j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《非相(节选)》拼音版,可打印(荀子)-j9九游会官方登录

《非相(节选)》由荀子创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • fēi
  xiàng
   
  jié
  xuǎn
   
 • 
  [
  xiān
  qín
   
  ]
  xún

  • 
    
    
    
   xiàng
   rén
    

   zhī
   rén

   yǒu

    
   xué
   zhě

   dào

    

   zhě
   yǒu   qīng
    
   jīn
   zhī
   shì
    
   liáng
   yǒu
   táng

    
   xiàng
   rén
   zhī
   xíng
   zhuàng
   yán

   ér
   zhī


   xiōng
   yāo
   xiáng
    
   shì

   chēng
   zhī
    

   zhī
   rén

   yǒu

    
   xué
   zhě

   dào

    

   xiàng
   xíng


   lùn
   xīn
    
   lùn
   xīn   shù
    
   xíng

   shèng
   xīn
    
   xīn

   shèng
   shù
    
   shù
   zhèng
   ér
   xīn
   shùn
   zhī
    

   xíng
   xiàng
   suī
   è
   ér
   xīn
   shù
   shàn
    

   hài
   wéi
   jūn


    
   xíng
   xiàng
   suī
   shàn
   ér
   xīn
   shù
   è
    

   hài
   wéi
   xiǎo
   rén

    
   jūn

   zhī
   wèi

    
   xiǎo
   rén
   zhī
   wèi
   xiōng
    

   cháng
   duǎn
    
   xiǎo

    
   shàn
   è
   xíng
   xiàng
    
   fēi

   xiōng

    

   zhī
   rén

   yǒu

    
   xué
   zhě

   dào

    
  • 
    
    
    
   gài

   yáo
   cháng
    

   shùn
   duǎn
    
   wén
   wáng
   cháng
    
   zhōu
   gōng
   duǎn
    
   zhòng

   cháng
    

   gōng
   duǎn
    

   zhě
   wèi
   líng
   gōng
   yǒu
   chén
   yuē
   gōng
   sūn

    
   shēn
   cháng

   chǐ
    
   miàn
   cháng
   sān
   chǐ
    
   yān
   guǎng
   广
   sān
   cùn
    


   ěr

    
   ér
   míng
   dòng
   tiān
   xià
    
   chǔ
   zhī
   sūn
   shū
   áo
    


   zhī

   rén

    


   cháng
   zuǒ
    
   xuān
   jiào
   zhī
   xià
    
   ér

   chǔ

    

   gōng

   gāo
    
   wēi
   xiǎo
   duǎn

    
   xíng
   ruò
   jiāng

   shèng


    
   rán
   bái
   gōng
   zhī
   luàn

    
   lìng
   yǐn


   西
    
   jiē

   yān
    

   gōng

   gāo


   chǔ
    
   zhū
   bái
   gōng
    
   dìng
   chǔ
   guó
    

   fǎn
   shǒu
   ěr
    
   rén

   gōng
   míng
   shàn

   hòu
   shì
    

   shì

   chuāi
   cháng
    

   xiē

    

   quán
   qīng
   zhòng
    

   jiāng
   zhì

   ěr
    
   cháng
   duǎn
    
   xiǎo

    
   měi
   è
   xíng
   xiàng
    

   lùn

   zāi
    
   qiě

   yǎn
   wáng
   zhī
   zhuàng
    


   zhān

    
   zhòng

   zhī
   zhuàng
    
   miàn

   méng

    
   zhōu
   gōng
   zhī
   zhuàng
    
   shēn

   duàn

    
   gāo
   yáo
   zhī
   zhuàng
    


   xiāo
   guā
    
   hóng
   yāo
   zhī
   zhuàng
    
   miàn

   jiàn

    

   yuè
   zhī
   zhuàng
    
   shēn

   zhí

    

   yǐn
   zhī
   zhuàng
    
   miàn    

   tiào
    
   tāng
   piān
    
   yáo
    
   shùn
   cān
   móu

    
   cóng
   zhě
   jiāng
   lùn
   zhì

    

   lèi
   wén
   xué

    
   zhí
   jiāng
   chāi
   cháng
   duǎn
    
   biàn
   měi
   è
    
   ér
   xiāng

   ào

    
  • 
    
    
    

   zhě
   jié
    
   zhòu
   cháng

   jiāo
   měi
    
   tiān
   xià
   zhī
   jié

    
   jīn

   yuè
   jìn
    
   bǎi
   rén
   zhī


    
   rán
   ér
   shēn

   guó
   wáng
    
   wéi
   tiān
   xià


    
   hòu
   shì
   yán
   è   yān
    
   shì
   fēi
   róng
   mào
   zhī
   huàn

    
   wén
   jiàn
   zhī

   zhòng
    

   lùn
   zhī
   bēi
   ěr
    
   jīn
   shì

   zhī
   luàn
   jūn
    
   xiāng

   zhī
   xuān

    


   měi

   yáo

       shì
    
   xuè

   tài

    

   rén


   yuàn


   wéi

    
   chǔ   yuàn


   wéi
   shì
    


   qīn
   jiā
   ér

   bēn
   zhī
   zhě
    

   jiān
   bìng

    
   rán
   ér
   zhōng
   jūn
   xiū

   wéi
   chén
    
   zhōng

   xiū

   wéi

    
   zhōng
   xiōng
   xiū

   wéi

    
   zhōng
   rén
   xiū

   wéi
   yǒu
    
   é

   shù

   yǒu

   ér   shì
       tiān


    

   shāng

   jīn
   ér
   hòu
   huǐ

   shǐ
    
   shì
   fēi
   róng
   mào
   zhī
   huàn

    
   wén
   jiàn
   zhī

   zhòng
    

   lùn
   zhī
   bēi
   ěr
    
   rán

    
   cóng
   zhě
   jiāng
   shú


    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版,
  《非相(节选)》全文注音版,可直接打印

全文详解
   相人,古之人无有也,学者不道也。
   观察人的相貌来推测祸福,古人没有这种事,有学识的人也不谈论这种事。
  古者有姑布子卿,今之世,梁有唐举,相人之形状颜色而知其吉凶妖祥,世俗称之。
  古时候有个叫做姑布子卿的,当今世上,魏国有个叫唐举的,他们观察人形体相貌就能预测吉凶、祸福,世俗之人都称道他们。
  古之人无有也,学者不道也。
  古代的人没有这种事,有学识的人也不谈论这种事。
  故相形不如论心,论心不如择术;
  观察人的相貌不如考察他的思想,考察他的思想不如鉴别他立身处世的方法。
  形不胜心,心不胜术。
  相貌不如思想重要,思想不如立身处世方法重要。
  术正而心顺之,则形相虽恶而心术善,无害为君子也;
  立身处世方法正确而思想又顺应了它,那么形体相貌即使丑陋而思想和立身处世方法是好的,不会妨碍他成为君子。
  形相虽善而心术恶,无害为小人也。
  形体相貌即使好看而思想与立身处世方法丑恶,不能掩盖他成为小人。
  君子之谓吉,小人之谓凶。
  君子可以说是吉,小人可以说是凶。
  故长短、小大、善恶形相,非吉凶也。
  所以高矮、大小、美丑等形体相貌上的特点,并不是吉凶的标志。
  古之人无有也,学者不道也。
  古代的人没有这种事,有学识的人也不谈论这种事。
   盖帝尧长,帝舜短,文王长,周公短,仲尼长,子弓短。
   据说帝尧个子高,帝舜个子矮,周文王个子高,周公旦个子矮,孔子个子高,冉雍个子矮。
  昔者卫灵公有臣曰公孙吕,身长七尺,面长三尺,焉广三寸,鼻目耳具,而名动天下。
  从前,卫灵公有个叫公孙吕的大臣,身高七尺,脸长三尺,额宽三寸,但鼻子、眼睛、耳朵都具备,而名声却传遍天下。
  楚之孙叔敖,期思之鄙人也,突秃长左,轩较之下,而以楚霸。
  楚国的孙叔敖,是期思这个地方的老百姓,发短而顶秃,左手长,站在轩车上个子还在车厢的横木之下,却成就了楚国的霸业。
  叶公子高,微小短瘠,行若将不胜其衣。
  叶公子高,弱小矮瘦,走路时好像还撑不住自己的衣服似的。
  然白公之乱也,令尹子西、司马子期皆死焉,叶公子高入据楚,诛白公,定楚国,如反手尔,仁义功名善于后世。
  但白公作乱时,令尹子西、司马子期都死在白公手中,叶公子高却领兵入楚,杀掉白公,安定楚国,就像把手掌翻过来似的一样容易,他的仁义功名流传后世。
  故事不揣长,不揳大,不权轻重,亦将志乎尔。
  所以对于士人,不是去测量个子的高矮,不是去围量身材的大小,不是去称量身体的轻重,而只要看他的志向就可以了。
  长短、小大,美恶形相,岂论也哉!
  高矮、大小、美丑等形体相貌方面,难道还值得一谈吗?
  且徐偃王之状,目可瞻马。
  再来说徐偃王的形貌,眼睛向上可以看到前额。
  仲尼之状,面如蒙倛。
  孔子的形貌,脸上就好像戴了一个可怕的面具。
  周公之状,身如断菑。
  周公旦的形貌,身体好像一棵折断的枯树。
  皋陶之状,色如削瓜。
  皋陶的形貌,脸色就像削去了皮的瓜那样呈青绿色。
  闳夭之状,面无见肤。
  闳夭的形貌,脸上的鬓须多得看不见皮肤。
  傅说之状,身如植鳍。
  傅说的形貌,身体好像立起来的鱼鳍。
  伊尹之状,面无须麋。
  伊尹的形貌,脸上没有胡须和眉毛。
  禹跳,汤偏,尧、舜参牟子。
  禹瘸了腿,走路一蹦一蹦的,汤半身偏枯,尧、舜有三个眸子。
  从者将论志意,比类文学邪?
  信从相面的人是考察他们的志向思想、比较他们的学问呢?
  直将差长短,辨美恶,而相欺傲邪?
  还是只区别他们的高矮、分辨他们的美丑来互相欺骗、互相傲视呢?
   古者桀、纣长巨姣美,天下之杰也;
   古时候,夏桀、商纣魁梧英俊,是天下相貌出众的人。
  筋力越劲,百人之敌也,然而身死国亡,为天下大僇,后世言恶则必稽焉。
  他们的体魄强壮、身手敏捷,足可对抗上百人,但是身死国灭了,被天下人所耻笑,后世说到残暴的君主,就一定会拿他们作例证。
  是非容貌之患也,闻见之不众,议论之卑尔。
  这并不是容貌造成的祸患啊,而是信从相面的人见闻不多、认识不明智的缘故。
  今世俗之乱君,乡曲之儇子,莫不美丽姚冶,奇衣妇饰,血气态度拟于女子;
  现在世间犯上作乱的人,乡里的轻薄少年,没有不美丽妖艳的,他们穿着奇装异服,打扮得像妇女一样,连神情体态都和女人相似。
  妇人莫不愿得以为夫,处女莫不愿得以为士,弃其亲家而欲奔之者,比肩并起。
  妇女没有谁不想让他们做自己的丈夫,姑娘没有谁不想让他们做未婚夫,抛弃了自己的亲人、家庭而想和他们私奔的女人,比比皆是。
  然而中君羞以为臣,中父羞以为子,中兄羞以为弟,中人羞以为友,俄则束乎有司而戮乎大市,莫不呼天啼哭,苦伤其今而后悔其始。
  但是一般的国君羞于把这种人作为臣子,一般的父亲羞于把这种人当作儿子,一般的哥哥羞于把这种人当作弟弟,一般的人羞于把这种人当作朋友,不久,这种人就会被官吏绑了去而在大街闹市中杀头,他们无不呼天喊地号啕大哭,都痛心自己今天的下场而后悔自己当初的行为。
  是非容貌之患也,闻见之不众,议论之卑尔。
  这并不是容貌造成的祸患啊,信从相面的人见闻不多,所以谈论起来才是这样的不高明。
  然则,从者将孰可也?
  说到这儿,那么在以相貌论人与以思想论人两者之间将赞同哪一种意见呢?
多音字参考列表
  [知](读音:zhī,zhì)
  [稱](读音:chèn,chèng,chēng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [若](读音:rě,ruò)
  [勝,胜](读音:shèng,shēng)
  [令](读音:líng,lìng,lǐng)
  [期](读音:qī,jī)
  [據,据](读音:jù,jū)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [豈](读音:qǐ,kǎi)
  [且](读音:jū,qiě,zǔ,cú)
  [王 ](读音:wáng,wàng, )
  [蒙](读音:)
  [削](读音:xiāo,xuē)
  [參](读音:cān,cēn,sān,shēn)
  [差](读音:cī,chà,chā,chài,chāi)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [邪](读音:xié,yé,yá,yú,xú)
  [長 ](读音:cháng,zhǎng, )
  [勁](读音:jìn,jìng)
  [惡](读音:é,ě,wù,wū)
  [鄉](读音:xiāng,xiàng,xiǎng)
  [麯,曲 ](读音:qǔ,qū, )
  [奇](读音:jī,qí)
  [衣](读音:yī,yì)
  [度](读音:dù,duó)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [夫](读音:fú,fū)
  [處](读音:chú,chù)
  [女](读音:nǚ,rǔ,nǜ)
  [得](读音:de,dé,děi)
  [家,傢](读音:gū,jiā,jie)
  [奔 ](读音:bèn,bēn,fèn )
  [中](读音:zhòng,zhōng)
  [為](读音:wéi,wèi)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [莫 ](读音:mò,mù,mì )
  [呼](读音:hū,hè,xū)
  [其](读音:jī,qí)
  [見](读音:jiàn,xiàn)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
荀子作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图