j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《燕攻齐取七十余城》拼音版,可打印(战国策)-j9九游会官方登录

《燕攻齐取七十余城》由战国策创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • yān
  gōng



  shí

  chéng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  zhàn
  guó

 • 
   
   
   
   

  wèi
  gōng

  zhě
   



  bīng
  xiū
  shì
   
  quán
  chē
  jiǎ
   
  guī
  bào
  yān
  wáng
   
  yān
  wáng


   
  shì
  mín
  jiàn
  gōng
   

  jiàn


   
  jiāo
  yóu
  rǎng

  ér


  shì
   
  ɡōnɡ


  míng

   
  shàng


  zhǔ
   

  zhì
  qún
  chén
   
  xià
  yǎng
  bǎi
  xìng
   


  shuì
  shì
   
  jiǎo
  guó



  tiān
  xià
   
  ɡōnɡ
  mínɡ



   

  zhě

  juān
  yān

  shì
   
  dōng
  yóu



   
  qǐng
  liè

  dìng
  fēng
   


  táo
   
  wèi
   
  shì
  shì
  chēng
  ɡū
  ɡuǎ
   


  jiǔ
  cún
   





   
  èr
  zhě
  xiǎn
  mínɡ
  hòu
  shí

   
  yuàn
  gōng
  shú

  ér
  shěn
  chǔ


   
  • 
    
    
    
   yān
   gōng

    


   shí

   chéng
    
   wéi

    



   xià
    

   tián
   dān




   yān
    
   shā

   jié
    
   chū
    
   yān
   jiāng
   gōng
   liáo
   chéng
    
   rén
   huò
   chán
   zhī
    
   yān
   jiàng

   zhū
    
   suì
   bǎo
   shǒu
   liáo
   chéng
    

   gǎn
   guī
    
   tián
   dān
   gōng
   zhī
   suì

    
   shì

   duō

    
   ér
   liáo
   chéng

   xià
    
  • 
    
    
    
    
   qiě

   wén
    
   xiào
   xiǎo
   jié
   zhě

   néng
   xíng

   wēi
    

   xiǎo
   chǐ
   zhě

   néng

   rónɡ
   mínɡ
    

   guǎn
   zhòng
   shè
   huán
   gōng
   zhòng
   gōu
    
   cuàn

    

   gōng

   jiū
   ér

   néng

    
   qiè

    
   shù

   zhì
   jié
    

   shēn

    

   sān
   xíng
   zhě
    
   xiāng


   tōnɡ

    
   shì
   zhǔ

   chén

    
   shǐ
   使
   guǎn
   zhòng
   zhōng
   qióng

    
   yōu
   qiú
   ér

   chū
    
   cán
   chǐ
   ér

   jiàn
    
   qiónɡ
   nián

   shòu
   寿
    

   miǎn
   wéi

   rén
   jiàn
   hánɡ

    
   rán
   ér
   guǎn
   zi
   bìng
   sān
   háng
   zhī
   guò
    


   guó
   zhī
   zhèng
    

   kuānɡ
   tiān
   xià
    
   jiǔ

   zhū
   hóu
    
   wéi


   shǒu
    
   míng
   gāo
   tiān
   xià
    
   ɡuānɡ
   zhào
   lín
   guó
    
   cáo

   wéi

   jūn
   jiàng
    
   sān
   zhàn
   sān
   běi
    
   ér
   sàng

   qiān

    
   shǐ
   使
   cáo

   zhī



   chén
    


   ɡù
   hòu
    
   chū


   ér

   shēng
    


   miǎn
   wéi
   bài
   jūn
   qín
   jiàng
    
   cáo


   bài
   jūn
   qín
   jiàng
    
   fēi
   yǒng

    
   gōng
   fèi
   míng
   miè
    
   hòu
   shì

   chēng
    
   fēi
   zhì

    
   ɡù

   sān
   běi
   zhī
   chǐ
    
   tuì
   退
   ér


   jūn


    
   cáo


   wéi
   zāo
    

   huán
   gōng
   yǒu
   tiān
   xià
    
   cháo
   zhū
   hóu
    
   cáo



   jiàn
   zhī
   rèn
    
   jié
   huán
   gōng

   tán
   wèi
   zhī
   shàng
    
   yán


   biàn
    
   ér



   bèi
    
   sān
   zhàn
   zhī
   suǒ
   sàng
    

   zhāo
   ér
   fǎn
   zhī
    
   tiān
   xià
   zhèn
   dòng
   jīnɡ
   hài
    
   wēi
   xìn

    
   chǔ
    
   chuán
   míng
   hòu
   shì
    
   ruò

   èr
   ɡōnɡ
   zhě
    
   fēi

   néng
   xíng
   xiǎo
   jié
    

   xiǎo
   chǐ

    

   wéi
   shā
   shēn
   jué
   shì
    
   ɡōnɡ
   mínɡ


    
   fēi
   zhì

    
   ɡù

   fèn
   忿
   huì
   zhī
   xīn
    
   ér
   chéng
   zhōnɡ
   shēn
   zhī
   míng
    
   chú
   ɡǎn
   fèn
   忿
   zhī
   chǐ
    
   ér

   lěi
   shì
   zhī
   gōng
    



   sān
   wánɡ
   zhēng
   liú
    
   míng

   tiān
   rǎng
   xiāng


    
   gōng


   zhī
    
    
  • 
    
    
    

   lián
   nǎi
   shū
    
   yuē
   zhī
   shǐ

   shè
   chéng
   zhōng
    
   qiǎn
   yān
   jiàng
   yuē
    
    

   wén
   zhī
    
   zhì
   zhě

   bèi
   shí
   ér


    
   yǒnɡ
   shì

   qiè

   ér
   miè
   míng
    
   zhōnɡ
   chén

   xiān
   shēn
   ér
   hòu
   jūn
    
   jīn
   gōng
   háng

   zhāo
   zhī
   fèn
   忿
    

   ɡù
   yān
   wáng
   zhī

   chén
    
   fēi
   zhōng

    
   shā
   shēn

   liáo
   chéng
    
   ér
   wēi

   xìn


    
   fēi
   yǒng

    
   gōng
   fèi
   míng
   miè
    
   hòu
   shì

   chēng
    
   fēi
   zhì

    
   ɡù
   zhì
   zhě

   zài

    
   yǒnɡ
   shì

   qiè

    
   jīn

   shēnɡ
   rónɡ

    
   zūn
   bēi
   guì
   jiàn
    



   shí

    
   yuàn
   gōng
   zhī
   xiáng

   ér



   tóng

    
   qiě
   chǔ
   gōng
   nán
   yáng
    
   wèi
   gōng
   píng

    


   nán
   miàn
   zhī
   xīn
    

   wéi
   wáng
   nán
   yáng
   zhī
   hài
    

   ruò


   běi
   zhī

    

   dìng

   ér
   jiān
   shǒu
   zhī
    
   jīn
   qín
   rén
   xià
   bīng
    
   wèi

   gǎn
   dōng
   miàn
    
   héng
   qín
   zhī
   shì

    

   chǔ
   zhī
   xíng
   wēi
    
   qiě

   nán
   yáng
    
   duàn
   yòu
   rǎng
    
   cún

   běi
    


   wéi
   zhī
    
   jīn
   chǔ
    
   wèi
   jiāo
   tuì
   退
    
   yān
   jiù

   zhì
    


   tiān
   xià
   zhī
   guī
    

   liáo
   chéng
   gòng


   nián
   zhī

    

   chén
   jiàn
   gōng
   zhī

   néng


    


   jué
   zhī

   liáo
   chéng
    
   gōng

   zài

    

   yān
   guó

   luàn
    
   jūn
   chén
   guò

    
   shàng
   xià

   gǎn
    



   bǎi
   wàn
   zhī
   zhòng
    

   zhé

   wài
    
   wàn
   shèng
   zhī
   guó
    
   bèi
   wéi

   zhào
    
   rǎng
   xuē
   zhǔ
   kùn
    
   wéi
   tiān
   xià

    
   gōng
   wén
   zhī

    
   jīn
   yān
   wáng
   fāng
   hán
   xīn


    

   chén


   shì
    
   guó

   huò
   duō
    
   mín
   xīn

   suǒ
   guī
    
   jīn
   gōng
   yòu


   liáo
   zhī
   mín
    

   quán

   zhī
   bīng
    

   nián

   jiě
    
   shì


   zhī
   shǒu

    

   rén
   chuī
   ɡǔ
    
   shì

   fǎn
   bèi
   zhī
   xīn
    
   shì
   sūn
   bìn
    


   zhī
   bīng

    
   néng

   jiàn

   tiān
   xià

    
  • 
    
    
    
   yān
   jiàng
   yuē
    
    
   jìng
   wén
   mìng

    
    
   yīn

   bīng
   dào

   ér

    

   jiě

   guó
   zhī
   wéi
    
   jiù
   bǎi
   xìng
   zhī

    
   zhòng
   lián
   zhī
   shuō

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《燕攻齐取七十余城》全文注音版,可直接打印

全文详解
   燕攻齐,取七十余城,唯莒、即墨不下。
   燕国攻打齐国,夺取了七十多座城池,只有莒和即墨两地没有被攻破。
  齐田单以即墨破燕,杀骑劫。
  齐将田单就将即墨作为据点大败燕军,杀死燕国大将骑劫。
  初,燕将攻聊城,人或谗之。
  当初,有位燕国大将攻占了聊城,可是却被人在燕王那里进了谗言。
  燕将惧诛,遂保守聊城,不敢归。
  这位燕将害怕会被处死,就死守在聊城不敢回国。
  田单攻之岁余,士卒多死,而聊城不下。
  齐将田单为收复聊城,打了一年多,将士死伤累累,可聊城仍然岿然不动。
   鲁连乃书,约之矢以射城中,遣燕将曰:“
   齐国谋臣鲁仲连就写了一封信,绑在箭杆上,射到城内,信中这样对燕将讲:“
  吾闻之,智者不倍时而弃利,勇士不怯死而灭名,忠臣不先身而后君。
  我听说,智者不违背时势而去做有损利益的事,勇士不会因为害怕死亡就做毁掉名声的事,忠臣总是处处为君王着想而后才想到自己。
  今公行一朝之忿,不顾燕王之无臣,非忠也;
  现在将军竟因一时的激愤,而不顾燕王将失去一位大臣,这不是忠臣所做的事情;
  杀身亡聊城,而威不信于齐,非勇也;
  城破身死,威名不会在齐国传播,这不是勇士的举动;
  功废名灭,后世无称,非知也。
  战功废弃,英名埋没,后人不会称道,这不是聪明人的举动。
  故知者不再计,勇士不怯死。
  因此,明智的人不会踌躇不决,勇敢的人也不会贪生怕死。
  今死生荣辱,尊卑贵贱,此其一时也。
  如今生死荣辱、尊卑贵贱,都取决于一时的当机立断。
  愿公之详计而无与俗同也。
  希望将军能够三思而行,不要同世俗之人持一样的想法。
  且楚攻南阳,魏攻平陆,齐无南面之心,以为亡南阳之害,不若得济北之利,故定计而坚守之。
  而且楚国进攻南阳、魏国进逼平陆,齐国压根就没有分兵拒击的意思,认为失去南阳之害,不及攻取聊城之利,所以一心一意攻打聊城。
  今秦人下兵,魏不敢东面,横秦之势合,则楚之形危。
  如今秦王出兵助齐,魏国再不敢出兵平陆,秦齐连横之势已定,楚国此刻岌岌可危。
  且弃南阳,断右壤,存济北,计必为之。
  何况即便弃南阳、失平陆,只要能保全聊城之地,齐国也会一意孤行,在所不惜。
  今楚、魏交退,燕救不至,齐无天下之规,与聊城共据期年之弊,即臣见公之不能得也。
  如今楚、魏先后退兵,可燕国的援军仍然毫无消息,齐国既没有了外患,就会与你相持下去直至最终定出成败,一年之后,我恐怕就见不到将军之面了。
  齐必决之于聊城,公无再计。
  总之,攻取聊城是秦国既定不变的方略,你切莫举棋不定。
  彼燕国大乱,君臣过计,上下迷感,栗腹以百万之众,五折于外,万乘之国,被围于赵,壤削主困,为天下戮,公闻之乎?
  将军知道吗,目下燕国内乱,君臣失措,上下惶惑,燕将栗腹率领百万军队进攻赵国,却屡战屡败,燕国本是万乘强国,却被赵国围困,土地被掠夺,国君遭困厄,为天下诸侯耻笑。
  今燕王方寒心独立,大臣不足恃,国弊祸多,民心无所归。
  现在,大臣不足以倚仗,兵祸连连,国难深重,民心涣散。
  今公又以弊聊之民,距全齐之兵,期年不解,是墨翟之守也;
  燕王正处在心惊胆战、孤立无援的境地,而你却能指挥早已疲惫不堪的聊城子民,抗拒整个齐国的兵马,已历一年,聊城现今仍安如磬石,将军确如墨翟一般善于攻守;
  食人炊骨,士无反北之心,是孙膑、吴起之兵也。
  士兵们饥饿到食人肉炊人骨的地步,而始终没有背弃你的想法,你确如孙膑、吴起一样善于用兵。
  能以见于天下矣。
  就凭这两条,将军足可成名于天下!
   “故为公计者,不如罢兵休士,全车甲,归报燕王,燕王必喜。
   因此,我为您考虑,不如罢兵休斗,保全车仗和甲胄,回国向燕王复命,他一定会很高兴。
  士民见公,如见父母,交游攘臂而议于世,功业可明矣。
  燕国的官吏和子民见到您,就如同见到父母一样,交游的人会抓着您的胳膊赞扬将军的赫赫战功,您的功业就建立了。
  上辅孤主,以制群臣;
  将军上可辅佐国君,统制群臣;
  下养百姓,以资说士。
  下可存恤百姓,招纳说客。
  矫国革俗於天下,功名可立也。
  矫正国家的弊端,改革社会的陋俗,完全能够建立更大的功名。
  意者亦捐燕弃世,东游与齐乎?
  如果将军不愿回去,是否能考虑一下抛弃世俗的成见,隐居于齐国呢?
  请裂地定封,富比陶、卫,世世称孤寡,与齐久存,此亦一计也。
  我会让齐王赐您封地,与秦国的魏冉、商鞅一样富有,代代相袭,和齐国并存,这是另一条出路。
  二者显名厚实也,愿公熟计而审处一也。
  这两者,要么扬名当世,要么富贵安逸,希望您能慎重考虑,选择其中的一个。
   “且吾闻,效小节者不能行大威,恶小耻者不能立荣名。
   我还听说过于看重小节,难以建树大功,不堪忍受小辱,难以成就威名。
  昔管仲射桓公中钩,篡也;
  从前管仲弯弓射中桓公的带钩,这是篡逆作乱;
  遗公子纠而不能死,怯也;
  不能为公子纠死义,这是贪生惜命;
  束缚桎桔,辱身也。
  身陷囚笼,这是奇耻大辱。
  此三行者,乡里不通也,世主不臣也。
  有了这三种行径,虽乡民野老也不会与之交往,君主也不会以之为臣。
  使管仲终穷抑,幽囚而不出,惭耻而不见,穷年没寿,不免为辱人贱行矣。
  如果管仲因此困辱抑制自己的志向,不再出仕,以卑贱的劳作辱没一生。
  然而管子并三行之过,据齐国之政,一匡天下,九合诸侯,为五伯首,名高天下,光照邻国。
  可是他却在身兼三种恶行的情况下,执掌齐国政事,扶正天下,九次召集诸侯会盟,使桓公得以成为春秋五霸之首,他自己也名满天下,光耀邻邦。
  曹沫为鲁君将,三战三北,而丧地千里。
  曹沫是鲁国的将军,三战三败,失地千里。
  使曹子之足不离陈,计不顾后,出必死而不生,则不免为败军禽将。
  如果他发誓永远不离开疆场,不顾后果一意孤行,他一定会战死沙场,那就不过是一个丧师身殁的败将而已。
  曹子以败军禽将,非勇也;
  这样一来,就不能称为勇士;
  功废名灭,后世无称,非知也。
  功名淹没,不能算是聪明。
  故去三北之耻,退而与鲁君计也,曹子以为遭。
  可是,他能隐忍三次败北的耻辱,与庄公重新谋划。
  齐桓公有天下,朝诸侯。
  齐桓公威服天下之后,召集诸侯会盟。
  曹子以一剑之任,劫桓公于坛位之上,颜色不变,而辞气不悖。
  曹沫就凭着一柄宝剑,在祭坛之上劫持桓公,从容不迫,义正辞严。
  三战之所丧,一朝而反之,天下震动惊骇,威信吴、楚,传名后世。
  一朝收回失地,天下为之震动,他的威名更远播吴楚而名重后世。
  若此二公者,非不能行小节,死小耻也,以为杀身绝世,功名不立,非知也。
  以上说的管仲、曹沫两个人,并不是不能遵行小节,为小耻而死,只是他们认为功名未立,壮志未酬,愤而求死是不明智的做法。
  故去忿恚之心,而成终身之名;
  所以才决定抛弃愤恨之心,成就一生的功名;
  除感忿之耻,而立累世之功。
  忍受一时耻辱,建立万世功业。
  故业与三王争流,名与天壤相敝也。
  他们的功业可与三王争高低,声名可与天地共短长。
  公其图之!”
  愿将军三思而后行!”
   燕将曰:“
    燕国大将深为折服,答复鲁仲连说:“
  敬闻命矣。”
  谨遵先生之命。”
  因罢兵到读而去。
  于是就撤军回国了。
  故解齐国之围,救百姓之死,仲连之说也。
  所以说,解除齐兵对聊城的围困,使百姓免遭战祸,全是鲁仲连的功劳呀!
多音字参考列表
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [單](读音:shàn,dān,chán)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [南](读音:nā,nán)
  [濟](读音:jì,jǐ,qí)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [期](读音:qī,jī)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [車](读音:chē,jū)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [明](读音:míng)
  [革](读音:gé,jí)
  [可](读音:kè,kě)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [處](读音:chú,chù)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [吾](读音:wú,yù)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [遺](读音:wèi,yí,​suí)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [冇](读音:méi,mò)
  [過](读音:guò,guō)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [一](读音:yī)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [信 ](读音:xìn, )
  [傳](读音:chuán,zhuàn)
  [若](读音:rě,ruò)
  [能](读音:néng,nài)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [節](读音:jié,jiē)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [其](读音:jī,qí)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [讀](读音:dòu,dú)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [解](读音:jiè,jiě,xiè)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
战国策作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图