōng
    

   biān
   cán
   zhào

    
   biàn
   rén
   jiān
   fán
   nǎo
   tián
   xiōng

    
   liàng
   zhè
   xiē

   xiǎo
   chē
   ér


   zài
   de

    
  • 
    
    
    
    
   [
   dàn
    

    
   hóng
   tóng
   shàng
    
   ]
    
   [
   dàn
   yún
    
   ]
   jīn

   sòng
   zhāng
   shēng
   shàng
   cháo

   yìng
    
   zǎo
   shì

   rén
   shāng
   gǎn
    
   kuàng
   zhí


   qiū
   tiān

    
   hǎo
   fán
   nǎo
   rén

   ā
    
   bēi
   huān

   sàn

   bēi
   jiǔ
    
   nán
   běi
   dōng

   西
   wàn

   chéng
    
  • 
    
    
    
    
   [

   shā
    
   ]
   qīng
   shān

   sòng
   xíng
    
   shū
   lín

   zuò
   měi
    
   dàn
   yān

   ǎi
   xiāng
   zhē

    

   yáng

   dào

   rén

    

   shǔ
   qiū
   fēng
   tīng


    

   wèi
   shèn
   me
   lǎn
   shàng
   chē
   ér
   nèi
    
   lái
   shí
   shèn

    

   hòu

   chí
    
  • 
    
    
    
    
   [
   èr
   shā
    
   ]

   xiū
   yōu
    
   wén
    
    
    
   tíng

   zài


    
    
   xiū
   yào
    

   chūn

   yàn

   xiāo

    
    

   zhè

   qīng
   luán
   yǒu
   xìn
   pín


    

   què
   xiū
    
   jīn
   bǎng

   míng
   shì

   guī
    
    


   jié
   jūn


    
   ruò
   jiàn
   le


   xiāng
   huā
   cǎo
    
   zài
   xiū


   chù

   chí
    
  • 
    
    
    
    
   [
   kuài
   huó
   sān
    
   ]
   jiāng
   lái
   de
   jiǔ
   gòng
   shí
    
   cháng
   zhe
    
   jiǎ
   ruò
   biàn
   便
   shì    

   yǒu
   xiē    


   wèi
    
  • 
    
    
    
    
   [
   sān
   shā
    
   ]
   xiào
   yín
   yín

   chù
   lái
    

   guī
    
   guī
   jiā
   ruò
   dào
   luó
   wéi

    
   zuó
   xiāo

   xiù
   qīn
   xiāng
   nuǎn
   liú
   chūn
   zhù
    
   jīn


   cuì
   bèi
   shēng
   hán
   yǒu
   mèng
   zhī
    
   liú
   liàn

   bié


    
   jiàn

   ān
   shàng

    


   zhù
   lèi
   yǎn
   chóu
   méi
    
  • 
    
    
    
    
   [
   zuò
   dào
    
   ]
    
   [
   jiàn

   rén

    
   ]
    
   [

   rén
   yún
    
   ]
   zhāng
   shēng

   zhǎng
   lǎo
   zuò
    
   xiǎo
   jiě
   zhè

   zuò
    
   hóng
   niáng
   jiāng
   jiǔ
   lái
    
   zhāng
   shēng
    

   xiàng
   qián
   lái
    
   shì

   jiā
   qīn
   juàn
    

   yào
   huí

    
   ǎn
   jīn

   jiāng
   yīng
   yīng


    
   dào
   jīng
   shī
   xiū


   le
   ǎn
   hái
   ér
    
   zhèng
   chuài


   zhuàng
   yuán
   huí
   lái
   zhě
    
    
   [

   yún
    
   ]
   xiǎo
   shēng
   tuō

   rén

   yìn
    
   píng
   zhe
   xiōng
   zhōng
   zhī
   cái
    
   shì
   guān

   shí
   jiè
   ěr
    
    
   [
   jié
   yún
    
   ]

   rén
   zhǔ
   jiàn

   chà
    
   zhāng
   shēng

   shì
   luò
   hòu
   de
   rén
    
    
   [

   jiǔ
   le
    
   zuò
    
   ]
    
   [
   dàn
   cháng


    
   ]
  • 
    
    
    
    
   [
   shàng
   xiǎo
   lóu
    
   ]

   huān
   wèi

    

   chóu
   xiāng

    
   xiǎng
   zhe
   ǎn
   qián


   qíng
    
   zuó

   chéng
   qīn
    
   jīn

   bié

    

   shěn
   zhī
   zhè


   xiāng


   wèi
    
   què
   yuán
   lái

   bié

   qíng
   gèng
   zēng
   shí
   bèi
    
  • 
    
    
    
    
   [

   yún
    
   ]
   zài
   shuí

   xiǎo
   jiě
    
   xiǎo
   shēng
   yòu
   shēng

   niàn
    
    
   [
   dàn
   chàng
    
   ]
  • 
    
    
    
    
   [

   shā
    
   ]
   dào
   jīng
   shī

   shuǐ

    
   chèn
   chéng

   jié
   yǐn
   shí
    
   shùn
   shí

   bǎo
   chuāi
   shēn

    
   huāng
   cūn   mián
   zǎo
    

   diàn
   fēng
   shuāng
   yào

   chí
    
   ān

   qiū
   fēng

    
   zuì
   nán
   tiáo

    
   zuì
   yào

   chí
    
  • 
    
    
    
    
   [

   biān
   jìng
    
   ]
   shà
   shí
   jiān
   bēi
   pán
   láng

    
   chē
   ér
   tóu
   dōng
    

   ér
   xiàng

   西
    
   liǎng

   pái
   huái
    
   luò

   shān
   héng
   cuì
    
   zhī

   jīn
   xiāo

   宿
   zài


    
   zài
   mèng

   nán
   xún

    
  • 
    
    
    
    
   [
   hóng
   yún
    
   ]

   rén

   hǎo

   huì
    
   jiě
   jiě
    

   jiā

    
    
   [
   dàn
   chàng
    
   ]
  • 
    
    
    
    
   [
   dàn
    
   hóng
   xià
    
   ]
    
   [

   yún
    
   ]

   tóng
   gǎn
   zǎo
   xíng

   chéng
   ér
    
   zǎo
   xún


   宿
   chù
    
   lèi
   suí
   liú
   shuǐ

    
   chóu
   zhú

   yún
   fēi
    
    
   [
   xià
    
   ]
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《西厢记·第四本·第三折》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [](读音:yìng,yīng)
  [散](读音:sàn,sǎn)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [南](读音:nā,nán)
  [係,係,繫](读音:jì,xì,)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [都](读音:dōu,dū)
  [冇](读音:méi,mò)
  [衣](读音:yī,yì)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [幾,几](读音:jǐ,jī)
  [薄](读音:bò,bó,báo)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [石](读音:dàn,shí)
  [活](读音:huó,guō)
  [著](读音:zháo,zhāo,zhe,zhuó)
  [假](读音:xiá,jiǎ,jià)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [看](读音:kàn,kān,)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [還](读音:hái,huán,xuán)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [期](读音:qī,jī)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [體,体 ](读音:tǐ,tī,bèn )
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [露](读音:lòu,lù)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [調](读音:zhōu,tiáo,diào)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [把](读音:bà,bǎ)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [信 ](读音:xìn, )
  [歸](读音:guī,kuì)
  [節](读音:jié,jiē)
  [若](读音:rě,ruò)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [了,瞭](读音:le,liǎo,liào)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [誰](读音:shéi,shuí)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [語](读音:yù,yǔ)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [甚](读音:shén,shèn)
  [夫](读音:fú,fū)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [會](读音:huì,kuài,)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [車](读音:chē,jū)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [載](读音:zài,zǎi)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [一](读音:yī)
  [個](读音:gè,gě)
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
您一定感兴趣的合集(推荐)
王实甫作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图