j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《齐负郭之民有孤狐咺者》拼音版,可打印(战国策)-j9九游会官方登录

《齐负郭之民有孤狐咺者》由战国策创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)


 • guō
  zhī
  mín
  yǒu


  xuān
  zhě
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  zhàn
  guó

  • 
    
    
    


   ɡuō
   zhī
   mín
   yǒu


   xuān
   zhě
    
   zhèng

   mǐn
   wáng
    
   zhuó
   zhī
   tán
   jiē
    
   bǎi
   xìng


    

   sūn
   shì

   chén

   zhí
   yán
    
   shā
   zhī
   dōng

    
   zōnɡ


   xīn
    


   ráng

   wéi
   zhèng
   zhě

    
   shā
   zhī
    

   chén

   qīn
    

   ɡù
   yān

   bīnɡ
    
   shǐ
   使
   chāng
   ɡuó
   jūn
   jiāng
   ér

   zhī
    

   shǐ
   使
   xiàng

   jiàng
   ér
   yìng
   zhī
    

   jūn

    
   xiàng
   shèng
   wáng
    


   shōu


    

   zhèn
    

   yān
   zhàn
    
   qiú
   suǒ

   cháng
   zhě
    
   mǐn
   wáng

   kěn

    
   jūn

   zǒu
    
  • 
    
    
    
   wáng
   bēn

    
   zhuō
   chǐ
   齿
   shǔ
   zhī
   yuē
    
    

   qiān
   shèng
    

   chāng
   zhī
   jiān
    
   fāng
   shù
   bǎi

    

   xuè
   zhān

    
   wáng
   zhī
   zhī

    
    
   wáng
   yuē
    
    

   zhī
    
    
    
   yíng
    

   zhī
   jiān
    

   chè
   zhì
   quán
    
   wáng
   zhī
   zhī

    
    
   wáng
   yuē
    
    

   zhī
    
    
    
   rén
   yǒu
   dāng
   què
   ér

   zhě
    
   qiú
   zhī    

   zhī

   wén

   shēng
    
   wáng
   zhī
   zhī

    
    
   wáng
   yuē
    
    

   zhī
    
    
   zhuō
   chǐ
   齿
   yuē
    
    
   tiān

   xuè
   zhān

   zhě
    
   tiān

   gào

    

   chè
   zhì
   quán
   zhě
    


   gào

    
   rén
   yǒu
   dāng
   què
   ér

   zhě
    
   rén

   gào

    
   tiān

   rén
   jiē

   gào

    
   ér
   wáng

   zhī
   jiè
   yān
       zhū

    
    

   shì
   shā
   mǐn
   wáng    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《齐负郭之民有孤狐咺者》全文注音版,可直接打印

全文详解
   齐负郭之民有孤狐咺者,正议闵王,斮之檀街,百姓不附。
   齐国有个靠着城墙居住的人,名字叫狐晅,他直言批评齐闵王的过失,被齐闵王杀死在檀衢,从此百姓不再服从齐闵王。
  齐孙室子陈举直言,杀之东闾,宗族离心。
  齐国宗室中有个叫陈举的人,也直言不讳,被闵王处死在东城门外,齐国宗族从此和齐闵王离心。
  司马穰苴为政者也,杀之,大臣不亲。
  司马穰苴,在齐国为政,也被齐闵王杀死,大臣们从此不再亲近齐闵王。
  以故燕举兵,使昌国君将而击之。
  因为这些,燕国发动军队,派昌国君乐毅做统帅进攻齐国。
  齐使向子将而应之。
  齐国派触子率领军队迎战。
  齐军破,向子以舆一乘亡。
  齐国大败,触子驾着一辆车逃跑了。
  达子收余卒,复振,与燕战,求所以偿者,闵王不肯与,军破走。
  齐国大将达子收拾残兵败将,重整旗鼓,与燕国军队作战,达子要求齐闵王对士兵进行犒劳,齐闵王不愿意犒劳,齐国军队再次败北。
   王奔莒,淖齿数之曰:“
   齐闵王逃跑到了莒城,齐国相国淖齿面见齐闵王,列举了齐闵王的数条罪状,说:“
  夫千剩、博昌之间,方数百里,雨血沾衣,王知之乎?”
  那次在千乘与博昌之间数百里的地方,天降血雨,污秽了人衣,这件事大王知道吗?”
  王曰:“
  齐闵王说:“
  不知。”
  不知道。”
  “嬴、博之间,地坼至泉,王知之乎?”
  “嬴、博之间,大地裂开涌出泉水,这件事大王知道吗?”
  王曰:“
  齐闵王说:“
  不知。”
  不知道。”
  “人有当阙而哭者,求之则不得,去之则闻其声,王知之乎?”
  “有人在宫门前哭泣,去寻找却找不到人,离开了却又听见哭泣的声音,这件事大王知道吗?”
  王曰:“
  齐闵王说:“
  不知。”
  不知道。”
  淖齿曰:“
  淖齿说:“
  天雨血沾衣者,天以告也;
  天下血雨沾到了衣服上,这是老天在警告;
  地坼至泉者,地以告也;
  地裂出泉,这是大地在警告;
  人有当阙而哭者,人以告也。
  有人在宫门哭泣,这是人事在警告。
  天地人皆以告矣,而王不知戒焉,何得无诛乎?”
  天、地、人都给您警告,但您却不知道警惕,又怎能不遭受上天的诛杀呢?”
  于是杀闵王于鼓里。
  于是淖齿就在鼓里这个地方杀死了齐闵王。
多音字参考列表
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [](读音:yìng,yīng)
  [一](读音:yī)
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [燕](读音:yàn,yān)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [夫](读音:fú,fū)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [去](读音:qù,jǔ,qū)
  [其](读音:jī,qí)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [衣](读音:yī,yì)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [闕](读音:jué,què,quē)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
战国策作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图