j9九游会官方登录-j9游会真人游戏第一品牌 访问手机版

《舜典》拼音版,可打印(尚书)-j9九游会官方登录

《舜典》由尚书创作
拼音全文:(我们坚持对每一篇古诗文进行人工查证并注音、我们亲自查证并回复来自您的每一次纠错,只为给您一份更为准确的拼音版本,请记住我们:古文之家)
 • shùn
  diǎn
 • shàng
  shū
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  gāo
  yáo
   
  mán

  huá
  xià
   
  kòu
  zéi
  jiān
  guǐ
   

  zuò
  shì
   

  xíng
  yǒu

   


  sān
  jiù
   

  liú
  yǒu
  zhái
   

  zhái
  sān

   
  wéi
  míng

  yǔn
   
   
 • 
   
   
   

  yuē
   
   
  kuí
   
  mìng

  diǎn
  yuè
   
  jiāo
  zhòu

   
  zhí
  ér
  wēn
   
  kuān
  ér

   
  gāng
  ér

  nüè
   
  jiǎn
  ér

  ào
   
  shī
  yán
  zhì
   

  yǒng
  yán
   
  shēng

  yǒng
   


  shēng
   

  yīn

  xié
   

  xiāng
  duó
  lún
   
  shén
  rén


   
   
  • 
    
    
    

   shùn

   wēi
    
   yáo
   wén
   zhī
   cōng
   míng
    
   jiāng
   shǐ
   使

   wèi
    

   shì
   zhū
   nán
    
   zuò
    
   shùn
   diǎn
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   chóu
   ruò

   gōng
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   chóu
   ruò

   shàng
   xià
   cǎo

   niǎo
   shòu
    
    
  • 
    
    
    
   èr
   shí
   yòu

   zǎi
    

   nǎi

   luò
    
   bǎi
   xìng

   sàng
   kǎo

    
   sān
   zǎi
    

   hǎi
   è


   yīn
    
   yuè
   zhēng
   yuán

    
   shùn


   wén

    
   xún


   yuè
    


   mén
    
   míng


    


   cōng
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    

   èr
   shí
   yòu
   èr
   rén
    
   qīn
   zāi
    
   wéi
   shí
   liàng
   tiān
   gōng
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    

    
   chuí
    

   gōng
   gōng
    
    
   chuí
   bài

   shǒu
    
   ràng

   shū
   qiāng    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    

    

    

   zuò
   zhèn

    
    

   bài

   shǒu
    
   ràng

   zhū

    
   xióng

    
  • 
    
    
    
   zhēng
   yuè
   shàng

    
   shòu
   zhōng

   wén

    
   zài
   xuán


   héng
       zhèng
    

   lèi

   shàng

    
   yīn

   liù
   zōng
    
   wàng

   shān
   chuān
    
   biàn

   qún
   shén
    


   ruì
    

   yuè
   nǎi

    
   jìn

   yuè
   qún

    
   bān
   ruì

   qún
   hòu
    
  • 
    
    
    
   qiān
   yuē
    
    
   chuí
   zāi
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    

   wǎng
   zāi
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    
   wǎng
   zāi
    

   xié
    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    

    

    

   zuò
   zhì
   zōng
    


   wéi
   yín
    
   zhí
   zāi
   wéi
   qīng
    
    

   bài

   shǒu
    
   ràng

   kuí
    
   lóng
    
  • 
    
    
    

   zǎi

   xún
   shǒu
    
   qún
   hòu

   cháo
    

   zòu

   yán
    
   míng
   shì

   gōng
    
   chē


   yōng
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   lóng
    
   zhèn

   chán
   shuō
   tiǎn
   xíng
    
   zhèn
   jīng
   zhèn
   shī
    
   mìng

   zuò

   yán
    


   chū

   zhèn
   mìng
    
   wéi
   yǔn
    
    
  • 
    
    
    
   sān
   zǎi
   kǎo

    
   sān
   kǎo
    
   chù
   zhì
   yōu
   míng
    
   shù

   xián

    
   fēn
   bèi
   sān
   miáo
    
  • 
    
    
    
   liú
   gōng
   gōng

   yōu
   zhōu
    
   fàng
   huān
   dōu

   chóng
   shān
    
   cuàn
   sān
   miáo

   sān
   wēi
    

   gǔn


   shān
    

   zuì
   ér
   tiān
   xià
   xián

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    
   xiè
    
   bǎi
   xìng

   qīn
    

   pǐn

   xùn
    

   zuò


    
   jìng


   jiào
    
   zài
   kuān
    
    
  • 
    
    
    
   suì
   èr
   yuè
    
   dōng
   xún
   shǒu
    
   zhì

   dài
   zōng
    
   chái
    
   wàng
   zhì

   shān
   chuān
    

   jìn
   dōng
   hòu
    
   xié
   shí
   yuè
   zhèng

    
   tóng


   liáng
   héng
    
   xiū


    


    
   sān

    
   èr
   shēng
    


   zhì
        

   nǎi

    

   yuè
   nán
   xún
   shǒu
    
   zhì

   nán
   yuè
    

   dài

    

   yuè

   西
   xún
   shǒu
    
   zhì


   西
   yuè
    

   chū
    
   shí


   yuè
   shuò
   xún
   shǒu
    
   zhì

   běi
   yuè
    


   西

    
   guī
    
    
   yòng

    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    
   wǎng
   zāi
    

   xié
    
    
  • 
    
    
    
   yuē
   ruò


    

   shùn
   yuē
   chóng
   huá
    
   xié


    
   jùn
   zhé
   wén
   míng
    
   wēn
   gōng
   yǔn

    
   xuán

   shēng
   wén
    
   nǎi
   mìng

   wèi
    
   shèn
   huī

   diǎn
    

   diǎn

   cóng
    


   bǎi
   kuí
    
   bǎi
   kuí
   shí

    
   bīn


   mén
    

   mén


    
    
   liè
   fēng
   léi    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    

    

    

   píng
   shuǐ

    
   wéi
   shí
   mào
   zāi
    
    

   bài

   shǒu
    
   ràng


    
   xiè

   gāo
   yáo
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    

   shùn
    
   xún
   shì
   kǎo
   yán
    
   nǎi
   yán    
   sān
   zǎi
    

   zhì

   wèi
    
    
   shùn
   ràng


    


    
  • 
    
    
    
   qiān
   yuē
    
    

   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   xiàng

   diǎn
   xíng
    
   liú
   yòu

   xíng
    
   biān
   zuò
   guān
   xíng
    

   zuò
   jiào
   xíng
    
   jīn
   zuò
   shú
   xíng
    
   shěng
   zāi

   shè
    

   zhōng
   zéi
   xíng
    
   qīn
   zāi
    
   qīn
   zāi
    
   wéi
   xíng
   zhī

   zāi
    
  • 
    
    
    
   zhào
   shí
   yòu
   èr
   zhōu
    
   fēng
   shí
   yòu
   èr
   shān
    
   jùn
   chuān
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    
   wǎng
    
   qīn
   zāi
    
    
  • 
    
    
    
   qiān
   yuē
    
    


    
    
  • 
    
    
    
   qiān
   yuē
    
    


   zuò

   kōng
    
    
  • 
    
    
    
    

    
   shí
   yòu
   èr

    
    
   yuē
    
    
   shí
   zāi
   wéi
   shí
    
   róu
   yuǎn
   néng
   ěr
    
   dūn

   yǔn
   yuán
    
   ér
   nán
   rèn
   rén
    
   mán

   shuài

    
    
  • 
    
    
    
   shùn
   yuē
    
    

    

   yuè
    
   yǒu
   néng
   fèn
   yōng


   zhī
   zài
    
   shǐ
   使
   zhái
   bǎi
   kuí
   liàng
   cǎi
    
   huì
   chóu
    
    
  • 
    
    
    
   kuí
   yuē
    
    

    


   shí

   shí
    
   bǎi
   shòu
   shuài

    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    

   yuè
    
   yǒu
   néng
   diǎn
   zhèn
   sān

    
    
  • 
    
    
    

   yuē
    
    

    

   mín


    

   hòu

    

   shí
   bǎi

    
    
  • 
    
    
    
   shùn
   shēng
   sān
   shí
   zhēng
    
   yōng
   sān
   shí
    
   zài
   wèi

   shí
   zǎi
    
   zhì
   fāng
   nǎi

    
展开剩余的(50%)
注:以上标红文字表示该字为多音字或者通假字等古今有多种发音的字。
拼音校对参考书籍:《古代汉语词典》 商务印书馆 第二版
  《舜典》全文注音版,可直接打印

多音字参考列表
  [將](读音:jiàng,jiāng,qiāng)
  [重](读音:chóng,zhòng)
  [華](读音:huá,huà,huā)
  [塞](读音:sè,sāi,sài)
  [從](读音:cóng,zòng)
  [大](读音:dà,dài,dài)
  [風](读音:fèng,fěng,fēng,fàng)
  [雨](读音:yù,yǔ)
  [可](读音:kè,kě)
  [六](读音:liù,lù)
  [同 ](读音:tóng,tòng, )
  [度](读音:dù,duó)
  [量](读音:liáng,liàng,liɑng)
  [卒 ](读音:cù,zú, )
  [南](读音:nā,nán)
  [歸](读音:guī,kuì)
  [一](读音:yī)
  [朝](读音:cháo,zhāo)
  [車](读音:chē,jū)
  [落](读音:luō,luò,lào,là)
  [喪](读音:sàng,sāng)
  [正](读音:zhèng,zhēng)
  [辟,闢](读音:pì,bì)
  [食](读音:sì,shí,yì)
  [難](读音:nán,nàn,nuó)
  [採,采 ](读音:cài,cǎi )
  [空](读音:kòng,kǒng,kōng,)
  [穀,谷](读音:gǔ,yù,lù)
  [不](读音:bù,fǒu,pǐ)
  [與 ](读音:yú,yù,yǔ, )
  [若](读音:rě,ruò)
  [上](读音:shàng,shǎng)
  [朱,硃](读音:zhū,shú)
  [能](读音:néng,nài)
  [伯](读音:bà,bǎi,bó,mò,pò)
  [於,于](读音:yú,xū,yū)
  [樂](读音:lè,yuè,)
  [教](读音:jiào,jiāo)
  [相](读音:xiàng,xiāng)
  [和](读音:huò,huó,hú,hè,hé)
  [石](读音:dàn,shí)
  [率](读音:lǜ,shuài)
  [行](读音:háng,hàng,héng,xíng)
  [有](读音:yòu,yǒu)
  [明](读音:míng)
  [載](读音:zài,zǎi)
欢迎留言/纠错(共有信息0条))

网友留言
暂时没有相关的纠错或者留言评论信息!
  打印版文档下载
尚书作品推荐
古文投稿j9游会真人游戏第一品牌的联系方式 邮箱:cngwzj@foxmail.com 本站非赢利组织,为个人网站,所有内容仅供学习和交流,如无意间侵权,请联系告知,立马删除。
网站地图