j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《苏秦说齐闵王》拼音版,可打印(战国策)-j9九游会官方登录

《苏秦说齐闵王》由战国策创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)

 • qín
  shuì

  mǐn
  wáng
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  zhàn
  guó

 • 
   
   
   
   
  jīn
  suī
  gān
  jiāng
   


   
  fēi

  rén

   


  néng

  guì

   
  jiān
  jiàn

  jīn
   


  xián

  zhī

   


  néng
  yuǎn
  shā

   
  shǐ
  fēi

  xiān
   
  ér
  jiàn
  fēi   


   
  quán
  jiè

  zài
  yān
   


  zhī

  rán

   

  zhě
  zhào
  shì

  wèi
   
  chē
  shè
  rén

  xiū

   
  wèi
  guó
  chéng

  píng
   
  wèi

  mén

  ér
  èr
  mén
  huī

   

  wánɡ
  ɡuó
  zhī
  xíng

   
  wèi
  jūn
  xiǎn
  xíng
   
  gào
  yíng

  wèi
   
  wèi
  wáng
  shēn

  jiǎ

  jiàn
   
  tiǎo
  zhào
  suǒ
  zhàn
   
  hán
  dān
  zhī
  zhōng

   

   
  shān
  zhī
  jiān
  luàn
   
  wèi

  shì
  jiè

   

  shōu

  jiǎ
  ér
  běi
  miàn
   
  cán
  gāng
  píng
   
  huī
  zhōng
  móu
  zhī
  guō
   
  wèi
  fēi
  qiáng

  zhào

   

  zhī
  wèi
  shǐ
  ér
  wèi
  xián


   
  jiè

  wèi
  ér
  yǒu

  dōng
  zhī

   
  zhào
  shì

   
  chǔ
  rén
  jiù
  zhào
  ér

  wèi
   
  zhàn

  zhōu

  西
   
  chū
  liáng
  mén
   
  jūn
  shè
  lín
  zhōng
   

  yǐn   
  zhào

  shì
  jiè

   


  wèi
  zhī

  běi
   
  shāo

  gōu
   
  zhuì
  huáng
  chéng
   

  gāng
  píng
  zhī
  cán

   
  zhōng
  móu
  zhī
  huī

   
  huáng
  chéng
  zhī
  zhuì

   

  gōu
  zhī
  shāo

   

  jiē
  fēi
  zhào
   
  wèi
  zhī


   
  rán
  èr
  guó
  quàn
  xíng
  zhī
  zhě
   


   
  wèi
  míng

  shí
  quán
  zhī
  jiè

   
  jīn
  shì
  zhī
  wéi
  ɡuó
  zhě

  rán

   
  bīng
  ruò
  ér
  hào

  qiáng
   
  guó

  ér
  hào
  zhòng
  yuàn
   
  shì
  bài
  ér
  hào

  zhī
   
  bīng
  ruò
  ér
  zēng
  xià
  rén

   

  xiá
  ér
  hào


   
  shì
  bài
  ér
  hào
  zhǎng
  zhà
   
  xíng

  liù
  zhě
  ér
  qiú

   

  yuǎn

   
 • 
   
   
   
   
  jīn
  shì
  zhī
  suǒ
  wèi
  shàn
  yònɡ
  bīnɡ
  zhě
   
  zhōng
  zhàn

  shèng
   
  ér
  shǒu   
  tiān
  xià
  chēng
  wéi
  shàn
   

  guó

  ér
  bǎo
  zhī
   

  fēi
  guó
  zhī


   
  chén
  wén
  zhàn

  shèng
  zhě
   

  shì
  duō

  ér
  bīng

  ruò
   
  shǒu
  ér  zhě
   

  bǎi
  xìng

  ér
  chénɡ
  ɡuō

   

  shì


  wài
   
  mín
  cán

  nèi
   
  ér
  chénɡ
  ɡuō


  jìng
   

  fēi
  wáng
  zhī


   
  jīn  fēi
  jiù
  zuì

  rén

   
  biàn
  便
  gōng
  yǐn

  ér
  shè
  zhī
   
  zhòng
  zhě

  shàn
   

  zhòng

  kuì
   
  shào
  zhǎng
  guì
  jiàn
   

  tóng
  xīn

  guàn
  zhī
  zhě
   


   


  shì
  rén

  nán

   
  jīn
  qióng
  zhàn

  shèng
   
  ér
  shǒu   

  shì
  fēi

  shì
  rén

  nán

   
  yòu
  qiě
  hài
  rén
  zhě

   
  rán

  tiān
  xià
  chóu
  zhī


   


  shì

  guó
   
  ér
  duō

  tiān
  xià
  wéi
  chóu
   

  míng
  jūn   

  yòng
  qiáng
  bīng
  ér
  ruò
  zhī
   

  chá
  xiàng

  shì
   

  míng
  jūn
  chá
  xiàng
  zhě
   


  bīng

  dòng
  ér
  zhū
  hóu
  cóng
   

  rànɡ
  ér
  zhòng

  zhì

   

  míng
  jūn
  zhī
  gōng
  zhàn

   
  jiǎ
  bīng

  chū

  jūn
  ér

  guó
  shèng
   
  chōng


  shī
  ér
  biān
  chéng
  xiáng
   
  shì
  mín

  zhī
  ér
  wáng

  zhì

   

  míng
  jūn
  zhī
  cóng
  shì

   
  yòng
  cái
  shǎo
   
  kuàng

  yuǎn
  ér
  wéi

  cháng
  zhě
   

  yuē
   
  bīng
  hòu


  zhū
  hóu
   
 • 
   
   
   
   
  qiě

  qiáng

  zhī
  huò
   
  cháng

  wáng
  rén
  wéi


   

  ruò
  xiǎo
  zhī
  yāng
   
  cháng

  móu
  rén
  wéi


   
  shì


  guó
  wēi
   
  xiǎo
  guó
  miè

   

  guó
  zhī

   

  ruò
  hòu

  ér
  zhòng   

  hòu

  zhī


  duō
  ér
  bīng
  jìn
   

  shì

  zhòng
  qiáng


  guǎ

   
  bīng   
  shì


  tiān
  xià
  zhī
  xīn
   

   

  guó
  xíng

   

  míng
  hào

  rǎng
  ér
  zhì
   

  wáng

  wéi
  ér


   
  xiǎo
  guó
  zhī
  qíng
   


  jǐn
  jìng
  ér
  guǎ
  xìn
  zhū
  hóu
   
  jǐn
  jìng
   


  lín

  fǎn
   
  guǎ
  xìn
  zhū
  hóu
   

  tiān
  xià

  mài
   
  wài

  mài
   
  nèi

  fǎn
   

  bīn
  huò
  xiǔ

  ér

  yòng
   


  jiǎo

  ér   
  xiǎo
  guó
  dào

     ér


   

  dài
  ér
  jiàn


   

  yuē
   

  rén
  zhě
  wàng
   


  zhě

   
  yònɡ
  bīnɡ
  qióng
  zhě
  wáng
   


  zhī

  rán

   


  wáng

  chāi

  qiáng

  wéi
  tiān
  xià
  xiān
   
  qiáng

  yǐng
  ér

  yuè
   
  shēn
  cóng
  zhū
  hóu
  zhī
  jūn
   
  ér

  shēn

  guó
  wáng
   
  wéi
  tiān
  xià

  zhě
   


   


  chāi
  píng

  ér
  móu
  wáng
   
  qiáng

  ér

  xiān
  tiān
  xià
  zhī
  huò

   

  zhě
  lái
   

  hào
  móu
   
  chén
   
  cài
  hào
  zhà
   

  shì
  yuè
  ér
  miè
   
  cài
  shì
  jìn
  ér
  wáng
   

  jiē
  nèi
  zhǎng
  zhà
   
  wài
  xìn
  zhū
  hóu
  zhī
  yāng

   
  yóu

  guān
  zhī
   

  qiáng
  ruò

  xiǎo
  zhī
  huò
   

  jiàn

  qián
  shì

   
 • 
   
   
   
   

  yuē
   
   


  zhī
  shuāi

   


  xiān
  zhī
   
  mènɡ
  bēn
  zhī
  juàn

   


  shèng
  zhī
   
      


   
  jīn


  jìn
   
  fēi
  xián   
  mènɡ
  bēn

   


   
  hòu

  zhī
  jiè

   
  jīn
  tiān
  xià
  zhī
  xiāng  bìng
  miè
   
  yǒu
  ér
  àn
  bīng
  ér
  hòu

   

  yuàn
  ér
  zhū

  zhí
   
  wēi
  yònɡ
  bīnɡ
  ér   

  wáng
  tiān
  xià  ér


   
  míng

  zhū
  hóu
  zhī

   
  chá


  xínɡ
  zhī

  zhě
   

  yuē
  qīn
   

  xiāng
  zhì
  ér

   


  ér

   
  zhòng
  shì
  ér

  fǎn
   
  jiāo
  ɡē
  ér

  xiāng
  zēng
   

  qiáng
  ér
  jiā

  qīn
   


   
  xíng
  tóng
  yōu
  ér
  bīng   


  zhī

  rán

   

  zhě

   
  yān
  zhàn

  huán
  zhī

   
  yān

  shènɡ
   
  shí
  wàn
  zhī
  zhòng
  jìn
   

  rén

  yān
  lóu
  fán
  shù
  xiàn
   


  niú

   


  zhī


  fēi

  qīn

   
  ér
  yònɡ
  bīnɡ
  yòu
  fēi
  yuē
  zhì
  ér
  móu
  yān

   
  rán
  ér
  shèn

  xiāng

  zhě
   


   


  xíng
  tóng
  yōu
  ér
  bīng   
  yóu

  guān
  zhī
   
  yuē

  tóng
  xíng


  cháng
   
  hòu


  zhū
  hóu
   
 • 
   
   
   
   

  míng
  zhǔ
  chá
  xiàng
   
  chéng  wáng

  wéi
  zhì
   

  zhàn
  gōng
  fēi
  suǒ
  xiān
   
  zhàn
  zhě
   
  guó
  zhī
  cán

   
  ér

  xiàn
  zhī
  fèi

   
  cán
  fèi

  xiān
   
  ér
  néng
  cóng
  zhū
  hóu
  zhě
  guǎ

   

  zhàn
  zhě
  zhī
  wéi
  cán

   
  shì
  wén
  zhàn

  shū

  cái
  ér

  jūn
  shì
   
  shū
  yǐn
  shí
  ér
  dài

  shì
   
  lìng
  zhé
  yuán
  ér
  chuī
  zhī
   
  shā
  niú
  ér
  shāng
  shì
   

  shì

  jūn
  zhī
  dào

   
  zhōng
  rén
  dǎo
  shì
   
  jūn

  niànɡ
   
  tōng

  xiǎo
  xiàn
  zhì
  shè
   
  yǒu
  shì
  zhī  zhǐ
  shì
  ér
  fèng
  wáng
     zhōng
  zhī


   

  zhàn
  zhī
  míng

   
  shī


  shāng
   
  suī
  ruò
  yǒu
  gōng

   
  jūn
  chū
  fèi
   
  zhōng


   

  shāng
  zhǔ
  xīn

   

  zhě

  jiā
  ér
  zàng
   

  shānɡ
  zhě
  kōng
  cái
  ér
  gòng
  yào
   
  wán
  zhě
  nèi

  ér
  huá

   


  fèi


  shānɡ
  zhě
  jūn
   

  mín
  zhī
  suǒ
  fèi

   
  shí
  nián
  zhī
  tián
  ér

  cháng

   
  jūn
  zhī
  suǒ
  chū
   
  máo

  zhé
   
  huán
  xián
  jué
   
  shāng

   

  chē
   


   
  wáng
  shǐ
  zhī

  bàn
   
  jiǎ
  bīng
  zhī

   
  guān
  zhī
  suǒ

  chū

   
  shì


  zhī
  suǒ

   

  yǎng
  shì
  zhī
  suǒ
  qiè
   
  shí
  nián
  zhī
  tián
  ér

  cháng

   
  tiān
  xià
  yǒu

  zài
  fèi
  zhě
   
  ér
  néng
  cóng
  zhū
  hóu
  guǎ

   
  gōng
  chéng
  zhī
  fèi
   
  bǎi
  xìng

  chān

   

  chōng

   
  jiā

  zǒng
   
  shēn

  xué
   
  zhōng


  dāo
  jīn
   
  ér
  shì
  kùn


  gōng
   
  jiāng

  shì
  jiǎ
   

  shù
  ér
  néng

  chéng
  zhě
  wéi

  ěr
   
  shàng
  juàn

  jiào
   
  shì
  duàn

  bīng
   

  sān
  xià
  chéng
  ér
  néng
  shèng

  zhě
  guǎ

   

  yuē
   

  zhàn
  gōng
  zhě
   
  fēi
  suǒ
  xiān

   


  zhī

  rán

   

  zhì

  yáo
  gōng
  fàn
   
  zhōnɡ
  hánɡ
  shì
   
  shā

  jūn
   
  miè

  guó
   
  yòu

  西
  wéi
  jìn
  yáng
   
  tūn
  jiān
  èr
  guó
   
  ér
  yōu

  zhǔ
   

  yònɡ
  bīnɡ
  zhī
  shèng

   
  rán
  ér
  zhì


  shēn

  guó
  wáng
   
  wéi
  tiān
  xià
  xiào
  zhě
   

  wèi

   
  bīng
  xiān
  zhàn
  gōng
   
  ér
  miè
  èr

  huàn

   

  zhě
   
  zhōng
  shān


  ér
  yíng
  yān
   
  zhào
   
  nán
  zhàn

  zhǎng

   
  bài
  zhào
  shì
   
  běi
  zhàn

  zhōng
  shān
   

  yān
  jūn
   
  shā

  jiàng
   

  zhōng
  shān
  qiān
  shèng
  zhī
  guó

   
  ér

  wàn
  shèng
  zhī
  guó
  èr
   
  zài
  zhàn
  běi
  shèng
   

  yònɡ
  bīnɡ
  zhī
  shàng
  jié

   
  rán
  ér
  guó
  suì
  wáng
   
  jūn
  chén


  zhě
   


     zhàn
  gōng
  zhī
  huàn

   
  yóu

  guān
  zhī
   
  zhàn
  gōng
  zhī
  bài
   

  jiàn

  qián
  shì
   
 • 
   
   
   
   
  chén
  wén
  shàn
  wéi
  ɡuó
  zhě
   
  shùn
  mín
  zhī

   
  ér
  liào
  bīng
  zhī
  néng
   
  rán
  hòu
  cóng

  tiān
  xià
   

  yuē

  wèi
  rén
  zhǔ
  yuàn
   


  wèi
  rén
  cuò
  qiáng
   


   

  bīng

  fèi
   
  quán

  qīng
   


  guǎng
  广
   


  chéng

   

  zhě
   

  zhī

  hán
   
  wèi

  qín
   
  chǔ

   
  zhàn
  fēi
  shèn


   
  fēn

  yòu
  fēi
  duō
  hán
   
  wèi

   
  rán
  ér
  tiān
  xià

  guī
  jiù


  zhě
   


   


  wéi
  hán
   
  wèi
  zhǔ
  yuàn

   
  qiě
  tiān
  xià
  biàn
  yònɡ
  bīnɡ

   

   
  yān
  zhàn
   
  ér
  zhào
  shì
  jiān
  zhōng
  shān
   
  qín
   
  chǔ
  zhàn
  hán
   
  wèi

  xiū
   
  ér
  sòng
   
  yuè
  zhuān
  yòng

  bīng
   

  shí
  guó
  zhě
   
  jiē

  xiānɡ

  wéi

   
  ér


  xīn


  zhě
   


   
  yuē
  ér
  hào
  zhǔ
  yuàn
   

  ér
  hào
  cuò
  qiáng

   
  • 
    
    
    

   qín
   shuì

   mǐn
   wáng
   yuē
    
    
   chén
   wén
   yònɡ
   bīnɡ
   ér

   xiān
   tiān
   xià
   zhě
   yōu
    
   yuē
   jié
   ér

   zhǔ
   yuàn
   zhě

    

   hòu

   zhě
   jiè

    
   ér
   yuǎn
   yuàn
   zhě
   shí

    
   shì

   shèng
   rén
   cóng
   shì
    

   jiè

   quán
   ér

   xīng

   shí
    

   quán
   jiè
   zhě
    
   wàn

   zhī
   shuài

    
   ér
   shí
   shì
   zhě
    
   bǎi
   shì
   zhī
   zhǎng

    


   quán
   jiè
    
   bèi
   shí
   shì
    
   ér
   néng
   shì
   chéng
   zhě
   guǎ

    
  • 
    
    
    
    
   chén
   zhī
   suǒ
   wén
    
   gōng
   zhàn
   zhī
   dào
   fēi
   shī
   zhě
    
   suī
   yǒu
   bǎi
   wàn
   zhī
   jūn
    

   zhī
   táng
   shàng
    
   suī
   yǒu


    


   zhī
   jiàng
    
   qín
   zhī

   nèi
    
   qiān
   zhàng
   zhī
   chéng
    

   zhī
   zūn

   zhī
   jiān
    
   bǎi
   chǐ
   zhī
   chōng
    
   zhé
   zhī
   rèn

   zhī
   shàng
    

   zhōng   zhī
   yīn

   jué
    


   guǎng
   广
   ér


   chéng
    

   yuè
   chàng
   yōu
   zhū

   zhī
   xiào

   zhī
    
   zhū
   hóu

   tóng

   ér
   zhì

    

   míng
   pèi
   tiān


   wéi
   zūn
    

   zhì
   hǎi
   nèi

   wéi
   hòu
    
   ɡù

   shàn
   wéi
   wáng

   zhě
    
   zài
   láo
   tiān
   xià
   ér


    
   luàn
   tiān
   xià
   ér

   ān
    
   zhū
   hóu

   chénɡ
   móu
    


   guó


   宿
   yōu

    


   zhī

   rán
    

   zhì
   zài

    
   láo
   luàn
   zài
   tiān
   xià
    

   wáng
   zhī
   dào

    
   ruì
   bīng
   lái


   zhī
    
   huàn
   zhì


   zhī
    
   shǐ
   使
   zhū
   hóu

   chénɡ
   móu
    


   guó


   宿
   yōu

    


   zhī

   rán

    

   zhě
   wèi
   wáng
   yōng

   qiān

    
   dài
   jiǎ
   sān
   shí
   liù
   wàn
    

   qiáng
   ér

   hán
   dān
    

   西
   wéi
   dìng
   yáng
    
   yòu
   cóng
   shí
   èr
   zhū
   hóu
   cháo
   tiān

    


   西
   móu
   qín
    
   qín
   wáng
   kǒng
   zhī
    
   qǐn

   ān

    
   shí

   ɡān
   wèi
    
   lìng

   jìng
   nèi
    
   jìn
   dié
   zhōng
   wéi
   zhàn

    
   jìng
   wéi
   shǒu
   bèi
    
   wéi

   shì
   zhì
   jiàng
    

   dài
   wèi
   shì
    
   wèi
   yāng
   móu

   qín
   wáng
   yuē
    
    

   wèi
   shì

   gōng

    
   ér
   lìng
   xíng

   tiān
   xià
    
   yǒu
   shí
   èr
   zhū
   hóu
   ér
   cháo
   tiān

       zhòng
       qín
   ér


   wèi
    
   kǒng


    
   wáng


   shǐ
   使
   chén
   jiàn
   wèi
   wáng
    

   chén
   qǐng

   běi
   wèi

    
    
   qín
   wáng

   nuò
    
   wèi
   yāng
   jiàn
   wèi
   wáng
   yuē
    
    
   tài
   wáng
   zhī
   gōng


    
   lìng
   xíng

   tiān
   xià

    
   jīn
   tài
   wáng
   zhī
   suǒ
   cóng
   shí
   èr
   zhū
   hóu
    
   fēi
   sòng
    
   wèi

    

   zōu
    

    
   chén
    
   cài
    


   tài
   wáng
   zhī
   suǒ

   biān
   chuí
   shǐ
   使

       wàng
   tiān
   xià
    
   tài
   wáng

   ruò
   běi

   yān
    
   dōng


    

   zhào

   cóng

    

   西

   qín
    
   nán

   chǔ
    

   hán

   cóng

    
   tài
   wáng
   yǒu


    
   chǔ
   xīn
    
   ér
   cóng
   tiān
   xià
   zhī
   zhì
    

   wáng

   jiàn

    
   tài
   wáng


   xiān
   xínɡ
   wáng

    
   rán
   hòu


    
   chǔ
    
    
   wèi
   wáng
   shuì

   wèi
   yāng
   zhī
   yán

    

   shēn
   guǎng
   广
   gōng
   gōng
    
   zhì
   dān

   zhù
    
   jiàn
   jiǔ
   liú
    
   cóng

   xīng
   zhī

    

   tiān

   zhī
   wèi

    
   ér
   wèi
   wáng
   chǔ
   zhī
    

   shì

    
   chǔ

    
   zhū
   hóu
   bēn

    

   rén

   wèi
    
   shā

   tài

    


   shí
   wàn
   zhī
   jūn
    
   wèi
   wáng

   kǒng
    
   xiǎn
   xíng
   àn
   bīng

   guó
    
   ér
   dōng    
   rán
   hòu
   tiān
   xià
   nǎi
   shě
   zhī
    
   dàng
   shi
   shí
    
   qín
   wáng
   chuí
   gǒng
   shòu


   西
   zhī
   wài
    
   ér   wèi
   wáng
    

   yuē
   wèi
   yāng
   zhī
   shǐ

   qín
   wáng


    
   móu
   yuē

   xià

    
   yán

   zūn

   zhī
   jiān
    
   móu
   chéng

   táng
   shàng
    
   ér
   wèi
   jiāng

   qín    
   chōng

   wèi
   shī
    
   ér

   西

   zhī
   wài


   qín

    

   chén
   zhī
   suǒ
   wèi

   zhī
   táng
   shàng
    
   qín
   jiàng

   nèi
    

   chéng

   zūn

   zhī
   jiān
    
   zhé
   chōng

   shànɡ
   zhě

    
    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《苏秦说齐闵王》全文注音版,可直接打印

全文详解
   苏秦说齐闵王曰:“
   苏秦游说齐闵王说:“
  臣闻用兵而喜先天下者忧,约结而喜主怨者孤。
  臣听说率先挑起战争的人必然后患无穷,而不顾招人忌恨,带头缔结盟约攻打他国的最终要陷于孤立境地。
  夫后起者藉也,而远怨者时也。
  如果后发制人就能有所凭借,顺应时势即可远离仇怨。
  是以圣人从事,必藉于权而务兴于时。
  因此圣贤做事,无不借势而为,顺天而动。
  夫权藉者,万物之率也;
  借助形势,有利于展开步骤;
  而时势者,百事之长也。
  倚重天时,则是成功的关键。
  故无权藉,倍时势,而能事成者寡矣。
  因此,不懂得借势顺天之理,能成就大事的机会实在微乎其微。
   “今虽干将、莫邪,非得人力,则不能割刿矣。
   譬如说,即使有干将、莫邪一类的宝剑,如果不施以人力,则不能破损毫发;
  坚箭利金,不得弦机之利,则不能远杀矣。
  而再坚硬的箭矢,如果不能借助弓弩,也不能杀伤远处的敌人。
  矢非不銛,而剑非不利也,何则?
  箭并不是不锐利,剑并不是钝而无力,那是什么缘故呢?
  权藉不在焉。
  只是由于少了借力之物。
  何以知其然也?
  为什么这样说呢?
  昔者赵氏袭卫,车舍人不休传,卫国城割平,卫八门土而二门堕矣,此亡国之形也。
  过去赵人袭卫,车不停歇,人不喘息,一下子包围了卫国都城,在刚平(卫地)筑土城加以控制,当时卫都八个城门皆被堵塞,两个城门被摧毁,亡国之祸迫在眉捷。
  卫君跣行,告迎于魏。
  卫国国君在形势紧急、间不容发的情况下,光着脚丫逃奔魏国求援。
  魏王身被甲底剑,挑赵索战。
  魏武候亲自披甲带剑,为卫国出头,向赵国挑战。
  邯郸之中鹜,河、山之间乱。
  邯郸大乱,黄河与太行山之间也不可收拾。
  卫得是藉也,亦收余甲而北面,残刚平,堕中牟之郭。
  卫国乘机重整旗鼓,北向攻赵,夺取了刚平,攻下了赵邑中牟的外城。
  卫非强于赵也,譬之卫矢而魏弦机也,藉力魏而有河东之地。
  卫国并非比赵国强大,只是有了魏国的支持,假如把卫比作箭,魏就好比机弩弓弦,从而借助魏国而占有河东之地。
  赵氏惧,楚人救赵而伐魏,战于州西,出梁门,军舍林中,马饮于大河。
  这时赵国非常恐惧,楚国就救赵而讨伐魏国,双方在州西这个地方大打一仗,楚国穿越魏都大梁城门,驻军林中而饮马黄河。
  赵得是藉也,亦袭魏之河北,烧棘沟,坠黄城。
  赵人得到楚国的援助,也去攻打魏国河北之地,纵火焚烧棘沟而夺取黄城。
  故刚平之残也,中牟之堕也,黄城之坠也,棘沟之烧也,此皆非赵、魏之欲也。
  毁刚平、破中牟、陷黄城、焚棘沟,这并非是赵国、魏国的本意。
  然二国劝行之者,何也?
  然而当初他们都那么卖劲的大干,而最后的结果却是这样呢?
  卫明于时权之藉也。
  这是因为卫国和赵国善于利用时机,明白攻占决胜,须依时借势。
  今世之为国者不然矣。
  如今执国施政的却不是这样。
  兵弱而好敌强,国罢而好众怨,事败而好鞠之,兵弱而憎下人也,地狭而好敌大,事败而好长诈。
  自己军队弱小却喜欢挑斗强敌,国家疲惫偏要触犯众怒,败局一定却仍然一意孤行,没有相当实力,却不能屈志以居下位,自己地狭人少,却与大国抗衡为敌,事情失败却不改诈伪之心。
  行此六者而求伯,则远矣。
  犯下六种错误还妄图建立霸业,其实离霸业是越来越远了。
   “臣闻善为国者,顺民之意,而料兵之能,然后从于天下。
   臣听说善于治理国家的君主,应该顺应民心,切实估计自己的兵力,然后才能联结诸侯实现自己的抱负。
  故约不为人主怨,伐不为人挫强。
  所以缔约时不以自己为主承担怨怒,作战时不替他人去抵抗强敌。
  如此,则兵不费,权不轻,地可广,欲可成也。
  这样就能保全自己的兵力以控制全局,而且可以实现拓展疆土的愿望。
  昔者,齐之与韩、魏伐秦、楚也,战非甚疾也,分地又非多韩、魏也,然而天下独归咎于齐者,何也?
  以前,齐王联结韩、魏两国讨伐秦、楚作战并非特别卖力,分得土地又不比韩、魏多,可是天下惟独将战争归咎于齐,为什么呢?
  以其为韩、魏主怨也。
  是因为齐国率先倡导讨伐秦、楚,触犯众怒。
  且天下遍用兵矣,齐、燕战,而赵氏兼中山,秦、楚战韩、魏不休,而宋、越专用其兵。
  再说那时天下正烽烟四起,齐燕争斗,又有赵国图谋中山,秦、楚与韩、魏不断交锋,而宋、越专事攻伐。
  此十国者,皆以相敌为意,而独举心于齐者,何也?
  这十个国家,勾心斗角,相互竞争,然而天下只埋怨齐国,这又是什么道理呢?
  约而好主怨,伐而好挫强也。
  因为在缔约时齐国喜欢站在领袖的位置,两军相交时喜欢攻打强敌的缘故。
   “且夫强大之祸,常以王人为意也;
   “再说强国招致祸患,往往是因为一心想凌驾在他国之上;
  夫弱小之殃,常以谋人为利也。
  而弱国遭受灾殃,往往是由于它想图谋别的国家来夺取好处。
  是以大国危,小国灭也。
  所以强国陷入危险,小国也要覆灭。
  大国之计,莫若后起而重伐不义。
  为大国考虑,不如后发制人,派大军来讨伐那些不讲道义的国家。
  夫后起之籍与多而兵劲,则事以众强适罢寡也,兵必立也。
  后发制人能有所倚仗,盟国众多,兵力强大,能够形成以人多势强的军队来对付疲弊衰弱军队的有利局面,战争必能取得胜利。
  事不塞天下之心,则利必附矣。
  做事情合乎公道,就能取得利益。
  大国行此,则名号不攘而至,伯王不为而立矣。
  强国凭借这来做事情,名声不必去争就能得到,霸业也能随之成就。
  小国之情,莫如仅静而寡信诸侯。
  至于小国,最好的策略则莫过于谨慎从事,不轻信诸侯。
  仅静,则四邻不反;
  小心谨慎,四邻之国就没有借口寻仇犯境;
  寡信诸侯,则天下不卖,外不卖,内不反,则槟祸朽腐而不用,币帛矫蠹而不服矣。
  不轻信,就不会被诸侯出卖,成为利益的牺牲品,在外不被出卖,在内没有争斗,就可远离祸患,有利于国内实力的积储和增长。
  小国道此,则不祠而福矣,不贷而见足矣。
  小国若能如此,那么不用祈祷就能享福,无须借贷自能富足。
  故曰:
  所以说:
  祖仁者王,立义者伯,用兵穷者亡。
  施行仁政可以称王,建树信义可以称霸,而穷兵黩武只会招致灭亡。
  何以知其然也?
  为什么这样说呢?
  昔吴王夫差以强大为天下先,强袭郢而栖越,身从诸侯之君,而卒身死国亡,为天下戮者,何也?
  过去吴王夫差倚仗国大兵强,率领诸侯四方征战,攻击楚国,占据越国,并对诸侯们发号施令,俨然君临天下,最后却落得身死国亡的下场,为天下所耻笑,为什么有这样的后果呢?
  此夫差平居而谋王,强大而喜先天下之祸也。
  原因在于夫差平时总是想成为天下之主,倚仗国力强盛率先挑起战争。
  昔者莱、莒好谋,陈、蔡好诈,莒恃越而灭,蔡恃晋而亡,此皆内长诈,外信诸侯之殃也。
  以前莱、莒两国喜欢施用阴谋,而陈、蔡两国则专行诈术,结果,莒国因倚仗越国而灭亡了,蔡国因倚仗晋国而灭亡了。
  由此观之,则强弱大小之祸,可见于前事矣。
  这些都是在内使用诈术,在外轻信诸侯招来的横祸,由此看来,国家无论强弱大小,都有各自的祸患,前车之鉴,在历史上都有印证。
   “语曰:“
   常言道:
  麒骥之衰也,驽马先之;
  千里马一旦衰老,跑不过劣马;
  孟贲之倦也,女子胜之。
  孟贲一旦力乏,打不过女子。’
  夫驽马、女子,筋骨力劲,非贤於麒骥、孟贲也。
  劣马、女子的筋骨劲力,远远比不上千里马和勇士孟贲。
  何则?
  但为何会出现这样的结果呢?
  后起之藉也。
  这是因为后发制人,我方就有所凭藉。
  今天下之相与也不并灭,有而案兵而后起,寄怨而诛不直,微用兵而寄于义,则亡天下可跼足而须也。
  如今,天下诸侯相互借重而相互牵制,并且对峙的时日还很长,如果哪个国家能够按兵不动,后发制人,同时善于转嫁仇怨,隐去用兵的真实意图,假正义之名以伐无道,那么兼并诸侯取得天下便能指日可待。
  明于诸侯之故,察于地形之理者,不约亲,不相质而固,不趋而疾,众事而不反,交割而不相憎,惧强而加以亲。
  掌握诸侯的国情,明了天下的地理形势,不结盟,不互相扣留人质,关系会更牢固,不急躁冒进,事情会进展的更为顺利,一起共事能坚守承诺,一起受害而不相互埋怨,彼此都强大了就越发亲近。
  何则?
  如何能做到这样呢?
  形同忧而兵趋利也。
  在于形势令他们忧患相同、利害一致。
  何以知其然也?
  有什么事实可作佐证呢?
  昔者齐、燕战于桓之曲,燕不胜,十万之众尽。
  早先,齐、燕两国在桓曲交战,燕兵败北,十万兵众匹马无归。
  胡人袭燕楼烦数县,取其牛马。
  胡人乘势袭击燕国楼烦等地,掳掠牛马。
  夫胡之与齐非素亲也,而用兵又非约质而谋燕也,然而甚于相趋者,何也?
  那胡人与齐国,非亲非故,又没有订立什么盟约,却竭力配合齐国,什么原因呢?
  何则形同忧而兵趋利也。
  就是因为他们忧患相同、利害相关呀!
  由此观之,约于同形则利长,后起则诸侯可趋役也。
  以此可见,联合形势相同的国家就可以最大程度地获取利益,后发制人可使诸侯归附并加以役使。
   “故明主察相,诚欲以伯王也为志,则战攻非所先。
   “所以英明的君主和有远见卓识的相国,如果致力于霸业,就不要把使用武力摆在首位。
  战者,国之残也,而都县之费也。
  战争既耗损国力,又扰乱百姓。
  残费已先,而能从诸侯者寡矣。
  国家的实力遭到损耗,便再也无力号令诸侯。
  彼战者之为残也,士闻战则输私财而富军市,输饮食而待死士,令折辕而炊之,杀牛而觞士,则是路君之道也。
  战争对国家的损耗是显而易见的,士人听说将有战事,就捐献财产,来充当军用物资,而商人就运送酒肉粮食来犒劳战士,长官让人拆下车辕当柴烧,杀牛设宴款待军兵,其实这些都是坑害百姓、危害国家的做法。
  中人祷视,君翳酿,通都小县置社,有市之邑莫不止事而奉王,则此虚中之计也。
  国人祈祷,君王设祭,大城小县都设有神庙,凡有市场的城邑都要停业为战争服役,其实这是损耗国家的做法。
  夫战之明日,尸死扶伤,虽若有功也,军出费,中哭泣,则伤主心矣。
  决战的沙场,尸横满地,哀鸿遍野,人们扶着受伤的将士,表面看来将士立功,国家取得了战争的胜利,但实际上,损耗大量的资财,国人悲惨的痛哭,足以令国君忧心如焚。
  死者破家而葬,夷伤者空财而共药,完者内酺而华乐,故其费与死伤者钧。
  阵亡将士的家属为安葬父兄而倾尽家财,负伤的将士也耗尽积储来治疗战争中受的伤,那些侥幸全身而回的军人,在家中大摆筵席以示庆贺,花费也很多。
  故民之所费也,十年之田而不偿也。
  所以战争使人民耗费的钱财,十年耕种所得的收获也难以抵偿。
  军之所出,矛戟折,鐶弦绝,伤弩,破车,罢马,亡矢之大半。
  军队出战,矛戟弓弩,车马刀矢,损失大半。
  甲兵之具,官之所私出也,士大夫之所匿,厮养士之所窃,十年之田而不偿也。
  再加上被人盗窃藏匿所造成的损失,也是十年耕种无法抵偿的。
  天下有此再费者,而能从诸侯寡矣。
  国家负担这两笔费用,已是精疲力竭,哪里还能对诸侯施以号令呢?
  攻城之费,百姓理襜蔽,举冲橹,家杂总,身窟穴,中罢于刀金。
  攻城拔地的时候,百姓作为后方支援,替士兵缝补破烂的战衣,运输攻城的器械,处理家中杂事,挖掘地道,为徭役所累。
  而士困于土功,将不释甲,期数而能拔城者为亟耳。
  将军顾不上士兵劳累,日夜督战,数月能攻下城池就算很快了。
  上倦于教,士断于兵,故三下城而能胜敌者寡矣。
  将士疲弊,连下三城,相信再没有余力战胜敌人。
  故曰:
  所以说:
  彼战攻者,非所先也。
  明君贤相图谋天下,并不把使用武力放在第一位。
  何以知其然也?
  这在历史上是有先例的。
  昔智伯瑶攻范、中行氏,杀其君,灭其国,又西围晋阳,吞兼二国,而忧一主,此用兵之盛也。
  过去,智伯攻灭范氏、中行氏,接着又麾兵西向,围攻晋阳,吞并两国,杀了国君,又逼得赵襄子走投无路,军威可以说盛极一时。
  然而智伯卒身死国亡,为天下笑者,何谓也?
  然而后来智伯却落得身死国亡的下场,为天下人所耻笑,这是什么缘故呢?
  兵先战攻,而灭二子患也。
  是因为智伯挑起祸端,威胁到韩、魏两国君主的缘故。
  日者,中山悉起而迎燕、赵,南战于长子,败赵氏;
  过去中山国调动全国的军队,来迎击燕、赵两国的军队,在南方的长子大败赵国的军队。
  北战于中山,克燕军,杀其将。
  在国境内大败燕国的军队,并杀掉领兵的大将。
  夫中山千乘之国也,而敌万乘之国二,再战北胜,此用兵之上节也。
  中山国只是个千乘小国,与两个万乘大国同时为敌,连续取得两次决定性的胜利,成为用兵的典范。
  然而国遂亡,君臣于齐者,何也?
  然而这样的善战之国终究免不了灭亡的命运,导致国君逃往齐国做了臣子,原因是什么呢?
  不啬于战攻之患也。
  是因为它不考虑战争的祸患,接连不断地发动战争。
  由此观之,战攻之败,可见于前事。
  由此看来,战争的弊端在史书上的记载是很多的。
   “今世之所谓善用兵者,终战比胜,而守不可拔,天下称为善,一国得而保之,则非国之利也。
   “如今称得上善于用兵的人,屡战屡胜,攻则取,守则固,天下人给予高度颂扬,而举国上下莫不倚之若长城,其实这并非是国家的好事。
  臣闻战大胜者,其士多死而兵益弱;
  臣听说战争取得大捷,士卒伤亡惨重。
  守而不可拔者,其百姓罢而城郭露。
  百姓因防务而疲惫不堪,城郭也会损毁得面目全非。
  夫士死于外,民残于内,而城郭露于境,则非王之乐也。
  兵死于战,民疲于内,城郭破败,国君是不会高兴的。
  今夫鹄的非咎罪于人也,便弓引弩而射之,中者则善,不中则愧,少长贵贱,则同心于贯之者,何也?
  以箭靶为喻,它并没有与人结怨,可是人人都会以强弓硬弩对待它,射中的就高兴,没有射中的则会满面羞惭,不论老少尊卑,皆以一射为快,原因何在?
  恶其示人以难也。
  是人们厌恶让人看出自己不会射箭。
  今穷战比胜,而守必不拔,则是非徒示人以难也,又且害人者也,然则天下仇之必矣。
  现在有的国家屡战屡胜不可攻拔,这不仅仅是示人以难,同时还妨害到别国的利益,别国的敌视情绪也就更重了。
  夫罢士露国,而多与天下为仇,则明君不居也;
  像这样既劳累百姓、损耗国家,又成为众矢之的之事,圣明的国君是不会干的。
  素用强兵而弱之,则察相不事。
  有远见卓识的明君贤相也不会妄动刀兵,以致于损兵折将,大伤元气。
  彼明君察相者,则五兵不动而诸侯从,辞让而重赂至矣。
  明君贤相,总是力求不施攻伐而臣服诸侯,以谦恭辞让获得更多的财货土地。
  故明君之攻战也,甲兵不出于军而敌国胜,冲橹不施而边城降,士民不知而王业至矣。
  因为明君之于战事,不动刀兵就能战胜敌国,不用武力就可掠夺到土地,别人尚未察觉而王业就可完成。
  彼明君之从事也,用财少,旷日远而为利长者。
  明君之处事,不费财力,而以长期的策划取得永久的利益。
  故曰:
  所以可以这样说:
  兵后起则诸侯可趋役也。
  后发制人可令诸侯归附并加以驱使。
   “臣之所闻,攻战之道非师者,虽有百万之军,比之堂上;
   据臣所知,‘战争之道不在于士兵的多少’,即使有百万敌军,也能败之于朝堂之上帷幄之中;
  虽有阖闾、吴起之将,禽之户内;
  即使遭遇阖闾、吴起那样的将帅,也能通过室内的策划将其擒获;
  千丈之城,拔之尊俎之间;
  虽然有千丈深的城池,也可以在酒席之间摧毁它;
  百尺之冲,折之衽席之上。
  虽然有百尺高的战车,也可以在坐卧之时摧折它。
  故钟鼓竽瑟之音不绝,地可广而欲可成;
  所以,丝管之声在朝堂不绝于耳、和着优伶和侏儒欢笑歌舞之时。
  和乐倡优侏儒之笑不之,诸侯可同日而致也。
  国土已经扩张,诸侯已经前来臣服。
  故名配天地不为尊,利制海内不为厚。
  这样的君王,名号与天地相等不算高贵,政权控制海内也不算巨大。
  故夫善为王业者,在劳天下而自佚,乱天下而自安,诸侯无成谋,则其国无宿忧也。
  因此,善于开创基业的君王,在于能使诸侯劳顿而自己闲逸,使天下大乱而本国安宁。
  何以知其然?
  为何这样说?
  佚治在我,劳乱在天下,则王之道也。
  安逸与大治在我方,而劳顿与混乱在它国,这就是王霸之道。
  锐兵来则拒之,患至则趋之,使诸侯无成谋,则其国无宿忧矣。
  积蓄国力以待来敌,以消兵祸,那么他的国家没有隔夜之忧。
  何以知其然矣?
  有什么事实作佐证呢?
  昔者魏王拥土千里,带甲三十六万,其强而拔邯郸,西围定阳,又从十二诸侯朝天子,以西谋秦。
  过去魏惠王拥有领土上千里,甲士三十六万,倚仗自己实力强大,攻取邯郸,西围定阳,又邀集十二家诸侯朝拜周天子,为图谋秦国作种种准备。
  秦王恐之,寝不安席,食不甘昧,令于境内,尽堞中为战具,竟为守备,为死士置将,以待魏氏。
  秦孝公闻报,忧心忡忡,寝食难安,食不甘味,动员全国,修缮战守的器具,境内严加防守,同时招募死士,任命将领,以待来敌。
  卫鞅谋于秦王曰:“
  卫鞅向秦孝公献计说:“
  夫魏氏其功大,而令行于天下,有十二诸侯而朝天子,其与必众。
  魏王有匡扶周室之功,号令得以施行天下,既能邀集十二家诸侯朝见天子,从者甚众。
  故以一秦而敌大魏,恐不如。
  以区区一个秦国,恐怕还不能与之争锋竞胜。
  王何不使臣见魏王,则臣请必北魏矣。
  大王可否以臣为使去见魏王,臣有把握挫败魏国。’
  秦王许诺。’
  秦王答应了他的请求。
  卫鞅见魏王曰:“
  卫鞅往见惠王,大加称颂:“
  大王之功大矣,令行于天下矣。
  我听说大王劳苦功高而能号令天下。
  今大王之所从十二诸侯,非宋、卫也,则邹、鲁、陈、蔡,此固大王之所以鞭箠使也,不足以王天下。
  可如今大王率领的十二家诸侯,不是宋、卫,就是邹、鲁、陈、蔡,大王固然可以随意加以驱使,然而就凭这些力量还不足以称王天下。
  大王不若北取燕,东伐齐,则赵必从矣;
  大王不如向北联结燕人,东伐齐国,赵国自会服从;
  西取秦,南伐楚,则韩必从矣。
  再联合西方的秦国,南伐楚国,韩国自会望风而服。
  大王有伐齐、楚心,而从天下之志,则王业见矣。
  大王有讨伐齐、楚的心愿且行事合于道义,实现王业的日子便不远了。
  大王不如先行王服,然后图齐、楚。
  大王自可顺从天下之志,加天子衣冠,再图齐、楚。’
  魏王说于卫鞅之言也,故身广公宫,制丹衣柱,建九斿,从七星之旟。’
  惠王听了,十分高兴,便依天子体制,大建宫室,制作丹衣和九施、七星之旗。
  此天子之位也,而魏王处之。
  对惠王的妄自尊大、越礼不轨。
  于是齐、楚怒,诸侯奔齐,齐人伐魏,杀其太子,覆其十万之军。
  齐、楚两国君主大为激愤,而各路诸侯也都投到齐国伐楚的旗帜下面,齐人伐魏,杀掉了魏太子申,歼师十万。
  魏王大恐,跣行按兵于国,而东次于齐,然后天下乃舍之。
  惠王震恐,急忙下令收兵,又向东臣服于齐,诸侯们这才停止武力制裁。
  当是时,秦王垂拱受河西之外,而不以德魏王。
  在那个时候,秦孝公乘机取得魏国的河西地区,而且对惠王毫无感激之情。
  故曰卫鞅之始与秦王计也,谋约不下席,言于尊俎之间,谋成于堂上,而魏将以禽于齐矣;
  所以卫鞅当初与孝公商议对策的时候,谋约于座席之上,策划于酒席之间,定计于高堂之上,而魏国大将庞涓已为齐所擒。
  冲橹未施,而西河之外入于秦矣。
  刀兵不动已收西河以外的地方。
  此臣之所谓比之堂上,禽将户内,拔城于尊俎之间,折冲席上者也。”
  这就是臣所讲的‘败敌于厅堂之上,擒获敌将于帷幄之中,在酒宴上攻下敌城,在枕席上折断敌人兵车。
多音字参考列表
  [蘇,甦](读音:sū,sù)
  [興](读音:xìng,xīng)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [幹,干,乾](读音:gàn,gān)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [被](读音:bèi,pī,bì,pì)
  [墮](读音:duǒ,huī)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [適](读音:shì,zhé,dí,tì)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [好](读音:hào,hǎo)
  [信 ](读音:xìn, )
  [語](读音:yù,yǔ)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [勁](读音:jìn,jìng)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [甚](读音:shén,shèn)
  [飲 ](读音:yìn,yǐn, )
  [都](读音:dōu,dū)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [車](读音:chē,jū)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [期](读音:qī,jī)
  [數](读音:shù,shǔ)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [能](读音:néng,nài)
  [盛](读音:chéng,shèng)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [乘](读音:chéng,shèng)
  [節](读音:jié,jiē)
  [觀](读音:guàn,guān)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [得](读音:de,dé,děi)
  便[便](读音:biàn,pián)
  [射](读音:shè,yì,yè)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [罷](读音:bɑ,bà,pí,bǐ,bǎi)
  [露](读音:lòu,lù)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [降](读音:jiàng,xiáng,lóng)
  [明](读音:míng)
  [少 ](读音:shǎo,shào )
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [倡](读音:chàng,chāng)
  [可](读音:kè,kě)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  宿[宿](读音:sù,xiù,xiǔ)
  [知](读音:zhī,zhì)
  [甲](读音:jiá,xiá)
  [六](读音:liù,lù)
  [強](读音:qiǎng,qiáng,jiàng)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [夫](读音:fú,fū)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [一](读音:yī)
  [何](读音:hé,hè,hē)
  [請](读音:qǐng,qìng,qīng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [燕](读音:yàn,yān)
  [取 ](读音:qǔ,qū )
  [南](读音:nā,nán)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [衣](读音:yī,yì)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [處](读音:chú,chù)
  [侯](读音:hóu,hòu)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [其](读音:jī,qí)
  [萬](读音:mǒ,wàn)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [捨,舍](读音:shè,shě)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [約](读音:yāo,yuē,yào,dì)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [內](读音:nà,nèi,ruì)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [間](读音:jiàn,jiān,xián)
  [摺,折](读音:shé,zhé,zhē)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
战国策作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图